Spectrila

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Spectrila
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Spectrila
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Antineoplastična sredstva
 • Područje terapije:
 • Prekursorska stanica limfoblastične leukemije-limfom
 • Terapijske indikacije:
 • Spectrila je indicirana kao komponenta antineoplastične kombinirane terapije za liječenje akutne limfoblastične leukemije (ALL) u pedijatrijskih bolesnika od rođenja do 18 godina i odraslih.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/002661
 • Datum autorizacije:
 • 14-01-2016
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/002661
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-03-2018

Izvješće o ocjeni javnog

EMA/793954/2015

EMEA/H/C/002661

EPAR, sažetak za javnost

Spectrila

asparaginaza

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije (EPAR) o lijeku Spectrila.

Objašnjava kako je Agencija ocijenila lijek da bi preporučila njegovo odobrenje u EU-u te uvjete za

njegovu primjenu. Svrha sažetka nije davati praktične savjete o primjeni lijeka Spectrila.

Praktične informacije o primjeni lijeka Spectrila pročitajte u uputi o lijeku ili se obratite svom liječniku

ili ljekarniku.

Što je Spectrila i za što se koristi?

Spectrila je lijek za liječenje akutne limfoblastične leukemije (ALL), raka bijelih krvnih stanica koje se

nazivaju limfoblasti. Sadrži djelatnu tvar asparaginazu i koristi se u kombinaciji s drugim lijekovima za

liječenje raka.

Kako se Spectrila koristi?

Spectrila se daje svaka tri dana intravenskom infuzijom (drip), a doza ovisi o dobi i tjelesnoj površini

bolesnika.

Lijek Spectrila trebaju propisivati i primjenjivati samo zdravstveni djelatnici s iskustvom u liječenju

raka. Zdravstveni djelatnik treba primjenjivati ovaj lijek samo u bolničkom okruženju u kojem je

dostupna oprema za reanimaciju. Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

Lijek Spectrila izdaje se samo na liječnički recept i dostupan je u bočici u obliku praška za pripremu

otopine za infuziju.

Kako djeluje Spectrila?

Djelatna tvar u lijeku Spectrila, asparaginaza, enzim je koji djeluje razbijanjem i smanjenjem razine

aminokiseline asparagin u krvi. Za razvoj stanica raka potrebno je da ta aminokiselina raste te da se

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

razmnožava i stoga smanjenje njezine prisutnosti u krvi uzrokuje odumiranje stanica. Suprotno tome,

normalne stanice mogu proizvoditi vlastiti asparagin i na njih lijek manje utječe.

Koje su koristi lijeka Spectrila utvrđene u ispitivanjima?

Studija provedena na 199 djece s ALL-om pokazala je da je lijek Spectrila učinkovit kao drugi lijek koji

sadrži asparaginazu (oba se koriste u kombinaciji s drugim lijekovima) u smanjenju asparagina u krvi:

kod 95 % bolesnika liječenih lijekom Spectrila i 94 % bolesnika liječenih drugim lijekom koji sadrži

asparaginazu došlo je do potpune deplecije (smanjenja) asparagina u krvi.

Koji su rizici povezani s lijekom Spectrila?

Najčešće nuspojave lijeka Spectrila (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba) su alergijske reakcije

(uključujući crvenilo, svrbež, nizak krvni lak, osip i poteškoće u disanju), proljev, mučnina, povraćanje,

abdominalna bol, umor, oticanje (uzrokovano nakupljanjem tekućine), povišeni šećer u krvi i

smanjenje razine albumina (protein) u krvi te drugi abnormalni nalazi krvnih pretraga. Potpuni popis

svih nuspojava zabilježenih pri primjeni lijeka Spectrila potražite u uputi o lijeku.

Najozbiljnije nuspojave zabilježene pri primjeni lijeka Spectrila uključuju teške alergijske reakcije,

stvaranje krvnih ugrušaka, pankreatitis (upalu gušterače) i probleme s jetrom.

Lijek Spectrila ne smije se primjenjivati u bolesnika koji su alergični na pripravke koji sadrže

asparaginazu te u bolesnika koji imaju pankreatitis (upalu gušterače), teže bolesti jetre ili probleme sa

zgrušavanjem krvi. Ne smije se primjenjivati niti u bolesnika koji su prije imali pankreatitis ili kod kojih

je zabilježeno krvarenje ili zgrušavanje krvi težeg stupnja nakon liječenja asparaginazom. Potpuni

popis ograničenja potražite u uputi o lijeku.

Zašto je lijek Spectrila odobren?

Lijek Spectrila učinkovit je u smanjenju asparagina u krvi koji je stanicama raka potreban za

preživljavanje. Iako su postojeći podaci o učinku u odraslih bolesnika ograničeni, postoji znatno

kliničko iskustvo u primjeni asparaginaze u odraslih i očekuje se da su koristi od lijeka Spectrila slične i

kod njih.

U pogledu rizika, nuspojave lijeka Spectrila slične su onima koje se javljaju kod drugih lijekova koji

sadrže asparaginazu i o njima se govori u planu za smanjivanje rizika od lijeka.

Odbor za lijekove za humanu uporabu (CHMP) pri Agenciji odlučio je da koristi od lijeka Spectrila

nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio njegovo odobrenje za korištenje u Europskoj uniji.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Spectrila?

Pripremljen je plan upravljanja rizikom kako bi se osigurala što sigurnija primjena lijeka Spectrila. Na

temelju tog plana, u sažetku opisa svojstava lijeka kao i u uputi o lijeku za lijek Spectrila nalaze se

sigurnosne informacije, uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se zdravstveni djelatnici i bolesnici

trebaju pridržavati.

Dodatne informacije možete pronaći u sažetku plana upravljanja rizikom

Spectrila

EMA/793954/2015

Stranica 2/3

Ostale informacije o lijeku Spectrila

Cjeloviti EPAR kao i sažetak plana upravljanja rizikom za lijek Spectrila nalaze se na internetskim

stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment

reports. Više informacija o terapiji lijekom Spectrila pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a) ili

se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Spectrila

EMA/793954/2015

Stranica 3/3

Uputu o lijeku: sastav, indikacije, doziranje, nuspojave, interakcija, trudnoća, dojenje

9.

POSEBNE

MJERE

ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Bočicu čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

10.

POSEBNE

MJERE

ZA

ZBRI NJAVANJE

NEISKORIŠTENOG

LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.

NAZIV

I ADRESA NOSITELJA

ODOBRENJA

ZA STAVLJANJE

LIJEKA

U PROMET

medac GmbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Njemačka

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1072/001 (1 bočica)

EU/1/15/1072/002 (5 bočica)

13.

BROJ SERIJE

Serija

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.

UPUTE

ZA

UPORABU

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE

SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE

PAKIRANJE

NALJEPNICA NA BOČICI

1.

NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE

LIJEKA

Spectrila 10 000 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

asparaginaza

SAMO za primjenu u venu.

Primjena u venu nakon daljnjeg razrjeđivanja.

2.

NAČIN

PRIMJENE

LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.

ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.

BROJ SERIJE

Serija

5.

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU

ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6.

DRUGO

Čuvati u hladnjaku.

B.

UPUTA

O

LIJEKU

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih

informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja

nuspojava, pogledajte dio 4.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Spectrila 10 000 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

asparaginaza

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Spectrila i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primati Spectrilu

Kako primjenjivati

Spectrilu

Moguće nuspojave

Kako čuvati Spectrilu

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Spectrila i za što se koristi

Spectrila sadrži asparaginazu, što je enzim koji utječe na prirodne tvari potrebne za rast stanica raka.

Svim je stanicama potrebna aminokiselina pod nazivom asparagin da bi preživjele. Normalne stanice

mogu same stvarati asparagin, dok neke stanice raka to ne mogu. Asparaginaza snižava razinu

asparagina u krvnim stanicama raka i time zaustavlja i rast raka.

Spectrila se primjenjuje

za liječenje

odraslih i djece s akutnom limfoblastičnom leukemijom (ALL),

što je posebna vrsta raka krvi. Spectrila se primjenjuje kao dio kombinirane terapije.

2.

Što morate znati prije nego počnete primati Spectrilu

Spectrila neće biti primijenjena:

ako ste alergični na asparaginazu ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6),

ako imate ili ste prije imali upalu gušterače (pankreatitis),

ako imate teške probleme s funkcijom jetre,

ako imate poremećaj zgrušavanja krvi (kao što je hemofilija).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili

medicinskoj sestri prije nego što primite Spectrilu.

Za vrijeme liječenja

Spectrilom, moguće su sljedeće situacije koje ugrožavaju život:

teška upala gušterače (akutni pankreatitis),

tegobe s jetrom

ozbiljna alergijska reakcija koja uzrokuje otežano disanje ili omaglicu,

poremećaji zgrušavanja krvi (krvarenje ili stvaranje krvnih ugrušaka),

povišene vrijednosti šećera u krvi.

Prije i tijekom liječenja

Spectrilom, liječnik će Vam provesti pretrage krvi.

Ako se pojave teške tegobe s jetrom, liječenje Spectrilom treba odmah privremeno prekinuti.

Ako se pojave simptomi alergije, intravensku infuziju Spectrile treba odmah obustaviti. Možda ćete

dobiti

lijekove protiv alergije i, ako je potrebno, lijekove za stabilizaciju krvotoka. U većini slučajeva,

liječenje se može nastaviti prelaskom na druge lijekove koji sadrže različite oblike asparaginaze.

Poremećaji zgrušavanja krvi mogu zahtijevati da primite svježu plazmu ili određene vrste proteina

(antitrombin III) kako bi se smanjio rizik od krvarenja ili stvaranje krvnih ugrušaka (tromboza).

Povišene vrijednosti šećera u krvi mogu zahtijevati liječenje intravenskim tekućinama i/ili inzulinom.

Sindrom reverzibilne posteriorne leukoencefalopatije (obilježava ga glavobolja, smetenost, napadaji i

gubitak vida) može zahtijevati primjenu lijeka za snižavanje krvnog tlaka, a u slučaju napadaja,

terapiju protiv epilepsije.

Drugi lijekovi i Spectrila

Obavijestite

svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove. To je važno jer Spectrila može povećati nuspojave drugih lijekova svojim učinkom na jetru,

što ima važnu ulogu u uklanjanju lijekova iz tijela.

Osim toga, posebno je važno da liječniku kažete ako također uzimate sljedeće lijekove:

Vinkristin (upotrebljava se za liječenje određenih vrsta raka) jer istovremena primjena

vinkristina i asparaginaze može povećati rizik od određenih nuspojava. Da bi se to izbjeglo,

vinkristin se obično daje u razdoblju od 3 do 24 sata prije asparaginaze.

Glukokortikoidi (protuupalni lijekovi koji smanjuju odgovor imunosnog sustava) jer

istovremena primjena glukokortikoida i asparaginaze može povećati stvaranje krvnih ugrušaka

(tromboza).

Lijekovi koji smanjuju sposobnost zgrušavanja krvi, ko što su antikoagulansi (npr. varfarin i

heparin), dipiridamol, acetilsalicilatna

kiselina ili

lijekovi

za liječenje

bola i upale, jer primjena

tih lijekova s asparaginazom može povećati rizik od krvarenja.

Lijekovi koji se metaboliziraju putem jetre, jer se rizik od nuspojava može povećati.

Asparaginaza može utjecati na djelotvornost metotreksata ili citarabina (koristi se za liječenje

određenih vrsta raka):

ako se asparaginaza daje poslije tih lijekova, njihov učinak može se povećati

ako se asparaginaza daje prije tih lijekova, njihov učinak može biti oslabljen.

Lijekovi koji mogu imati negativni učinak na funkciju jetre jer se ti negativni učinci mogu

pogoršati istovremenim liječenjem asparaginazom.

Lijekovi

koji

mogu potisnuti funkciju koštane srži jer ti učinci mogu biti povećani

istovremenom primjenom asparaginaze. Možete biti osjetljiviji na infekcije.

Drugi lijekovi protiv raka mogu pridonijeti oslobađanju prevelike količine uratne kiseline

kada

su tumorske stanice uništene asparaginazom.

Cijepljenje

Istovremeno cijepljenje živim cjepivima može povećati rizik od ozbiljne infekcije. Stoga ne smijete

biti

c ijepljeni

živim

c jepivom

najmanje

3 mjeseca nakon završetka liječenja Spectrilom.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Nema podataka o primjeni asparaginaze u trudnica. Spectrila se ne smije primjenjivati

u trudnoći osim

ako kliničko stanje žene zahtijeva liječenje asparaginazom.

Nije poznato je li asparaginaza prisutna u majčinom mlijeku. Iz tog razloga, Spectrila se ne smije

primjenjivati

u razdoblju dojenja.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ako ste spolno zreli, morate primjenjivati kontracepciju ili se sustezati od spolnih odnosa za vrijeme

kemoterapije te do 3 mjeseca nakon završetka liječenja. Budući da se neizravna interakcija između

sastojaka oralne kontracepcije i asparaganaze ne može isključiti, oralna kontracepcija ne smatra se

dovoljno pouzdanom. Žene reproduktivne dobi moraju primjenjivati drugačiju metodu kontracepcije

od oralnih

kontraceptiva.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nemojte voziti dok primate ovaj lijek jer on može djelovati tako da osjećate pospanost, umor ili

smetenost.

3.

Kako primjenjivati Spectrilu

Spectrilu priprema i primjenjuje zdravstveno osoblje. Liječnik odlučuje o dozi koju ćete primiti. Doza

ovisi o Vašoj tjelesnoj površini, što se izračunava na temelju Vaše visine i težine.

Spectrila se daje u venu. Obično se primjenjuje s drugim lijekovima protiv raka. Trajanje liječenja

ovisi o specifičnom kemoterapijskom protokolu koji se provodi za liječenje Vaše bolesti.

Preporučena doza Spectrile za odrasle iznosi 5000 U po m² tjelesne površine, a daje se svaki treći dan.

Primjena u djece i adolescenata

Slično kao u odraslih, preporučena doza u djece i adolescenata u dobi od 1 do 18 godina iznosi 5000 U

po m² tjelesne površine davano svaki treći dan.

Preporučena doza u dojenčadi dobi od 0 do 12 mjeseci jest:

dojenčad mlađa od 6 mjeseci:

6700 U/m² tjelesne površine

u dobi 6 – 12 mjeseci:

7500 U/m² tjelesne površine

Ako ste primili više Spectrile nego što ste trebali

Ako mislite da ste primili previše Spectrile, obratite se što prije liječniku

medicinskoj sestri.

Nije poznat nijedan slučaj u kojem su bolesnici pokazali znakove predoziranja asparaginazom. Ako je

potrebno, liječnik će liječiti simptome koje imate i pružiti potpornu skrb.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili

medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah obavijestite liječnika i prestanite primati Spectrilu ako se u Vas pojavi:

upala gušterače, koja uzrokuje jaki bol u trbuhu i leđima

velika odstupanja od normalnih vrijednosti u pretragama funkcije jetre (ustanovljena

laboratorijskim testovima)

alergijske reakcije uključujući ozbiljne alergijske reakcije (anafilaktički šok), navale vrućine,

osip, nizak krvni tlak, oticanje lica i grla, koprivnjaču, nedostatak zraka,

poremećaj zgrušavanja krvi kao što su krvarenje, širenje krvnih ugrušaka krvnom strujom

(diseminirana intravaskularna koagulacija, skraćeno DIK) ili stvaranje krvnih ugrušaka

(tromboza),

visoka razina šećera u krvi (hiperglikemija)

Popis drugih nuspojava naveden je u nastavku, prema njihovoj učestalosti:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

mučnina, povraćanje, bol u želucu ili vodenasta stolica (proljev)

nakupljanje tekućine (edem)

osjećaj umora

odstupanja laboratorijskih testova uključujući promjene razine proteina u krvi, promjene

vrijednosti za masnoću u krvi ili vrijednosti enzima jetre ili visoke razine ureje u krvi

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

blago do umjereno smanjenje broja svih krvnih stanica

alergijske reakcije uključujući piskanje pri disanju (bronhospazam) ili otežano disanje

niska razina šećera u krvi (hipoglikemija)

gubitak apetita ili gubitak tjelesne težine

depresija, halucinacije ili

smetenost (konfuzija)

nervoza (uznemirenost) ili somnolencija (pospanost)

promjene u elektroencefalogramu (zapis električne aktivnosti mozga)

visoke razine amilaze i lipaze u krvi

bol (bol u leđima, bol u zglobovima, bol u želucu)

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

visoke razine uratne kiseline u krvi (hiperuricemija)

visoke razine amonijaka u krvi (hiperamonijemija)

glavobolja

Rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

dijabetička ketoacidoza (komplikacija zbog nekontrolirane razine šećera u krvi)

napadaji, teško oštećenje svijesti uključujući komu, i moždani udar

sindrom reverzibilne posteriorne leukoencefalopatije (stanje koje obilježavaju glavobolja,

smetenost, napadaji i gubitak vida)

upala žlijezda

slinovnica (parotitis)

kolestaza (zapriječen protok žuči iz jetre)

žutica

uništenje stanica jetre (nekroza stanica jetre)

zatajenje funkcije jetre što može dovesti do smrtnog ishoda

Vrlo rijetke (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

smanjena funkcija štitne žlijezde

doštitnih žlijezda

blagi tremor (drhtanje) prstiju

pseudociste gušterače (nakupljanje tekućine nakon akutne upale gušterače)

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

infekcije

masna jetra

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. Ovo

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem

nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Spectrilu

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2 °C – 8 °C).

Bočicu čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Pripremljena otopina stabilna je 2 dana na temperaturi 2 °C - 8 °C. Ako se lijek ne primijeni odmah,

korisnik koji priprema lijek odgovoran je za vrijeme i uvjete čuvanja kojima se mora osigurati

sterilnost lijeka. Čuvanje obično ne bi trebalo biti dulje od 24 sata na temperaturi 2 °C - 8 °C.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Spectrila sadrži

Djelatna tvar je asparaginaza. Asparaginaza je proizvedena tehnologijom rekombinantne DNK u

mikroorganizmu naziva Escherichia coli. Jedna bočica sadrži 10 000 jedinica asparaginaze.

Nakon pripreme, jedan ml sadrži 2500 jedinica

asparaginaze.

Lijek

sadrži i saharozu.

Kako Spectrila izgleda i sadržaj pakiranja

Spectrila se isporučuje kao prašak za koncentrat za otopinu za infuziju.

Prašak je bijele boje, a isporučuje se u bočicama od prozirnog stakla s gumenim čepom i nepropusnim

zatvaračem od aluminija te plastičnim poklopcem.

Spectrila je dostupna u pakiranjima koja sadrže 1 ili

5 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Njemačka

Tel.:

+49-4103-8006-0

Faks: +49-4103-8006-100

E-mail:

contact@medac.de

Ova uputa je zadnji puta revidirana u MM/GGGG.

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove:

http://www.ema.europa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Spectrilu smiju primjenjivati samo liječnici s iskustvom u takvim terapijskim protokolima.

Preporučene kontrolne pretrage i sigurnosne mjere opreza

Prije započinjanja terapije, potrebno je odrediti vrijednosti bilirubina, jetrenih transaminaza i

parametre koagulacije (parcijalno tromboplastinsko vrijeme [PTV], protrombinsko vrijeme [PV],

antitrombin, fibrinogen i D-dimer).

Nakon primjene asparaginaze preporučuje se pomno pratiti vrijednosti bilirubina,

jetrenih

transaminaza, glukoze u krvi/mokraći, parametara koagulacije (PTV, PV, antitrombin III, fibrinogen i

D-dimer), amilaze, lipaze, triglicerida i kolesterola.

Akutni pankreatitis

Liječenje asparaginazom treba prekinuti u bolesnika koji su razvili akutni pankreatitis. Akutni

pankreatitis razvio se u manje od 10% bolesnika. U rijetkim slučajevima razvije se hemoragijski ili

nekrotizirajući pankreatitis. Postoje izolirane prijave smrtnih ishoda. Klinički simptomi uključuju bol

u abdomenu, mučninu, povraćanje i anoreksiju. Serumske amilaza i lipaza obično su povišene, iako u

nekih bolesnika te vrijednosti mogu biti normalne zbog narušene sinteze proteina. Bolesnici s teškom

hipertrigliceridemijom pod povećanim su rizikom od razvoja akutnog pankreatitisa.

Ove se bolesnike dalje ne smije liječiti ni jednim pripravkom asparaginaze.

Hepatotoksičnost

U rijetkim slučajevima opisano je teško oštećenje funkcije jetre, uključujući kolestazu, ikterus,

hepatičku nekrozu i zatajenje jetre sa smrtnim ishodom (vidjeti dijelove 4.8 i 4.5). Prije i tijekom

liječenj asparaginazom potrebno je pomno pratiti parametre funkcije jetre.

Liječenje asparaginazom treba privremeno prekinuti ako bolesnici razviju teško oštećenje funkcije

jetre (bilirubin

> 3 puta iznad GGN-a; transaminaze > 10 puta iznad GGN-a), tešku

hipertrigliceridemiju, hiperglikemiju ili poremećaj koagulacije (npr. trombozu venskih sinusa, teško

krvarenje).

Alergija i anafilaksija

Zbog rizika od teških anafilaktičkih reakcija, asparaginazu se ne smije primjenjivati kao intravensku

bolus injekciju. Ako se pojave simptomi alergije, primjenu asparaginaze treba odmah prekinuti i uvesti

odgovarajuće liječenje, što može uključiti antihistaminike i kortikosteroide.

Poremećaji koagulacije

Zbog inhibicije sinteze proteina (smanjena sinteza faktora II, V, VII, VIII i IX, proteina C i S,

antitrombina III [AT III]) prouzročene asparaginazom, mogu se pojaviti poremećaji koagulacije koji

se mogu očitovati ili kao tromboza, diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK) ili

krvarenje. Čini

se da je rizik od tromboze veći od rizika od krvarenja. Opisane su također simptomatske tromboze

povezane s upotrebom centralnih venskih katetera. Učestala procjena parametara koagulacije važna je

prije i tijekom liječenja

asparaginazom. U slučajevima kada je AT III smanjen, potrebno je zatražiti

stručni savjet.

Hiperglikemijska stanja

Asparaginaza može prouzročiti hiperglikemiju kao posljedicu smanjene proizvodnje inzulina. Osim

toga, može smanjiti lučenje inzulina iz β-stanica gušterače i narušiti funkciju receptora za inzulin.

Sindrom je obično samoograničavajući. Međutim, u rijetkim slučajevima može rezultirati

dijabetičkom ketoacidozom. Istovremeno liječenje kortikosteroidima pridonosi tom učinku. Potrebno

je redovito pratiti razine glukoze u serumu i mokraći i to zbrinjavati kako je klinički indicirano.

Antineoplastični lijekovi

Uništenje tumorskih stanica potaknuto asparaginazom može osloboditi velike količine uratne

(mokraćne) kiseline, što dovodi do hiperuricemije. Tom učinku pridonosi istovremena primjena drugih

antineoplastičnih lijekova. Agresivna alkalinizacija urina i primjena alopurinola mogu spriječiti uričnu

nefropatiju.

Glukokortikoidi

Veći rizik od razvoja tromboze za vrijeme indukcijskog liječenja asparaginazom i prednizonom

zabilježen

u djece s genetskim protrombotskim čimbenikom rizika (mutacije faktora V G1691A,

varijacija gena za protrombin G20210A, metilentetrahidrofolat reduktaza [MTHFR] genotip T677T,

povećani lipoprotein A, hiperhomocisteinemija).

Kontracepcija

Tijekom liječenja

i barem 3 mjeseca nakon prekida liječenja asparaginazom potrebno je primjenjivati

djelotvornu kontracepciju. Budući da se neizravna interakcija između sastojaka oralne kontracepcije i

asparaganaze ne može isključiti, oralna kontracepcija ne smatra se dovoljno pouzdanom u takvoj

kliničkoj situaciji.

Bolesnici pozitivni na Philadelphia kromosom

Djelotvornost i sigurnost primjene Spectrile nije ustanovljena u bolesnika pozitivnih na Philadelphia

kromosom.

Aktivnost asparaginaze

Mjerenje razine aktivnosti asparaginaze u serumu ili plazmi može se provesti kako bi se isključila

ubrzana eliminacija aktivnosti asparaginaze. Poželjno je razine aktivnosti mjeriti tri dana nakon zadnje

primjene asparaginaze, tj. obično neposredno prije davanja sljedeće doze asparaginaze. Niske razine

aktivnosti asparaginaze često su popraćene pojavom protutijela protiv asparaginaze. U tim slučajevima

potrebno je razmisliti o prijelazu na neki drugi pripravak asparaginaze. Prije toga treba zatražiti stručni

savjet.

Hipoalbuminemija

Kao posljedica narušene sinteze proteina, u bolesnika liječenih asparaginazom vrlo često dolazi do

smanjenja razine proteina u serumu (osobito albumina). Budući da je serumski protein važan za

funkciju vezanja i prijenosa nekih djelatnih tvari, potrebno je redovito praćenje razine proteina u

serumu.

Hiperamonemija

U svih bolesnika s neobjašnjivim neurološkim simptomima ili teškim i produljenim povraćanjem

potrebno je odrediti razine amonijaka u plazmi. U slučaju hiperamonemije s teškim kliničkim

simptomima, potrebno je započeti s terapijskim i farmakološkim mjerama koje brzo snižavaju razine

amonijaka u plazmi (npr. ograničeni unos proteina i hemodijaliza), reverzibilno utječu na katabolička

stanja i povećavaju uklanjanje otpadnih dušikovih spojeva te zatražiti stručni savjet.

Sindrom reverzibilne posteriorne leukoencefalopatije

Sindrom reverzibilne posteriorne leukoencefalopatije (RPLS) može se u rijetkim slučajevima pojaviti

tijekom liječenja

bilo kojom asparaginazom. Taj sindrom očituje se na snimkama magnetske

rezonancije (MRI) reverzibilnim (od nekoliko dana do nekoliko mjeseci) lezijama/edemom,

prvenstveno u posteriornoj regiji mozga. Simptomi RPLS-a u osnovi uključuju povišeni krvni tlak,

napadaje, glavobolje, promjene mentalnog statusa i akutno oštećenje vida (prvenstveno kortikalna

sljepoća ili homonimna hemianopsija). Nije jasno je li RPLS prouzročen asparaginazom,

istovremenim liječenjem ili osnovnom bolešću.

RPLS se liječi

simptomatski, uključujući mjere za liječenje bilo kakvih napadaja. Može biti potreban

prekid ili smanjenje doze istodobno primjenjivanih imunosupresivnih lijekova. Potrebno je zatražiti

stručni savjet.

Rukovanje

Da bi se otopio prašak, 3,7 ml vode za injekciju treba pažljivo ištrcati na unutrašnju stijenku bočice

štrcaljkom za injekcije (ne štrcajte izravno na prašak). Otapanje sadržaja postiže se polaganim

okretanjem (izbjeći stvaranje mjehurića zbog tresenja). Otopina spremna za primjenu može biti blago

opalescentna.

Izračunata količina asparaginaze dalje se razrjeđuje u 50 do 250 ml otopine natrijevog klorida 9 mg/ml

(0,9%) za injekcije.

Način primjene

Samo za intravensku primjenu. Dnevnu količinu asparaginaze potrebnu bolesniku može se razrijediti

do konačnog volumena u 50 do 250 ml otopine natrijevog klorida 9 mg/ml (0,9%) za injekciju.

Trajanje primjene

Infuziju razrijeđene otopine asparaginaze treba davati u trajanju od 0,5 do 2 sata.

Asparaginaza se ne smije davati kao bolusna doza.

Zbrinjavanje

Neis korišteni

lijek

ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

3-7-2018

Spectrila (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Spectrila (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Spectrila (Active substance: asparaginase) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4246 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

Withdrawn application: Graspa, asparaginase, Initial authorisation

Withdrawn application: Graspa, asparaginase, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency