רופינירול טבע 2 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-11-2016

מרכיב פעיל:
ROPINIROLE AS HYDROCHLORIDE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N04BC04
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
ROPINIROLE AS HYDROCHLORIDE 2 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY, HUNGARY
קבוצה תרפויטית:
ROPINIROLE
איזור תרפויטי:
ROPINIROLE
סממני תרפויטית:
Treatment of idiopathic Parkinson's disease : Ropinirole may be used alone in the treatment of idiopathic Parkinson's disease.Addition of ropinirole to levodopa may be used to control " on - off " fluctuations and permit a reduction in the total daily dose of levodopa.
leaflet_short:
א. התרופה תינתן לטיפול בפרקינסון באחת הדרכים האלה: א. כטיפול יחיד. ב. כטיפול משולב עם levodopa. ב. לא יינתנו שתי התרופות Pergolide ו-Ropinirole בו בזמן ג. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בנוירולוגיה
מספר אישור:
144 85 32984 00
תאריך אישור:
2015-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

01-12-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

21-11-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

ויימשתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

לוריניפור

עבט

®

0.25

מ

"

ג

לוריניפור

עבט

®

2

מ

"

ג

תוילבט

תופוצמ

בכרה

:

לוריניפור

עבט

®

0.25

מ

"

ג

ביכרמ

ליעפ

לוריניפור

דירולכורדיהכ

0.25 mg

(as Hydrochloride)

Ropinirole

לוריניפור

עבט

®

2

מ

"

ג

ביכרמ

ליעפ

לוריניפור

דירולכורדיהכ

2 mg

(as Hydrochloride)

Ropinirole

ףיעסב תטרופמ םיפסונה םיביכרה תמישר

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק תיצמת עדימ ליכמ הז ןולע . ךל שי םא .הפורתה לע י .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש

יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד

הפורתה לעמ םירגובמל תדעוימ ליג

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

לוריניפור

עבט

קרפ תלחמב לופיטל תשמשמ .ןוסני

ליעפה ביכרמה

לוריניפור

עבט

.לוריניפור אוה

שי לוריניפורל .חומה לש םימיוסמ םירוזאב ןימאפוד לש תוכומנ תומר שי ןוסניקרפ תלחמב םילוחה םישנאל .ןוסניקרפה תלחמ לש םינימסתה תא םצמצל עייסמ אוה ןכל ,יעבטה ןימאפודה לש הלאל תומוד תועפשה

תחקל לוכי התא וריניפור עבט ל

לא םע דחי וא דבל

ףיעס האר( הפוד

.)םיפסונ םיטרפל הז ןולעב

:תיטיופרת הצובק .טסינוגא ןימאפוד

.ןימאפוד ארקנש יעבט רמוחל המוד ךרדב חומה לע םיעיפשמ ןימאפודל םיטסינוגא

2

.

הפורתב שומיש ינפל

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

יכרהמ דחא לכל וא לוריניפורל )יגרלא( שיגר התא ףיעסב טרופמכ הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיב

ךל שי הרומח תוילכ תלחמ

ךל שי דבכ תלחמ

ךלש חקורל וא אפורל רפס .ךילע לח הלאמ דחאש בשוח התא םא

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

ב לופיטה ינפל

עבט לוריניפור

®

:םא אפורל רפס ,

תא ןוירהב

וירהב תאש ןכתיש תבשוח וא

תא הקינמ

מ ןטק ךליג

םינש

ךל שי

בלב הרומח היעב

ךל התיה וא ךל שי היעב הרומח

שפנה תואירב םוחתמ

רבעב ךל ויה וא ךל שי םיליגר אל תויוגהנתה וא/ו םיפחד

תינימ תוגהנתה וא םיזרפומ םירומיה ןוגכ( ףיעס האר ,תזרפומ

ךל שי םימיוסמ םירכוסל תוליבס יא

)זוטקל ןוגכ(

ךל ש ךומנ וא הובג םד ץחל

גהנתהל תוקקותשה וא םיפחד חתפמ התאש ךכב םיניחבמ ךלש לפטמה/ךתחפשמ וא התא םא ךלש אפורל רפס תומיוסמ תויוליעפ עצבל יותיפל וא עינמל ,ףחדל דגנתהל לוכי ךניאש ךכבו ךליבשב תוליגר יתלב ןניהש םיכרדב ערפה תוארקנ הלא .םירחאל וא ךל קיזהל תולוכיה םירומיה ומכ תויוגהנתה לולכל תולוכי ןהו םיפחדב הטילש תו ינימ ףחד ,רתי תואצוה וא רתי תליכא ,םירכממ ךרטצי ךלש אפורה .םיינימ תושגר וא תובשחמב הילע וא גירח .לופיטה תא קיספהל וא ךלש הנמה תא םיאתהל

ךלש אפורל רפס לחי ךלש אפורהש ןכתי .ךילע לח הלאמ דחאש בשוח התא םא ש טי עבט לוריניפור

.התליטנ תפוקתב תופסונ תוקידב ךירצ התאש וא ,ךל המיאתמ הניא

ו תורחא תופורת

עבט לוריניפור

®

רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע

ש ןפואה לע עיפשהל תולוכי תומיוסמ תופורת וב עבט לוריניפור

ךלצא ועיפויש תוריבסה תא לידגהל וא ,תלעופ .יאוול תועפות עבט לוריניפור

.תולעופ תורחא תופורת ובש ןפואה לע עיפשהל םג הלולע

:תוללוכ הלא

ןואכיד דגנ הפורת ,ןימאסקובולפ

( יפולח ילנומרוה לופיט

תופורת

תויעב

תורחא

םוחתמ

תואירב

שפנה

המגודל

דיריפלו

תברצבו הליחבב לופיטל תשמשמה ,דימרפולקוטמ

הביק יביכב לופיטב תשמשמה ,ןידיטמיס

ןיצאסקונא וא ןיצאסקולפורפיצ תויטויביטנאה תופורתה

.ןוסניקרפ תלחמב לופיטל תרחא הפורת לכ

ךלש חקורל וא אפורל רפס .הלאמ תחא ,הנורחאל תחקל וא ,חקול התא םא

רל וא אפורל רפסל רוכז ךלש חקו חקול התאש ןמזב יהשלכ תרחא הפורת תחקל ליחתמ התא םא לוריניפור עבט

ןוזמו הפורתב שומיש

לטונ התא םא עבט לוריניפור

.רתוי ךומנ היהי תואקהו תוליחבמ לובסתש ךכל יוכיסה יכ ןכתיי ,ןוזמ םע .רשפאה תדימב ןוזמ םע התוא לוטיל יוצר ךכיפל

וכלא תכירצו הפורתב שומיש לוה

תותשל ןיא יי תונ

םע לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא

עבט לוריניפור

ןהו הפורתה ןהש ןוויכמ

.ינונשי שיגרהל ךל םורגל םילוכי לוהוכלא

הקנהו ןוירה

עבט לוריניפור

®

ןוירהב תא םא תצלמומ הניא

תליטנב תלעותהש רובס ךלש אפורה םא אלא לוריניפור עבט

וכיסהמ הלודג .ךלש רבועל ן

עבט לוריניפור

®

,הקינמ תא םא תצלמומ הניא

לע עיפשהל הלולע איהו תויה יי .ךלש בלחה רוצ

תלבקל ךלש חקורל וא אפורל ינפ ,תורהל תננכתמ וא ןוירהב תאו ןכתיש תבשוח ,הקינמ וא ןוירהב תא םא .וז הפורת תליטנ ינפל ץועי

תונוכמב שומישו הגיהנ

עבט לוריניפור

הלולע

.תרוחרחס וא םונמנ שוחל ךל םורגל

םיינונשי דואמ שוחל םישנאל םורגל הלולע איה

םישנאל םורגל הלולע איה םיתעלו תוימואתפב םדריהל .הרהזא אלל הבר

:עפשומ תויהל לולע התא םא לאו תונוכמ ליעפת לא ,גהנת לא

תשוחת ובש בצמ םושב ךמצע תא םישת ךתוא ןכסל תולולע תומדריה וא םונמנ

לא .תוומב וא הרומח העיצפב )םירחא םישנא וא( קית

קלח .עפשומ ךניאש חוטב היהתש דע הלא תויוליעפב

.תויעבל ךל םרוג הז םא ךלש אפורל רפס

ןושיע

ךלש אפורל רפס חקול התאש ןמזב ןשעל קיספמ וא ןשעל ליחתמ התא םא עבט לוריניפור

אפורהש ןכתי . ובע ןונימה תא םיאתהל ךרטצי ךלש .ךר

הפורתה לש םיביכרהמ קלח לע בושח עדימ

תוילבט עבט לוריניפור

ארקנש רכוס תוליכמ זוטקל םירכוסל תוליבס יא ךל שיש ךל רמאנ םא . תליטנ ינפל ךלש חקורל וא אפורל הנפ ,םימיוסמ עבט לוריניפור

עבט לוריניפור תוילבט

)היוס( ןיטיצל תוליכמ ג"מ תובוגתל םורגל לוכיה

.תויגרלא

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

ןתית לא עבט לוריניפור

®

םידליל

עבט לוריניפור

ליגל תחתמ םירגבתמו םידליל תדעוימ הניא

קר לבקתש ןכתי עבט לוריניפור

קרפה תלחמ לש םינימסתב לופיטל לבקתש וא ,ךלש ןוסני לוריניפור עבט

לא תארקנה תרחא הפורת םע דחי

םג תארקנ( הפוד הפודובל

לא חקול התא םא

תחקל ליחתת רשאכ )היזניקסיד( תוינוצר אל תועונת ךלצא ועיפויש ןכתי ,הפוד עבט לוריניפור

א םיאתהל ךרטצי ךלש אפורהש ןכתיו ןויכ ,הרוק הז םא ךלש אפורל רפס . ןונימה ת .חקול התאש תופורתה לש

ןוגכ( ןהשלכ תוליגר אל תויוגהנתה חתפמ התאש םיניחבמ ךתחפשמ ינב וא התא םא ךלש אפורל רפס חקול התאש תעב )תוינימ תויוגהנתהב וא/ו ףחדב הילע וא רמהל ליגר אל ףחד עבט לוריניפור

ןכתי . ךלש ןונימה תא םיאתהל ךרטצי ךלש אפורהש

קיספהל וא לופיטה תא

המכ עבט לוריניפור

®

?תחקל ךרטצת

לש רתויב בוטה ןונימה אצמיש דע ןמז תצק תחקל לולע הז עבט לוריניפור

ןפואו ןונימה .ךרובע .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה

אוה ליגרה יתלחתהה ןונימה

0.25

לוריניפור לש ג"מ

ןכמ רחאל .ןושארה עובשה ךלהמב םויב םימעפ רה ךלהמב עובש לכ ךלש ןונימה תא הלעי אפו

ןונימה תא הלעי אפורה ,ךשמהב .םיאבה תועובשה אוה ליגרה ןונימה .ךרובע רתויב םיאתמה ןונימל עיגת רשא דע הגרדהב

דע ג"מ

ג"מ

ידמ םימעפ לש ללוכ ימוי ןונימ םירצויה( םוי

דע ג"מ

תשה אל ךלש ןוסניקרפה תלחמ ינימסת םא .)ג"מ ורפ .ןונימה תא הגרדהב תולעהל ףיסוהל טילחהל יושע ךלש אפורה ,תקפסמ הדימב

דע םילטונ םימיוסמ םישנא

ג"מ עבט לוריניפור

כ"הס( םויב םימעפ

.)םויל ג"מ

ןונימה תא תיחפהל ךל ץילמי אפורה יכ ןכתיי ,ןוסניקרפ תלחמ דגנ תורחא תופורת ףסונב לטונ התא םא רתה לש .הגרדהב תפסונה הפו

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ש דע תועובש המכ ושרדיו ןכתי

עבט לוריניפו

.ךילע עיפשהל ליחתת

לש הנמה תליטנ עבט לוריניפור

®

שי

לוטיל עבט לוריניפור

םימעפ שולש

.םוי

תוילבט עולבל שי עבט לוריניפור

םימ סוכ םע ,ןתומלשב

לוטיל יוצר פור עבט לוריני

רחאמ ,ןוזמ םע .תוליחבמ לובסל ךלש ןוכיסה תא תיחפמ רבדהש

ןיא תוצחל תוילבטה תא קסרל וא סועלל ,

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

חקורל וא אפורל דימ הנפ תזירא תא םהל הארה ,ירשפא םא . עבט לוריניפור

לש רתי תנמ לטנש ימ עבט לוריניפור

בסיו ןכתי תשוחת ,תרוחרחס ,האקה ,הליחב :םיאבה םינימסתהמ לו .תויזה ,ןופלע ,תיזיפ וא תישפנ תופייע ,םונמנ

.ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא

הפורתה תא לוטיל תחכש םא

.אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק .תחכשש הנמה לע תוצפל ידכ הלופכ הנמ לוטית לא

תחקל אל םא עבט לוריניפור

®

,רתוי וא דחא םוי תלבקל ךלש אפורה לא הנפ יי ליחתהל ךיאל עגונב ץוע .בוש התוא תחקל

תחקל ךשמה עבט לוריניפור

®

ה ךלש חקורה וא אפורהש הפוקתה לכ ךשמל .ךל וצילמ

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

.אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

רפסמ תחקל הלולע הפורתה תלועפ תליחת ןכש ,רופישב שיגרמ ךניא םא םג הפורתה תא תחקלו ךישמהל שי .תועובש

הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

תחקל תקספה םא עבט לוריניפור

דואמ רימחהל םילולע ךלש ןוסניקרפה תלחמ לש םינימסתה ,תוימואתפב .תוריהמבו

תנומסת ארקנה יאופר בצמ חתפל ךל םורגל הלולע תימואתפ הקספה הריאממ תיטפלוריונ

neuroleptic

malignant syndrome

רשא ) הלולע כ םינימסתה .לודג יתואירב ןוכיס תווהל תעונת ןדבוא( היזניקא :םיללו ,)םירירש םירירש תושקונ הרכהה תמרב הדירי ,לובלב ,)רבגומ בל בצק( הידרקיכט ,ןזואמ אל םד ץחל ,םוח ,

depressed level of consciousness

.)תמדרת לשמל(

תחקל קיספהל ךילע םא עבט לוריניפור

.יתגרדה ןפואב ךלש ןונימה תא תיחפי ךלש אפורה ,

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןי םעפ לכב

.םהל קוקז התא םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךניהש

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות

ב שומישה ,הפורת לכב ומכ

עבט לוריניפור

םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ארקמל להבית לא . .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר

לש תוחיכשה יאוולה תועפותש רתוי לודג יוכיס שי עבט לוריניפור

תלדגה תעב וא לופיטה תליחתב ועיפוי א םא .תמיוסמ הפוקתל ןונימה תא תחקלש רחאל תודירטמ תוחפ וכפהיש ןכתיו ,תונותמ ללכ ךרדב ןה .ןונימה הת .ךלש אפורל הנפ יאוולה תועפותמ גאדומ

:דואמ תוחיכש יאוול תועפות

מ רתויב עיפוהל תויושע הלא

לכמ

םישנא

תופלעתה

תוינונשי תשוחת

.)ילוח תשגרה( הליחב

:תוחיכש יאוול תועפות

ב עיפוהל תויושע הלא

דע

לכמ

םישנא

)תואיצמב םימייק םניאש םירבד שוחל( תויזה

תואקה

)בבותסמ לוכהש השוחת( תרוחרח

תברצ

ןטב באכ

תוריצע

םיידיב וא םיילגרה תופכב ,םיילגרב תוחיפנ

השלוח וא תופייע ,תושישת

שאר באכ

.תרבגומ העזה

:תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

ב עיפוהל תויושע הלא

דע

לכמ

םישנא

( תוימואתפב דמענ התא רשאכ דחוימב ,ןופלע וא תרוחרחס תשוחת )םדה ץחלב הליפנמ םרגנ הז

םויה ךלהמב הבר תוינונשי תשגרה

)םיימואתפ הניש יפקתה( תמדקומ הרהזא אלל תימואתפ תומדריה

,)םיינויגה אל תונויער( אווש תובשחמ ,)םוירילד( רומח לובלב ןוגכ שפנה תואירב םוחתמ תויעב ,טקש יא

.)תוינפדור תובשחמ( היונארפ וא תנגרואמ אל הבישח

ע התא :)העודי הניא ןתוחיכש( תואבה יאוולה תועפות תא תווחל לול

הלועפ עצבל יותיפל וא עינמל ,ףחדל דגנתהל תלוכי רסוח הלולעה

וז הלועפ ,םירחאל וא ךל הקיזמ תויהל :לולכל הלוכי

תורומח תויתחפשמ וא תוישיא תוכלשה תורמל ,הדימה לע רתי רמהל קזח ףחד

םירבגומ םיינימ תוגהנתהו ןיינע

,אמגודל םירחא וא ךתוא תיתועמשמ הרוצב םיגיאדמה םינוש וא ינימה ףחדב הילע

תוטלשנ יתלב הדימה לע רתיב תואצוה וא תוינק

תליכא( תיתייפכ הליכא וא ,)הרצק ןמז תפוקתב ןוזמ לש תולודג תויומכ תליכא( הליכא סומלוב .)בערה תא עיבשהל ידכ שורדהמ רתויו ליגרהמ ןוזמ רתוי

ורל הנפ תתחפהל וא לוהינל םיכרדב ןודי אוה ;הלא תויוגהנתהמ והשמ הווח התא םא ךלש אפ .םינימסתה

.םד ץחלב הילע עבט לוריניפור

.ךלש םדה ץחלב הילעל םורגל הלולע

הילע וא הדירי( בלה בצקב םייוניש

עבט לוריניפור

.ךלש בלה בצקב הילעל וא הדיריל םורגל הלולע

ןטרסל רבגומ יוכיס .המונלמב תולחל הובג ןוכיסב תויהל םילולע ןוסניקרפ תלחמ םע םישנא .)המונלמ( רועה קודבל םיכירצ ךלש אפורהו התא .המונלמב תולחל ךייוכיס תא תולידגמ לוריניפור תוילבט םאה עודי אל הז וגב יוניש ןוגכ ךלש רועב והשלכ יונישב ןיחבמ התא םא דימ ךלש אפורל הנפ .תועיבקב ךרוע תא וא הרוצ ,לד .ךרועב תומוש לש עבצ

:דואמ תורידנ יאוול תועפות

ב עיפוהל תויושע הלא

דע

לכמ

10,000

םישנא

דואמ ןטק רפסמ םיחקולש םישנא לש עבט לוריניפור

מ תוחפ(

10,000

:ווח )

םד תוקידבב ולגתהש ,דבכה דוקפתב םייוניש

דרגמ ,תומודא תויוחפנתה ןוגכ תויגרלא תובוגת ,םייתפשה ,םינפה לש תוחפנתה ,)תדפרס( רועה לש תו רבגומ דוריג וא החירפ ,המישנב וא העילבב ישוקל םורגל תולולעה ןורגה וא ןושלה ,הפה

.אפורל הנפ

תואבה יאוולה תועפות תא ווחי םילפוטמהמ קלחש ןכתי

(

תויהל הלוכי אל :העודי הניא ןתוחיכש םינימזה םינותנה ןמ תכרעומ

)

:

גהנתה תינפקות הרוצב תו

ב זרפומ שומיש

עבט לוריניפור

ולאל רבעמ תויגראנימאפוד תופורת לש תולודג תונמל ההימכה( .)ןימפוד תוסיו רסוח תנומסת הנוכמה ,םיירוטומ םימוטפמיסב טולשל ידכ תושרדנה

חקול התא םא עבט לוריניפור

®

לא םע

-

הפוד

םיחקולש םישנא עבט לוריניפור

לא םע

:ןמזה ךשמב תורחא יאוול תועפות חתפל םילולע הפו

לא חקול התא םא .דואמ הצופנ יאוול תעפות ןה )היזניקסיד( תוינוצר אל תועונת

ךלצא ועיפויש ןכתי הפוד תחקל ליחתת רשאכ )היזניקסיד( תומיוסמ תוינוצר אל תועונת עבט לוריניפור

ורהש ןכתיש ןויכמ ,הרוק הז םא ךלש אפורל רפס תופורתה לש ןונימה תא םיאתהל ךרטצי ךלש אפ .חקול התאש

.החיכש יאוול תעפות איה לובלב תשוחת

הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעיתהל ךילע ,ןולעב

ועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל ת תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת

www.health.gov.il

לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=Adv

ersEffectMedic@moh.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ריא

םידלי לש םדי גשיהו םתייאר חווטל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגל ןיא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו

ל ןיא ( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשה

exp.date

סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה ) .שדוחה לש ןורחאה םויל

ל תחתמ ,ךושחו שבי םוקמב וז הפורת רומשל שי

6

.

ףסונ עדימ

םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

עבט לוריניפור

0.25

ג"מ

:הילבטה תביל

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, hydroxypropylcellulose,

croscarmellose

sodium, magnesium stearate.

:יופיצה תבכש

polyvinyl alcohol, titanium dioxide (E171), macrogol (PEG 3350), talc

לכ

הילבט

הליכמ

0.05

0.07

"

ןרתנ

לכ

הילבט

הליכמ

110.6

"

טקל טארדיהונומ זו

לוריניפור

עבט

ג"מ

הילבטה תביל

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, hydroxypropylcellulose, croscarmellose sodium,

magnesium stearate

:יופיצה תבכש

polyvinyl alcohol, titanium dioxide (E171), macrogol (PEG 3350), talc, lecitin (soya) carmine E120 ,

iron oxide yellow E172, iron oxide black E172

לכ

הילבט

הליכמ

0.05

0.07

"

ןרתנ

לכ

הילבט

הליכמ

108.6

טארדיהונומ זוטקל

יכ הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דצ

לוריניפור

עבט

0.25

"

הילבט

הלוגע

הרומק

תצקמב

עבצב

ןבל

לע

דצ

דחא

עבטו

"

R 0.25

"

הדיצו

ינשה

קלח

תומכ

הזיראב

וא

.תוילבט

לוריניפור

עבט

"

הילבט

הלוגע

הרומק

תצקמב

עבצב

דורו

לע

דצ

דחא

עבטומ

"

"

הדיצו

ינשה

קלח

תומכ

הזיראב

וא

תוילבט

.םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתיי

ןרצי

:

עבט

תוישעת

בצמרפ תויט

הרבח

תיטרפ

עב

"

הירגנוה

לעב

םושירה

:

עבט

תוישעת

תויטבצמרפ

עב

"

"

3190

חתפ

הוקת

ב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע רבוטקוא

2016

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

עבט לוריניפור

0.25

:ג"מ

144.82.32982.00

עבט לוריניפור

:ג"

144.85.32984.00

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה