04-SERVICE PRODUCT 50-ETD

מדינה: רומניה

שפה: רומנית

מקור: Ecolab

קנה את זה

זמין מ:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

גיליון נתוני בטיחות

                FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Regulamentul
UE nr. 1907/2006
OLYMPUS ENDODIS
905557-01
1 / 17
SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A
SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII
1.1 ELEMENT DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI
Denumirea produsului
:
OLYMPUS ENDODIS
UFI
:
3XVY-X7JD-X00G-9YFH
Codul produsului
:
E0420002, WD00343A, WD00345A, WD00346A
Utilizarea
substanţei/amestecului
:
Dezinfectant pentru instrumentar
Tipul substanţei
:
Amestec
NUMAI PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ.
Informații privind diluarea
produsului.
:
Nu sunt furnizate informații despre diluții.
1.2 UTILIZĂRI RELEVANTE IDENTIFICATE ALE SUBSTANȚEI SAU ALE
AMESTECULUI ȘI UTILIZĂRI CONTRAINDICATE
Utilizări identificate
:
Dispozitive medicale. Proces semi-automat
Restricţii recomandate în
timpul utilizării
:
Rezervat utilizărilor industriale şi profesionale.
1.3 DETALII PRIVIND FURNIZORUL FIŞEI CU DATE DE SECURITATE
Societatea
:
Tehno Electro Medical Company SRL
Str. Calusei nr. 69A,
Sector 2
021353 Bucuresti, Tel. +40 21 252 46 50
Fabricant: Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Germania +49 (0)2173 599 0
OfficeService.DEDUS@ecolab.com
1.4 NUMĂR DE TELEFON CARE POATE FI APELAT ÎN CAZ DE URGENŢĂ
Număr de telefon care poate
fi apelat în caz de urgenţă
:
+4037-6300058
+32-(0)3-575-5555 Transeuropean
Numărul de telefon de la
Biroul pentru Regulamentul
sanitar internaţional şi
informare toxicologică
:
021 3183606 (Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00)
Data redactării/revizuirii
:
01.04.2021
Versiune
:
2.3
SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1 CLASIFICAREA SUBSTANŢEI SAU A AMESTECULUI
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006
OLYMPUS ENDODIS
905557-01
2 / 17
CLASIFICARE (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Corosive pentru metale, Categoria 1
H290
Toxicitate acută, Categoria 4
H302
Corodarea pielii, Categoria 1
H314
Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1
H318
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură
expunere, Categoria 3
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מסמכים בשפות אחרות

גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות בולגרית 26-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות ספרדית 29-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות צ׳כית 27-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות גרמנית 26-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות אסטונית 27-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות יוונית 28-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות אנגלית 28-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות צרפתית 26-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות איטלקית 28-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות לטבית 28-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות ליטאית 28-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות הונגרית 28-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות הולנדית 26-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות פולנית 19-09-2021
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות פורטוגלית 29-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות סלובקית 29-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות סלובנית 29-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות פינית 27-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות שוודית 27-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות רוסית 29-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות נורבגית 28-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות אוקראינית 30-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות קרואטית 27-04-2022
גיליון נתוני בטיחות גיליון נתוני בטיחות סרבית 29-04-2022

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים