קארניישן כיסוי יבלת

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
SALICYLIC ACID
זמין מ:
HANNA DRUGSTORE F.A.
קוד ATC:
D01AE12
טופס פרצבטיות:
מדבקות
הרכב:
SALICYLIC ACID 40 %
מסלול נתינה (של תרופות):
חיצוני
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
CUXON GERRARD & CO. UK
קבוצה תרפויטית:
SALICYLIC ACID
איזור תרפויטי:
SALICYLIC ACID
סממני תרפויטית:
Keratolytic for the removal of corn.
מספר אישור:
120 70 23676 00
תאריך אישור:
2010-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

29-11-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

29-11-2020

1

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

משתה םייאופר םירישכת

"

6891

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

ק

א

הרניט יוסיכ ןשיינר

ק

א

תלבי יוסיכ ןשיינר

בכרה

ליכמ רטסלפ לכ

תיליצילס הצמוח

םיליעפ יתלב םירמוח

Beeswax yellow, staybelite resin, arachis oil, softisan 378, red paste 28904

היוותה

:

לגרה ףכב הרניטו תולבי תרסהל תדעוימ הפורתה

רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

?

לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא

הקינימ וא ןוירהב ךניה םא

לבוס ךניה םא

םדה ילכ דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא ת

תחתמ םידליב ליגל

תלבי יוסיכ ןשיינראק

ליגל תחתמ םידליב

הרניט יוסיכ ןשיינראק

תורהזא

:

ליג לעמ רגובמ

שומישה ינפל אפורה םע ץעייתהל שי

םינטוב ןמש ליכמ רישכתה

(

arachis oil

)

תושיגר םע םישנאב שמתשהל ןיא ןכלו ו םינטובל

/

היוס וא

.

עובשמ הלעמל ךשמל הפורתב שמתשהל ןיא םיי

תרחא ץעיי אפורה םא אלא

ןשיינראק הרניט יוסיכ

ליבקמב תולבי שולשמ רתויב לופיטל שמתשהל ןיא

ןשיינראק תלבי יוסיכ

ןיב תובוגת

-

תויתפורת

:

לטונ ךנה םא

חוודל ךילע תרחא הפורתב לופיטה התע הז תרמג םא וא תפסונ הפורת ת נה תוליעי וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל ןיב תובוגתמ םיעבו

תויתפורת

דחוימב

יבגל

תופורת

תואבה

תלביה תרסהל רחא רישכתב ליבקמב שמתשהל ןיא

הרניטה וא

יאוול תועפות

:

יתלב יאוול תועפשה עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב ןוגכ תויוצר

הבירצ וא לק יוריג

א ריסהל שי ולא םירקמב רטסלפה ת

תא שביילו תוקנל רוזאה

לופיטה לע רוזחל ןיא

הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא

תרכוס ךל שי םא שמתשהל ןיא

.

ל ןיא קודס רוע לע שמתשה

תקלד שי רשאכ שמתשהל ןיא

רועה לע םוהיז וא יוריג

לע שמתשהל ןיא

םינפה רוזאב תולבי

ןיעה ירוזא

הפה וא ףאה

רעיש םע תולבי ןכותמ חמוצה

הרניטה וא תלביה תרסהל םירחא םירישכתל ליבקמב שמתשהל ןיא

2

וסחייתה תובייחמה תועפות

ת

תדחוימ

:

םיכשמתמ הבירצה וא רועב יוריגהו הדימב

וא שיגרמ ךנה ובש הרקמ לכב

יאוול תועפות ה הז ןולעב וניוצ אלש

דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע ךתשגרהב יוניש לח םא וא

ךל הרוי אוהו רשאב לופיטה ךשמהל

אפורה םע דימ רשקתהל ךילע לופיטה םוקמב החירפ וא תקלד וא ימוקמ יוריג חתפתה םא לפטמה

בל םיש

:

דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת

נמיהל שי

תויריר תומקרו םייניעה םע עגממ

שומישה ןפוא

:

ךשמב תורשהלו לופיטה רוזא תא תוקנל שי הליחת

מח םימב תוקד םי

תלביה ביבס רועה תא בטיה שבייל

הרניטה

ה חיטבהל הבר תובישח תאזל

הבוט תודמצ

צה רמוח תא ריסהל שי

תא םקמלו ףוקשה יופ הרניטה וא תלביה זכרמ לע יוסיכה

תוקבדמה תועצמאב הקזוחב ומוקמב ועבקל שי זא

כהשכ

משיי וא זוזי אל אוה תואיכ עבקנ יוס

יבגל ןשיינראק

הרניטה יוס

יכרוצלו רתויב תובוטה תואצותה תגשהל נייגיה

םיילגרה

שי ל רטסלפה תא ריסהל םימי השולש רחא ךכורש רועה תא דרגלו

הדימב לופיטה לע רוזחל שי הרסוה אל הרניטהו

םייעובשמ הלעמל ךשמל הפורתב שמתשהל ןיא

ץעיי אפורה םא אלא תרחא

תלבי יוסיכ ןשיינראק יבגל

הל םיילגרה תנייגיה יכרוצלו תובוט תואצות תגש

תא ףילחהל שי םיימוי לכ רטסלפה

תלביל תוקבדמ שמח םומיסקמ לש שומישל דע

ךשמל םימח םימב לגרה תיירשה

רטסלפה תרסהב רוזעת תוקד

ליגרכ םיילגר ץוחרל ןתינ

לכות דציכ

/

לופיטה תחלצהל עייסל י

?

ומישה תוארוה לע דיפקהל שי

הלערה ענמ

!

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תופורתה לכו וז הפורת םתייאר חווטו ו םידלי לש

וא תוקונית

הלערה ענמת ךכ ידי לעו

הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ

םילוח

ךתא הפורתה תזירא אבהו

האקהל םורגת לא

ופמ הארוה אלל אפורמ תשר

ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

!

הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תויוותה קודב

בכרה

קוקז ךנה םא םייפקשמ

םהל ה

הנסחא

:

ל תחתמ רדחה תרוטרפמטב ןסחאל שי

30ºC

ןגהלו םוח תורוקממ קחרה

תוחל

הזיראה יאנת יפל םג

םיצלמומה הנסחא

לב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת דב

םישל אנ רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל

קפס לש הרקמ לכב

תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע הפורתה

הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

סמ

'

ר

י

הפורתה םוש

:

120.64.23677.00 הרניט יוסיכ ושיינראק

120.70.23676.00 תלבי יוסיכ ושיינראק

3

ןרצי

סקאק עב דרארג ןו

"

טירב הינ

םושירה לעב

:

רוטסגרד אנח

םילשורי

תבותכ

14006

םילשורי

ע עבקנ הז ןולע טמרופ

"

רבוטקואב רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י

1466

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה