רפאסאל 500 מג פתילות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
MESALAZINE
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
A07EC02
טופס פרצבטיות:
פתילות
הרכב:
MESALAZINE 500 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
רקטלי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM
קבוצה תרפויטית:
MESALAZINE
איזור תרפויטי:
MESALAZINE
סממני תרפויטית:
Treatment and prevention of ulcerative colitis and Crohn's disease.
מספר אישור:
051 12 26439 00
תאריך אישור:
2010-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

)םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה אפור םשרמב תבייח וז הפורת הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ג"מ 500 תוליתפ לאסאפר םרג 1 תוליתפ לאסאפר :בכרה ליעפה ביכרמה :הליכמ ג"מ 500 לאסאפר לש הליתפ לכ

5-aminosalicylic acid 500 mg

:הליכמ םרג 1 לאסאפר לש הליתפ לכ

5-aminosalicylic acid 1 gram

mesalamine

וא

mesalazine

םג ארקנ ליעפה רמוחה םיליעפ יתלב םיביכרמ

Hard fat W-45

םיטליצילס :תיטיופרת הצובק :תיאופר תוליעפ לש העינמלו לופיטל תדעוימה תיתקלד-יטנא הפורת תלחמ לשו )

ulcerative colitis

( סגה יעמב תיביכ תקלד .ןהורק ?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ דחאל תושיגר העודי םא רישכתב שמתשהל ןיא .םירחא םיטליצילסל וא ויביכרממ ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ רישכתב שמתשהל ןיא :םיאבה םירקמב לופיטה תלחתה .הקינמ וא ןוירהב ךניה םא ,דבכה :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךניה םא ,)יטפפ ביכ ןוגכ( לוכיעה תכרעמ ,ןתשה תכרעמ/הילכה .)'וכו השירק ןוגכ( םדה תכרעמ :תורהזא דחוימב( יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה םא תליטנ ינפל אפורל ךכ-לע עידוהל ךילע ,)ןיזאלסאפלוסל .הפורתה ןתש ,םד תוקידב ךורעל שי הפורתב לופיטה תפוקתב .תוילכ ידוקפתו :תויתפורת ןיב תובוגת תורכמנה תופורת ללוכ ,תופסונ תופורת לטונ ךניה םא התע הז תמייס םא וא ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע ,תרחא הפורתב לופיט -ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי-יא וא םינוכיס עונמל :תואבה תוצובקהמ תופורת יבגל דחוימב ,תויתפורת ,תולשלשמ תופורת ,םד תשירק דגנ תופורת ,ןיריפסא .סגה יעמה תולחמב לופיטל תופסונ תופורת :יאוול תועפות שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב ,הליחב ,לושלש :ןוגכ יאוול תועפות עיפוהל תולולע הב .השלוח ,שאר באכ ,ןטב יבאכ ,האקה שי ,תודירטמ ןהש וא תופלוח ןניא יאוולה תועפות םא .אפורה םע ץעייתהל :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות ןטב יבאכ ,ימד לושלש ללוכ ,רתי תושיגר ינמיס עיפוהב הנפו לופיטה קספה - )רידנ( רועב החירפ ,םוח ,םיקזח !דימ אפורל !דימ אפורל הנפו לופיטה ךשמה - תעבטה יפב יוריג וניוצ אלש יאוול תועפות שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב ךילע תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא ,הז ןולעב !דימ אפורה םע ץעייתהל :ןונימ הנמה לע רובעל ןיא .דבלב אפורה תוארוה יפל ןונימ .תצלמומה יפ לע אלא םידליל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת .אפור תארוה עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי .לפטמה אפורה ידי-לע הנמ לוטיל שי בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא !דחי תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא ,תרכזנשכ דימ :בל םיש .תעבטה יפ ךרד שומישל תדעוימ וז הפורת !העילבל אל שומיש ןיב תוחפל םייתעש לש ןמז קרפ תוכחל שי יפ ךרד תרחא הפורת לכ תרדחה ןיבל וז הפורתב .תעבטה :שומישה ןפוא הליתפה תא ביטרהל ןתינ .הליתפה ןמ הפיטעה רסה תא רדחהו ךדיצ לע בכש .הרדחהה תלקהל םימ טעמב ץחר .עבצאה תרזעב תעבטה יפ ךותל קומע הליתפה .ךידי תא בטיה :תורעה ךשמב ררקמב הננצל ןתינ ,ידימ הכר הליתפה םא .1 תרסה ינפל םירק םימ םרז תחת וא תוקד 30-כ .הפיטעה .הליתפה תרדחה ינפל םייעמה תא ןקורל יוצר .2 תוקדה 10 ךות הצוחה הטלפנ הליתפה םא .3 .השדח הליתפ רידחהל שי ,תונושארה .הליתפה תא תוצחל ןיא ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ .אפורה ידי-לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע לופיטה קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב !הלערה ענמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ .הלערה ענמת ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תזירא אבהו ,םילוח-תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ .ךתא הפורתה !אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא איה ,רחא הלוחב ;ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת וא ךינכש ךיבורקל וז הפורת ןתית לא .קיזהל הלולע .ךירכמ תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל וא שמתשהל ןיא .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה :הנסחא

-ל תחתמ ןסחאל שי תופורת ,םיצלמומה הנסחא/הזיראה יאנת יפל םג ךיראתל בל םישל אנ .דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ ךילע ,קפס לש הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל .הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא :הפורתה םושיר 'סמ

0511226439

:ג"מ 500 תוליתפ לאסאפר 0695028345 :םרג 1 תוליתפ לאסאפר ,מ"עב אפר תודבעמ 91003 םילשורי ,405 .ד.ת קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ .2012 ראוניב ודי לע רשואו ةلدايصلا ةمظنأ بجوبم كلهتسملل ةرشن ١٩٨٦ - )تارضحتسم( بيبط ةفصوب مزلم ءاودلا اذه ءاودلا لامعتسا لبق نعمتب اهلماكب ةرشنلا أرقإ مغلم ٥٠٠ ليماتح لاسافر مارغ ١ ليماتح لاسافر :بيكترلا ةلاعفلا ةدالما :ىلع يوتتح مغلم ٥٠٠ لاسافر نم ةليمتح لك

5-aminosalicylic acid 500 mg

:ىلع يوتتح مارغ ١ لاسافر نم ةليمتح لك

5-aminosalicylic acid 1 gram

وأ

mesalazine

اضيأ ةلاعفلا ةدالما ىعدت

mesalamine

ةلاعفلا يرغ تابكرلما

Hard fat W-45

تلايستيلاس :ةيجلاعلا ةليصفلا :ةيبطلا ةيلاعفلا باهتلإ عنمو ةلجاعلم دعلما تاباهتللإل داضم ءاود ضرمو

ulcerative

colitis

يحرقتلا نولوقلا .نهورك ؟رضحتسلما لامعتسا زويج لا تىم كلانه تناك اذإ رضحتسلما لامعتسا زويج لا .ىرخأ تلايسيلاسل وأ هتابكرم ىدحلإ ةيساسح نودب رضحتسلما لامعتسا زويج لا في جلاعلا ةيادب لبق بيبطلا ةراشتسا :ةيلاتلا تلاالحا .ةعضرم وأ

لاماح تنك اذإ للخ نم يضالما في تيناع اذإ وأ ني/نياعت تنك اذإ مضلها زاهج ,لوبلا زاهج /ىلكلا ,دبكلا :ةفيظو في امو رثختلا لثم( مدلا زاهج ,)ةيمضه ةحرق لثم( .)كلذ لىإ :تاريذتح نم ينعم عونل ةيساسح ةيأ كيدل تناك اذإ ,)نيزلااسافلوسلل ةصاخو( يرقاقعلا وأ ماعطلا .ءاودلا لامعتسا لبق اهنع بيبطلا ملاعإ كيلعف ىلكلا فئاظوو لوب ,مد تاصوحف ءارجإ بيج .ءاودلاب جلاعلا ةترف ءانثأ :ةيودلأا ينب تلاعافتلا ةيودلأا كلذ في ابم ,ايفاضإ ءاود ني/لوانتت تنك اذإ اذإ وأ ,ةيئاذغ تافاضإو ةفصو نودب عابت تيلا ملاعإ كيلعف ,رخآ ءاودب جلاعلا نم ا

رخؤم تيهتنا ةعاجنلا مدع وأ راطخلأا يدافتل ,لجاعلما بيبطلا اميف ةصاخ ,يرقاقعلا ينب تلاعافتلا نع ةجمانلا ,نييربسأ :ةيلاتلا تاعوملمجا نم ةيودلأاب قلعتي ةيفاضإ ةيودأ ,ةلهسم ةيودأ ,مدلا رثتخ دض ةيودأ .ظيلغلا يعلما باهتلا ةلجاعلم :ةيبنالجا ضارعلأا رهظت دقف ,ءاودلل ةبوغرلما ةيلاعفلا لىإ ةفاضلإاب ,نايثغ ,لاهسإ :لثم ةيبناج ضارعأ هلامعتسا ءانثأ .فعض ,عادص ,نطبلا في ملاآ ,ؤيقت هذه فتتخ لم اذإ بيبطلا ةراشتسا بيج .ةقياضلما ببست تناك اذإ وأ ضارعلأا

صاخ ا

هابتنا مزلتست تيلا ضارعلأا كلذ في ابم ,ةدئاز ةيساسح ضارعأ روهظ ىدل ,ةنوخس ,نطبلا في ادج ةداح ملاآ ,يومد لاهسإ هجوتو جلاعلا نع فقوت -)ا

ردان( يدلج حفط

روف بيبطلل

روف بيبطلل هجوتو جلاعلا لصاو -جرشلا في جيهت هذه في ركذت لم ةيبناج ضارعأب ترعش لااح في كيلعف ,ماعلا كروعش في يرغت ثدح اذإ وأ ,ةرشنلا

روف بيبطلا ةراشتسا :ةعرلجا زواتج زويج لا .طقف بيبطلا تاميلعت قفو ةعرلجا .اهب ىصولما ةعرلجا

قفو لاإ لافطلأل ةداع صص

م يرغ ءاودلا اذه .بيبطلا تاميلعتل ام قفو ةدد

م تاقوأ في ءاودلا لامعتسا بيج .لجاعلما بيبطلا لبق نم دد

,ررقلما تقولا في ةعرج لوانت تيسنو ثدح اذإ لوانت ا

عطق عونمم نكلو ,كركذت روف الهوانت كيلعف

اعم ينتعرج !هبتنإ قيرط نع لامعتسلال دعم ءاودلا اذه !علبلل سيل .جرشلا ةحتف ينب لقلأا ىلع ينتعاس ةدلم راظتنلاا بيج نع رخآ ءاود يأ لاخدإو ءاودلا اذه لامعتسا .جرشلا قيرط :لامعتسلإا ةقيرط ليلبت ناكملإاب .ةليمحتلا نم فلاغلا ةلازإب مق .الهاخدإ ليهستل ءالما نم ةليلق ةيمكب ةليمحتلا ةليمحتلا لخدأو كبناج ىلع )يقلتسإ( عجطضإ كيدي لسغإ .عبصلإا ةطساوب جرشلا لىإ ا

قيمع

ديج :تاظحلام في اهديبرت كناكمإبف ة

يرط ةليمحتلا تناك اذإ .١ ءام تتح وأ ةقيقد ٣٠ براق

ي ام ةدلم ةجلاثلا .فلاغلا ةلازإ لبق دراب لاخدإ لبق ءاعملأا غارفإ نسحتسلما نم .٢ .ةليمحتلا

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה