קסטרל 5 מג SR

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE
זמין מ:
SANOFI - AVENTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
G04CA01
טופס פרצבטיות:
טבליות עם שחרור מושהה
הרכב:
ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE 5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, FRANCE
קבוצה תרפויטית:
ALFUZOSIN
איזור תרפויטי:
ALFUZOSIN
סממני תרפויטית:
Treatment of certain functional symptoms of benign prostatic hypertrophy, particularly if surgery has to be delayed for some reason
leaflet_short:
1. התרופה תינתן לטיפול בהגדלה שפירה של בלוטת הערמונית. 2. התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה באורולוגיה.
מספר אישור:
110 16 29084 00
תאריך אישור:
2013-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

28-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

ו"משתה(םירישכת)םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע - 1986

דבלבאפורםשרמיפלעתקוושמהפורתה

לרטסק 2.5 ג"מ

תוילבט

לרטסק SR 5 ג"מ

תוילבט רורחשל ההשומ

הילבטלכ לרטסק 2.5 ג"מ :הליכמ mg ALFUZOSIN HCI 2.5

לכ הילבט לרטסק SR 5 ג"מ הליכמ : ALFUZOSIN HCI 5mg

םיליעפאלםיביכרמ – ףיעסהאר 6

הפורתבשמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבארק .

לערומש ,הזןולע .בושובאורקלךרטצתוןכתיי

.הפורתהלעיתיצמתעדימליכמהזןולע

סונתולאשךלשיםא .חקורהלאואאפורהלאהנפ,תופ

המשרנוזהפורת ךרובע יכךלהארנםאוליפאםהלקיזהלהלולעאיה.םירחאלהתואריבעתלא. יאופרהםבצמ .המוד

םירבגלתדעוימהפורתה

חקורלואאפורלהנפאנאהזןולעבתנייוצמאלשיאוולתעפותהעיפוהםאואהרימחמיאוולתעפותםא

1 . הפורתהתדעוימהמל ?

לרטסק (הטטסורפ)תינומרעהלשהריפשהלדגהלםירושקהםינימסתבלופיטלתשמשמ

תיטיופרתהצובק : אפלאימסוחםיארקנהםירישכתתצובקלתכיישלרטסק הניהו םסוח יביטקלס לש רוטפצרה 1 α אפלא)

(דחא .

2 . הפורתבשומישינפל

בשמתשהלןיא הפורת םא :

ןיסוזופלאלשיגרךנה ףיעסהאר)הפורתהיביכרממדחאלוא 6 תויעב,החירפ:םיללוכתיגרלאהבוגתלםינמיס.(

ואהעילבב ב .ןושלבואעולב,םייתפשבתוחיפנ,המישנ

לבוסךנה תימואתפהדירימ ב )םקהתאשכםדהץחל Postural hypotension .(

דבכהדוקפתבהיעבמלבוסךנה .

מךומנןיניטאירקיוניפ)הרומחתוילכתקיפסיאמלבוסךנה - 30 .(הקדלל"מ

ימסוחבלפוטמךנה α .םירחא(אפלא)

הפורתבשומישלתועגונהתודחוימתורהזא

:םאאפורלרפסהפורתבלופיטהינפל

לפוטמךנה ב .םיטרטינלשתורזגנואםדץחלרתיבלופיטלתופורת

מלבוסךנה חמלםדהתמירזבתוערפה

מלבוסךנה תילילכבלתלחמ

םסוחתצובקמתרחאהפורתתליטנתובקעבםדהץחלבתיתועמשמהדיריתיווחםא α ) אפלא (

הילכהדוקפתביוקיל,ןתשהתכרעמדוקפתביוקיל/םימוהיזמלבוסךנה

:תורהזא

םהוהדימבםדהץחלבתימואתפהדיריתווחלםילוכיםימיוסמםישנאהפורתהתחיקלםע ואםיבשייתמ ענ םידמ

תוריהמב העפות. תורקלהלולעוז ךות ,העזה,תרוחרחסבהוולמתויהלהלולעוהפורתהתחיקלרחאלתועשרפסמ

.םימוטפמיסהומלעיישדעבכשלהלוחהלע.ןופלעלדע,תופייעתשגרה ל ינפלהנושארההנמהתאתחקליוצרםגןכ

.הנישה

םא תכראהמתלבסואלבוסךנה העטקמ QT גקאב העטקמתכראהלתומרוגהתופורתלטונךנהוא QT גקאב

הפורתהתליטנןמזבוינפלבקעמבתויהלךילע

חקולהתאםא , םאוא תחקל ךכלערפס,הנוזתיפסותוםשרמאללתופורתללוכתורחאתופורת,הנורחאל

.חקורלואאפורל  

חקולהתאםאלרטסקתחקלןיא : ימסוח α (אפלא) חא םיר

התאםאחקורהואאפורהםעאדוו (ליפאנדליסןוגכ)תונואןיאבלופיטלתופורת:חקול ץחלרתיבלופיטלתופורת םד ,

תופורת לופיטל הניגנאב סירוטקפ ) םיטרטינ ,( תופורת לופיטל תוירטפב ) :ןוגכ לוזאנוקוטק , לוזאנוקרטיא ,( תופורת

לופיטל ףיגנב ה - HIV ) :ןוגכ ריבאנוטיר ,( )םידילורקמהתחפשממתוקיטויביטנא .(ןיצימורתירא,ןיצימורתירלק:ןוגכ

לרטסקםעדחיהחיקלבהזחבםיבאכלשםימוטפמיסבלופיטלםיטרטינ לולע םי .םדהץחלבהדירילםורגל

תיללכהמדרהלםירמוח ילםורגלםילולע ר הפירחהדי .םדהץחלב

לרטסקתחיקלןמזבתוקידבוםיחותינ

.לרטסקבלופיטהתליחתבדחוימבםדץחלרחאבוקעלשילרטסקבלופיטהתפוקתב

חותינרובעלדמועהתאוהדימב האלמהמדרהב .לרטסקחקולהתאשםידרמלעידוהלשי, לעטילחיאפורהוןכתיי

לרטסקהתחיקלתקספה 24 .חותינהינפלתועש

לעלרטסקתחקלואחקולךנהםאחתנמהאפורלעידוהלשי,םייניעבטקארטקחותינרובעלת/דמועהתאוהדימב

.חותינהןמזבםיכוביסעונמלתנמ

ןוזמםעלרטסקבשומיש

תחקלשי דימלרטסק רחאל ה חורא ה .

לוהוכלאתכירצולרטסקבשומיש

.לוהוכלאתותשלןיאולאתועפותתועיפומםא,לרטסקתחיקלןמזבהשלוחואתרוחרחסשיגרתשןכתיי

תונוכמבשומישוהגיהנ

שומישה הפורתב וז לולע םורגל תורוחרחסל , תושישת תוערפהו היאר . ןיאולאתועפותתועיפומםא ליעפהלואגוהנל

.םינכוסמםירישכמואתונוכמ

הפורתהלשםיביכרמהמקלחלעבושחעדימ

לרטסק SR 5 ג"מ ליכמ ה hydrogenated Castoroil שא לשלשמלשהעפשהולתויהלהיושער .

לרטסק 2.5 ליכמג"מ ה 61 ג"מ ,זוטקל םא שי םירכוסלתוליבסיא/תושיגרךל אפורבץעוויה הפורתהתליטנינפל .

3 . ?הפורתבשמתשתדציכ

דימת שי שמתשהל יפל תוארוה אפורה . ךילע קודבל םע אפורה וא חקורה םא ךניא חוטב .

עולבלשי םעהתומלשבהילבטהתא סוכ םימ ל רחא ה חורא .ה הילבטהתאסועללואקסרל,רובשלןיא יכ רבדה

ףוגבהפורתהתגיפסלעעיפשהללולע .

ללכךרדבלבוקמהןונימה.דבלבאפורהידילעועבקילופיטהןפואוןונימה :אוה

ברעהתחורארחאלדימ,ברעבתחקלשילרטסקלשהנושארההנמהתא .

לרטסק 2.5 ג"מ - תחאהילבט 3-4 פ .םויבםימע

לרטסק SR 5 ג"מ - תחאהילבט םויבםיימעפ – .ברעורקוב

ןונימהתאםיאתהלשי דבכתקיפסיאמםילבוסלואםדץחלרתיבםילפוטמל,םישישקל היילכוא

ןיא רובעל לע הנמה תצלמומה

םא תלטנ תועטב ןונימ הובג רתוי לרטסקלש וא םא תועטב עלב דלי ןמ הפורתה , הנפ דימ רדחל ןוימ לש תיב םילוח

אבהו תזירא הפורתה ךתיא . לשי תועפותתארוצעלתנמלעןתינשלככבכש .ךמצעבםילוחהתיבלגהנתלא.יאוולה

םא תחכש לוטיל לרטסק ןמזב שורדה , ןיא לוטיל הנמ הלופכ ווזהנמלעגלד.החכשנשהנמהלעיוציפל חק תא

הנמה האבה ןמזב ליגרה .

שי דימתהל לופיטב יפכ ץלמוהש לע ידי אפורה .

םא התא קיספמ תא תליטנ לרטסק

לרטסקלוטילךישמהלשי לחםאםג ךתואירבבצמברופיש . קספה לופיטהתא ךכתושעלךלהרוהאפורהםאקר .

הנמהותיוותהקודב!ךשוחבתופורתלוטילןיא םעפלכב .םהלקוקזךניהםאםייפקשמבכרה.הפורתלטונךניהש

חקורבואאפורבץעוויה,הפורתבשומישלעגונבתופסונתולאשךלשיםא

4 . יאוולתועפות

בשומישה,הפורתלכבומכ עלרטסק .םישמתשמהמקלחביאוולתועפותלםורגללול ועיפויולאתועפותשריבס

.לופיטהתליחתב ןהמתחאףאמלובסתאלוןכתי.יאוולהתועפותתמישרארקמללהביתלא .

הניגנא)הזחבבאכ ( - .רבעבהניגנאמתלבסםאשחרתמכ"רדב לופיטהקספההזחבבאכמלבוסךנהםא

דימםילוחתיבלואאפורלהנפולרטסקב מתוחפבתשחרתמוזהעפות. 1 ךותמ 10,000 .םישנא

תויגרלאתובוגת - םינפב,םייניעב)תוחיפנ,רועבהחירפואתוימומדאןוגכהמדאויגנאלשםינמיסבןיחבהללוכיךנה ,

םייתפשב , (ןושלבוהפב , םיישק ישנב תושחרתמולאתועפותםא.תיגרלאהבוגתלשםינמיסולא.העילבבוהמ קספה

דימםילוחתיבלואאפורלהנפולרטסקבלופיטה מתוחפבתשחרתמוזהעפות. 1 ךותמ 10,000 .םישנא

תופסוניאוולתועפות

תועיפומ םיתיעל תובורק ) שחרתמ ו מתוחפבת 1 ךותמ 10 :(םישנא

,(וגיטרו)רורחס ,תרוחרחס ,השלוח ,תופלעתה באכ שאר , ,ןטבבאכ,הליחב לושלש , שבוי הפב , ,הלחמתשוחת

)הבישיואהדימעלהביכשמרבעמבםדץחלתדירי postural hypotension (

תועיפומ םיתיעל תוקוחר ) שחרתמ ו ת תוחפב מ 1 ךותמ 100 םישנא : (

)תופלעתה,םונמנ syncope ( ריהמבלבצק, , (הידרקיכט) בלתוקיפד רועבהחירפ,תיגרלאתלזנ, ,תקצב,דרג,

.הייארבתוערפה,הקמסה ,הזחבבאכ

רתויבתורידנםיתיעלתועיפומ ) תושחרתמ תוחפב מ 1 ךותמ 10,000 םישנא : (

תירועתיגרלאהבוגת המדאויגנא,

ושחרתיוןכתיישתופסוניאוולתועפות (העודיהניאןתוחיכש) :

םירודזורפרופרפ,חמלםדהתמירזבתוערפהםעםילוחבםייחומםיעורא , חותינםירבועשםילוחבםייניעבתויעב

תוקידבוםיחותינףיעסבהאר)טקרטק ןמזב תחיקל (לרטסק דבכתקלד,תידבכהעיגפ,האקה, הפקיז,תיטטסלוכ

,תכשוממ דירי ה םדהיאתרפסמב םינבלה םדהתויסטו .

םא תחא תועפותמ יאוולה הרימחמ , וא רשאכ התא לבוס תעפותמ יאוול אלש הרכזוה ןולעב , ךילע ץעייתהל םע אפורה .

5 . ךיא לרטסקןסחאל ?

ענמ הלערה ! הפורת וז לכו הפורת תרחא שי רומשל םוקמב רוגס ץוחמ גשיהל םדי לש םידלי ו / וא תוקונית לעו ידי ךכ

ענמת הלערה . לא םורגת האקהל אלל הארוה תשרופמ אפורהמ .

ןיא שמתשהל הפורתב ירחא ךיראת הגופתה ) exp. date ( עיפומה לע יבג ה הזירא . ךיראת הגופתה סחייתמ םויל

ןורחאה לש ותוא שדוח .

לעמ'פמטבןסחאלןיא ºC 30 .

6 . ףסונעדימ

ףסונ לע רמוחה ליעפה הפורתה הליכמ םג :

לרטסק 2.5 ג"מ :

Lactose monohydrate, MicrocrystallineCellulose,povidone, SodiumStarch Glycollate (typeA),

Hypromellose, Titanium Dioxide, Magnesium Stearate, macrogol 400,

דציכ תיארנ הפורתה המו ןכות הזיראה : הילבט הפוצמ הלוגע הנבל .

תומושר לשתוזירא 30,60,90 .(תוקוושמתוזיראהילדגלכאל)תוילבט

לרטסק SR 5 ג"מ :

Calcium Hydrogen Phosphate Dihydrate,Microcrystalline Cellulose, HydrogenatedCastor Oil,

povidone , Hypromellose, MagnesiumStearate, propylene glycol,Titanium Dioxide, Yellow Iron

Oxide, Red Iron Oxide

דציכ תיארנ הפורתה המו ןכות הזיראה : הילבט הפוצמ הלוגע רוויחבוהצעבצב .

תומושר לשתוזירא 28 ו 56 .(תוקוושמתוזיראהילדגלכאל)תוילבט

ןולע הז אל ללוכ תא לכ עדימה לע רישכתה , םא שי ךל הלאש יהשלכ וא ךניא חוטב רבדב המ אנא הנפ אפורל .

:ותבותכוםושירהלעב יפונאס - סיטנווא לארשי עב " מ , ת . ד . 8090 הינתנ 42504

:ותבותכוןרציהםש יפונאס פורטניוו תוישעת , תפרצ

:ךיראתבתואירבהדרשמי"ערשואוקדבנהזןולע יאמ 2013

קנפבהפורתהםושיררפסמ :תואירבהדרשמביתכלממהתופורתהס

לרטסק 2.5 :ג"מ 62.32.27568 לרטסק SR 5 :ג"מ 110.16.29084

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה