תרדיפרון

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

02-03-2017

מרכיב פעיל:
FERROUS SULFATE
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL AGENCIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
B03AA
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
FERROUS SULFATE 247.25 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION, FRANCE
קבוצה תרפויטית:
IRON BIVALENT, ORAL PREPARATIONS
סממני תרפויטית:
Prevention and treatment of Iron deficiency anemia.
מספר אישור:
135 66 31400 00
תאריך אישור:
2017-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

02-03-2017

1986 - ו״משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה תוילבט :הליכמ הילבט לכ - םיליעפ םירמוח

Ferrous sulfate dried 247.25 mg (equivalent to approximately 80 mg

ferrous iron).

.)לזרב ג״מ 80-כל יטנלויווקא( שבי טאפלוס לזרב ג״מ 247.25 .״ףסונ עדימ״ 6 קרפ האר :םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה שי .ףסונ עדימל קוקז ךניה םא חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב הפורתה תא לוטיל ךילע .ךבצמב רופיש לח אלו הדימב אפורל תונפל ?הפורתה תדעוימ המל .1 .לזרב רסוחמ תמרגנה הימנא תעינמו לופיטל .הימנאב לופיטל לזרב ירישכת :תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא

.הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר התא

.לזרבב רוסחממ תעבונ הניאש הימנאמ וא ההובג לזרב תמרמ לבוס ךניה

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

!

:

םא אפורל רפס הפורתב לופיטה

ינפל הקינמ וא ןויריהב ךניה

:דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה םא

)יעמב תקלד וא סוקלוא ןוגכ( לוכיעה תכרעמ - םדה תכרעמ - .םירזוח םד ייוריע לבקמ ךנה םא

:תורהזא ןונימ לשב הלערהל ןוכיס עונמל ידכ ,םידלי לש םדי גשיהמ קחרה רישכתה תא רומש

.דחוימב הרומח הניה 6 ליגל תחתמ םידליב הלערה .לזרב לש רתי .םילוחה תיבל דיימ תונפל שי לזרב תוילבט תועטב עלב דליו הרקמב .אפורב ץעוויהל ילב תכשוממ הפוקת וא תובורק םיתעל וז הפורתב שמתשהל ןיא תוילבטב לופיטל תוביגמ ןניא ,תויתקלד תונומסתב תורושקה לזרב לש תוכומנ תומר

.ןורפידרת תומכב התחפהל םרוגב לופיט םע ,ןתינש לככ ,ןורפידרת תוילבטב לופיטה תא בלשל שי .תומודאה םדה תוירודכ .םד תוקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב תליטנ ינפל אפורל ךכ-לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא

.הפורתה וא שותכל ,תוילבטה תא ץוצמל ןיא ,םיינישה לש העיבצו הפב םיביכל ןוכיסה לשב

.האלמ םימ סוכ םע התומלשב הילבטה תא עולבל שי .הפב רומשל םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םיעבונה תוליעי-יא וא םינוכיס עונמל ידכ חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו :חקול ךניה םא חקורה וא אפורל עידוהל שי דחוימב .תויתפורת ןיב תובוגתמ .)הקרזהב םינתינה לזרב יחלמ רקיעב( לזרב םיליכמה םירישכת

.הפה ךרד ןתמב םינילקיצהרטטה תצובקמ הקיטויביטנא תגיפס - (לורטסלוכ תדרוהל) ןימאריטסלוכ וא ןימאליצינפ ,ץבא יחלמ ,הצמוח ירתוס .הלא תופורתל ליבקמב םינתינשכ תדרוי לזרבה יחלמ - E ןימטיו ,)םד ץחלב לופיטל) הפודליתמו ןימאליצינפ ,ןיצסקולפורפיצ ,ץבא יחלמ .הלא תופורת תגיפסל העירפמ לזרב יחלמ תוחכונ .לזרב תגיפס תבכעמ הת לש תולודג תויומכ תייתש הצמוח ירתוס תליטנ ןיבל וז הפורת תליטנ ןיב תוחפל םייתעש לש ןמז קרפ ןיתמהל שי לופיטל תופורת ,םינילקיצרטטה תצובקמ םייטויביטנא םירישכת ,םינולוניוק ,ןדיס יפסותו .(Etidronate( הימצלקרפיהב ןוזמו הפורתב שומיש .החוראה םע דחי וא החוראה ינפל יוצר ,האלמ םימ סוכ םע לוטיל שי ,וירצומו בלח תליטנ ןיבל וז הפורת תליטנ ןיב תוחפל םייתעש לש ןמז קרפ ןיתמהל שי .האלמ הטיח ירצומו דרת ,םיציב ,הפק ,הת ,לוהוכלא הקנהו ןויריה םע ץעייתהל שי ,ןויריה תננכתמ וא ןויריהב תא ילואש תבשוח ,הקינמ וא ןויריהב תא םא תא רשאכ הפורתה תא לוטיל הלוכי תא םא טילחי אפורה .הפורתה תליטנ ינפל אפורה .הקינמ וא ןויריהב ?הפורתב שמתשת דציכ .3 תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע :אפורמ .םויל הילבט 1 ללכ ךרדב :םירגובמב לזרב רסחב לופיטל םישילשה ינש ךשמב םיימוי לכ וא םויל הילבט 1 :תורה םישנב לזרב רסח תעינמל .אפורה לש ותעד לוקיש יפ לע ,)יעיברה שדוחהמ( ןוירהה לש םינורחאה .לפטמה אפורה ידי-לע העבקנש הפוקתה ךשמב קר וז הפורתב שמתשהל שי .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .הפב הילבטה תא רומשל וא קסרל ,ץוצמל ןיא .התומלשב הילבטה תא עולבל שי .םיינישה לש העיבצו הפב םיביכל ןוכיסה לשב הילבטה תא סועלל/תוצחל/שותכל רוסא תלוכיב יולת ,החוראה םע דחי וא החוראה ינפל יוצר ,האלמ םימ סוכ םע לוטיל שי .ךלש הביקה לש תוליבסה בקעמו תוקידב .םד תוקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא תא אבהו םילוח תיב לש האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב הפורתה תא לוטיל תחכש םא .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג בכרה .הפורת חקול ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא יאוול תועפות .4 .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןורפידרתב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לבסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא :םיעיפומ םא ירשפאה םדקהב אפורל תונפלו ןורפידרתב שומישה תא קיספהל שי םיזע ןטב יבאכ

)תוחיכש ןניאש יאוול תועפות( תואקה

)העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות( המישנ רצוק ,דוריג ,רועב החירפ :תיגרלא הבוגת

100 ךותמ םישמתשמ 1-10-ב תועיפומש תועפות - (common) תוחיכש יאוול תועפות ןמז ךות ללכ ךרדב תופלוח ולא תועפות .(לושלש וא תוריצע ,הליחב) לוכיעה יכרדב תויעב

.אפורב ץעוויהל שי תוכישממ תועפותהו הדימב .רישכתל תולגתסהה תפוקת רחאל רצק ןטבב תוחיפנ ןטב באכ .(הגאדל םוקמ ןיא הז יונישב) האוצה עבצ יוניש םישמתשמ 1-10-ב תועיפומש תועפות - (uncommon) תוחיכש ןניאש יאוול תועפות 1,000 ךותמ )ןורגה לש תקצב( ןורגב תוחיפנ

הניקת אל האוצ

)היספפסיד( הנוילעה ןטבה רוזאב באכו תוחונ יא תשוחת )סיטירטסג( הביקב תקלד

דרג .רועב תוימומדאו החירפ תעפוה (העבקנ םרט ןתוחיכשש תועפות) העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות םיינישה עבצב םייוניש )הפב םיביכ( םייחלב וא הפב םיעגנ

.)תדפרס( דרגב הוולמה רועב תוימומדאו החירפ תעפוה (העבקנ םרט ןתוחיכשש תועפות) העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות ןתינ אל ןכלו הפורתה קוויש תליחת רחאל בקעממ האצותכ וחווד תואבה יאוולה תועפות :םימייקה םינותנה סיסב לע ןתוחיכש תא ךירעהל ,ןוכנ אל שומיש לשב םיכיפה עבצ ייונישו )םיביכ( הפב םיעגנ :לוכיעה תכרעמב תוערפה

.הפב תורמשנ וא תוצצמנ ,תוקסורמ תוילבטה רשאכ אצמיהל םילולע ,הנוכנ אל העילב תעב ,העילב יישק םע םילפוטמו םירגובמ םילפוטמ

שי ,הניקת אל העילב לש הרקמב .תונופמיסה תמקר לש קמנ וא טשווב םיעגנל ןוכיסב .םיאתמ לופיט לבקל תנמ לע ןוימה רדחל תשגל וא אפורה םע רשק דימ רוציל לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לע חווידל ןווקמה ספוטה תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ

www.health.gov.il

תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש יאוול תועפות :רושיקל הסינכ י״ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.

aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

.אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגל ןיא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו הזיראה יבג לע עיפומה (exp. date) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוחה לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .תישגמהו .דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחא/הזיראה יאנת יפל םג

חקורב ץעוויהל ךילע קפס לש הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל םישל אנ .הפורתה תא ךל קפיסש .30°C -מ הכומנה הרוטרפמטב ןסחא .תירוקמה הזיראב ןסחא ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ,םיליעפה םירמוחה לע ףסונ

Maltodextrin, Cellulose microcrystalline, Ammonio methacrylate copolymer

type A, Ammonio methacrylate copolymer type B, Triethylcitrate, Talc,

Glycerol dibehenate, Purified water, Sepifilm LP010, Red iron oxide, Yellow

iron oxide, Titanium Dioxide.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .םתמתכ-דורו עבצב הלוגע הפוצמ הילבט קרב ינב ,29 י״חל ,מ״עב תויונכוס לארשי וגירפ :םושירה לעב .Pierre Fabre Médicament Production, France :ןרציה .135 66 31400 :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר 'סמ .2015 רבמבונ ךיראתב תואירבה דרשמ י״ע רשואו קדבנ הז ןולע תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל .ءاودلا اذهب جلاعلا ةرتف للاخ مدلا صوحف ءارجإ بجي كلذب بيبطلا رابخإ كيلعف ،ينعم ءاودل وأ ماعطلا نم ام عونل ة

يساسح كيدل تناك اذإ

.ءاودلا لوانت لبق اهؤاقبإ وأ اهقحس ،صارقلأا صم عن

ُم

يم ،نانسلأا ن

ولتو ة

يومفلا حورقلا لكشت رطلخ ا

رظن

.ءالماب ءيلم سأك عم لماكلاب صرقلا علب بجي .ةليوط ةدلم مفلا لخاد ةي

ّ

بط ةفصو نودب ةيودلأا كلذ يف ابم ،ىرخأ ةيودأ ،ا

ً

ر

ّ

خؤم ،تلوانت وأ لوانتت تنك اذإ عنلم وأ رطاخملل ضرعتلا عنلم كلذب

ّ

يلديصلا وأ بيبطلا ربخأف ،ةيئاذغلا تلا

ّ

مكلماو ملاعإ بجي ،صاخ لكشبو .اهنيب اميف لعافتلل ةجيتن ةيودلأا ة

ّ

يلاعف ضافخنإ :ةيلاتلا تارضحتسلما لوانتت تنك اذإ يلديصلا وأ بيبطلا .(ةنوقلمحا ديدلحا حلامأ ا

ديدتح) ديدلحا ىلع يوتتح يتلا تارضحتسلما

يومفلا تانيلكيسارتتلا ةعومجم نم ة

يويلحا تا

داضلما ىوتسم ضيفختل) ينماريتسلوك وأ ينملايسينپ ،كنزلا حلامأ ،ةضوملحا تاطبثم

ةرتف للاخ اهئاطعإ دنع ديدلحا حلامأ صاصتمإ ةبسن ضفخنت

(لورتسلوكلا .ةيودلأا هذه لامعتسا ،(مدلا طغض طرف جلاعل) اپودليثيمو ينملايسينپ ،ينساسكولفورپيس ،كنزلا حلامأ

.ةيودلأا هذه صاصتمإ طيبثت ىلإ ديدلحا حلامأ يدؤت - E ينماتيڤ .ديدلحا صاصتمإ طبثي ياشلا نم ةريبك تايمك برش

ةضوملحا تاطبثم لوانتو ءاودلا اذه لوانت ينب لقلأا ىلع ينتعاس ةدلم راظتنلاا بجي ةعومجم نم ة

يويلحا تا

داضلما تارضحتسم ،تانولونيوكلا ،مويسلاكلا تلامكمو .(Etidronate) مدلا مويسلاك طرف جلاعل ةيودأو تانيلكيسارتتلا ءاذغلاو ءاودلا لامعتسا .ماعطلا ةبجو عم وأ ماعطلا ةبجو لبق لضف

ُم

ي ،ءالماب ءيلم سأك عم هلوانت بجي ،هتاجتنمو بيللحا لوانتو ءاودلا اذه لوانت ينب لقلأا ىلع ينتعاس ةدلم راظتنلاا بجي .لماكلا حمقلا تاجتنمو خنابسلا ،ضيبلا ،ةوهقلا ،ياشلا ،لوحكلا عاضرلإاو لملحا ،لمحلل ينططخت تنك وأ لماح كنأب كوكش كيدل تناك وأ ،ا

عضرم وأ

لاماح تنك اذإ كناكمإب ناك اذإ ام بيبطلا ررقيس .ءاودلا لوانت لبق بيبطلا ةراشتسإ كيلع بجيف .ةعاضرلا ةرتف للاخ وأ لملحا للاخ ءاودلا لوانت ؟ءاودلا لمعتست فيك .3

كأتم نكت مل اذإ

يلديصلا وأ بيبطلا عم صحفلا كيلع بجي :بيبطلا نم ىرخأ تاداشرإ بايغب ةعبتلما ةعرلجا

يموي دحاو صرق ةداع :ينغلابلا ىدل ديدلحا صقن جلاعل ينثلثلا للاخ ينموي وأ موي لك يف دحاو صرق :لماولحا ءاسنلا ىدل ديدلحا صقن عنلم .بيبطلا تارابتعا قفو ،(عبارلا رهشلا نم ءادتبإ) لملحا نم نيريخلأا .جلاعلما بيبطلا اهددح يتلا ةينمزلا ةرتفلا للاخ طقف ءاودلا اذه لامعتسإ بجي .اهب ىصولما ةعرلجا زواتج عن

ُم

ي

.ةن

يعم ةدلم مفلا يف هؤاقبإ وأ هقحس ،صرقلا صم عن

ُم

يم .لماكلاب صرقلا علب بجي .نانسلأا ن

ولتو مفلا يف تاحرقت ثودح رطخ ببسب صرقلا غضم /رطش/قحس عن

ُم

يم

دامتعإ ،ماعطلا ةبجو عم وأ ماعطلا ةبجو لبق لضف

ُم

ي ،ءالماب ءيلم سأك عم هلوانت بجي .ءاودلا لمتح ىلع كتدعم ةردق ىلع ةعباتلماو تاصوحفلا .مد صوحفل عضخت نأ بجي ءاودلا اذهب ا

جلاع اهيف ىقلتت يتلا ةرتفلا للاخ ،ا

روف ،ه

جوتف ءاودلا نم ةي

مك علاتبإب لفط ماق أطلخا قيرط نع وأ ىلعأ ةعرج تلوانت اذإ .كعم ءاودلا ةبلع رضحأو ،ىفشتسلما يف ئراوطلا ةفرغ ىلإ ةعرلجا لوانتب مق .ةفعاضم ةعرج لوانتت لاف د

دلمحا تقولا يف ءاودلا لوانت تيسن اذإ .بيبطلا رشتساو ،داتعلما اهتقو يف ةيلاتلا .بيبطلا ةيصوت ب

سح ءاودلا لوانت يف رارمتسلإا بجي ةراشتسإ نودب ءاودلاب جلاعلا نع فقوتلا عن

ُم

يم ،ةي

حصلا كتلاح ىلع ن

ستح أرط اذإ ىتح .بيبطلا

رم

لك يف ة

يئاودلا ةعرلجا نمو ءاودلا ىلع قصللما نم ق

قتح !ملاظلا يف ءاودلا لوانت عن

ُم

يم

.اهيلإ ةجاحب تنك اذإ ةي

بطلا تارا

ظنلا عض .ءاود اهيف لوانتت وأ بيبطلا ر

شتساف ءاودلا لامعتسا ىلإ ةبسنلاب ةيفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ

يلديصلا ةيبنالجا ضارعلأا .4 يلوانتم نم مسق ىدل ةيبناج ا

ضارعأ نورفيدرت لامعتسا ب

بسي دق ،ةيودلأا عيمجك .اهنم

ٍّ

يأ نم يناعت لاأ لمتلمحا نم .ة

يبنالجا ضارعلأا ةمئاق ةءارق دنع مدصت لا .ءاودلا :اذإ نكمم تقو عرسأ يف بيبطلا ىلإ ه

ّ

جوتلاو نورفيدرت لامعتسا فقو بجي نطبلا يف ةديدش عاجوأ (ةعئاش ريغ ة

يبناج ضارعأ) ؤ

يقت ةبسن ة

يبناج ضارعأ) س

فن

تلا قيض ،ة

كح ،يدلج حفط :يس

ستح لعف در

(ةفورعم ريغ اهعويش 1986 - (تار

ّ

ضحتسم) ةلدايصلا ةمظنأ بجوبم كلهتسملل ةرشن بيبط ةفصو نودب ءاودلا ق

وس

ُم

صارقأ :ىلع يوتحي صرق

لك - ةلا

ّ

عف داوم

Ferrous sulfate dried 247.25 mg (equivalent to approximately 80 mg ferrous iron).

.(ديدلحا نم غلم 80 ا

بيرقت يواسي)

فالجا ديدلحا تافلس نم غلم

247.25

.״ةيفاضإ تامولعم״ 6 دنبلا رظنأ :ة

يساسحلل ةريثمو ةلا

عف ريغ ّ داوم ةرشنلا هذه يوتتح .ءاودلا لامعتساب ءدبلا لبق كلذو اهتياهن ىتح ن

ّ

عمتب ةرشنلا أرقإ وأ بيبطلا ىلإ ه

جوتف ةيفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع

يلديصلا ىلإ ىلإ ةجاحب تنك اذإ

يلديصلا ةراشتساب مق .ةحيحص ةروصب هلوانت كيلع بجي .كتلاح ىلع نستح أرطي مل اذإ بيبطلل هجوت .ةيفاضإ تامولعم ؟ءاو

ّ

دلا اذه

ّ

دعأ

َ

مل .1 .ديدلحا صقن نع مجانلا مدلا رقف عنمو جلاعل .مدلا رقف جلاعل ديدلحا تلامكم :ةيجلاعلا ةعوملمجا ءاودلا لامعتسا لبق .2 :اذإ ءاودلا لامعتسا عن

ُم

ي

.ءاودلا اهيوتحي يتلا ىرخلأا تاب

كرلما دحلأ وأ ةلا

عفلا ة

داملل ة

يساسح كيدل تدجو .ديدلحا صقن نع مجني لا مد رقف كيدل ناك وأ ةعفترم كيدل ديدلحا تايوتسم تناك ءاودلا لامعتساب ةق

ّ

لعتم ة

ّ

صاخ تاريذتح

!

:اذإ بيبطلا ملعأ ءاودلاب جلاعلا ءدب لبق

عضرم وأ

لاماح تنك :ةفيظو يف للخ نم يضالما يف تيناع وأ ينناعت تنك (ءاعملأا باهتلإ وأ ةيمضهلا ةحرقلا لثم) يمضهلا زاهلجا - يومدلا زاهلجا - .ةرركتلما مدلا تلاقن ىقلتت تنك

:تاريذتح ةعرج نع تجانلا م

مستلا رطخ عنلم لافطلأا يديأ لوانتم نع ا

ديعب رضحتسلماب ظفتحا

ةروطخ رثكأ ماوعأ 3 نس نود لافطلأا ىدل م

مستلا تلااح ربتع

ُم

ت .ديدلحا نم ةطرفم .نكيم ام عرسأب ىفشتسلما ىلإ هجوتلا بجيف أطلخاب ديدلحا صارقأ لفط علب اذإ

.بيبطلا ةراشتسإ نود ةليوط ةرتفل وأ ةبراقتم تاقوأ يف ءاودلا اذه لامعتسا عن

ُم

يم

تامزلاتملل ةجيتن ديدلحا تايوتسم ضافخنإ ىلع نورفيدرت صارقأب جلاعلا رثؤي لا

.ةيباهتللإا ضافخنإ يف ببستي يذلا لماعلا جلاعب ناكملإا ردق نورفيدرت صارقأب جلاعلا جمد بجي

.ءارملحا مدلا تايرك ددع

311009 - Tard-PIL-1116-03

1986 - ו״משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה תוילבט :הליכמ הילבט לכ - םיליעפ םירמוח

Ferrous sulfate dried 247.25 mg (equivalent to approximately 80 mg

ferrous iron).

.)לזרב ג״מ 80-כל יטנלויווקא( שבי טאפלוס לזרב ג״מ 247.25 .״ףסונ עדימ״ 6 קרפ האר :םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה שי .ףסונ עדימל קוקז ךניה םא חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב הפורתה תא לוטיל ךילע .ךבצמב רופיש לח אלו הדימב אפורל תונפל ?הפורתה תדעוימ המל .1 .לזרב רסוחמ תמרגנה הימנא תעינמו לופיטל .הימנאב לופיטל לזרב ירישכת :תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא

.הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר התא

.לזרבב רוסחממ תעבונ הניאש הימנאמ וא ההובג לזרב תמרמ לבוס ךניה

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

!

:

םא אפורל רפס הפורתב לופיטה

ינפל הקינמ וא ןויריהב ךניה

:דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה םא

)יעמב תקלד וא סוקלוא ןוגכ( לוכיעה תכרעמ - םדה תכרעמ - .םירזוח םד ייוריע לבקמ ךנה םא

:תורהזא ןונימ לשב הלערהל ןוכיס עונמל ידכ ,םידלי לש םדי גשיהמ קחרה רישכתה תא רומש

.דחוימב הרומח הניה 6 ליגל תחתמ םידליב הלערה .לזרב לש רתי .םילוחה תיבל דיימ תונפל שי לזרב תוילבט תועטב עלב דליו הרקמב .אפורב ץעוויהל ילב תכשוממ הפוקת וא תובורק םיתעל וז הפורתב שמתשהל ןיא תוילבטב לופיטל תוביגמ ןניא ,תויתקלד תונומסתב תורושקה לזרב לש תוכומנ תומר

.ןורפידרת תומכב התחפהל םרוגב לופיט םע ,ןתינש לככ ,ןורפידרת תוילבטב לופיטה תא בלשל שי .תומודאה םדה תוירודכ .םד תוקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב תליטנ ינפל אפורל ךכ-לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא

.הפורתה וא שותכל ,תוילבטה תא ץוצמל ןיא ,םיינישה לש העיבצו הפב םיביכל ןוכיסה לשב

.האלמ םימ סוכ םע התומלשב הילבטה תא עולבל שי .הפב רומשל םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םיעבונה תוליעי-יא וא םינוכיס עונמל ידכ חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו :חקול ךניה םא חקורה וא אפורל עידוהל שי דחוימב .תויתפורת ןיב תובוגתמ .)הקרזהב םינתינה לזרב יחלמ רקיעב( לזרב םיליכמה םירישכת

.הפה ךרד ןתמב םינילקיצהרטטה תצובקמ הקיטויביטנא תגיפס - (לורטסלוכ תדרוהל) ןימאריטסלוכ וא ןימאליצינפ ,ץבא יחלמ ,הצמוח ירתוס .הלא תופורתל ליבקמב םינתינשכ תדרוי לזרבה יחלמ - E ןימטיו ,)םד ץחלב לופיטל) הפודליתמו ןימאליצינפ ,ןיצסקולפורפיצ ,ץבא יחלמ .הלא תופורת תגיפסל העירפמ לזרב יחלמ תוחכונ .לזרב תגיפס תבכעמ הת לש תולודג תויומכ תייתש הצמוח ירתוס תליטנ ןיבל וז הפורת תליטנ ןיב תוחפל םייתעש לש ןמז קרפ ןיתמהל שי לופיטל תופורת ,םינילקיצרטטה תצובקמ םייטויביטנא םירישכת ,םינולוניוק ,ןדיס יפסותו .(Etidronate( הימצלקרפיהב ןוזמו הפורתב שומיש .החוראה םע דחי וא החוראה ינפל יוצר ,האלמ םימ סוכ םע לוטיל שי ,וירצומו בלח תליטנ ןיבל וז הפורת תליטנ ןיב תוחפל םייתעש לש ןמז קרפ ןיתמהל שי .האלמ הטיח ירצומו דרת ,םיציב ,הפק ,הת ,לוהוכלא הקנהו ןויריה םע ץעייתהל שי ,ןויריה תננכתמ וא ןויריהב תא ילואש תבשוח ,הקינמ וא ןויריהב תא םא תא רשאכ הפורתה תא לוטיל הלוכי תא םא טילחי אפורה .הפורתה תליטנ ינפל אפורה .הקינמ וא ןויריהב ?הפורתב שמתשת דציכ .3 תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע :אפורמ .םויל הילבט 1 ללכ ךרדב :םירגובמב לזרב רסחב לופיטל םישילשה ינש ךשמב םיימוי לכ וא םויל הילבט 1 :תורה םישנב לזרב רסח תעינמל .אפורה לש ותעד לוקיש יפ לע ,)יעיברה שדוחהמ( ןוירהה לש םינורחאה .לפטמה אפורה ידי-לע העבקנש הפוקתה ךשמב קר וז הפורתב שמתשהל שי .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .הפב הילבטה תא רומשל וא קסרל ,ץוצמל ןיא .התומלשב הילבטה תא עולבל שי .םיינישה לש העיבצו הפב םיביכל ןוכיסה לשב הילבטה תא סועלל/תוצחל/שותכל רוסא תלוכיב יולת ,החוראה םע דחי וא החוראה ינפל יוצר ,האלמ םימ סוכ םע לוטיל שי .ךלש הביקה לש תוליבסה בקעמו תוקידב .םד תוקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא תא אבהו םילוח תיב לש האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב הפורתה תא לוטיל תחכש םא .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג בכרה .הפורת חקול ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא יאוול תועפות .4 .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןורפידרתב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לבסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא :םיעיפומ םא ירשפאה םדקהב אפורל תונפלו ןורפידרתב שומישה תא קיספהל שי םיזע ןטב יבאכ

)תוחיכש ןניאש יאוול תועפות( תואקה

)העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות( המישנ רצוק ,דוריג ,רועב החירפ :תיגרלא הבוגת

100 ךותמ םישמתשמ 1-10-ב תועיפומש תועפות - (common) תוחיכש יאוול תועפות ןמז ךות ללכ ךרדב תופלוח ולא תועפות .(לושלש וא תוריצע ,הליחב) לוכיעה יכרדב תויעב

.אפורב ץעוויהל שי תוכישממ תועפותהו הדימב .רישכתל תולגתסהה תפוקת רחאל רצק ןטבב תוחיפנ ןטב באכ .(הגאדל םוקמ ןיא הז יונישב) האוצה עבצ יוניש םישמתשמ 1-10-ב תועיפומש תועפות - (uncommon) תוחיכש ןניאש יאוול תועפות 1,000 ךותמ )ןורגה לש תקצב( ןורגב תוחיפנ

הניקת אל האוצ

)היספפסיד( הנוילעה ןטבה רוזאב באכו תוחונ יא תשוחת )סיטירטסג( הביקב תקלד

דרג .רועב תוימומדאו החירפ תעפוה (העבקנ םרט ןתוחיכשש תועפות) העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות םיינישה עבצב םייוניש )הפב םיביכ( םייחלב וא הפב םיעגנ

.)תדפרס( דרגב הוולמה רועב תוימומדאו החירפ תעפוה (העבקנ םרט ןתוחיכשש תועפות) העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות ןתינ אל ןכלו הפורתה קוויש תליחת רחאל בקעממ האצותכ וחווד תואבה יאוולה תועפות :םימייקה םינותנה סיסב לע ןתוחיכש תא ךירעהל ,ןוכנ אל שומיש לשב םיכיפה עבצ ייונישו )םיביכ( הפב םיעגנ :לוכיעה תכרעמב תוערפה

.הפב תורמשנ וא תוצצמנ ,תוקסורמ תוילבטה רשאכ אצמיהל םילולע ,הנוכנ אל העילב תעב ,העילב יישק םע םילפוטמו םירגובמ םילפוטמ

שי ,הניקת אל העילב לש הרקמב .תונופמיסה תמקר לש קמנ וא טשווב םיעגנל ןוכיסב .םיאתמ לופיט לבקל תנמ לע ןוימה רדחל תשגל וא אפורה םע רשק דימ רוציל לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לע חווידל ןווקמה ספוטה תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ

www.health.gov.il

תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש יאוול תועפות :רושיקל הסינכ י״ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.

aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

.אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגל ןיא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו הזיראה יבג לע עיפומה (exp. date) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוחה לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .תישגמהו .דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחא/הזיראה יאנת יפל םג

חקורב ץעוויהל ךילע קפס לש הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל םישל אנ .הפורתה תא ךל קפיסש .30°C -מ הכומנה הרוטרפמטב ןסחא .תירוקמה הזיראב ןסחא ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ,םיליעפה םירמוחה לע ףסונ

Maltodextrin, Cellulose microcrystalline, Ammonio methacrylate copolymer

type A, Ammonio methacrylate copolymer type B, Triethylcitrate, Talc,

Glycerol dibehenate, Purified water, Sepifilm LP010, Red iron oxide, Yellow

iron oxide, Titanium Dioxide.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .םתמתכ-דורו עבצב הלוגע הפוצמ הילבט קרב ינב ,29 י״חל ,מ״עב תויונכוס לארשי וגירפ :םושירה לעב .Pierre Fabre Médicament Production, France :ןרציה .135 66 31400 :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר 'סמ .2015 רבמבונ ךיראתב תואירבה דרשמ י״ע רשואו קדבנ הז ןולע תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל .ءاودلا اذهب جلاعلا ةرتف للاخ مدلا صوحف ءارجإ بجي كلذب بيبطلا رابخإ كيلعف ،ينعم ءاودل وأ ماعطلا نم ام عونل ة

يساسح كيدل تناك اذإ

.ءاودلا لوانت لبق اهؤاقبإ وأ اهقحس ،صارقلأا صم عن

ُم

يم ،نانسلأا ن

ولتو ة

يومفلا حورقلا لكشت رطلخ ا

رظن

.ءالماب ءيلم سأك عم لماكلاب صرقلا علب بجي .ةليوط ةدلم مفلا لخاد ةي

ّ

بط ةفصو نودب ةيودلأا كلذ يف ابم ،ىرخأ ةيودأ ،ا

ً

ر

ّ

خؤم ،تلوانت وأ لوانتت تنك اذإ عنلم وأ رطاخملل ضرعتلا عنلم كلذب

ّ

يلديصلا وأ بيبطلا ربخأف ،ةيئاذغلا تلا

ّ

مكلماو ملاعإ بجي ،صاخ لكشبو .اهنيب اميف لعافتلل ةجيتن ةيودلأا ة

ّ

يلاعف ضافخنإ :ةيلاتلا تارضحتسلما لوانتت تنك اذإ يلديصلا وأ بيبطلا .(ةنوقلمحا ديدلحا حلامأ ا

ديدتح) ديدلحا ىلع يوتتح يتلا تارضحتسلما

يومفلا تانيلكيسارتتلا ةعومجم نم ة

يويلحا تا

داضلما ىوتسم ضيفختل) ينماريتسلوك وأ ينملايسينپ ،كنزلا حلامأ ،ةضوملحا تاطبثم

ةرتف للاخ اهئاطعإ دنع ديدلحا حلامأ صاصتمإ ةبسن ضفخنت

(لورتسلوكلا .ةيودلأا هذه لامعتسا ،(مدلا طغض طرف جلاعل) اپودليثيمو ينملايسينپ ،ينساسكولفورپيس ،كنزلا حلامأ

.ةيودلأا هذه صاصتمإ طيبثت ىلإ ديدلحا حلامأ يدؤت - E ينماتيڤ .ديدلحا صاصتمإ طبثي ياشلا نم ةريبك تايمك برش

ةضوملحا تاطبثم لوانتو ءاودلا اذه لوانت ينب لقلأا ىلع ينتعاس ةدلم راظتنلاا بجي ةعومجم نم ة

يويلحا تا

داضلما تارضحتسم ،تانولونيوكلا ،مويسلاكلا تلامكمو .(Etidronate) مدلا مويسلاك طرف جلاعل ةيودأو تانيلكيسارتتلا ءاذغلاو ءاودلا لامعتسا .ماعطلا ةبجو عم وأ ماعطلا ةبجو لبق لضف

ُم

ي ،ءالماب ءيلم سأك عم هلوانت بجي ،هتاجتنمو بيللحا لوانتو ءاودلا اذه لوانت ينب لقلأا ىلع ينتعاس ةدلم راظتنلاا بجي .لماكلا حمقلا تاجتنمو خنابسلا ،ضيبلا ،ةوهقلا ،ياشلا ،لوحكلا عاضرلإاو لملحا ،لمحلل ينططخت تنك وأ لماح كنأب كوكش كيدل تناك وأ ،ا

عضرم وأ

لاماح تنك اذإ كناكمإب ناك اذإ ام بيبطلا ررقيس .ءاودلا لوانت لبق بيبطلا ةراشتسإ كيلع بجيف .ةعاضرلا ةرتف للاخ وأ لملحا للاخ ءاودلا لوانت ؟ءاودلا لمعتست فيك .3

كأتم نكت مل اذإ

يلديصلا وأ بيبطلا عم صحفلا كيلع بجي :بيبطلا نم ىرخأ تاداشرإ بايغب ةعبتلما ةعرلجا

يموي دحاو صرق ةداع :ينغلابلا ىدل ديدلحا صقن جلاعل ينثلثلا للاخ ينموي وأ موي لك يف دحاو صرق :لماولحا ءاسنلا ىدل ديدلحا صقن عنلم .بيبطلا تارابتعا قفو ،(عبارلا رهشلا نم ءادتبإ) لملحا نم نيريخلأا .جلاعلما بيبطلا اهددح يتلا ةينمزلا ةرتفلا للاخ طقف ءاودلا اذه لامعتسإ بجي .اهب ىصولما ةعرلجا زواتج عن

ُم

ي

.ةن

يعم ةدلم مفلا يف هؤاقبإ وأ هقحس ،صرقلا صم عن

ُم

يم .لماكلاب صرقلا علب بجي .نانسلأا ن

ولتو مفلا يف تاحرقت ثودح رطخ ببسب صرقلا غضم /رطش/قحس عن

ُم

يم

دامتعإ ،ماعطلا ةبجو عم وأ ماعطلا ةبجو لبق لضف

ُم

ي ،ءالماب ءيلم سأك عم هلوانت بجي .ءاودلا لمتح ىلع كتدعم ةردق ىلع ةعباتلماو تاصوحفلا .مد صوحفل عضخت نأ بجي ءاودلا اذهب ا

جلاع اهيف ىقلتت يتلا ةرتفلا للاخ ،ا

روف ،ه

جوتف ءاودلا نم ةي

مك علاتبإب لفط ماق أطلخا قيرط نع وأ ىلعأ ةعرج تلوانت اذإ .كعم ءاودلا ةبلع رضحأو ،ىفشتسلما يف ئراوطلا ةفرغ ىلإ ةعرلجا لوانتب مق .ةفعاضم ةعرج لوانتت لاف د

دلمحا تقولا يف ءاودلا لوانت تيسن اذإ .بيبطلا رشتساو ،داتعلما اهتقو يف ةيلاتلا .بيبطلا ةيصوت ب

سح ءاودلا لوانت يف رارمتسلإا بجي ةراشتسإ نودب ءاودلاب جلاعلا نع فقوتلا عن

ُم

يم ،ةي

حصلا كتلاح ىلع ن

ستح أرط اذإ ىتح .بيبطلا

رم

لك يف ة

يئاودلا ةعرلجا نمو ءاودلا ىلع قصللما نم ق

قتح !ملاظلا يف ءاودلا لوانت عن

ُم

يم

.اهيلإ ةجاحب تنك اذإ ةي

بطلا تارا

ظنلا عض .ءاود اهيف لوانتت وأ بيبطلا ر

شتساف ءاودلا لامعتسا ىلإ ةبسنلاب ةيفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ

يلديصلا ةيبنالجا ضارعلأا .4 يلوانتم نم مسق ىدل ةيبناج ا

ضارعأ نورفيدرت لامعتسا ب

بسي دق ،ةيودلأا عيمجك .اهنم

ٍّ

يأ نم يناعت لاأ لمتلمحا نم .ة

يبنالجا ضارعلأا ةمئاق ةءارق دنع مدصت لا .ءاودلا :اذإ نكمم تقو عرسأ يف بيبطلا ىلإ ه

ّ

جوتلاو نورفيدرت لامعتسا فقو بجي نطبلا يف ةديدش عاجوأ (ةعئاش ريغ ة

يبناج ضارعأ) ؤ

يقت ةبسن ة

يبناج ضارعأ) س

فن

تلا قيض ،ة

كح ،يدلج حفط :يس

ستح لعف در

(ةفورعم ريغ اهعويش 1986 - (تار

ّ

ضحتسم) ةلدايصلا ةمظنأ بجوبم كلهتسملل ةرشن بيبط ةفصو نودب ءاودلا ق

وس

ُم

صارقأ :ىلع يوتحي صرق

لك - ةلا

ّ

عف داوم

Ferrous sulfate dried 247.25 mg (equivalent to approximately 80 mg ferrous iron).

.(ديدلحا نم غلم 80 ا

بيرقت يواسي)

فالجا ديدلحا تافلس نم غلم

247.25

.״ةيفاضإ تامولعم״ 6 دنبلا رظنأ :ة

يساسحلل ةريثمو ةلا

عف ريغ ّ داوم ةرشنلا هذه يوتتح .ءاودلا لامعتساب ءدبلا لبق كلذو اهتياهن ىتح ن

ّ

عمتب ةرشنلا أرقإ وأ بيبطلا ىلإ ه

جوتف ةيفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع

يلديصلا ىلإ ىلإ ةجاحب تنك اذإ

يلديصلا ةراشتساب مق .ةحيحص ةروصب هلوانت كيلع بجي .كتلاح ىلع نستح أرطي مل اذإ بيبطلل هجوت .ةيفاضإ تامولعم ؟ءاو

ّ

دلا اذه

ّ

دعأ

َ

مل .1 .ديدلحا صقن نع مجانلا مدلا رقف عنمو جلاعل .مدلا رقف جلاعل ديدلحا تلامكم :ةيجلاعلا ةعوملمجا ءاودلا لامعتسا لبق .2 :اذإ ءاودلا لامعتسا عن

ُم

ي

.ءاودلا اهيوتحي يتلا ىرخلأا تاب

كرلما دحلأ وأ ةلا

عفلا ة

داملل ة

يساسح كيدل تدجو .ديدلحا صقن نع مجني لا مد رقف كيدل ناك وأ ةعفترم كيدل ديدلحا تايوتسم تناك ءاودلا لامعتساب ةق

ّ

لعتم ة

ّ

صاخ تاريذتح

!

:اذإ بيبطلا ملعأ ءاودلاب جلاعلا ءدب لبق

عضرم وأ

لاماح تنك :ةفيظو يف للخ نم يضالما يف تيناع وأ ينناعت تنك (ءاعملأا باهتلإ وأ ةيمضهلا ةحرقلا لثم) يمضهلا زاهلجا - يومدلا زاهلجا - .ةرركتلما مدلا تلاقن ىقلتت تنك

:تاريذتح ةعرج نع تجانلا م

مستلا رطخ عنلم لافطلأا يديأ لوانتم نع ا

ديعب رضحتسلماب ظفتحا

ةروطخ رثكأ ماوعأ 3 نس نود لافطلأا ىدل م

مستلا تلااح ربتع

ُم

ت .ديدلحا نم ةطرفم .نكيم ام عرسأب ىفشتسلما ىلإ هجوتلا بجيف أطلخاب ديدلحا صارقأ لفط علب اذإ

.بيبطلا ةراشتسإ نود ةليوط ةرتفل وأ ةبراقتم تاقوأ يف ءاودلا اذه لامعتسا عن

ُم

يم

تامزلاتملل ةجيتن ديدلحا تايوتسم ضافخنإ ىلع نورفيدرت صارقأب جلاعلا رثؤي لا

.ةيباهتللإا ضافخنإ يف ببستي يذلا لماعلا جلاعب ناكملإا ردق نورفيدرت صارقأب جلاعلا جمد بجي

.ءارملحا مدلا تايرك ددع

311009 - Tard-PIL-1116-03

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה