FLUCONAL 2 mg/1 mL rastvor za infuziju

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
09-12-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
09-12-2022

Aktivni sastojci:

Flukonazol

Dostupno od:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

ATC koda:

J02AC01

INN (International ime):

flukonazol

Doziranje:

2 mg/1 mL

Farmaceutski oblik:

rastvor za infuziju

Sastav:

1 ml rastvora za infuziju sadrži: 2 mg flukonazola

Jedinice u paketu:

1 boca sa 100 ml rastvora za infuziju, u kutiji

Tip recepta:

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

Proizveden od:

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2022-11-24

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
FLUCONAL
2 mg/ml, rastvor za infuziju
flukonazol
Pažljivo proČitajte ovo uputstvo, prije nego što poČnete da
koristite ovaj lijek.
Uputstvo sa_č_uvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pro_č_itate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da
im škodi, _č_ak i kada imaju iste znake
bolesti kao i Vi. Ako neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili
primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog
ljekara ili farmaceuta.
U ovom uputstvu proČitaĆete:
1. Šta je lijek FLUCONAL i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što počnete koristiti lijek
FLUCONAL
3. Kako se upotrebljava lijek FLUCONAL
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek FLUCONAL
6. Dodatne informacije
1. ŠTA JE LIJEK FLUCONAL I ČEMU JE NAMIJENJEN
Lijek Fluconal spada u grupu antimikotika (antigljivičnih lijekova)
za sistemsku primjenu. Aktivna supstanca je
flukonazol.
Fluconal je indikovan kod odraslih za liječenje:

kriptokoknog meningitisa - gljivična infekcija mozga;

kokcidioidomikoze – oboljenja pluća i bronhija;

invazivne kandidijaze (infekcije izazvane gljivicom
Candida
);

kandidijaze sluzokože uključujući orofaringealnu (infekcija koja
zahvata unutrašnjost usta i grla),
ezofagealnu (zahvata jednjak) kandidijazu, kandiduriju i hroničnu
kandidijazu koja se javlja na
prelazu kože u sluzokožu na tjelesnim otvorima;

hronične oralne atrofične kandidijaze (kod upotrebe zubne proteze)
ako oralna higijena i lokalna
terapija ne pokazuju efikasnost.
Fluconal je indikovan kod odraslih za sprečavanje (profilaksu):

ponovne pojave kriptokoknog meningitisa kod pacijenata sa visokim
rizikom od ponavljanja;

ponovne pojave orofaringealne ili ezofagealne kandidijaze kod
pacijenata zaraženih HIV-om koji
imaju visok rizik za relaps (ponovna pojava bolesti);

infekcije
kandidom
kod
pacijenata
sa
produženom
ne
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. IME LIJEKA
FLUCONAL
2 mg/ml, rastvor za infuziju
flukonazol
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 ml rastvora za infuziju sadrži:
flukonazol
2 mg.
Pomoćne supstance: jedan mililitar rastvora za infuziju sadrži 9 mg
natrijum-hlorida (ekvivalentno 0,154
mmol natrijuma).
Za listu svih pomoćnih supstanci, vidjeti odjeljak 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Rastvor za infuziju
- Bistar, bezbojan, sterilan i apirogen vodeni rastvor.
4. KLINIČKI PODACI
4.1. Terapijske indikacije
Flukonazol je indikovan kod sljedećih gljivičnih infekcija
(vidjeti odjeljak 5.1).
Flukonazol je indikovan kod odraslih za liječenje:

kriptokoknog meningitisa
(vidjeti odjeljak 4.4);

kokcidioidomikoze
(vidjeti odjeljak 4.4);

invazivne kandidijaze;

mukozne kandidijaze uključujući orofaringealnu, ezofagealnu
kandidijazu, kandiduriju i hroničnu
mukokutanu kandidijazu;

hronične oralne atrofične kandidijaze (kod upotrebe zubne proteze)
ako oralna higijena i lokalna
terapija ne pokazuju efikasnost.
Flukonazol je indikovan kod odraslih za profilaksu:

ponovne pojave kriptokoknog meningitisa kod pacijenata sa visokim
rizikom od ponavljanja;

ponovne pojave orofaringealne ili ezofagealne kandidijaze kod
pacijenata zaraženih HIV-om koji
imaju visok rizik za relaps;

infekcije
kandidom
kod
pacijenata
sa
produženom
neutropenijom
(kao
što
su
pacijenti
sa
hematološkim
malignitetima
koji
su
na
hemioterapiji
ili
pacijenti
koji
su
imali
transplantaciju
hematopoetskih matičnih ćelija
(vidjeti odjeljak 5.1)
).
Flukonazol je indikovan kod novorođenčadi rođenih u terminu,
dojenčadi, djece i adolescenata uzrasta od
rođenja do 17 godina:
Flukonazol se koristi za liječenje mukozne kandidijaze
(orofaringealne, ezofagealne), invazivne kandidijaze,
kriptokoknog meningitisa i profilaksu infekcija kandidom kod
imunokompromitovanih pacijenata.
Flukonazol može da se koristi kao terapija održavanja u prevenciji
relapsa kriptokoknog meningitisa kod
djece sa visokim rizikom od ponovne pojave b
                
                Pročitajte cijeli dokument