קינין סולפאט 300 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

15-09-2016

מרכיב פעיל:
QUININE SULFATE
זמין מ:
REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY
קוד ATC:
P01BC01
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
QUININE SULFATE 300 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
REKAH PHARMACEUTICAL PROD.LTD
קבוצה תרפויטית:
QUININE
איזור תרפויטי:
QUININE
סממני תרפויטית:
Antimalarial.
מספר אישור:
118 10 22176 00
תאריך אישור:
2015-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

15-09-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

05-12-2020

1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע אפור םשרמב תבייח וז הפורת הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ 2010 רבמבונב ודי-לע רשואו קדבנ ונכותו טאפלוס ןיניק תוילבט :בכרה

Quinine Sulfate 300 mg

:הליכמ הילבט לכ

Avicel, Maize Starch, Talc, Magnesium Stearate, Aerosil,

:םיליעפ יתלב םירמוח

Sucrose, Gelatin, Ac-Di-Sol, Carboxymethyl Cellulose Sodium

.הירלמיטנא :תיטיופרת הצובק .)הירלמ( תוציבה תחדקב לופיטל :תיאופר תוליעפ ?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ תושיגר(

G6PD

םיזנאב רסוח לע ךל עודי םא וז הפורתב י/שמתשת לא .)לופל .ןיניכל רתי תושיגר וא ,הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא .הירלמ דגנ תורחא תופורתל וא ןידיניקל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא .)סיבארג הינטסאימ( םירירש תשלוח תלחממ ת/לבוס ךניה םא :לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא וא ת/לבוס ךניה םא .הקינימ ךניה םא וא ןוירהל סנכיהל תננכתמ ,ןוירהב ךניה םא ,הייארה בצע תקלד - םייניעה ,םדה ילכ וא/ו בלה :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס םא ,ןתשה רוחש תחדקב רבעב תילח םא ,)םדה תויסט טועימ( םדה תכרעמ .םיינזואב םילוצלצ וא המתסא ,)הימקילגופיה( םדב רכוס תת לש בצמ םייק :תורהזא .הייארה שוטשטל םורגל לולע וז הפורתב שומישה אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה/שיגר ךניה םא .הפורתה תליטנ ינפל לפטמה :תויתפורת-ןיב תובוגת ,תרחא הפורתב לופיט התע הז תרמג םא וא ,תפסונ הפורת ת/לטונ ךניה םא תובוגתמ םיעבונה תוליעי-יא וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע תשירק דגנ תופורת :תואבה תוצובקהמ תופורת יבגל דחוימב ,תויתפורת-ןיב לופיטל תופורת ,ןירופסולקיצ ,ןידיניק ,ןיסקוטיגיד/ןיסקוגיד ,)ןירפרוו ןוגכ( םד תופורת ,ןיפמפיר ,)םאירל :ןוגכ( הירלמב לופיטל תופסונ תופורת ,תרכוסב .תוזאטורפ תובכעמ :יאוול תועפות תועפות עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב .םיינזואב םוזמז ,ףירח ןטב באכ ,הליחב ,לושלש :ןוגכ ,יאוול ,רישכתל תולגתסהה תפוקת רחאל רצק ןמז ךות ללכ ךרדב תופלוח ולא תועפות .אפורל תונפל שי ,תודירטמ וא תוכשמנ ןה םא ךא םדה תויסט רפסמב הדירי לש הרהזאה ינמיסל תדחוימ בל תמושת תונפהל שי ןתשב םד ,ףאהמ םירומח םימומיד ,תולקב עצפיהל הייטנ ןוגכ ,)הינפוטיצובמורת( וא םוח ,לוגס ןווגב םיליגר אל םימתכ לש העפוהו ,םייכינחהמ םומיד ,האוצב וא אפורל תופיחדב תונפל שי ,הלא םינמיס תעפוה לש הרקמב .רועה לע םודא ,תחקרמה-תיבב םהל ןתינה הפורתה ןולע תא אורקל םילפוטמל ץלמומ .לפטמה .םשרמה שודיח לש םעפ לכבו טאפלוס ןיניקב לופיטה תלחתה ינפל :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות :)רידנ( תוליגר אל תולבח ,ןטבב וא בגב ,הזחב םיבאכ ,תרומרמצ ,םוחו ןורג באכ וא תדחוימ תופייע ,ןורוויח ,ןובאית רסוח .דימ אפורל י/הנפו לופיטה תא י/קספה בער ,רוק ,הדרח ,םומיד .דימ אפורל י/הנפו לופיטה תא י/קספה :)רידנ( השלוח .דימ אפורל י/הנפו לופיטה תא י/קספה :)רידנ( תרוחרחס ,רבגומ י/קספה :)רידנ( תובוהצ םייניעו בוהצ רוע ,רידס אל קפוד ,העזה ,תונבצע ,קמוס ץוצקעו החירפ ,םדוא ,דוריג :רתי תושיגר ינמיס .דימ אפורל י/הנפו לופיטה תא יישק וא רצוק ,הזחב ץחל ,ןורגב וא הפב ,םיידיב ,םינפב ץוצקע וא תוחיפנ ,רועב ,האקה ,הייאר שוטשט .דימ אפורל י/הנפו לופיטה תא י/קספה :)רידנ( המישנ .דימ אפורל י/הנפו לופיטה תא י/קספה :)רידנ( ףירח ןטב באכ לח םא וא ,הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות ה/שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב .דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע ,תיללכה ךתשגרהב יוניש :תוקוניתו םידליב תויתפורת-ןיב תובוגתו יאוול תועפות תפסונ הפורת לכ לע ןכו יאוול תעפות לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע .ה/דליל תנתינה .וטרופש תודחוימ תויתפורת-ןיב תובוגתו יאוול תועפות ליעל י/האר :ןונימ .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .דבלב אפור תארוה יפל ןונימ םושב ךא ,תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי ,בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא .דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא :שומישה ןפוא .הילבטה תא שותכל/תוצחל ןתינ .בלח וא לכוא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ ?לופיטה תחלצהל עייסל י/לכות דציכ .אפורה ידי-לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה י/ענמ .הלערה י/ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ןוימ רדחל דימ י/הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא י/אבהו ,םילוח-תיב לש לופיטל המשרנ וז הפורת !אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגל ןיא ,ךיבורקל וז הפורת י/ןתית לא .קיזהל הלולע איה ת/רחא הלוחב ,ךתלחמב .ךירכמ וא ךינכש ת/לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודבל שי !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ ביכרהל שי .הפורת

ל תחתמ הרוטרפמטבו שבי ,ךושח םוקמב ןסחאל שי :הנסחא .דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחאה/הזיראה יאנת יפל םג ץעוויהל ךילע ,קפס לש הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל םישל אנ .הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב 118102217600 :הפורתה םושיר 'סמ .ןולוח ,30 הכאלמה 'חר ,מ"עב תופורת תיישעת חקר :ןרצי

5QU1106A 07/10

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה