קלונקס 0.5 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

02-07-2020

מרכיב פעיל:
CLONAZEPAM
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N03AE01
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
CLONAZEPAM 0.5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
CLONAZEPAM
איזור תרפויטי:
CLONAZEPAM
סממני תרפויטית:
Typical or atypical petit mal, Lennox - Gastaut syndrome (petit mal variant), generalized primary or secondary tonic-clonic seizures including grand mal and focal seizures. Panic disorder.
מספר אישור:
027 85 22043 11
תאריך אישור:
2012-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

02-07-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

02-07-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

12-09-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

333603200-02

1986 – ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג"מ 0.5

סקנולק תוילבט :הליכמ הילבט לכ ג"מ 0.5 םאפזנולק

)Clonazepam 0.5 mg(

ג"מ 2

®

סקנולק תוילבט :הליכמ הילבט לכ ג"מ 2 םאפזנולק

)Clonazepam 2 mg(

עדימ" ףיעס תחת 2 קרפ האר םיינגרלאו םיליעפ יתלב םיביכרמ לע עדימל ."ףסונ עדימ" ףיעס תחת 6 קרפו "הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ .חקורה לא הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל תופורת םע ,םידיאויפואה תחפשממ תופורת םע וז הפורת תליטנ םע וא )םימס ללוכ( תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא תואכדמה תורחא יוכיד( המישנ יישק ,הקומע תוינונשי תשוחתל םורגל הלולע ,לוהוכלא .תוומו תמדרת ,)יתמישנ

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

.)היספליפא( םיסוכרפ לש םימיוסמ םיגוסב לופיטל

.הדרח יפקתהב לופיטל .םיניפזאידוזנב :תיטיופרת הצובק

2

.

הפורתב שומישה ינפל :םא הפורתב שמתשהל ןיא

תצובקמ םירחא םירישכתל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא םיניפזאידוזנבה .)"ףסונ עדימ" ףיעס תחת – 6 קרפ האר( הפורתה

.השק דבכ תלחממ לבוס התא

תיווז תרצ )תיקרב( המוקואלג תארקנה םייניע תלחממ לבוס התא .הפירח .ליעל וניוצש תויעבהמ תחא ךל שי םא חוטב ךניא םא אפורה תא לאש הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא ללוכ ,יאופרה ךבצמ לע אפורל רפס סקנולקב לופיטה ינפל

.תוילכב וא דבכב תויעב ךל שי

.)המישנה יכרדב תולחמ( תואירב תויעב ךל שי

וא תובשחמ וא ,חורה בצמב תויעב ,ןואכיד רבעב תיווח וא ךל שי .תינדבוא תוגהנתה

.יהשלכ תרחא תיאופר היעב ךל שי

.םימסל וא תופורתל ,לוהוכלאל רוכמ תייה וא רוכמ התא

יאר .קינהל תננכתמ וא הקינמ ,ןויריהל סנכיהל תננכתמ ,ןויריהב תא ."הקנהו ןויריה" ףיעס תחת ףסונ עדימ תוינדבוא תולועפ וא תובשחמ

תובשחמל םורגל לולע סקנולק ,תורחא םיסוכרפ תודגונ תופורתל המודב טוריפל .500 ךותמ 1-כ ,םישנא לש דואמ ןטק רפסמב תוינדבוא תולועפ וא ."תורומח יאוול תועפות" ףיעס תחת 4 קרפ האר םיירשפאה םינימסתה ?תוינדבוא תולועפ וא תובשחמל םימדקומ םינימסתל םירע תויהל ןתינ דציכ

,תוגהנתהב ,חורה בצמב ימואתפ יוניש דחוימב ,יוניש לכל בל םישל שי .תושגרב וא תובשחמב

.לפטמה אפורה לצא םירוקיבה לכ תא ןנכותמכ םייקל שי התא םא דחוימב ,ךרוצה תדימב םירוקיבה ןיב לפטמה אפורב ץעוויה .םינימסתהמ גאדומ .תויתפורת ןניאש תוביסמ םרגיהל תולוכי תוינדבוא תולועפ וא תובשחמ קודבל יושע לפטמה אפורה ,תוינדבוא תולועפ וא תובשחממ לבוס התא םא .ךכל תורחא תוביס תופסונ תורהזא

תימואתפ הקספה .אפורה םע תוצעייתה אלל סקנולק לוטיל קיספהל ןיא ףקתה ללוכ ,תורומח יאוול תועפותל םורגל הלולע סקנולק תליטנ לש האר .)סוקיטפליפא סוטטס - status epilepticus( ךשמתמ יטפליפא ."הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא" ףיעס תחת 3 קרפב ףסונ עדימ

הפורתה תא רומשל שי .הערל שומישלו תולתל םורגל לולע סקנולק .הערל שומישו ןוכנ אל שומיש תעינמל חוטב םוקמב

לע ךל רפסל לכוי אפורה .הפורתל תורכמתהל ההז הניא תיזיפ תולת .תורכמתהל הפורתב תיזיפ תולת ןיב םילדבהה

הבישחה תא טאהלו תרוחרחסל וא תוינונשיל םורגל לולע סקנולק תויעב םג ונכתיי .ןמזה םע רופיש ןכתיי .תוירוטומה תויונמוימה תאו .םיצפח תמרה וא הכילה תעב דחוימב ,היצנידרואוק האר ,ךילע העיפשמ הפורתה דציכ עדתש דע תונוכמ ליעפהלו גוהנל ןיא ."תונוכמב שומישו הגיהנ" ףיעס םג םירגבתמו םידלי

םידליב הדרח יבצמב לופיטב הפורתה תוליעיו תוחיטב יבגל עדימ ןיא .םינש 18 ליגל תחתמ תויתפורת ןיב תובוגת

תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םא דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו ,םשרמ אלל :חקול התא

תועפותל םורגל הלולע תורחא תומיוסמ תופורת םע וז הפורת תליטנ תופורתה לש וא סקנולק לש התלועפ ןפוא לע עיפשהל וא יאוול אלל תורחא תופורת לש הליטנ קיספהל וא ליחתהל ןיא .תורחאה .לפטמה אפורה םע תוצעייתה

תופורת םע ,םידיאויפואה תחפשממ תופורת םע וז הפורת לוטיל ןיא םע וא )םימס ללוכ( תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא תואכדמה תורחא .ןולעה תליחתבש תרגסמב הרהזא האר - לוהוכלא

םורגל תולוכי רשא תורחא תופורת וא לוהוכלא םע דחי לוטיל ןיא הליטנ תעב .לפטמה אפורב תוצעוויה אלל תרוחרחסל וא תוינונשיל סקנולק ,תרוחרחסל וא תוינונשיל תומרוג רשא תופורת וא לוהוכלא םע .תרוחרחסה תא וא תוינונשיה תא רימחהל לולע לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

.לפטמה אפורב תוצעוויה אלל סקנולק תליטנ ןמזב לוהוכלא תותשל ןיא תא וא תוינונשיה תא רימחהל הלולע סקנולק תליטנ ןמזב לוהוכלא תכירצ .תרוחרחסה הקנהו ןויריה

ןויריה

אפורב יצעוויה ,ןויריהב תאש תבשוח וא ןויריה תננכתמ ,ןויריהב תא םא .רבועל קיזהל הלולע הפורתה םאה עודי אל .הפורתב שומישה ינפל

.לפטמה אפורל דימ יעידוה ,סקנולק תליטנ ךלהמב ןויריהל תסנכנ םא סקנולק תליטנב יכישמת םאה טילחהל םיכירצ לפטמה אפורהו תא .ןויריהה ךלהמב

תופורת לש תוקיזמ תועפשה וארה םייח ילעב לע ושענש םירקחמ ביכרמה ,םאפזנולק תוליכמה תופורת ללוכ( םיניפזאידוזנבה תצובקמ .חתפתמה רבועה לע )סקנולקב ליעפה

תופורת םימדקתמה ןויריהה יבלשב ולביק רשא תוהמיאל ודלונש םידלי תויהל םילולע ,)םאפזנולק םע תופורת ללוכ( םיניפזאידוזנבה תצובקמ ינימסתו )הימרתופיה( םוח תת ,הליכא תויעב ,המישנ תויעבל ןוכיסב .הלימג הקנה

שומישה ינפל אפורב יצעוויה ,קינהל תננכתמ וא הקינמ תא םא תא ,סקנולק תלטונ תא םא .םא בלחב רובעל הלוכי הפורתה .הפורתב .ךקונית תא יליכאתש ןוכנ ךיא טילחהל םיכירצ לפטמה אפורהו תונוכמב שומישו הגיהנ

הבישחה תא טאהלו תרוחרחסל וא תוינונשיל םורגל הלולע הפורתה קוסעל וא ,תודבכ תונוכמ ליעפהל ,גוהנל ןיא .תוירוטומה תויונמוימה תאו .ךילע העיפשמ הפורתה דציכ עדתש דע ,תורחא תונכוסמ תויוליעפב הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

םיגוסל תוליבס-יא ךל שיש ךל רמא ךלש אפורה םא .זוטקל הליכמ סקנולק .וזה הפורתה תא לטונ התאש ינפל אפורה םע ץעייתה ,רכוס לש םימיוסמ Sunset yellow( FCF טסנס בוהצ עבצ רמוח הליכמ ג"מ 0.5 סקנולק .תויגרלא תובוגתל םורגל לולעה )FCF – E 110

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ םע קודבל ךילע .אפורה תוארוהל םאתהב דימת הפורתב שמתשהל שי .הפורתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה הנמה תא הנשי אפורהש ןכתיי ,םיסוכרפ תעינמל וז הפורת לטונ התא םא .םיסוכרפב הטילשל ךרובע המיאתמה הנמה אצמתש דע .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.םימ םע הפורתה תא עולבל שי

.השיתכ וא הסיעל לע עדימ ןיא

.הילבטה תא תוצחל ןתינ - ג"מ 0.5 סקנולק

.4-ל הילבטה תא קלחל ןתינ - ג"מ 2 סקנולק ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא הפורתה תזירא תא אבהו ,םילוח-תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ .ךתיא ךא ,תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא .דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפורה םע תוצעייתה הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

.אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתה תליטנ תא קיספהל ןיא

תויעבל םורגל הלולע ,ימואתפ ןפואב הפורתה תליטנ תקספה סוטטס – status epilepticus( םיקיספמ אלש םיסוכרפ ,ןוגכ תויניצר ,)םימייק אלש םירבד לש היאר וא םירבד תעימש( תויזה ,)סוקיטפליפא .םירירשבו ןטבב תויוצווכתהו תודיער

ידכ ,הפורתה תליטנ לש תיתגרדה הקספה לע אפורב ץעוויהל שי .הלימג ינימסתמ ענמיהל לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב

4

.

יאוול תועפות קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע סקנולקב שומישה ,הפורת לכב ומכ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ .ןהמ תחא ףאמ תורומח יאוול תועפות םינימסתהמ רתוי וא דחא ךלצא עיפומ םא דימ אפורל תונפל שי םינימסתה םא ,םישדח םינימסת ולא םא דחוימב ,הטמ םיטרופמה :ךתוא םיגיאדמ םה םא וא םיפירחמ

תוינדבוא תולועפ וא תובשחמ

תוומ לע וא תונדבוא לע תובשחמ

תודבאתה ןויסינ

םייק ןואכיד לש הרמחה וא ןואכיד תעפוה

תמייק הדרח לש הרמחה וא הדרח תעפוה

טקש רסוח וא תושגר תרעס

הדרח יפקתה

)הניש ידודנ( הניש תויעב

תונזגר לש הפרחה וא תונזגר תעפוה

המילא וא הסועכ ,תינפקות תוגהנתה

תנכוסמ תיביסלופמיא תוגהנתה

)הינאמ( רובידבו תוליעפב תינוציק הילע

חורה בצמב וא תוגהנתהב םירחא םיגירח םייוניש

תורידתב היילעל וא םיסוכרפ תפרחהל םורגל הלולע סקנולק םירימחמ ךלש םיסוכרפה םא אפורל דימ תונפל שי .םיסוכרפה .סקנולק תליטנ תובקעב :רתויב תוחיכשה יאוולה תועפות

םונמנ

היצנידרואוקבו הכילהב תויעב

תרוחרחס

ןואכיד

תופייע

ןורכיזב תויעב :תופסונ יאוול תועפות תקצב ,החירפ ,םישנב רתי רועיש ,רעיש דוביא ,)תויצטיפלפ( בל תוקיפד ,שבי הפ ,לושלש ,תוריצע ,הפוצמ ןושל ,היסקרונא ,םינפב תקצבו לוסרקב םייכינח ,הליחב ,ןובאיתב הילע ,הביק תקלד ,תינוצר יתלב האוצ תשרפה ,הימנא ,ןתש תריצא ,הליל תבטרה ,הבטרה ,הנתשהב באכ ,תושיגר תינמז הילע ,לדגומ דבכ ,היליפוניזואיא ,הינפוטיצובמורט ,הינפוקיול ,םירירש תשלוח ,זאטאפסופניילקלאו תוזנימאסנרט לש םורסב תומרב הפמיל ירשק לש הלדגה ,םוח ,תיללכ תורדרדה ,תושבייתה ,םיבאכ םייניע תועונת ,לקשמב הילע וא לקשמ דוביא ,)lymphadenopathy( יוקיל ,הייאר לפכ ,המוק ,האירוכ תויומד תועונת ,לוק רדעה ,תוילמרונ אל ,שאר באכ ,העבה רסוח לש העפוה ,dysdiadochokinesis ,רובידב יוגיה יוכיד ,ןיעה לגלג תוצצורתה ,הינותופיה ,ףוגה תיצחמב עגופה לק קותיש ,הירטסיה ,החכשה תלחמ ,לובלב ,דער ,רובידב םילימ תעילב ,יתמישנ םילפוטמב רתוי תועיפומ תויתוגהנתה תועפשה( הזוכיספ ,ודיבילב הילע תוילסקודרפה תובוגתה ופצנ .)תוירטאיכיספ תוערפה לש הירוטסיה םע שדוג .תויזהו םיליגר אל תומולח ,םיטויס ,תוניוע ,היסרגא ,טקש יא :תואבה .ןוילעה המישנה רבעמב רתי תושרפה ,המישנ רצוק ,תלזנ ,הזחב רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא יאוול תועפות לע חוויד רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ רתא לש תיבה ףדב אצמנש ,"יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה ,)www.health.gov.il( תואירבה דרשמ :רושיקל הסינכ ידי-לע וא יאוול תועפות

https://sideeffects.health.gov.il/

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה

לע עיפומה )exp. date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג

.25°C-ל תחתמ ,שבי םוקמב רומשל שי

6

.

ףסונ עדימ :םג הליכמ הפורתה ,ליעפה ביכרמה לע ףסונ :ג"מ 0.5 סקנולק

Starch, Lactose Monohydrate, Talc, Magnesium Stearate,

Color FD&C Yellow No. 6 )E 110(, Color D&C Yellow No. 10.

:ג"מ 2 סקנולק

Lactose Monohydrate, Starch, Talc, Magnesium Stearate.

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ :ג"מ 0.5 סקנולק הדיצב .ריהב םותכ עבצב ,םיעפושמ םיילוש תלעב החוטש הלוגע הילבט .קלח ינשה הדיצו ,היצח וק שי דחאה :ג"מ 2 סקנולק דחאה הדיצ .ןבל עבצב ,םיעפושמ םיילוש תלעב החוטש הלוגע הילבט ."TEVA" עבטומ רחאה הדיצבו ,4-ל קלוחמ לכ אלו ןכתיי .)רטסילב( תישגמב תוזורא תוילבט 100 וא 30 הזירא לכב .םיקוושמ תוזיראה ילדג :ותבותכו םושירה לעבו ןרציה םש .הווקת חתפ ,3190 ד"ת ,מ"עב תויטבצמרפ תוישעת עבט ידי-לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ ידי-לע עבקנ הז ןולע טמרופ .2020 ראורבפב ךרענו 2013 ץרמ ךיראתב תואירבה דרשמ :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר ירפסמ 027.85.22043 :ג"מ 0.5 סקנולק

035.99.22044

:ג"מ 2 סקנולק ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה

CLONEX PIL MW0520

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה