ריבון 150

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

02-12-2020

מרכיב פעיל:
RISEDRONIC ACID AS SODIUM
זמין מ:
UNIPHARM LTD, ISRAEL
קוד ATC:
M05BA07
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
RISEDRONIC ACID AS SODIUM 150 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
RISEDRONIC ACID
איזור תרפויטי:
RISEDRONIC ACID
סממני תרפויטית:
Treatment of postmenopausal osteoporosis.Prevention of postmenopausal osteoporosis.
leaflet_short:
הוראות לשימוש בתרופות ALENDRONATE SODIUM, RISEDRONATE SODIUM, RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE:א. התרופות האמורות יינתנו לטיפול באוסטיאופורוזיס ובהתאם לכללים האלה: 1. למטופלות בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס: א. עם שבר אוסטיאופורוטי קיים או בנוכחות תולדות של שבר אוסטיאופורוטי; ב. עם T score (ההפרש בין צפיפות העצם של המטופל לבין צפיפות העצם הממוצעת לאדם באוכלוסיה) השווה ל-3.5 או הנמוך מ-3.5- ;ג. בנשים מעל גיל 60 שנים עם T score השווה ל-2.5 או הנמוך מ-2.5- ;ד. שנגרם מאחת המחלות הידועות כגורמות לו; ה. בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול בתכשיר גלוקוקורטיקואידי. 2. למטופלים בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס: א. עם שבר אוסטיאופורוטי קיים או בנוכחות תולדות של שבר אוסטיאופורוטי; ב. מעל גיל 60 עם T score השווה ל-2.5 או הנמוך מ-2.5-; ג. בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול בתכשיר גלוקוקורטיקואידי;. ד. שנגרם מאחת המחלות הידועות כגורמות לו; 3. התרופות יינתנו למטופלים ומטופלות בהתאם לחלוקה זו: א. ALENDRONATE SODIUM, RISEDRONATE SODIUM - למטופלים ולמטופלות;ב. RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE - למטופלות בלבד.2. אף אחת מן התרופות האמורות לא תינתן בשילוב עם התרופות האחרות.
מספר אישור:
147 68 33575 00
תאריך אישור:
2017-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

02-12-2020

1986- ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

דבלב אפור םשרמ םע קוושמ רישכתה

150ןוביר

תוילבט

:בכרה

Risedronate Sodium 150 mg ג"מ150םוידוס טנורדסיר :הליכמ150ןובירלש הילבט לכ

."ףסונ עדימ" ףיעס יאר :םיליעפ יתלב םירמוח

לעיתיצמתעדימליכמהזןולע.הפורתבישמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעביארק

.חקורה לא וא אפורה לא ינפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה

וליפאםהלקיזהלהלולעאיה.םירחאלהתואיריבעתלא.ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת

.המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא

?הפורתה תדעוימ המל .1

סיזורופואיטסואתעינמלולופיטלתדעוימו,םיטאנופסופסיבלשתיטיופרתהצובקלתכיישוזהפורת

.ישדוחה רוזחמה תקספה רחאל םישנב

הפורתב שומיש ינפל .2

:םא רישכתב שמתשהל ןיא X

הפורתההליכמרשאםיפסונהםיביכרמהמדחאלכלואליעפהרמוחל)תיגרלא(השיגרתא

"ףסונ עדימ" ףיעס םג יאר -

הקינימואןוירהתננכתמ,ןוירהבךניה

יהשלכהביסמהעילביישקםימייק

הפורתהתליטנרחאלתוקד30ךשמב)הדימעואהבישי(ףוקזבצמבראשיהלהלוכיךניא

הנזואםרטש)םדבןדיסלשתוכומנתומר(הימצלקופיהלשבצמבתא

)הקד/ל"מ30-לתחתמןיניטאירקיוניפיכרע(ףירחיתיילכלשכםעהלוחתא

רישכתהשןוויכ,זאטקלברסוחואזוטקלגוזוקולגתגיפסבתויעב,הימזוטקלגמתלבוסךניה

זוטקל ליכמ

הפורתב שומישב תועגונה תודחוימ תורהזא

:םא אפורל ירפס150ןובירב לופיטה ינפל !

יישקמ,הנוילעהלוכיעהתכרעמ,טשווה,הילכהדוקפתביוקילמרבעבתלבסואתלבוסךניה

, D ןימטיווברסחןוגכתוכומנןדיסתומרלםימרוגהםיבצמ,םילרנימלשןוזיארסוח,העילב

ואםיינישלופיטתעכתרבוע,םיינישדוביאואתופפורתה,תסלבתושיגרואבאכ,תוחיפנ

ףוקז בצמב דומעל וא תבשל ךתוא ליבגמה םרוג םייק םא ,ילטנד חותינ רובעל תדמוע

יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלהשיגרךניה

:תופסונ תורהזא !

םילוחבםיטאנופסופסיבהתצובקמםירישכתבלופיטהתליחתינפלםיינישתקידבעצבלץלמומ

םילבקמהםילוח,יפרתוידרואיפרתומיכלופיטםילבקמהםילוח,ןטרסילוח:ןוגכןוכיסימרוגםע

.הדורי הפ תנייגה ילעב םילוח ,םידיאורטסוקיטרוק

.ילטנד לופיט תליחת ינפל רישכתה תחיקל לע םיינישה אפורל חוודל שי

אפורלךכלעירפס,ןוזמיפסותוםשרמאללתופורתללוכתורחאתופורתתחקולתאםא !

.חקורל וא

.םירחא ןוזמ ירצומו םירישכת תליטנ ןיבל150ןובירתליטנ ןיב תוקד30תוחפל תוכחל שי

ןוזמו150ןוביר תליטנ !

!הקיר הביק לע החקלנ איה םא קר הליעי הפורתה

.בלח ירצומ ןוגכ D ןימטיוובו ןדיסב הרישע הנוזת לע דיפקהל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב

הקנהו ןוירה !

דחאבץעוויהלךיילע,ןוירההךלהמבוזהפורתלתפשחנםא.לופיטהתפוקתבןוירהלסנכיהלןיא

.רבועב העיגפל ןוכיסה תכרעה םשל םייגולוטרטה ץועייה יזכרממ

הפורתב ישמתשת דציכ .3

.החוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךיילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

,שדוחלתחאםעפ150ןובירלשתחאהילבט:אפורמתרחאהארוהרדעיהבלבוקמןונימ

.עובק ךיראתב

הפורתתליטנינפלוא)זרבימלטרפ(והשלכהקשמתייתשינפל,רקובתחוראינפלתוקד30

תליטנרחאלתוקד30בכשלןיא.שדוחלכבעובקםויבהילבטהתאתחקלשי.יהשלכ

.התעילבלשורדהןמזלרבעמהפבהפורתהתאקיזחהלןיא!ץוצמלואסועללןיא.הפורתה

.טשווב העיגפל ןוכיסה תא ריבגהל הלולע הפורתה תליטנל תויחנהה לע הדפקה-יא

.לפטמה אפורה ידי-לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי

ןוימרדחלדימינפ,הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתויהובגןונימתועטבתלטנםא

.ךתיא הפורתה תזירא יאיבהו ,םילוח-תיב לש

הפורתה תא לוטיל תחכש םא

תרכזנשירחאאבהרקובבהילבטלוטילשי,רחבנשעובקהםויבהפורתהתאלוטילתחכשםא

יתשתחקלןיא.לופיטהתליחתברחבנשעובקהםויבהאבההילבטהתאתחקלךישמהלו

.םוי ותואב תוילבט

.אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

.אפורםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג

.ךתלחמב הרמחהל םורגל לולע רבדההפורתה תליטנ תא הקיספמ תא םא

.םינש18ליגל תחתמ םידליל ללכ-ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת

.חקורב וא אפורב יצעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

:יאוול תועפות .4

לא.םישמתשמהמקלחביאוולתועפותלםורגללולע150ןובירבשומישה,הפורתלכלומכ

.ןהמ תחא ףאמ ילבסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל ילהבית

,תמייקתברצלשהרמחהואתברצתעפוה,הזחהתיבבםיבאכהשחתאםאאפורלדימתונפלשי

;רועבהחירפואיוריגעיפומ;םייניעהואןושלה,קדהיעמבתושיגרהעיפומ;טשוובביכ,העילביישק

תומצעבתויעבתועיפומ;רואלתושיגרותוימומדא,באכבהוולמללכ-ךרדב,םייניעתקלדהעיפומ

.םייניש תריקע רחאל ללכ-ךרדב ,םוהיזבו יופירב בוכיעב תוולמה ) osteonecrosis ( תסלה

,הביקה,קדהיעמהלשתקלדלשםינימסתהשחתאםאירשפאהםדקהבאפורלתונפלשי

םצעביסופיטאלרבש.)רידנ()הייארתוערפהבםיתיעלםיוולמבאכוםדוא(םייניעהואןושלה

םיתיעלםרגיהללולעברןמזךרואלסיזורופואיטסואללופיטולביקרשאםילוחברקיעב,ךריה

,ךריהרוזאבתוחוניאוא,השלוח,באכתעפוהלשםירקמבלפטמהאפורהםערשקירצ.תורידנ

.ךריה םצעב רבש לע עיבצהל םילולע וליא םינמיסש רחאמ ,העשפמה וא ןתומה

:תופסונ יאוול תועפות

תכרעמבתוערפה,שאריבאכ,םיקרפמואתומצע,םירירשיבאכ:תובורקםיתיעלתועיפומ

.רתי תושיגר ,תוריצעו הליחב ,לושלש ,ןטב יבאכ :ןוגכ לוכיעה

.דבכב תויעב ,רעיש תרישנ:העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות

,ןולעבהרכזוהאלשיאוולתעפותמתלבוסתארשאכוא,הרימחמיאוולהתועפותמתחאםא

.אפורה םע ץעייתהל ךיילע

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5

םידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת!הלערהיענמ

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל ימרגת לא .הלערה יענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו

םייפקשמיביכרה.הפורתתלטונךניהשםעפלכבהנמהותיוותהיקדב!ךשוחבתופורתלוטילןיא

.םהל הקוקז ךניה םא

ךיראת.הזיראהיבגלעעיפומה) exp . date (הגופתהךיראתירחאהפורתבשמתשהלןיא

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

.רואמ ןגומו שבי םוקמבו25 º C לעהלועהניאשהרוטרפמטבהפורתהתאןסחאלשי

ףסונ עדימ .6

:םגהליכמהפורתהליעפהרמוחהלעףסונ

Microcrystallinecellulose,Lactose,Crospovidone,Magnesiumstearate,Colloidal

silicon dioxide, Opadry .

!זוטקלליכמרישכתה

:הזיראהןכותהמוהפורתהתיארנדציכ

.ריהב בוהצ עבצב ,ןהידיצ ינשמ תורומק ,תולגלגס תופוצמ תוילבט ןניהןוביר

.ביבא-לת,21429.ד.ת,מ"עבםראפינוא:םושירהלעב

.03/2012:ךיראתבתואירבהדרשמידי-לערשואוקדבנהזןולע

Take a tablet with a full glass of tap water first thing upon rising in the morning, and at

least 30 minutes before breakfast, before drinking anything (except for tap water), or before

taking any medication. The tablet should be taken on the same day each month. Do not

lie down for 30 minutes after taking this medicine. Do not chew or suck! Do not retain this

medicine in your mouth longer than the time needed for swallowing it. Non-compliance with

the instructions for taking the medicine may increase the risk of injury to the esophagus.

This medicine is to be taken at specific time intervals as determined by the attending doctor.

Ifyouaccidentallytaketoohighadosage or if a child has accidentally swallowed the

medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the package of the

medicine with you.

If you forget to take this medicine

If you forget to take this medicine on the chosen day, take a tablet on the morning of the day

after you remember, and then continue taking the next tablet on the chosen day set at the

beginning of treatment. Do not take two tablets on the same day.

You should stick to the treatment as recommended by the doctor.

Even if there is an improvement in your health, do not discontinue use of this medicine

without consulting a doctor. Ifyoustoptakingthemedicineit could cause worsening of

your ailment.

This medicine is usually not intended for children below 18 years of age.

If you have further questions regarding use of this medicine, consult a doctor or

pharmacist.

4. Side effects

As with any medicine, use of Ribone150 may cause side effects in some users. Do not be

alarmed by the list of side effects. You may not experience any of them.

Contactthedoctorimmediatelyif you experience chest pains, appearance of heartburn

or worsening of existing heartburn, difficulty swallowing, esophageal ulcer; appearance

of sensitivity of the small intestine, tongue or eyes; appearance of skin irritation or rash;

appearance of eye inflammation, usually accompanied by pain, redness and sensitivity to

light; appearance of jaw bone problems (osteonecrosis), accompanied by delayed healing

and infection, usually following tooth extraction.

Contactthedoctorassoonaspossibleifyou experience symptoms of inflammation of the

small intestine, stomach, tongue or eyes (redness and pain accompanied sometimes by vision

disturbances) (rare). Unusual fracture of the thigh bone, particularly in patients undergoing

long-term treatment for osteoporosis, may occur rarely. Contact the attending doctor if you

experience pain, weakness or discomfort in the thigh, hip or groin area as these signs may

indicate a fracture of the thigh bone.

Other side effects:

Occurringfrequently:muscle, bone or joint pains, headache, gastrointestinal disturbances,

such as: abdominal pain, diarrhea, nausea and constipation, hypersensitivity.

Side effects whose frequency is unknown: hair loss, liver problems.

If any of the side effects gets worse or if you suffer from a side effect not mentioned in the

leaflet, consult your doctor.

5. How should you store the medicine?

Avoid poisoning! This medicine and any other medicine should be kept in a safe place out

of the reach of children and/or infants in order to avoid poisoning. Do not induce vomiting

unless explicitly instructed to do so by your doctor.

Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take

medicine. Wear glasses if you need them.

Do not use the medicine after the expiry date (exp. date) appearing on the package. The

expiry date refers to the last day of that month.

Store at a temperature not exceeding 25°C and in a dry place protected from light.

6. Further information

In addition to the active ingredient, the medicine also contains:

Microcrystallinecellulose,Lactose,Crospovidone,Magnesiumstearate,Colloidalsilicon

dioxide, Opadry.

The preparation contains lactose!

How does the medicine look and what are the contents of the package:

Ribone are film coated oval tablets, curved on both sides, colored in light yellow.

License holder: Unipharm Ltd., P.O.B. 21429, Tel-Aviv.

This leaflet was checked and approved by the Ministry of Health in: 03/2012.

Registration number of the medicine in the National Drug Registry of the Ministry of Health:

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH

THE PHARMACISTS’ REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

The preparation is dispensed only with a doctor’s prescription

Ribone 150

Tablets

Composition:

Each Ribone 150 tablet contains: Risedronate Sodium 150 mg

Inactive ingredients: see section “Further information”.

Readthisleafletcarefullyinitsentiretybeforeusingthemedicine. This leaflet contains

concise information about the medicine. If you have any other questions, refer to your doctor

or pharmacist.

This medicine has been prescribed for the treatment of your illness. Do not give it to others.

It may harm them even if it seems to you that their illness is similar.

1. For what is the medicine intended?

This medicine belongs to the bisphosphonates therapeutic group, and is intended for the

treatment and prevention of osteoporosis in postmenopausal women.

2.Before using the medicine

X Do not use the preparation if:

you are sensitive (allergic) to the active ingredient or to any of the other ingredients of

the medicine - see also section “Further information”

you are pregnant, planning to become pregnant or breastfeeding

you have difficulty swallowing for any reason

you are unable to remain upright (sitting or standing) for 30 minutes after taking the

medicine

you have hypocalcemia (low levels of calcium in the blood) that has not yet been

stabilized

you are afflicted with severe renal impairment (creatinine clearance values below 30 ml/

min)

you suffer from galactosemia, glucose and galactose absorption problems, or lactase

deficiency, since the preparation contains lactose

Special warnings regarding use of the medicine

! Before treatment with Ribone 150, tell the doctor if:

you are suffering, or have suffered in the past, from impaired function of the kidney, the

esophagus, the upper digestive tract, from difficulty swallowing, mineral imbalance, from

conditions that cause low calcium levels such as Vitamin D deficiency, swelling, pain or

sensitivity of the jaw, loose teeth or loss of teeth, if you are presently undergoing dental

procedures or are about to undergo dental surgery, if there is anything that limits you from

sitting or standing in an upright position

you are sensitive to any type of food or medicine

! Other warnings:

A dental examination is recommended prior to commencing treatment with bisphosphonates

in patients with risk factors, e.g.: cancer patients, patients receiving chemotherapy or

radiotherapy, patients receiving corticosteroids, patients with poor oral hygiene.

Inform your dentist that you are taking this medicine before starting dental treatment.

! Ifyouaretakingothermedicinesincluding non-prescription medicines and food

supplements, tell the doctor or pharmacist.

Wait at least 30 minutes between taking Ribone 150 and taking other preparations or foods.

! Taking Ribone 150 and food

The medicine is effective only if taken on an empty stomach!

While under treatment with this medicine, be sure to eat a diet rich in calcium and Vitamin

D, such as dairy products.

! Pregnancy and breastfeeding

Do not become pregnant while under treatment. If you are exposed to this medicine during the

pregnancy, consult one of the teratological centers to evaluate risk of harm to the fetus.

3.How to use the medicine

Always use according to the doctor’s instructions. Check with the doctor or pharmacist if

you are unsure.

Recommended dosage unless otherwise prescribed by your doctor: one Ribone150 tablet

once a month, on a set date.

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה