קלטרה 200 מג50 מג טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

11-06-2020

מרכיב פעיל:
LOPINAVIR; RITONAVIR
זמין מ:
ABBVIE BIOPHARMACEUTICALS LTD, ISRAEL
קוד ATC:
J05AE06
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
RITONAVIR 50 MG; LOPINAVIR 200 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG, GERMANY
קבוצה תרפויטית:
LOPINAVIR
איזור תרפויטי:
LOPINAVIR
סממני תרפויטית:
Kaletra is indicated in combination with other antiretroviral agents for the treatment of HIV-1 infection.
leaflet_short:
א. התרופה האמורה תינתן לטיפול בנשאי HIVב. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מנהל מרפאה לטיפול באיידס, במוסד רפואי שהמנהל הכיר בו כמרכז AIDS.ג. משטר הטיפול בתרופה יהיה כפוף להנחיות המנהל, כפי שיעודכנו מזמן לזמן על פי המידע העדכני בתחום הטיפול במחלה.
מספר אישור:
137 96 31542 01
תאריך אישור:
2013-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

25-07-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

08-01-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

28-04-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

1986 ـ )تارضحتسم( ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وسي :ةيلاتلا ةلاعفلا داوملا ىلع صرق لك يوتحي :غلم 50/غلم 200 ارتلاك غلم 200 )lopinavir( ريﭬاﻨيﭘول غلم 50 )ritonavir( ريﭬانوتير :ةيلاتلا ةلاعفلا داوملا ىلع صرق لك يوتحي :غلم 25/غلم 100 ارتلاك غلم 100 )lopinavir( ريﭬاﻨيﭘول غلم 25 )ritonavir( ريﭬانوتير :ةيلاتلا ةلاعفلا داوملا ىلع للم لك يوتحي :لولحم ارتلاك غلم 80 )lopinavir( ريﭬاﻨيﭘول غلم 20 )ritonavir( ريﭬانوتير .ةرشﻨلا نم 6 ةرقفلا رظنأ :ةلا

عفلا ريغ داوملا ىلع ةرشﻨلا هذه يوتحت .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ .يلديصلا وأ بيبطلا عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم نأ كل ادب ولو ىتح مهرضي دق وهف .نيرخلآل هيطعت لا .كضرم جلاعل ءاودلا اذه فصو .كضرمل هباشم مهضرم .رهشأ 6 رمع قوف ام لافطلأاو رابكلل صصخم ءاودلا ؟ارتلاك نع اهتفرعم

ّ

يلع بجوتي يتلا ةيمهأ رثكلأا تامولعملا يه ام :لمشت ،ةريطخ ةيبناج ضارعأ روهظ ببسي دق ارتلاك ةيوس اهلوانت عونمم ةيودلأا نم يأ ةفرعم مهملا نم .ىرخأ ةيودأ عم تلاعافت

لاعتت تﻨك اذإ ارتلاك لامعتسإ زوجي لا« 2.1 ةرقف رظنأ ،ةيفاضإ تامولعمل .ارتلاك عم .»ـب تقولا سفﻨب يوتحي .لولحم ارتلاك نولمعتسي نيذلا عضرلا ىدل ةيبناج

ً

اضارعأ رهظت دق ادب اذإ بيبطلا ىلإ

لااح هجوت .لوكيلچ نيليﭘورﭘو )لوناثيإ( لوحكلا ىلع لولحم ارتلاك تاريغت تأرط اذإ وأ يغبﻨي امم رثكأ

اسعان ناك/موﻨلل يغبﻨي امم رثكأ ليم كلفط ىدل .هيدل سفﻨتلا ىلع

اريطخ نوكي دق يذلا ،سايركﻨبلا يف باهتلإ ىلإ ارتلاك يدؤي دق .سايركنبلا باهتلإ موحشلا( مدلا يف ةﻨيعم موحش يف عافترإ نم نوناعي نيذلا صاخشلأا نإ .ةافولا ببسيو ضرم كيدل دجو اذإ .سايركﻨبلا يف باهتلإ مهيدل روطتي نأ ةروطخل نوضرعم )ةيثلاثلا ةيثلاثلا موحشلا عافترلإ ةدئاز ةروطخل

اضرعم نوكت نأ زئاجلا نمف ،مدقتم

HIV-1

دقف ،سايركﻨبلا يف باهتلإ نم يضاملا يف تيناع اذإ .سايركﻨبلا باهتللإو مدلا يف كحإ .ارتلاك ـب جلاعلا ةرتف للاخ ةيناث سايركﻨبلا باهتلإب ةباصلإل كيدل لامتحلإا دادزي :كلذ يف امب سايركﻨبلا باهتللإ ضارعأ وأ تاملاع كيدل اذإ اميف كبيبطل نايثغ تاؤيقت نطبلا يف ملأ نيجلاعتملا ىدل ثدحت دق ،ةافولا كلذ يف امب ،دبكلا يف لكاشم .دبكلا يف لكاشم نم ارتلاك ـب جلاعلا ةرتف للاخو لبق مد صوحف كبيبط يرجي .ارتلاك نولمعتسي نيذلا لكاشم وأ ،

دبكلا باهتلإ وأ

دبكلا باهتلإ كيدل دجو اذإ .كدبك فئاظو صحف لجأ ةديدج لكاشم كيدل روطتت نلأ ربكأ ةروطخل

اضرعم نوكت دق تنأف ،دبكلا يف ىرخأ

لااح بيبطلا غلابإ بجي .ارتلاك لامعتسإ ةرتف للاخ ،دبكلا يف ةيلاحلا لكاشملل مقافت وأ :كلذ يف امب دبكلا يف لكاشملل ةيلاتلا ضارعلأاو تاملاعلا ىدحإ كيدل تدجو اذإ ماعطلل ةيهشلا نادقف

)ناقري( نيﻨيعلا ضايب رارفصإو دلجلا رارفصإ

نكاد لوب

نوللا حتاف زارب

دلجلا يف ةكح

نطبلا ةقطﻨم يف ملأ

صحف يف رهظت دق تاريغتلا هذه .كبلقل يئابرهكلا طاشنلاو بلقلا مظنب تاريغت لكاشم ثودحل يدؤت نأ نكميو )

electrocardiogram

( بلقلل يئابرهكلا طيطختلا :اذإ ربكأ نوكت دق لكاشملا هذه نم ةاناعملا ةروطخ .بلقلا يف ةريطخ .بلقلا يف ةﻨيعم ضارمأ نم وأ بلقلا مظن ماظتنا مدع نم يضاملا يف تيناع

.ارتلاك ـب كجلاع ءاﻨثأ ،كبلق مظن ىلع رثؤت دق يتلا ىرخأ ةيودأ لواﻨتت تﻨك

:ةيلاتلا ضارعلأا نم يناعت تﻨك اذإ لاحلا يف كبيبط غلب راود ءامغإب روعشلا ءامغإ ةمظتﻨم ريغ بلق تابرضب روعشلا .»ةيبناجلا ضارعلأا« ةرقف رظنأ ،ةريطخلا ةيبناجلا ضارعلأا نع ةيفاضإ تامولعمل ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ )1 رابكلا ةجلاعمل ،ةيعجرلا تاسوريﭭلل ةداضم ىرخأ تارضحتسم ةكراشمب صصخم ارتلاك

HIV-1

سوريﭭل نيلماحلاو قوف امو رهشأ 6 رامعأ نم لافطلأاو

AIDS

ـ ةبستكملا ةعاﻨملا لشف ةمزلاتم( زديلإل ببس

ملا سوريﭬلا وه

.زآيتورﭘ HIV ميزنلإا تاطبثم نم ـ ريﭬانوتير ،ريﭬاﻨيﭘول :ةيجلاعلا ةليصفلا ءاودلا لامعتسإ لبق )2 :اذإ ءاودلا لامعتسإ زوجي لا 2.1 يتلا ةيفاضلإا تابكرملا نم دحاو لكل وأ ةلاعفلا داوملل )يجريلأ(

ً

اساسح تنك .)ةرشﻨلا نم 6 ةرقفلا رظنأ( ءاودلا اهيوتحي :ـب تقولا سفنب جلاعتت تنك اذإ ارتلاك لامعتسإ زوجي لا ديمحلا تاتسورﭙلا مخضتب ةقلعتملا ضارعلأا ةجلاعمل ـ )

alfuzosin

( نيسوزوفلأ لاجرلا ىدل ناطرسلا جلاعل ءاود ـ )apalutamide( ديماتولاﭘأ ةدعملا لكاشم ضعب نم فيفختلل ـ )

cisapride

( ديرﭘاسيس لكاشم نم نوناعي ىضرم ىدل ،سرقﻨلا ءاد ةجلاعمل ـ )

colchicine

( نيسيشلوك دبكلا وأ ىلكلا يف بلقلا مظن ةداعإ دعب يﻨيذلأا نافجرلا ةجلاعمل ـ )

dronedarone

( نورادينورد ميلسلا يسوريﭭلا دبكلا باهتلإ ةجلاعمل ـ )

elbasvir/grazoprevir

( ريﭭيرﭘوزارچ/ريﭭسابلإ

عون نم :كلذ يف امب ،عادصلا جلاعل ـ )

ergot

( توچرلإا ىلع ةيواحلا ةيودلأا

ergotamine tartrate

( تارترات نيماتوچرإ

dihydroergotamine mesylate

( تلايسيم نيماتوچرإ ورديهيد

methylergonovine

( نيﭬونوچرإ ليتيم

مدلاب لورتسلوكلا ضيفختل ـ )

lovastatin

( نيتاتساﭬول ةئدهتلل وأ/و موﻨلل ـ )

midazolam

( مفلا قيرط نع هلواﻨت متي يذلا ملاوزاديم ماصفلا ضرم جلاعل ـ )

lurasidone

( نوديسارول ماصفلا ضرم ةجلاعمل ـ )

pimozide

( ديزوميﭘ ةﻨمزملا ةيردصلا ةحبذلا ةجلاعمل ـ )

ranolazine

( نيزلاونار لسلا ضرم جلاعل ـ )

rifampicin

( نيسيﭙمافير ايريتكبلل داضم ـ )

rifampin

( نيﭙمافير يوئرلا ينايرشلا مدلا طغض عافترلإ جلاعك ىطعي امدﻨع ـ )

sildenafil

( ليفاﻨيدليس مدلاب لورتسلوكلا ضيفختل ـ )

simvastatin

( نيتاتساﭭميس مدلا يف لورتسلوكلا ضفخل ـ )

lomitapide

( ديﭘاتيمول

)Hypericum perforatum,

موتاروفرﭘ موكيريﭙيه ىلع ةيواحلا تابكرملا

St. John’s wort(

قلقلا ةئدهتل وأ/و موﻨلا تابارطضإ ةجلاعمل ـ )

triazolam

( ملاوزايرت هلاعأ ةروكذملا ةيودلأا ىدحإ كلفط وأ تنأ تلواﻨت لاح يف ةريطخ لكاشم ثدحت دق .ارتلاك عم ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت 2.2 :اذإ بيبطلا غلب ،ارتلاك ءاودلاب جلاعلا ةرتف للاخو لامعتسلإا لبق

عطقمل ةيقلخ ةلاطإ ىمست ةلكشم كلذ يف امب ،تناك

ايأ بلقلا يف لكاشم كيدل سايركﻨبلا يف لكاشم يضاملا يف كيدل تناك وأ كيدل

وأ

عون نم يسوريﭭلا دبكلا باهتلإ كلذ يف امب دبكلا يف لكاشم كيدل يركسلا ءاد كيدل مدلا يف لورتسلوكلا ىوتسم يف عافترإ كيدل ةفزنلأا ةدايز ىلإ يدؤي نأ ارتلاك نأش نم .روعاﻨلا ضرم كيدل مدلا يف مويساتوﭙلا نم ةضفخﻨم ةبسن كيدل لمحلا" 2.5 ةرقفلا يف تامولعملا يرظنأ .لمحلل نيططخت وأ لمحلا ةرتف يف تﻨك "ةبوصخلاو عاضرلإا عاضرلإا لمحلا" 2.5 ةرقفلا يف تامولعملا يرظنأ .عاضرلإل نيططخت وأ ةعضرم تﻨك "ةبوصخلاو ةيودلأا نيب تلاعافتلا/تلاخادتلا 2.3 ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ ،

ً

ارخؤم تلوانت اذإ وأ لوانتت تنك اذإ نيب يئاود لخادت كانه .كلذ نع يلديصلا وأ بيبطلل كحإ ،ةيئاذغ تافاضإو ةيبط .ةيودلأا نم ديدعلاو ارتلاك .يلديصللو بيبطلل اهيرت نأ عيطتستل كب ةصاخلا ةيودلأا ةفاكل ةمئاقب ظفتحإ .ارتلاك عم لخادتت يتلا ةيودلأا ةمئاق يلديصلا نم وأ كبيبط نم بلطت نأ نكمي كبيبط ناكمإب .كب صاخلا بيبطلا وأ يلديصلا ملاعإ نود ديدج ءاود لوانتب أدبت لا كبيبط رطضي نأ زئاجلا نم .

اﻨمآ ىرخلأا ةيودلأا عم ارتلاك لواﻨت ناك اذإ اميف كغلبي نأ .ارتلاك ـل كلواﻨت ءاﻨثأ ىرخلأا ةيودلأل ةيئاودلا ريداقملا رييغتل نيﭙيزامابراك

اضيأ لواﻨتت تﻨك اذإ ،مويلا يف ةدحاو ةرم وذ يئاود رادقمب ارتلاك لواﻨت زوجي لا زنريﭬافيإ ،)

phenytoin

( نيئوتيﻨيف ،)

phenobarbital

( لاتيبرابوﻨيف ،)

carbamazepine

nelfinavir

( ريﭬاﻨيفلين وأ ،)

nevirapine

( نيﭘاريﭭين ،)

efavirenz

:لوانتت تنك اذإ صخلأاب يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي

جلاعل ةيودأ ليﻨيتإ :

لاثم )لمحلا عﻨم تاقصلو صارقأ( نيجورتسلإا ساسأ ىلع لمحلا عﻨمل ةيودأ ةمئاقلا لمحلا عﻨم صارقأ ةعاجن نم ارتلاك للقي دق .)

ethinyl estradiol

( لويدارتسإ عون وأ رخآ عون لامعتسإ بجي ،ارتلاك ـب جلاعلا ةرتف للاخ .نيجورتسلإا ساسأ ىلع يتلا لمحلا عﻨم لئاسو عاونلأ ةبسﻨلاب كبيبط يريشتسإ .لمحلا عﻨم لئاسو نم يفاضإ عاضرلإا لمحلا« 2.5 ةرقفلا رظنأ( ارتلاك لواﻨت ءاﻨثأ لمحلا عﻨمل اهلامعتسإ كﻨكمي )»ةبوصخلاو يذلا ملاوزاديم ،يومفلا ءاطعلإاب سيل )

midazolam

( ملاوزاديم :موﻨلل/ةئدهتلل ءاود لامعتسإ زوجي لا " :2.1 ةرقفلا رظنأ( ـ )

midazolam

( مفلا قيرط نع هلواﻨت متي )"ـب تقولا سفﻨب جلاعتت تﻨك اذإ ارتلاك نيسوزوفلأ ـ ديمحلا تاتسورﭙلا مخضتب قلعتت ضارعلأ لاجرلا ىدل جلاعلل ءاود سفﻨب جلاعتت تﻨك اذإ ارتلاك لامعتسإ زوجي لا" :2.1 ةرقفلا رظنأ( ـ )

alfuzosin

)"ـب تقولا :2.1 ةرقفلا رظنأ( ـ )

ranolazine

( نيزلاونار ـ ةﻨمزملا ةيردصلا ةحبذلا جلاعل ءاود )"ـب تقولا سفﻨب جلاعتت تﻨك اذإ ارتلاك لامعتسإ زوجي لا"

dronedarone

( نورادينورد ـ ميلسلا بلقلا مظن ةداعإ دعب يﻨيذلأا نافجرلا جلاعل ءاود )"ـب تقولا سفﻨب جلاعتت تﻨك اذإ ارتلاك لامعتسإ زوجي لا" :2.1 ةرقفلا رظنأ( ـ لامعتسإ زوجي لا" 2.1 ةرقفلا رظنأ( ـ )

apalutamide

( ديماتولاﭘأ :ناطرسلا جلاعل ةيودأ بيﻨيفاروكنإ ،)

abemaciclib

( بيلكيساميبأ ،)"ـب تقولا سفﻨب جلاعتت تﻨك اذإ ارتلاك نيتسيركﻨيﭬ ،)

vinblastine

( نيتسلابﻨيﭬ ،)

ivosidenib

( بيﻨيديسوﭭيإ ،)

encorafenib

سكلاكوتيﻨيﭬ ،)

dasatinib

( بيﻨيتاساد ،)

nilotinib

( بيﻨيتولين ،)

vincristine

neratinib

( بيﻨيتارين ،)

ibrutinib

( بيﻨيتوربيإ ،)

venetoclax

نيئاكوديل ،)

bepridil

( ليديرﭙيب ،)

amiodarone

( نورادويمأ :بلقلا مظن ميظﻨتل ةيودأ

quinidine

( نيديﻨيك ،)

lidocaine

نيتاتساﭬوسور ،)

atorvastatin

( نيتاتساﭬروتأ :لورتسلوكلا ضيفختل ةيودأ ،)

lovastatin

( نيتاتساﭬول ،)

simvastatin

( نيتاتساﭭميس ،كلذك .)

rosuvastatin

تﻨك اذإ ارتلاك لامعتسإ زوجي لا" ـ 2.1 ةرقفلا رظنأ( ـ )

lomitapide

( ديﭘاتيمول )"ـب تقولا سفن يف جلاعتت

atovaquone

( نوكاﭬوتأ :تايليفطلا جلاعل ءاود ليفاﻨيدراﭬ وأ )

tadalafil

( ليفلاادات ،)

avanafil

( ليفاناﭬأ :يسﻨجلا زجعلا جلاعل ةيودأ

sildenafil

( ليفاﻨيدليس ،كلذك .)

vardenafil

bedaquiline

( نيليوكاديب :لسلل ةداضم ةيودأ /ريﭭيرﭘاكيلچ:

عون نم يسوريﭭلا دبكلا باهتلإ جلاعل تاسوريﭭلل ةداضم ةيودأ ريﭭيرﭙيميس ،)

boceprevir

( ريﭭيرﭙيسوب ،)

glecaprevir/pibrentasvir

(ريﭭساتﻨيربيﭘ

ombitasvir/

( ريﭬوباسادو ريﭬانوتير/ريﭭيرﭘاتيراﭘ/ريﭭساتيبموأ ،)

simeprevir

ريﭭيرﭘلايسكوﭬ/ريﭭساتاﭙليﭬ/ريﭬوبسوفوس ،)

paritaprevir/ritonavir and dasabuvir

sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir

Hypericum perforatum, St. John’s

( موتاروفريﭘ موكيريﭙيه ىلع يوتحت تابكرم )"ـب تقولا سفﻨب جلاعتت تﻨك اذإ ارتلاك لامعتسإ زوجي لا" :2.1 ةرقفلا رظنأ( ـ )

wort

ergotamine

( تارترات نيماتوچرإ :)

ergot

( توچرإ ىلع يوتحت يتلا عادصلا جلاعل ةيودأ ليتيم ،)

dihydroergotamine mesylate

( تلايسيم نيماتوچرإورديهيد ،)

tartrate

ارتلاك لامعتسإ زوجي لا" :2.1 ةرقفلا رظنأ( ـ )

methylergonovine

( نيﭬونوچرإ )"ـب تقولا سفﻨب جلاعتت تﻨك اذإ ةرقفلا رظنأ( ـ )

cisapride

( ديرﭘاسيس :ةدعملا يف ةﻨيعم لكاشم نم فيفختلل ةيودأ )"ـب تقولا سفﻨب جلاعتت تﻨك اذإ ارتلاك لامعتسإ زوجي لا" :2.1

elagolix

( سكيلوچلاإ :يمحر يناطب ذابتنإ نع مجاﻨلا مللأا جلاعل ءاود

fosamprenavir, indinavir, saquinavir, tipranavir

:زآيتورﭘ تاطبثم ،)

budesonide

( دينوسيدوب ،)

betamethasone

( نوزاتيماتيب :تاديئوريتس نوزاكيتولف ،)

dexamethasone

( نوزاتيماسكيد ،)

ciclesonide

( دينوزيلكيس نوزاتيموم ،)

methylprednisolone

( نولوزينديرﭘ ليتيم ،)

fluticasone

triamcinolone

( نولوﻨيسمايرت ،)

prednisone

( نوزينديرﭘ ،)

mometasone

lamotrigine

( نيجيرتوملا ،)

carbamazepine

( نيﭙيزامابراك :عرصلل ةداضم ةيودأ

valproate

( تاورﭙلاﭬ ،)

phenytoin

( نيئوتيﻨيف ،)

phenobarbital

( لاتيبرابوﻨيف ،)

metronidazole

( لوزادينورتيم ،)

clarithromycin

( نيسيمورتيرلاك :ةيويح تاداضم ـ )

rifampin

( نيﭙمافير ،)

rifampicin

( نيسيﭙمافير ،كلذك .)

rifabutin

( نيتوبافير )"ـب تقولا سفن يف جلاعتت تﻨك اذإ ارتلاك لامعتسإ زوجي لا" :2.1 ةرقفلا رظنأ( لامعتسإ زوجي لا« :2.1 ةرقفلا رظنأ( ـ )

colchicine

( نيسيشلوك :سرقﻨلا جلاع )»ـب تقولا سفن يف جلاعتت تﻨك اذإ ارتلاك

disulfiram

( ماريفلوسيد ،)

nicardipine

( نيﭙيدراكين ،)

felodipine

( نيﭙيدوليف :مويسلاكلا تاوﻨق تابجاح

nifedipine

( نيﭙيديفين ،)

ketoconazole

( لوزانوكوتيك ،)

itraconazole

( لوزانوكارتيإ :تايرطفلا جلاعل ةيودأ

isavuconazonium

( موينوزانوكوﭬاسيإ ،)

voriconazole

( لوزانوكيروﭬ

fentanyl

( ليناتﻨيف ،)

methadone

( نوداتيم :ةردخملا ملالآا تاﻨكسم ـ )

lurasidone

( نوديسارول ،)

pimozide

( ديزوميﭘ :ماصفلا ضرم جلاعل ةيودأ )"ـب تقولا سفﻨب جلاعتت تﻨك اذإ ارتلاك لامعتسإ زوجي لا" :2.1 ةرقفلا رظنأ(

quetiapine

( نيﭘايتيوك :ناهذلل داضم ءاود

triazolam

( ملاوزايرت :قلقلا تلااح يف ةئدهتلل وأ/و موﻨلا تابارطضإ جلاعل ءاود

warfarin

( نيرافراو ،)

rivaroxaban

( ناباسكوراﭭير :رثختلا تاداضم

salmeterol

( لوريتيملاس :وبرلا جلاعل ةيودأ

cyclosporin, sirolimus )rapamycin(,

:يعاﻨملا زاهجلا ىلع رثؤت يتلا ةيودأ

tacrolimus

ةلق( يتاذ يعاﻨم نمزم ضرم نع مجاﻨلا ةيومدلا تاحيفصلا بسن ضافخنإ جلاعل ءاود

)fostamatinib(

بيﻨيتاماتسوف :)نمزملا يعاﻨملا ةيومدلا تاحيفصلا

bupropion

( نويﭘورﭘوب ،)

trazodone

( نودوزارت :بائتكلإا تاداضم ليفلاادات ،)

bosentan

( ناتﻨسوب :يوئرلا ينايرشلا مدلا طغض عافترإ جلاعل لمعتست ةيودأ رظنأ( ـ )

sildenafil

( ليفاﻨيدليس ،كلذك .)

vardenafil

( ليفاﻨيدراﭬ وأ )

tadalafil

)»ـب تقولا سفن يف جلاعتت تﻨك اذإ ارتلاك لامعتسإ زوجي لا« :2.1 ةرقفلا ماعطلاو ءاودلا لامعتسإ 2.4 .ماعطلا تابجول ةقلاع نودب صارقأ ارتلاك لواﻨت ناكملإاب :صارقأ ارتلاك .صاصتملإا ةدايزل ماعطلا عم لولحم ارتلاك لواﻨت بجي :لولحم ارتلاك ةبوصخلاو عاضرلإا لمحلا 2.5 ارتلاك ناك اذإ اميف فرعي لا .لمحلل نيططخت وأ لمحلا ةرتف يف تﻨك اذإ بيبطلا يغلب .كﻨيﻨجب ررضلا قحلي لامعتسإب ىصوي لا .لوكيلچ نيليﭘورﭘو )لوناثيإ( لوحكلا ىلع لولحم ارتلاك يوتحي

ةرتف للاخ لوحكلل ةﻨمآ ضرعت ةبتع دجوت لا هنلأ لمحلا ةرتف للاخ لولحم ارتلاك .ارتلاك لامعتسإ ةرتف للاخ لماح تحبصأ اذإ كبيبطل يكحإ .لمحلا يتاوللا ءاسﻨلا ىلع بجوتي .ةينومروهلا لمحلا عﻨم لئاسو ةعاجن نم ارتلاك للقي دق - ةيفاضإ وأ ىرخأ ةعجان لمح عﻨم ةليسو لامعتسإ لماوح نحبصي نأ نهنأش نم .ارتلاك ـب جلاعلا ةرتف للاخ تنك اذإ عاضرلإا زوجي لا .عاضرلإل نيططخت وأ ةعضرم تﻨك اذإ بيبطلا يغلب .ارتلاك نيلوانتت سوريﭬ لقن ةروطخ كاﻨه نلأ كلذو

HIV-1

ـل ةلماح تﻨك اذإ عاضرلإاب ىصوي لا - .كعيضرل

HIV-1

.كعيضر ماعطلإ لضفلأا ةقيرطلا لوح كبيبط عم يثدحت

ءاودلا نم للم 1 لك لولحم ارتلاك ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم 2.6 :ىلع يوتحي يﻨغلا ةرذلا بارش غلم 168.6 ،)

42.4% v/v

لوحك( لوناثيإ غلم 356.3 ،عورخ تيز غلم 10.2 ،)

15.3% w/v

( لوكيلچ نيليﭘورﭘ غلم 152.7 ،زوتكورفلاب

مافلوسيسأ غلم 4.1 .للم 25.44 :ةنينقلا يف يلامجلإا )لوحكلا( لوناثيلإا ىوتحم .6 ةرقفلا نعمتب أرقإ ةلماكلا ةلاعفلا ريغ تابكرملا ةمئاقل ارتلاك

غلم 50/غلم 200 صارقأ ارتلاك

غلم 25/غلم 100 صارقأ ارتلاك

لولحم 1986 - ו״משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה הרטלק

ג״מ 50/ג״מ 200 תוילבט הרטלק

ג״מ 25/ג״מ 100 תוילבט הרטלק

הסימת :םיאבה םיליעפה םירמוחה תא הליכמ הילבט לכ :ג״מ 50/ג״מ 200 הרטלק ג״מ 200 )lopinavir( ריבניפול ג״מ 50 )ritonavir( ריבנוטיר :םיאבה םיליעפה םירמוחה תא הליכמ הילבט לכ :ג״מ 25/ג״מ 100 הרטלק ג״מ 100 )lopinavir( ריבניפול ג״מ 25 )ritonavir( ריבנוטיר :םיאבה םיליעפה םירמוחה תא ליכמ ל״מ לכ :הסימת הרטלק ג״מ 80 )lopinavir( ריבניפול ג״מ 20 )ritonavir( ריבנוטיר .ןולעב 6 ףיעס האר :םיליעפ יתלב םירמוח הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ .חקורה לא וא אפורה הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל .םישדוח 6 ליג לעמ םידלילו םירגובמל תדעוימ הפורתה ?הרטלק יבגל תעדל ילעש רתויב בושחה עדימה והמ :ללוכ ,תורומח יאוול תועפות תעפוהל םורגל הלולע הרטלק תחקל רוסא תופורת וליא תעדל בושח .תורחא תופורת םע תובוגת

םא הרטלק לוטיל ןיא״ 2.1 ףיעס האר ,ףסונ עדימל .הרטלק םע דחיב .״םע תינמז וב לפוטמ ךנה .יאוול תועפות עיפוהל תולולע הסימת הרטלק םילטונה תוקוניתב

דימ הנפ .לוקילג ןליפורפו )לונתא( לוהוכלא הליכמ הסימת הרטלק .ותמישנב םייוניש ולחש וא ידמ םודר /ינונשי הארנ ךקונית םא אפורל תויהל היושעה ,בלבלב תקלדל םורגל הלולע הרטלק .בלבלה לש תקלד םימיוסמ םינמוש לש תוהובג תומר םהלש םישנא .תוומל םורגלו הרומח שי םא .בלבלה לש תקלד חתפל ןוכיסב םיאצמנ )םידירצילגירט( םדב תומרל רבגומ ןוכיסב אצמנ התאו ןכתיי ,תמדקתמ HIV-1 תלחמ ךל תקלדמ תלבס רבעב םא .בלבלב תקלדלו םדב תוהובג םידירצילגירט ךלהמב תינש בלבלה תקלדב תולחל רתוי הובג יוכיס ךל שי ,בלבלב םימוטפמיס וא םינמיס ךל שי םאב ךלש אפורל רפס .הרטלקב לופיטה :ללוכ בלבלה תקלד לש תוליחב תואקה ןטב באכ םילפוטמב תורקל תולולע ,תוומ ללוכ ,דבכב תויעב .דבכב תויעב לופיטה ךלהמבו ינפל םד תוקידב עצבי ךלש אפורה .הרטלק םילטונה סיטיטפה ךל שי םא .ךלש דבכה ידוקפת תא קודבל תנמ לע הרטלקב ןוכיסב תויהל לולע התא ,תורחא דבכ תויעב וא ,C סיטיטפה וא B ,דבכב תומייקה תויעבה לש הרמחה וא תושדח תויעב חותיפל רבגומ םינמיסהמ דחא ךל שי םא דימ אפורל רפסל שי .הרטלק תליטנ ךלהמב :ללוכ דבכב תויעב לש םיאבה םימוטפמיסהו ןובאית ןדבוא

)תבהצ( םייניעה לש ןבלהו רועה תבהצה

ההכ ןתש

הריהב האוצ

רועב דוריג

ןטבה רוזאב באכ

ולא םייוניש .ךלש בלה לש תילמשחה תוליעפהו בלה בצקב םייוניש ליבוהל םילוכיו )םרגוידרקורטקלא( ג.ק.א תקידבב עיפוהל םילולע הובג תויהל לולע ולא תויעבמ לובסל ןוכיסה .בלב תורומח תויעבל :םא רתוי .תומיוסמ בל תולחממ וא רידס אל בל בצקמ רבעב תלבס

,ךלש בלה בצק לע עיפשהל תולולע רשא תורחא תופורת לטונ התא

.הרטלקב לפוטמ התאש ןמזב :תואבה תועפותהמ לבוס התא םא דימ ךלש אפורל רפס תרוחרחס ןופליע תשוחת תופלעתה תורידס אל בל תוקיפד לש השוחת .תורומח יאוול תועפות לע ףסונ עדימל ״יאוול תועפות״ ףיעס האר ?הפורתה תדעוימ המל .1 ,םירחא םיילאריוורטר-יטנא םירישכת םע בולישב תדעוימ הרטלק לש םיאשנ םניה רשא הלעמו םישדוח 6 ינב םידליו םירגובמב לופיטל .HIV-1 -ה ףיגנ .)AIDS - שכרנ ינוסיח לשכ תנומסת( סדייאל םרוג רשא סוריווה וניה HIV .זאטורפ HIV םיזנאה יבכעמ - ריבנוטיר ,ריבניפול :תיטיופרת הצובק הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא 2.1 םיביכרמהמ דחא לכל וא םיליעפה םירמוחל )יגרלא( שיגר התא .)ןולעב 6 ףיעס האר( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה :םע תינמז וב לפוטמ ךנה םא הרטלק לוטיל ןיא הלדגהל םירושקה םינימסתב םירבגב לופיטל - )alfuzosin( ןיסוזופלא

תינומרעה לש הריפש ןטרסב לופיטל הפורת - )apalutamide( דימאטולאפא הביקב תומיוסמ תויעב לע הלקהל - )cisapride( דירפאסיצ תוילכב תויעב םע םילוחב ,ןודגישב לופיטל - )colchicine( ןיציכלוק דבכב וא תבשה רחאל םירודזורפ רופרפב לופיטל - )dronedarone( ןורדנורד ןיקת בל בצק תקלדב לופיטל - )elbasvir/grazoprevir( ריוורפוזארג/ריווסאבלא C גוסמ תיפיגנ דבכ :ללוכ ,שאר יבאכב לופיטל - )ergot( טוגרא תוליכמה תופורת )ergotamine tartrate( טארטראט ןימאטוגרא

)dihydroergotamine mesylate( טאליסמ ןימאטוגראורדיהיד

)methylergonovine( ןיבונוגראליתמ

םדב לורטסלוכה תדרוהל - )lovastatin( ןיטאטסבול העגרה וא/ו הנישל - )midazolam( הפה ךרד חקלנה םלוזאדימ הינרפוזיכסב לופיטל - )lurasidone( ןודיסארול הינרפוזיכסב לופיטל - )pimozide( דיזומיפ תינורכ בל תקועתב לופיטל - )ranolazine( ןיזלונר תפחשב לופיטל - )rifampicin( ןיציפמאפיר ילאירטקביטנא - )rifampin( ןיפמאפיר קרועב םד ץחל רתיב לופיטכ ןתינ רשאכ - )sildenafil( ליפאנדליס האירה םדב לורטסלוכה תדרוהל - )simvastatin( ןיטאטסבמיס םדב לורטסלוכה תדרוהל - )lomitapide( דיפאטימול )Hypericum perforatum, םוטרופרפ םוקירפיה תוליכמה תובוכרת

St. John’s wort(

הדרח עיגרהל וא/ו הניש תוערפהב לופיטל - )triazolam( םאלוזאירט תחא םילטונ ךדלי וא התא םאב שחרתהל תולולע תורומח תויעב .הרטלק םע הלעמ תורכזומה תופורתהמ הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא 2.2 :םא אפורל רפס ,הרטלק הפורתב לופיטה ךלהמבו שומישה ינפל עטקמ לש תדלומ הכראה תארקנה היעב ללוכ ,ןהשלכ בל תויעב ךל שי

בלבלב תויעב רבעב ךל ויה וא ךל שי C וא B גוסמ תיפיגנ דבכ תקלד ללוכ דבכב תויעב ךל שי תרכוס ךל שי םדב ההובג לורטסלוכ תמר ךל שי םימומידב הילעל םורגל היושע הרטלק .היליפומה ךל שי םדב הכומנ )Potassium( ןגלשא תמר ךל שי הקנה ןויריה״ 2.5 ףיעסב עדימ יאר .ןויריה תננכתמ וא ןויריהב תא ״תוירופו הקנה ןויריה״ 2.5 ףיעסב עדימ יאר .קינהל תננכתמ וא הקינמ תא ״תוירופו תויתפורת ןיב תובוגת/תויצקארטניא 2.3 ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת .תובר תופורתל הרטלק ןיב היצקארטניא הנשי .חקורלו אפורל תוארהל לכותש ךלש תופורתה לכ לש המישר רומש שי ןהלש תופורתה תמישר תא חקורהמ וא ךלש אפורהמ שקבל ןתינ .הרטלק םע היצקארטניא תא וא חקורה תא עדייל ילבמ השדח הפורת לוטיל ליחתת לא הרטלק לוטיל חוטב הז םאה ךל רמול לוכי ךלש אפורה .ךלש אפורה םינונימה תא תונשל ךרטצי ךלש אפורהו ןכתיי .תורחא תופורת םע .הרטלק לטונ התאש ןמזב תורחא תופורת לש םג לטונ התאו הדימב ,םויב תחא םעפ לש ןונימב הרטלק לוטיל ןיא ןיאוטינפ ,)phenobarbital( לאטיבראבונפ ,)carbamazepine( ןיפזמברק ריבניפלנ וא ,)nevirapine( ןיפאריבנ ,)efavirenz( זנריבאפא ,)phenytoin(

.)nelfinavir(

:חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב HIV -ב לופיטל תופורת תוקבדמו תולולג( ןגורטסא לע תוססובמה ןויריה תעינמל תופורת הרטלק .)ethinyl estradiol( לוידרטסא ליניתא :אמגודל )ןויריה תעינמל לע תוססובמה ןויריה תעינמל תולולג לש תוליעיה תא תיחפהל הלולע גוס וא רחא גוסב שמתשהל שי ,הרטלקב לופיטה ךלהמב .ןגורטסא תעינמ יעצמא יגוס יבגל ךלש אפורב יצעוויה .העינמ יעצמא לש ףסונ הרטלק תליטנ ןמזב ןויריה תעינמל םהב שמתשהל הלוכי תאש ןויריה )״תוירופו הקנה ןויריה״ 2.5 ףיעס יאר( ,הפה ךרד ןתמב אל )midazolam( םלוזאדימ :הניש /העגרהל הפורת ןיא״ :2.1 ףיעס האר( - )midazolam( הפה ךרד חקלנה םלוזאדימ )״םע תינמז וב לפוטמ ךנה םא הרטלק לוטיל לש הריפש הלדגהל םירושקה םינימסתב םירבגב לופיטל הפורת

לוטיל ןיא״ :2.1 ףיעס האר( - )alfuzosin( ןיסוזופלא - תינומרעה )״םע תינמז וב לפוטמ ךנה םא הרטלק האר( - )ranolazine( ןיזלונר - תינורכ בל תקועתב לופיטל הפורת )״םע תינמז וב לפוטמ ךנה םא הרטלק לוטיל ןיא״ :2.1 ףיעס ןורדנורד - ןיקת בל בצק תבשה רחאל םירודזורפ רופרפב לופיטל הפורת לפוטמ ךנה םא הרטלק לוטיל ןיא״ :2.1 ףיעס האר( - )dronedarone( )״םע תינמז וב ףיעס האר( - )apalutamide ( דימאטולאפא :ןטרסב לופיטל תופורת בילקיצמבא ,)״םע תינמז וב לפוטמ ךנה םא הרטלק לוטיל ןיא״ :2.1 ,)ivosidenib( בינדיסוביא ,)encorafenib( בינפרוקנא ,)abemaciclib( ביניטולינ ,)vincristine( ןיטסירקניו ,)vinblastine( ןיטסלבניו ביניטורביא ,)venetoclax( סקלקוטנו ,)dasatinib( ביניטסד ,)nilotinib( )neratinib( ביניטרנ ,)ibrutinib( לידירפב ,)amiodarone( ןוראדוימא :בל בצק תרדסהל תופורת )quinidine( ןידיניכ ,)lidocaine( ןיאקודיל ,)bepridil( ןיטטסבוזור ,)atorvastatin( ןיטאטסברוטא :לורטסלוכ תדרוהל תופורת ןיטאטסאבול ,)simvastatin( ןיטטסבמיס ,ןכ ומכ .)rosuvastatin( לוטיל ןיא״ :2.1 ףיעס האר( - )lomitapide( דיפאטימול ,)lovastatin( )״םע תינמז וב לפוטמ ךנה םא הרטלק )atovaquone( ןווקבוטא :םיליפטב לופיטל הפורת )tadalafil( ליפאלאדאט ,)avanafil( ליפנווא :תונוא ןיאב לופיטל תופורת )sildenafil( ליפאנדליס ,ןכ ומכ .)vardenafil( ליפאנדרו וא )bedaquiline( ןיליווקאדב :תפחש דגנ תופורת /ריברפקלג :C גוסמ תיפיגנ דבכ תקלדב לופיטל תוילאריו יטנא תופורת ,)boceprevir( ריוורפסוב ,)glecaprevir/pibrentasvir( ריבסטנרביפ ריבנוטיר/ריוורפאטיראפ/ריווסאטיבמוא ,)simeprevir( ריוורפמיס ,)ombitasvir/paritaprevir/ritonavir and dasabuvir( ריוובאסאדו sofosbuvir/velpatasvir/( ריברפליסקוו/ריבסטפלו/ריבובסופוס

)voxilaprevir

Hypericum perforatum,( םוטרופרפ םוקירפיה תוליכמה תובוכרת לפוטמ ךנה םא הרטלק לוטיל ןיא״ :2.1 ףיעס האר( - )St. John’s wort )״םע תינמז וב ןימאטוגרא :)ergot( טוגרא תוליכמה שאר יבאכב לופיטל תופורת טאליסמ ןימאטוגראורדיהיד ,)ergotamine tartrate( טארטראט - )methylergonovine( ןיבונוגראליתמ ,)dihydroergotamine mesylate( )״םע תינמז וב לפוטמ ךנה םא הרטלק לוטיל ןיא״ :2.1 ףיעס האר( - )cisapride( דירפאסיצ :הביקב תומיוסמ תויעב לע הלקהל הפורת )״םע תינמז וב לפוטמ ךנה םא הרטלק לוטיל ןיא״ :2.1 ףיעס האר( )elagolix( סקילוגלא :סיזוירטמודנאמ עבונה באכב לופיטל הפורת fosamprenavir, indinavir, saquinavir, tipranavir :תוזאטורפ יבכעמ

,)budesonide( דינוסדוב ,)betamethasone( ןוזאתמאטב :םידיאורטס ,)dexamethasone( ןוזאתמאסקד ,)ciclesonide( דינוזלקיצ ,)methylprednisolone( ןולוזינדרפליתמ ,)fluticasone( ןוזקיטולפ ןולוניצמאירט ,)prednisone( ןוזינדרפ ,)mometasone( ןוזאטמומ

)triamcinolone(

ןי'גירטומאל ,)carbamazepine( ןיפזמברק :היספליפא דגנ תופורת ,)phenytoin( ןיאוטינפ ,)phenobarbital( לאטיבראבונפ ,)lamotrigine( )valproate( טאורפלו לוזאדינורטמ ,)clarithromycin( ןיצימורתירלק :תוקיטויביטנא ןיציפמאפיר ,ןכ ומכ .)rifabutin( ןיטובאפיר ,)metronidazole( לוטיל ןיא״ :2.1 ףיעס האר( - )rifampin( ןיפמאפיר ,)rifampicin( )״םע תינמז וב לפוטמ ךנה םא הרטלק לוטיל ןיא״ :2.1 ףיעס האר( - )colchicine( ןיציכלוק :ןודגישב לופיט )״םע תינמז וב לפוטמ ךנה םא הרטלק )disulfiram( םאריפלוסיד ,)nicardipine( ןיפידרקינ ,)felodipine( ןיפידולפ :ןדיס תולעת ימסוח )nifedipine( ןיפידפינ לוזאנוקוטק ,)itraconazole( לוזאנוקארטיא :תוירטפב לופיטל תופורת םוינוזאנוקווסיא ,)voriconazole( לוזאנוקירוו ,)ketoconazole(

)isavuconazonium(

)fentanyl( לינטנפ ,)methadone( ןודאתמ :םייטוקרנ םיבאכ יככשמ ןודיסארול ,)pimozide( דיזומיפ :הינרפוזיכסב לופיטל תופורת לפוטמ ךנה םא הרטלק לוטיל ןיא״ :2.1 ףיעס האר( - )lurasidone( )״םע תינמז וב )quetiapine( ןיפאיטווק :תיטוכיספיטנא הפורת םאלוזאירט :הדרח עיגרהל וא/ו הניש תוערפהב לופיטל הפורת

)triazolam(

)warfarin( ןיראפרוו ,)rivaroxaban( ןאבסקורביר :השירק ידגונ )salmeterol( לורטמלאס :)המתסא( תרצקב לופיטל הפורת ,cyclosporin :ןוסיחה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת

sirolimus )rapamycin(, tacrolimus

תינורכ הלחממ תועבונה תויסט לש תוכומנ תומרב לופיטל הפורת ביניטמטסופ :)תינורכ תינומיא הינפוטיצובמורת( תינומיאוטוא

)fostamatinib(

)bupropion( ןויפורפוב ,)trazodone( ןודוזארט :ןואכד ידגונ ןאטנסוב :האירה קרועב םד ץחל רתיב לופיטל תושמשמה תופורת ומכ .)vardenafil( ליפאנדרו וא )tadalafil( ליפאלאדאט ,)bosentan( םא הרטלק לוטיל ןיא״ :2.1 ףיעס האר( - )sildenafil( ליפאנדליס ,ןכ )״םע תינמז וב לפוטמ ךנה ןוזמו הפורתב שומיש 2.4 .תוחוראל רשק אלל תוילבט הרטלק לוטיל ןתינ :תוילבט הרטלק ריבגהל תנמ לע ןוזמ םע הסימת הרטלק לוטיל שי :הסימת הרטלק .הגיפסה תא תוירופו הקנה ןויריה 2.5 הרטלק םא עודי אל .ןויריה תננכתמ וא ןויריהב תא םא אפורל ירפס .ךלש רבועל קיזי ץלמומ אל .לוקילג ןליפורפו )לונתא( לוהוכלא הליכמ הסימת הרטלק - הפישח ףס םייק אלו רחאמ ןויריה ךלהמב הסימת הרטלק לוטיל ןויריהל תסנכנ םא ךלש אפורל ירפס .ןויריה ןמזב לוהוכלאל חוטב .הרטלק תליטנ ןמזב ןויריה תעינמ יעצמא לש תוליעיה תא תיחפהל הלולע הרטלק - שמתשהל תוכירצ ןויריהל סנכיהל תויושעה םישנ .םיילנומרוה .הרטלקב לופיטה ךלהמב ףסונ וא רחא ליעי העינמ יעצמאב תא םא קינהל ןיא .קינהל תננכתמ וא הקינמ תא םא אפורל ירפס .הרטלק תלטונ ריבעהל ןוכיס םייקש ןוויכ HIV-1 תיאשנ ךנה םא קינהל ץלמומ אל - .ךקוניתל HIV-1 -ה ףיגנ תא .ךקונית תלכאהל רתויב הבוטה ךרדה יבגל ךלש אפורה םע יחחוש - הסימת הרטלק הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ 2.6 :ליכמ הפורת ל״מ 1 לכ פוריס ג״מ 168.6 ,)42.4% v/v לוהוכלא( לונתא ג״מ 356.3 ,)15.3% w/v( לוקילג ןליפורפ ג״מ 152.7 ,זוטקורפב רישע סרית

.K םפלוסצא ג״מ 4.1 ,קיק ןמש ג״מ 10.2 .ל״מ 25.44 :קובקבב )לוהוכלא( לונתא לש תללוכ הלוכת .6 ףיעסב ןייע האלמה םיליעפ יתלבה םיביכרה תמישרל ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .רישכתב לופיטה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .אפורה תוארוהל םאתהב קוידב םוי לכב הרטלק לוטיל שי .הרטלקב לופיטה ךלהמב ךלש אפורה לש בקעמב ראשה .םוי לכב וילא דמציהלו ןונימ לש םינמז חול רידגהל בושח אפורה םע הליחת ץעוויהל ילבמ לופיטה תא קיספת וא הנשת לא .לפטמה רובשל ,סועלל ןיא .ןתומלשב תוילבטה תא עולבל שי :תוילבט הרטלק .שותכל וא .ףרוצמה קרזמה תועצמאב הנמה תדידמ לע דיפקהל שי :הסימת הרטלק :)didanosine( ןיזונאדידו הרטלק לטונ התא םא ןוזמ אלל ,תוילבט הרטלק םע דחיב ןיזונאדיד לוטיל ןתינ

הסימת הרטלק תליטנ ירחא םייתעש וא ינפל העש ןיזונאדיד חק - :ןויריהב תא םא .ןויריהה ךלהמב םויב תחא םעפ לש ןונימב תוילבט הרטלק לוטיל ןיא - .ןויריהה ךלהמב הסימת הרטלקב שומישמ יענמיה - :הרטלק המשרנ ךלש דליל םא תא תתל ןיא םידליב .הנתשמ ךדלי לש לקשמה םא אפורל רפס

יפל תוקלוחמ תונמב אלא ,תחא םעפב הרטלק לש תימויה הנמה יפכ קוידב תתל שי ,ךדליל הרטלק ןתונ התא רשאכ .אפורה תארוה .אפורה ידי לע עבקנש תא תתל תנמ לע ,ףרוצמה קרזמה תועצמאב הנמה תא דודמל שי

.ךלש דליל םשרנש הסימת הרטלק לש ןונימה לוהוכלא לש הלודג תומכו לוקילג ןליפורפ הליכמ הסימת הרטלק

הרטלק תתל וא לוטיל ןנכתמ התא םאב אפורה םע חחוש .)לונתא( לוקילג ןליפורפ הליכמ הסימת הרטלק .הלכאה רוניצ תועצמאב הסימת תוירוניצמ קלח םע שומישל תצלמומ הניא ןכלו ,)לונתא( לוהוכלאו .הלכאה הרטלק םילטונ רשאכ ,לושלשב תוקלל רתוי הובג יוכיס ונשיש ןכתיי .םויב םיימעפ הליטנב רשאמ ,םויב תחא םעפ השקל סוריווה תא ךופהל לוכי הז .הפורתה לש הנמ תחקל חכשת לא .לופיטל רתוי םא .תרכזנשכ דימ תחכשש הנמה תא חק ,הרטלק לוטיל תחכש םא .תחכשש הנמה תא חקת לא ,ךלש האבה הנמל ןמזה עיגהו טעמכ ידי לע ,תונמה תחיקלל ליגרה םינמזה חול יפל ךשמה ,תאז םוקמב הנממ רתוי תחקל ןיא .הלש ליגרה ןמזב ךלש האבה הנמה תחיקל .תחא םעפב הרטלק לש תחא ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תועטב לטנ ךדלי וא תלטנ םא תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה .ךתיא הפורתה ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה תא קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא :יאוול תועפות .4 קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע הרטלקב שומישה ,הפורת לכב ומכ אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ .ןהמ תחא ףאמ לובסת :תוללוכה ,תורומח יאוול תועפותל םורגל הלולע הרטלק ״?הרטלק יבגל תעדל ילעש רתויב בושחה עדימה והמ״ ףיעס האר .ןולעה תליחתב םילולע הרטלק םילטונ רשא םילפוטמהמ קלח .בלבלה לש תקלד רבעב םא .תוומל םורגלו הרומח תויהל היושעה בלבלב תקלד חתפל בלבלה תקלדב תולחל רתוי הובג יוכיס ךל שי ,בלבלב תקלדמ תלבס ןמזב ןטב באכ וא תואקה ,תוליחב ךל שי םאב ךלש אפורל רפס .תינש .בלבלב תקלד לש םינמיס תויהל םילוכי םה .הרטלק תליטנ םילפוטמב תורקל תולולע ,תוומ ללוכ ,דבכב תויעב .דבכב תויעב לופיטה ךלהמבו ינפל םד תוקידב עצבי ךלש אפורה .הרטלק םילטונה תויעב םע םילפוטמ .ךלש דבכה ידוקפת תא קודבל תנמ לע הרטלקב הרמחה חתפל םילולע ,הרטלק םילטונש C -ו B סיטיטפה ומכ דבכ םינמיסהמ דחא ךל שי םא דימ אפורל רפסל שי .הלא תויעב לש :דבכב תויעב לש םיאבה םימוטפמיסהו ןובאית ןדבוא

)תבהצ( םייניעה לש ןבלהו רועה תבהצה

ההכ ןתש

הריהב האוצ

רועב דוריג

ןטבה רוזאב באכ

חתפתש ןכתיי .)הימקילגרפיה( םדב רכוס לש תוהובג תומרו תרכוס רכוס לש תוהובג תומר וא ךלש תרכוסה בצמב הרמחה ,השדח תרכוס דחאב ןיחבמ התא םא ךלש אפורל רפס .הרטלקב לופיטה ךלהמב םדב :םיאבה םימוטפמיסה וא םינמיסהמ ןתש ןתמב הילע - רבגומ בער וא אמצ - לקשמב הליגר יתלב הדירי

םדב רכוסה תמרב הילע - רכוס תמרב לופיטל השדח הפורת ךל םושרי לפטמה אפורהש ןכתיי .לטונ התאש תרכוסל תופורתה תא הנשי וא ,םדב ההובג ליחתמ התא רשאכ שחרתהל םילולע ךלש תינוסיחה תכרעמב םייוניש קזחתהל הלולע ךלש תינוסיחה תכרעמה .HIV-1 -ל תופורת תחקל רפס .בר ןמז ךשמב ךפוגב םייובח ויהש םימוהיזב םחליהל ליחתהלו תליחת רחאל םישדח םימוטפמיס חתפל ליחתמ התא םא אפורל דימ .HIV-1 -ל ךלש הפורתב לופיטה םדב )לורטסלוכו םידירצילגירט( םימיוסמ םינמוש תומרב הילע תואצותב לורטסלוכו םידירצילגירט לש תולודג תוילע תוארל ןתינ .ךלש עצבי ךלש אפורה .הרטלק םילטונה םילפוטמהמ קלח לצא םד תקידב ינפל םידירצילגירטהו לורטסלוכה תומר תא קודבל תנמ לע םד תוקידב .ךלש לופיטה ךלהמבו הרטלק לוטיל ליחתמ התאש םילטונה םילפוטמהמ קלח לצא שחרתהל םייושע ףוגה ןמושב םייוניש לש תרבגומ תומכ לולכל םייושע ולא םייוניש .ילאריוורטר-יטנא לופיט .ןוילע ףוג גלפל ביבסמו הזחב ,ראווצהו בגה לש ןוילעה קלחב ןמוש הביסה .ןכ םג תורקל יושע םינפהו םיידיה ,םיילגרה ןמ ןמוש ןדבוא תועודי ןניא ולא תועפות לש חווטה תוכורא תויתואירבה תוכלשההו .הז בלשב היליפומה םע םילפוטמהמ קלחב .היליפומה ילוחב רבגומ םומיד .םימומידב הילע הנשי ,תומוד תופורתו הרטלק םילטונה םילפוטמב עיפוהל תולולע ,תורומח תויהל תולולעה ,רועב תוחירפ תלטנ רשאכ החירפ ךל התיה םא ךלש אפורל רפס .הרטלק םילטונה החירפב ןיחבמ התא םא וא HIV-1 םוהיזב לופיטל תרחא הפורת .הרטלק תליטנ ןמזב רועב יהשלכ תועיפומש תועפות )very common( דואמ תוחיכש יאוול תועפות :הרשעמ דחא שמתשממ רתויב לושלש הליחב הנוילעה המישנה תכרעמב םוהיז םישמתשמ 1-10 ב תועיפומש תועפות )common( תוחיכש יאוול תועפות :100 ךותמ בלבלב תקלד ,תונחיפנ ,הנותחתהו הנוילעה ןטבה רוזאב באכ ,ןטבה תלדגה ,האקה לולע רשא טשווה ןוויכל הביקהמ רזחה ,ןובאיתב הדירי ,לוכיע יישק באכל םורגל םייעמבו הביקב תקלד וא תוחיפנ ץחל ,םדב םידירצילגירטה תמרב הילע ,םדב לורטסלוכה תמרב הילע הובג םד לקשמב הדירי ,תרכוס :ללוכ ,רכוס ןוזיאל ףוגה תלוכיב הדירי רשא םינבל םד יאת לש הכומנ המר ,םימודא םד יאת לש הכומנ המר םימוהיזב םימחלנ ינונמש רוע לש םישקשק תורבטצה ,המזקא ,החירפ הניש יישק ,הדרח ,תרוחרחס הנרגימ ללוכ שאר באכ ,היגרנא רסוחו חוכ רסוח ,תופייע םירוחט לש הניקת אל ההובג המר ,דבכ ימיזנאב הילע ללוכ דבכב תקלד םדב )םימודאה םדה יאת קוריפמ רצונ רשא טנמגיפ( ןיבוריליב יתיילכ לשכ הפב תקלדו תדפרס/תלרח ללוכ ,תויגרלא תובוגת ףוגב ןמושה תורזפתהב יוניש בקע ףוגה וא םינפה תרוצב םייוניש תונותחתה המישנה יכרדב םוהיז הפמיל תוטולב תלדגה תסו רדעה וא תסווה ןמזב בחרנ וא ליגר יתלב דבכ םומיד ,תונוא ןיא םיבאכ ,םירירש תוצווכתה ,םירירש תשלוח :ןוגכ ,םירירשב תויעב בגבו םירירשב ,םיקרפמב תיפקיהה םיבצעה תכרעמב םיבצעל קזנ רועב תקלד ,רועב םוהיז ,רועה תוחיפנ ללוכ החירפ ,דרג ,הליל תועזה

תקצב ,רעישה תויבובקנב וא תועיפומש תועפות )uncommon( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

:1,000 ךותמ םישמתשמ 1-10 ב םיליגר יתלב תומולח םעטה שוח ןדבוא וא יוניש רעיש תרישנ ירדח יתיילע םסח :ארקנה ג.ק.אב יוניש ץבשו בל ףקתהל םורגל לולע רשא םיקרועב רבטצמה דבור םימינבו םד ילכב תקלד הרמה יכרדב תקלד םיסוכרפ תוריצע םד ישירקל הרושק רשא םיקומע םידירווב תקלד שבי הפ יעמה ירגוס לע הטילש רסוח תכרעמב ביכ וא עצפ .הביקה ירחא ,קדה יעמה לש ןוילעה קלחב תקלד )םוטקרה( תלוחלחהמ וא לוכיעה תכרעממ םומיד ,לוכיעה ןתשב םימודא םד יאת לדגומ דבכ ,ינמוש דבכ )תולחש וא םיכשא( ןימה תוטולב לש תוליעפ תת אל םוהיזל םירושק רשא ןוסיחה תכרעמ לש םימוטפמיס תוחקלתה ףוגב ליעפ ןובאיתב הילע ינימה קשחב הדירי הילכב תקלד רוזאל הדורי םד תקפסא בקע םרגנה םצע סרה הפב תקלד ,יעמבו הביקב תקלד ,הפב םיביכ וא הפב עצפ )ןיבולגוימ( רירשה יביס ןכות רורחשל תמרוג רשא רירש יביס תוקרפתה םדה םרזל ףוצפצ וא לוצלצ ,םוזמיז :ןוגכ ,םיינזואה יתשב וא תחא ןזואב לילצ דער בלב םתסמ לש הגירח הריגס )רורחס תשוחת( וגיטרו הניקת אל היאר ,םייניעב תויעב לקשמב הילע תיטקל תצמח םרט ןתוחיכשש תועפות( העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות :)העבקנ )תבהצ( םייניעה לש ןבלהו רועה תבהצה -סנביטס תנומסת( םייח תנכסמ וא הרומח החירפו רועב תויחופלש .)]תיתקלד תירוע החירפ[ יתרוצ בר םדוא ,ןוסנו'ג יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא .חקורה וא אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש :יאוול תועפות לע חוויד לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ףדב אצמנש ״יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד״ רושיקה ספוטל הנפמה )www.health.gov.il( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה :רושיקל הסינכ י״ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה

https://sideeffects.health.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה לע עיפומה )exp. date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג הכומנה הרוטרפמטב ןסחא :תוילבט ג״מ 25/ג״מ 100 הרטלק

.25°C -מ

ןוסחא יאנת תשרוד הניא וז הפורת :תוילבט ג״מ 50/ג״מ 200 הרטלק .רדחה תרוטרפמטב רומשל ץלמומ .םהשלכ םידחוימ רחאל .הלוחל קופינה דע )2-8°C( ררקמב ןסחא :הסימת הרטלק הכומנה הרוטרפמטב ררקמל ץוחמ רומשל ןתינ הלוחל הפורתה קופינ .םוי 42 ךות שמתשהלו 25°C -מ .רחא לכימל תוילבטה תא ריבעהל ןיא .תירוקמה הזיראב ןסחא חקורה תא לאש .תיתיבה תלוספל וא םיכפשה ימל תופורת ךילשהל ןיא ולא םיעצמא תטיקנ .דוע ןהל קוקז ךניאש תופורתמ רטפהל ןתינ דציכ .הביבסה לע רומשל רוזעת ףסונ עדימ .6 יתלבה םירמוחה תא םג הליכמ הפורתה םיליעפה םירמוחה לע ףסונ :םיאבה םיליעפ תוילבט הרטלק

ג״מ 50/ג״מ 200

Copovidone, Sorbitan laurate,

Colloidal anhydrous silica,

Hypromellose, Sodium

stearyl fumarate, Titanium

dioxide, Macrogol type 400,

Hydroxypropyl cellulose, Talc,

Yellow ferric oxide E172,

Macrogol type 3350,

Polysorbate 80.

הסימת הרטלק

Dehydrated

Alcohol,

Corn syrup high fructose,

Propylene glycol, Purified

water, Glycerol, Povidone,

Flavor Magnasweet, Flavour

vanilla natural & artificial,

Flavour cotton candy artificial,

Polyoxyl 40 hydrogenated

castor oil, Saccharin sodium,

Acesulfame potassium,

Sodium chloride, Oil

peppermint, Sodium citrate,

Anhydrous citric acid,

levomenthol.

תוילבט הרטלק

ג״מ 25/ג״מ 100

Copovidone ,Sorbitan laurate,

Colloidal anhydrous silica,

Sodium stearyl fumarate,

Polyvinyl alcohol, Titanium

dioxide, Macrogol type 3350,

Talc, Yellow ferric oxide E172.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ תוילבטה .ריהב בוהצ עבצב תוילבט :תוילבט ג״מ 25/ג״מ 100 הרטלק .תוילבט 60 םיליכמה קיטסלפ יקובקבב תועיגמ תועיגמ תוילבטה .בוהצ עבצב תוילבט :תוילבט ג״מ 50/ג״מ 200 הרטלק .תוילבט 120 םיליכמה קיטסלפ יקובקבב םיליכמה םיקובקב השימח הכותב תללוכ תחא הזירא :הסימת הרטלק .ל״מ 5 חפנב הדידמ יקרזמ השימחו ,הסימת ל״מ 60 בוחר ,AbbVie Biopharmaceuticals Ltd. :ותבותכו םושירה לעב .לארשי ,ןורשה דוה ,4 שרחה :ותבותכו ןרציה םש

,AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse 67061

.הינמרג ,ןפשגיודול ,2017 טסוגוא :ךיראתב תואירבה דרשמ י״ע רשואו קדבנ הז ןולע .2020 ראוני ךיראתב תואירבה דרשמ תארוהל םאתהב ןכדועו :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 141 07 32003 :ג״מ 25/ג״מ 100 תוילבט הרטלק 137 96 31542 :ג״מ 50/ג״מ 200 תוילבט הרטלק 122 05 30210 :הסימת הרטלק ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה

SH KAL APL JAN 2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה