REQUIP MODUTAB 4 mg/1 tableta tableta sa produženim oslobađanjem

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
30-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
30-06-2023

Aktivni sastojci:

ропинирол

Dostupno od:

Evropa Lijek Pharma d.o.o.

ATC koda:

N04BC04

INN (International ime):

ropinirol

Doziranje:

4 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

tableta sa produženim oslobađanjem

Sastav:

1 tableta sa produženim oslobađanjem sadrži: 4 mg ropinirola (u obliku ropinirolhidrohlorida)

Jedinice u paketu:

28 tableta sa produženim oslobađanjem (2 PVC/PE/PVdC Aluminij/papir blistera sigurna za djecu po 14 tableta), u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2023-06-30

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
▲REQUIP
MODUTAB
2 mg tableta sa produženim oslobađanjem
4 mg tableta sa produženim oslobađanjem
8 mg tableta sa produženim oslobađanjem
ropinirol
Pažljivo pro_Č_itajte ovo uputstvo prije nego što po_Č_nete
uzimati lijek jer sadrži važne informacije za Vas.
Uputstvo nemojte baciti. Možda _ć_ete poželjeti da ga ponovno
pro_č_itate.
Ako su Vam potrebne dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.
Zapamtite, ovaj lijek je ljekar propisao samo za Vas. Nemojte ga dati
nekom drugom jer bi mu mogao
naškoditi, _č_ak iako simptomi njegove bolesti mogu biti sli_č_ni
Vašim.
Ako dobijete neko neželjeno dejstvo, obratite se Vašem ljekaru ili
farmaceutu. Ovo uklju_Č_uje bilo koje
mogu_Ć_e neželjeno dejstvo koja nije navedena u ovom uputstvu,
vidjeti poglavlje 4.
Sadržaj uputstva:
1. Šta je Requip Modutab i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati lijek Requip Modutab
3. Kako uzimati Requip Modutab
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Requip Modutab
6. Dodatne informacije
1.
ŠTA JE REQUIP
MODUTAB
I ZA ŠTA SE KORISTI
Aktivni sastojak lijeka Requip
Modutab je ropinirol, koji pripada grupi lijekova koji se nazivaju
agonisti
dopamina. Agonisti dopamina djeluju na mozak na sličan način kao i
prirodna supstanca koja se naziva
dopamin.
Lijek Requip Modutab se koristi za lijeČenje Parkinsonove bolesti.
Osobe koje pate od Parkinsonove bolesti imaju nizak nivo dopamina u
pojedinim strukturama mozga.
Ropinirol djeluje slično prirodnom dopaminu, dakle pomaže da se
olakšaju simptomi Parkinsonove bolesti.
2.
PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI REQUIP MODUTAB
Nemojte uzimati REQUIP
MODUTAB:

Ukoliko ste alergiČni na ropinirol ili na ostale sastojke lijeka,
(nabrojane u poglavlju 6.)

Ukoliko imate teško oboljenje bubrega

Ukoliko imate oboljenje jetre
 Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko smatrate da se nešto od
navedenog odnosi na Vas.
Posebna upozorenja i mjere opreza
Prije nego što počnete da upotrebljavate lijek Requip Modutab,
neophod
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV GOTOVOG LIJEKA
▲ REQUIP
MODUTAB
2 mg tableta sa produženim oslobađanjem
4 mg tableta sa produženim oslobađanjem
8 mg tableta sa produženim oslobađanjem
ropinirol
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Requip Modutab, tableta sa produženim oslobađanjem, 2 mg:
Svaka tableta sa produženim oslobađanjem sadrži 2 mg ropinirola (u
obliku ropinirol-hidrohlorida).
Pomoćna supstanca sa poznatim efektom
Svaka tableta sadrži 44.0 mg laktoze
Requip Modutab, tableta sa produženim oslobađanjem, 4 mg:
Svaka tableta sa produženim oslobađanjem sadrži 4 mg ropinirola (u
obliku ropinirol-hidrohlorida).
Pomoćna supstanca sa poznatim efektom
Svaka tableta sadrži 41.8 mg laktoze, 1.24 mg sunset yellow FCF
(E110)
Requip Modutab, tableta sa produženim oslobađanjem, 8 mg:
Svaka tableta sa produženim oslobađanjem sadrži 8 mg ropinirola (u
obliku ropinirol-hidrohlorida).
Pomoćna supstanca sa poznatim efektom
Svaka tableta sadrži 37.5 mg laktoze
Za kompletan spisak pomoćnih supstanci vidjeti poglavlje 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Tableta sa produženim oslobađanjem.
Requip Modutab 2 mg tablete s produženim oslobađanjem:
Roze u obliku kapsule, obložene filmom, sa oznakom "GS" na jednoj
strani i "3V2" na drugoj strani.
Requip Modutab 4 mg tablete s produženim oslobađanjem:
Svijetlo smeđa u obliku kapsule, obložena filmom, s oznakom "GS" na
jednoj strani i "WXG" na drugoj
strani.
Requip modutab 8 mg tablete s produženim oslobađanjem:
Crvena kapsula, obložena filmom, sa oznakom "GS" na jednoj strani i
"5CC" na drugoj.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1.
Terapijske indikacije
Terapija Parkinsonove bolesti pod dole navedenim uslovima:

Inicijalna terapija u vidu monoterapije, u cilju odlaganja uvođenja
levodope

U kombinovanoj terapiji sa levodopom, kada u toku razvoja bolesti
efekat levodope oslabi ili
postane neadekvatan, i jave se oscilacije u terapijskom efektu lijeka
("end of dose" ili "on-off"
tipovi fluktuacija)
4.2.
Doziranje i naČin primjene
Za oralnu primjenu.

                
                Pročitajte cijeli dokument