ציפרודקס 750

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
CIPROFLOXACIN AS HYDROCHLORIDE
זמין מ:
DEXCEL LTD, ISRAEL
קוד ATC:
J01MA02
טופס פרצבטיות:
קפליות
הרכב:
CIPROFLOXACIN AS HYDROCHLORIDE 750 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
DEXCEL LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
CIPROFLOXACIN
איזור תרפויטי:
CIPROFLOXACIN
סממני תרפויטית:
Broad spectrum antibiotic for infections caused by ciprofloxacin sensitive pathogens: invasive infections of the external ear. Treatment of acute pulmonary exacerbation of cystic fibrosis associated with P. aeruginosa infections in pediatric patients aged 5-17 years.
מספר אישור:
123 61 30429 00
תאריך אישור:
2011-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

30-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

ל ןולע םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצ משתה )

"

ו

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

סקדורפיצ

®

500

,

תוילפק

לכ ילפק

י

ה

הליכמ

ןיצסקולפורפיצ

דירולכורדיהכ

Ciprofloxacin as hydrochloride

ןונימב

ג"מ

םיליעפ יתלב םירמוח

םיינגרלאו

הפורתב

ףיעס האר

"ףסונ עדימ"

בו ףיעס

בושח עדימ" קלח לע םיביכרמהמ "הפורתה לש

ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק שמתשת םרטב

.הפורתב

תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ

םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת

.המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

קדורפיצ

ס

ל דעוימ לופיט םיאבה םימוהיזב םירגובמב

המישנה תכרעמב םימוהיז

היז

םיסוניס וא םיינזוא לש םירזוח וא םיכשמתמ םימ

ןתשה יכרדב םימוהיז

םישנו םירבגב ןימה יכרדב םימוהיז

ךות םימוהיזו לוכיעה תכרעמב םימוהיז

םיינט

םימוהיז ו רועב

תוכר תומקר

והיז ימ םיקרפמו תומצעב ם

והיז תעינמל ימ

ידי לע םימרגנש

סידיטיגנינמ הירסינ גוסמ קדייח

נא תפיאש

סקר

:םיאבה םימוהיזב לופיטל החמומ אפור לש תיאופר החגשה תחת ,םירגבתמו םידליב לופיט

םידליב לופיט םירגבתמו תכרעמב םישק םימוהיזב םיקולה

קיטסיצ( תיתסיכ תפיילמ האצותכ המישנה .)סיזורביפ

םימוהיז םיכבוסמ םימוהיז ללוכ ,ןתשה יכרדב

ועיגה רשא

תוילכ

Pyelonephritis

רחאל פישח ל ה סקרתנא ידי לע הפיאש

סקדורפיצ

םירומח םימוהיזב לופיטל םג שמשל יושע םירחא םימיוסמ

ו םידלי

םירגבתמ תטלחהל םאתהב .אפורה

ק

ופרת הצוב

י

תיט תחפשממ הקיטויביטנא :

םינולוניווקורואולפ

2

.

הפורתב שומישה ינפל

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

( ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא ןיצסקולפורפיצ תורחא תופורתל ,) םינולוניווקה תצובקמ

דחא לכל וא ףיעס האר( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ

דינזיט לטונ התא )"תויתפורת ןיב תובוגת" ףיעס םג האר( ןי

תורהזא

תודחוימ

תועגונה

שומישל

הפורתב

:

ב לופיטה ינפל סקדורפיצ

ןיא

לוטיל

תופורת

תוילאירטקביטנא

ןולוניווקורואולפ

וו ןולוני

ללוכ

סקדורפיצ

םא

הרומח יאוול תעפותמ תלבס

רבעב

תעב

תליטנ

ןולוניווק

וא

קורואולפ וו ןולוני

בצמב

הז

ךילע

ה תא עדייל אפור

םדקהב

ירשפאה

לופיטה ינפל

ב

סקדורפיצ :םא אפורל רפס ,

תויעבמ םעפ יא תלבס

הילכ

ןכתיי אפורהש טילחי

תשרדנ ןונימ תמאתה

התא

לבוס

היספליפא

מ וא םיבצמ

יגולוריונ םי

רחא םי

לש הירוטסיה ךל שי םיסוכרפ

התא

םא וא םידיגב תויעבמ לבוס הירוטסיה ךל שי

לש לופיט ךלהמב םידיגב תויעב םדוק קיטויביטנאב תו

ןוגכ

סקדורפיצ

התא

תרכוסמ לבוס

ןוכיס םייקש ןוויכ םדב רכוס לש הכומנ המר( הימקילגופיהל תליטנ תעב ) סקדורפיצ

התא

סיברג הינטסאיממ לבוס

םירירש תשלוח לש גוס(

ןוויכ ינימסתהש

הלחמה לש

רימחהל םילולע

ה םע תנחבוא תצרפמ וא םיקרועה יבאב תצרפמ( לודג םד ילכב הטילב וא הבחר תיפקיה )לודג םד ילכב

)םיקרועה יבא ןפודב ערק( םיקרועה יבאב ערק רבעב תיווח

םירחא ןוכיס ימרוג וא םיקרועה יבאב ערק וא םיקרועה יבאב תצרפמ לש תיתחפשמ הירוטסיה ךל שי

וא אב ערק וא תצרפמל הייטנל םימרוגה םיבצמ םיקרועה יב

ןפרמ תנומסת ןוגכ רוביח תומקרב תויעב לשמל(

Marfan syndrome

סרלהא םש לע תירלוקסו תנומסת וא ]

סולנד

vascular Ehlers-Danlos

syndrome

[ וסאיקט תלחמ ןוגכ תוירלוקסו תונומסת ,]

Takayasu arteritis

[ הקרה קרוע תקלד ,]

Giant cell

arteritis

[ ט'צכב תלחמ ,]

Behcet’s disease

.)םיקרוע תשרט וא הובג םד ץחל ,]

.בל תויעבמ לבוס התא טוקנל שי ב שומישב תוריהזב סקדורפיצ

םא ךל שי

וא

לש הירוטסיה ךתחפשמב שי תכראה עטקמ

תוקידבב הארנ( ג.ק.א

התא

לבוס

( םדב םיחלמב ןוזיא רסוח דחוימב

מר

כומנ

לש ,)םדב םויזנגמ וא ןגלשא

התא בצק לעב

אמ יטיא בל

)הידרקידרב(

התא מ לבוס ,בל תקיפס יא ךל שי

ףקתה לש הירוטסיה

בל

)בלה רירש םטוא(

תא וא השיא

התא

שישק ש וא התא

לטונ תופורת

רחא תו

תומרוגה

םיגירח םייונישל ג.ק.אב

ףיעס םג האר(

"

תויתפורת ןיב תובוגת

"

ךתחפשמ ינבמ דחא וא התא לבוס ב רסחמ םיזנא

זוקולג

טאפסופ

זאנגורדיהד

(G6PD)

ש ןוויכ התא

ןוכיסב תויהל לולע הימנאל

שומישה תעב

סקדורפיצ

התא

תינורגש םיקרפ תקלדמ לבוס

התא

דבכה דוקפתב יוקילמ לבוס

םימוהיזב לופיטל םימיוסמ ןכתיי ןימה ירביא תכרעמ לש

ל ףסונב יטויביטנא לופיט ךל םושרי אפורה סקדורפיצ

םא ופיש ןיא

םינימסתב רחאל

.אפורב ץעוויהל שי ,לופיט ימי

ליגל תחתמ םידליב

תליטנ תעב םידיג וא םיקרפמ ,תומצעב תוחיפנ וא באכ :ןוגכ תועפותל רתוי הובג ןוכיס ונשי .סקדורפיצ

הפורתה תליטנ ןמזב

ימ אפורל הנפ

תואבה תועפותהמ רתוי וא תחא תעפוהב ד תליטנ ןמזב סקדורפיצ אפורה . קיספהל ךרוצ שי םא טילחי הפורתב שומישה תא

סקדורפיצ

הרומחו תימואתפ תיגרלא הבוגת

/תיטקליפאנא הבוגת המדאויגנא ,יטקליפאנא קוש

רשא הלולע תויהל

ינלטק

,הזחב ץחל :םיאבה םינימסתב הוולמה הרומח תיגרלא הבוגת תעפוהל ןטק יוכיס שי ,הנושארה הנמה תליטנב םג ליחב ,תרוחרחס יישק ,)תלרח( תדרגמ רוע תחירפ ,הדימע בצמל רבעמב תרוחרחס תשוחת וא ,ןופליע וא ה ,העילב וא המישנ לש תוחיפנ םייתפשה

,ןושל

,םינפ ריהמ קפוד ,תודירצ ,ןורג תורציה

הז הרקמב תא קספה , ימ אפורל הנפו הפורתב לופיטה

י

תועפות

יאוול

,תורומח תוכשוממ

,

תומרוג

תולבגומל

ו

לע תולו

תויהל

יתלב

תוכיפה

תופורת

תוילאירטקביטנא

לש

ןולוניווקורואולפ

ןולוניווק

ללוכ

סקדורפיצ

ויה

תורושק

תועפותל

יאוול

תורידנ

דואמ

ךא

תורומח

ןקלח

תוכשמנ

ךרואל

ןמז

םישדוח

וא

)םינש

תולבגומל תומרוג

וא תולולע תויהל

יתלב

תוכיפה

ול תועפות

יא

ול

תוללוכ

יבאכ

יג םיד

םירירש

םיקרפמו

לש

םייפגה

תונוילעה

תונותחתהו

ישוק

הכילהב

תושוחת

תוגירח

ומכ

,תוריקד ,םיצוצקע גודגד

השוחת רסוח

וא

הבירצ

)היזתסרפ(

תוערפה

םישוחב

ללוכ

יוקיל הייארב

םעט

חירו

העימשו

ןואכיד

יוקיל

ןורכיזב

תופייע

,הרומח

תוערפ

הניש

תורומח

םא

התא

הווח

תח

תועפותמ

יאוול

ול

רחאל

תליטנ

סקדורפיצ

רוצ

רשק

םע

ךאפור ימ

ינפל

ךשמה

לופיטה

התא

ךאפורו וטילחת

ךשמה לע

לופיטה

בשחתהב

םג

הקיטויביטנאב

הצובקמ

תרחא

תקלדו םיקרפב תוחיפנו באכ ערק וא דיגב

םיתיעל שחרתהל םילוכי

תורידנ ןוכיסה .

ךלש

רבגומ

םא התא

שישק

ליג לעמ(

הילכב תויעבמ לבוס ,רביא תלתשה תרבע ,

וא לטונ ליבקמב

ידיאורטסוקיטרוק

תקלד

ערק םי

םידיגב

ךות עיפוהל םילולע

תליחתמ תועש

וא לופיט וליפא .לופיטה תקספה רחאל םישדוח רפסמ דע עפוהב תקלד וא באכ לש ןושאר ןמיס ת וא ףתכב ,קפרמב ,דיה ףכ קרפב ,לוסרקב לשמל( דיגב

)ךר קספה , לוטיל סקדורפיצ

אפורל הנפ ה .חונל באוכה רוזאל חנהו

תינפוג תוליעפמ ענמ

תיחרכה הניאש לולע רבדהש ןוויכמ ופיטה תא קיספהל שי .דיגב ערקל ןוכיסה תא ריבגהל ידיימ יאופר עויסל תונפלו ל תעפוהב

וא םינמיס

םינימסת וא העיקפ :דיגב ערק לע דיעהל םילולע רשא םיאבה לוק

אב םישגרומ וא םיעמשנה לק ץופינ םד ףטש ,דיגה רוז מ עיפומש

ב לקשמ תאשל וא זיזהל תלוכי רסוח ,דיגה לש רוזאב העיצפ רחאל די

.עוגפה רוז

שיגרמ התא םא בג וא הזח ,ןטבב קזח ימואתפ באכ ימ הנפ ,

ןוימ רדחל ד

התא םא

לבוס היספליפאמ

וא

מ

מ

םייגולוריונ םיבצ

סיא ןוגכ( םירחא תיחומ הימכ וא ץבש יחומ תא ,)

לובסל לולע תמ

.תיזכרמה םיבצעה תכרעמל תורושקה יאוול תועפ

סוכרפ תעפוהב אפורל הנפו הפורתב לופיטה תא קספה ,

.די

לובסל לולע התא םיתיעל

תורידנ

לש םינימסתמ היתפוריונ

,הבירצ תשוחת ,באכ :ןוגכ )םייפקיה םיבצע תלחמ( וא/ו השוחת רסוח ,ץוצקע

השלוח תועורזבו םיידיב וא םיילגר תופכו םיילגרב דחוימב תא קספה ,הז הרקמב . מ אפורל הנפו הפורתב לופיטה

די

תוחתפתה עונמל תנמ לע קזנ

.ךיפה יתלב תויהל לולע

תווחל לולע התא תוירטאיכיספ תובוגת

הנושארה הנמה תליטנ רחאל

לש סקדורפיצ

םא התא

לבוס ןואכידמ

וא הזוכיספ

תה םינימס

רימחהל םילולע ךלש

םע לופיטב סקדורפיצ

םירקמב

םירידנ םילולע הזוכיספ וא ןואכיד , .תודבאתה וא תודבאתה תונויסינ ,תוינדבוא תובשחמל ליבוהל הז הרקמב

ו הפורתב לופיטה תא קספה הנפ מ אפורל

.די

קיטויביטנא תו

תחפשממ םינולוניווקה

תולולע

םורגל דב רכוסה תומרב היילעל

ם

המרונה יכרעל לעמ הימקילגרפיה(

וא

ל

םדב רכוסה תומרב הדירי

)הימקילגופיה( המרונה יכרעל תחתמ

הלולעה

ליבוהל דוביאל

תמדרת( הרכה

תימקילגופיה םירומח םירקמב )

האר(

ףיעס

.תרכוסמ םילבוסה םישנאל בושח הז

םא

התא סמ לבוס

,תרכ בקעמ עצבתהל ךירצ

קודה

דב רכוסה תומר רחא .ךלש ם

לושלש

,תוקיטויביטנא תליטנ תעב חתפתהל לוכי

ללוכ סקדורפיצ

וא

וליפא רפסמ תועובש

תקספה רחאל .הליטנה הפורתב שומישה תא קספה ,האוצב ריר וא םד תעפוהב ןיחבמ התא םא וא ךשמתמ וא רימחמ לושלשה םא

הנפו ימ אפורל

רחאמ ,

ןכתיי .םייח ןכסמ תויהל לולע בצמה

ג ועיפוי .םוחו ןטבב תותיווע ם

חקית לא תופורת וא תורצועה םייעמה תוליעפ תא תוטיאמ

מ לבוס התא םא הייארב העיגפ םייניעב תורחא תוערפהמ וא

מ ץעייתהל שי

.םייניע אפור םע די

תויהל לוכי ךלש רועה ( לוגס הרטלוא רואל וא שמשה רואל רתוי שיגר

UV

)

תליטנ ןמזב סקדורפיצ

ענמ

ל הפישחמ רוא שמש רואל וא קזח

ףוזיש תוטימ ומכ יתוכאלמ .ףוזיש תורונמו תיווכ לולכל םילוכי םינימסתה .רועה לש תוחיפנ וא תויחופלש ,הרומח שמש תעפוהב מ דחא םינימסת

ימ אפורל הנפ ,הלא

גאד

הנגהל .)'וכו הנגה תוחשמ ,עבוכ ,םיכורא םידגב( המיאתמ

אפורל חוודל שי הדבעמה תווצל וא

תליטנ לע סקדורפיצ

םא התא

רובעל דמוע ןתש וא םד תקידב

מ לבוס התא םא תויעב

ב

הילכ רחאמ אפורל רפס ,

.ןונימ תמאתה תשרדנ יכ ןכתיי

סקדורפיצ

ל םורגל לולע דבכל קזנ

ת דוביא ןוגכ םינימסתב ןיחבמ התא םא

הנפ ,הביקב תושיגר וא דוריג ,ןובא ימ אפורל

ךל שי םא תבהצה( תבהצ

)םייניעהו רועה

הנפו הפורתב לופיטה תא קספה ,ההכ ןתש וא מ אפורל

.די

סקדורפיצ

םינבלה םדה יאת רפסמב הדיריל םורגל לולע

םימוהיז ינפמ ןנוגתהל ךתלוכיב הדירילו לבוס התא םא . ןוגכ ימוקמ םוהיז לש םינימסת םע םוח וא ,יללכה ךבצמב הרומח תורדרדהו םוח ומכ םינימסת םע םוהיזמ

באכ ב תויעב וא הפ/עול/ןורג ה יכרד ימ אפורל תונפל ךילע ,ןתש

לש תורשפאה תא קודבל תנמ לע עצבתת םד תקידב .ד .הפורתה תא לטונ התאש ךלש אפורה תא עדייל בושח .)סיזוטיצולונרגא( םינבלה םדה יאת רפסמב הדירי

תויתפורת ןיב תובוגת

,חקול התא םא םא הנורחאל תחקל וא , התא םא שע יו תחקל

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת

םע סקדורפיצ לוטיל ןיא ןידינזיט

תשמשמה הפורת )הצופנ תשרטב םירירש תותיוועב לופיטל םורגל לולע הזש ןוויכמ , ןוגכ יאוול תועפותל ךומנ םד ץחל תוינונשיו

ףיעס םג האר(

"

ב שמתשהל ןיא םא הפורת

"

םע תויתפורת ןיב תובוגתב תועודי תואבה תופורתה סקדורפיצ

לש הליטנ סקדורפיצ

םע

תופורת תואבה ולא תופורת לש ילופיטה טקפאה לע עיפשהל הלולע

ףסונב תא תולעהל תוריבסה

אוול תועפות תעפוה

:חקול התא םא אפורל רפס

ןימטיו לש םיטסינוגטנא

ו ןוגכ

ןירפר וא )ןוידניאולפ וא ןומוקורפנפ ,לורמוקונסא , םירחא השירק ידגונ ( הפה ךרד םינתינה םדה לולידל

נבורפ

)ןודגישב לופיטל( די

לופיטל( טאסקרטו ןטרס לש םימיוסמ םיגוסב סיזאירוספ ,

תקלד

םיקרפ

תינורגיש

)המישנ תויעבל( ןיליפואת

ןיפזולק

ןיפזנלוא

)תויטוכיספיטנא תופורת(

ב לופיטל( לוריניפור תלחמ )ןוסניקרפ

)היספליפאב לופיטל( ןיאוטינפ

)תואקהו תוליחבב לופיטל( דימארפולקוטמ

םיקרפמ תקלד ,רוע תויעבב לופיטל( ןירופסולקיצ תינורגיש א תולתשהבו

)םירב

תופסונ תופורת תא תונשל תולוכיש בצק

תופורת :בל תוכיישה בצק תוערפה ידגונ תצובקל ןוגכ(

ןידיניכ

ורדיה

יד ,ןידיני

תוילקיצירט תופורת ,)דיליטוביא ,דיליטפוד ,לולאטוס ,ןורדוימא ,דימאריפו ,ןואכיד דגנ תופורת תוילאיבורקימיטנא

תומיוסמ

תוכיישה )םידילורקמ תצובקל תומיוסמ תויטוכיספיטנא תופורת ,

)הניש תוערפהב לופיטל( םדיפלוז

ןניאש תויתקלד יטנא תופור טס םידיאור

NSAIDs

תולולע

יאוול תועפותל ןוכיסה תא ריבגהל

תכרעמ ןתמב םיסוכרפלו תיזכרמה םיבצעה

םע בלוש סקדורפיצ

ןוגכ( תרכוסב לופיטל תופורת דימאלקנבילג

סקדורפיצ

לולע

תולעהל תומרה תא םדב :תואבה תופורתה לש

)םדה תמירזב תוערפהל( ןיליפיסקוטנפ

ןיאפק

ןיטסקולוד

יא וא תרכוסמ האצותכ יבצע קזנ ,ןואכידב לופיטל(

)ןתש ןתמב הטילש

)שוחליאל וא בל תויעבב לופיטל( ןיאקודיל

לופיטל לשמל( ליפנדליס תונוא ןיאב

ןיטלמוגא

)ןואכידב לופיטל(

תומיוסמ תופורת

תותיחפמ לש תילופיטה העפשהה תא סקדורפיצ

םא ךלש אפורל רפס התא

חקול

וא יושע

תחק

:תואבה תופורתה תא

הצמוח ירתוס

לוזרפמוא

יפסות

לש הנוזת

םילרנימ

וס

פל

)הביק ביכ דגנ( ט

תופורת תוירמילופ ןוגכ( ןחרז תורשוקה

לב רמ

וא

)טנוברק םונתנל

ןיזונאדיד

הנוזת יפסות וא תופורת

ןדיס םיליכמה

םויזנגמ

םוינימולא

וא

לזרב

םא םתליטנ לש ולא םירישכת

חרכה תי

לוטיל שי סקדורפיצ

וא םתליטנ ינפל םייתעש

.םתליטנ רחאל תועש

ןוזמו הפורתב שומיש

םא לטונ התא סקדורפיצ

תותשל וא לוכאל ןיא ,תוחוראה ךלהמב ירצומ בלח

ןוגכ

בלח

)טרוגוי

תואקשמ וא םע תפסות ןדיס

הפורתה תליטנ ןמזב

תגיפס לע עיפשהל םילולע םהש ןוויכ בש ליעפה רמוחה הפורת

ףיעס םג האר

."הפורתב שמתשת דציכ"

ה

י

ןויר

,

הקנה

תוירופו

םא ןויריהב תויהל היושע תאש תבשוח ,הקינמ וא ןויריהב תא

,ןויריהל סנכיהל תננכתמ קינהל תננכתמ וא

יצעוויה .הפורתב לופיטה תלחתה ינפל חקורב וא אפורב

ב שומישמ ענמיהל ץלמומ סקדורפיצ

מב ה ךלה

.ןויר

ןיא לוטיל סקדורפיצ

םא תא

הקינמ

ל לולעו םא בלחל רבוע ליעפה רמוחהש ןוויכ קיזה

קונית

תונוכמב שומישו הגיהנ

.תויגולוריונ יאוול תועפותל םורגלו תונרעב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה

,ןכ לע שי

אדוול תעפשה יהמ

הפורתה

ךילע

ינפל תונוכמב שומיש וא הגיהנ

חוטב ךניא םא

.אפורב ץעוויה

.המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי םידליל רשאב

:הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

וז הפורת

ליכמ

לע רבעב ךל רמאנ םא .זוטקל

ינפל אפורב ץעוויהל שי ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס יא ךל שיש אפור ידי פיטה תליחת .לו

מ תוחפ הליכמ וז הפורת

( ןרתנ לומילימ

)ג"מ היילפקל ."ןרתנ תלוטנ" השעמל איה רמולכ ,

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוהל םאתהב דימת הפורתב שמתשהל שי .הפורתב לופיטה ןפואו

י לופיטה ןפואו ןונימה

ע ועבק .דבלב אפורה ידי ל

ךל ריבסי אפורה לש ןונימה והמ

סקדורפיצ

.ןמז המכ ךשמלו תורידת וזיאב ,לוטיל ךרטצת יולת היהי הז .ותרמוח תדימבו לבוס התא ונממ םוהיזה גוסב

ךלש אפורל רפס םא התא

ילכב תויעבמ לבוס

ש ןוויכמ ןכתיי

תשרדנ יכ טילחי אפורה ןונימ תמאתה

דב ךשמנ לופיטה ןיב ללכ ךר

רתוי בר ןמז ךשמיהל יושע ךא ,םימי לש הרקמב

םימוהיז םירומח

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

תא עולבל שי ילפקה

םע

האלמ םימ סוכ

רתומ

תוצחל שותכל/

תוילפקה תא

רוסא

סועלל

תוילפקה תא תויה ןהש .םעטה ךוסימל תופוצמ

הפורתה תא תחקל יוצר ןמזה ותואב ךרעב

.םוי לכ

תא לוטיל ןתינ הפורתה

.תוחורא ןיב וא החוראה ךלהמב

תכירצ עיפשת אל ךלש החוראהמ קלחכ ןדיס תגיפס לע יתועמשמ ןפואב הפורתה

םלוא

לוטיל ןיא

סקדורפיצ

כ בלח ירצומ םע וא ,טרוגוי וא בלח ןוג םג האר .)ןדיסב רשעומ םיזופת ץימ ןוגכ( םילרנימב םירשעומ תוריפ יצימ םע ףיעס

"

שומיש

הפורתב ןוזמו

"

שי

הפורתב לופיטה ךלהמב םימ תייתשב תוברה

תלטנ םא רתוי הובג ןונימ

םא

תלטנ

רתי תנמ

וא

םא

תועטב

עלב

דלי

פורתה ןמ

הנפ

די

אפורל

וא

רדחל

ןוימ

לש

תיב

םילוח

אבהו

תזירא

הפורתה

.ךתיא

םא

תחכש

לוטיל

תא

הפורתה

החכשנש הנמה תא לוטיל שי

תרכזנשכ די

ליגרכ ךישמהלו

לע גלדל שי ,בורק האבה הנמה תליטנ ןמז םא םלוא לופיטב ךישמהלו ליגרה דעומב האבה הנמה תא לוטילו החכשנש הנמה

יוניש אל

ןיא

לוטיל

הנמ

הלופכ

תנמ לע לע תוצפל

החכשנש הנמ

שי

דימתהל

לופיטב

ופוס דע יפכ

ץלמוהש

לע

ידי

אפורה

םא

התא

קיספמ

תא

תליטנ

הפורתה

םג

םא

לח

רופיש

בצמב

ןיא ,ךתואירב

קיספהל

לופיטה

הפורתב

אלל

תוצעייתה

םע

.אפורה

ופוס דע לופיטה תא םילשתש דואמ בושח

תא םא םג

רחאל רתוי בוט שיגרהל ליחתמ רפסמ

.םימי

התא םא קיספמ תא לוטיל הפורתה ידמ םדקומ

ןכתי

תהו ןיטולחל אפרנ אל ךלש םוהיזה לש םינימס םוהיזה

וא רוזחל םילולע רימחהל

לולע התא

םג .הקיטויביטנאל תודימע חתפל

ןיא

לוטיל

תופורת

ךשוחב

!

קודב

תיוותה

הנמהו

לכב

םעפ

ש

התא

לטונ

הפורת

.

בכרה

םייפקשמ

םא

התא

קוקז

.םהל

םא

שי

ךל

תולאש

תופסונ

עגונב

שומישל

הפורתב

,

ץעוויה

אפורב

וא

חקורב

.

4

.

וול תועפות יא

שומישה ,הפורת לכב ומכ

סקדורפיצ תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע י .יאוולה תועפות

ןכת

.ןהמ תחא ףאמ לובסת אל

ב תורומחה יאוולה תועפות תא ללוכ אבה ףיעסה :ךמצעב ןהב ןיחבהל לוכי התאש רתוי

ימ תונפלו הפורתב שומישה תא קיספהל שי

י

רל ד אפו ,רחא יטויביטנא לופיט לוקשי אפורהש תנמ לע

תעפוהב

תחא יאוולה תועפותמ רתוי וא תורומחה תואבה

תורידנ יאוול תועפות

ב תועיפומש תועפות

1-10

ךותמ םישמתשמ

10,000

האר( סוכרפ

ףיעס

"

ל תועגונה תודחוימ תורהזא ב שומיש הפורת

"

דואמ תורידנ יאוול תועפות

ש תועפות ךותמ דחא שמתשממ תוחפב תועיפומ

10,000

תימואתפ תיגרלא הבוגת הרומחו ןוגכ םינימסת םע ץחל

,הזחב הליחב ,תרוחרחס

תשגרה וא ,השלוח וא קוש/תיטקליפאנא הבוגת( םידמענ רשאכ תרוחרחס

יטקליפאנא האר( )

ףיעס

"

תועגונה תודחוימ תורהזא

ב שומיש הפורת

"

ה לש תקלד ,םירירש תשלוח קלחב לודגה דיגה לע עיפשת רקיעבו ,דיגה לש ערקל ליבוהל הלוכי רשא םידיג )סליכא דיג( לוסרקה לש ירוחאה

האר

ףיעס

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא"

"

החירפ הרומח רועב

םייח תנכסמה ,הפב םיביכ וא תויחופלש תרוצב ללכ ךרדב ,

,ןורג

,ףא

ו םייניע

תויריר גכ תורחא א ןו

ןימה ירב

ל חתפתהל הלולע רשא וא תויחופלש ףוליק

ה לש בחרנ חטש ינפ לע תנומסת( רוע ביטס סנ

,ןוסנו'ג סיזילורקנ למרדיפא קיסקוט

העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות

העבקנ םרט ןתוחיכשש תועפות

תושוחת לש תוגירח באכ

ץוצקע ,הבירצ השוחת רסוח ,

יפגב םירירש תשלוח וא פוריונ( םי

)הי

האר

ףיעס

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא"

"

הבוגת הפורתל

לחמו תויגולוטמה תוערפה ,םיימינפ םירביאב תקלד ,םוח ,החירפל תמרוגש

תיתכרעמ

DRESS

םע תיתפורתה הבוגתה תנומסת היליפוניזואא

)םייתכרעמ( םיימטסיס םינימסתו

Drug Reaction

with Eosinophilia and Systemic Symptoms

AGEP

Acute Generalised Exanthematous

Pustulosis

הדח תטשופמ תיתחרפת סיזולוטסופ

תופסונ יאוול תועפות

תוחיכש יאוול תועפות

ב תועיפומש תועפות

1-10

ךותמ םישמתשמ

הליחב

לושלש

םיקרפמ באכ םיקרפמ תקלדו םידליב

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

ב תועיפומש תועפות

1-10

ךותמ םישמתשמ

1,000

יקרפמ באכ םירגובמב ם

והיז ימ

יתיירטפ לע םי

לש הובג זוכיר ( םיליפוניזואא לש גוס )םינבל םד יאת

תב הדירי

ןובא

וא תויביטקארפיה יא

טקש

הניש תוערפה ,תרוחרחס ,שאר באכ

וא

ערפה תו

םעטה שוחב

לוכיע יישק לשמל( לוכיעב תויעב ,ןטב באכ ,האקה

םיזג וא )תברצ

היילע םימיוסמ םירמוח תומכב

םד

ןיבוריליב וא/ו תוזנימאסנרט

תלרח וא דרג ,החירפ

דוקפתב יוקיל תוילכה

יבאכ

ו םירירש

וחת ,תומצע

ילוח )השלוח( וח וא

ילע

)םדב םיוסמ ביכרמ( םדב זאטאפסופ ןילקלאב ה

תורידנ יאוול תועפות

ב תועיפומש תועפות

1-10

ךותמ םישמתשמ

10,000

םיקרפמ תקלד ,םירירש באכ

חתמב היילע ( רירשה סונוט

םירירש תוצווכתה

)סיטילוק( יעמה לש תקלד ל הרושקה תויהל הלוכי( הקיטויביטנאב שומיש םייח תנכסמ

)דואמ םירידנ םירקמב האר(

ףיעס

"

"הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

םדה תריפסב םייוניש

)הימנא ,הינפורטיונ ,סיזוטיצוקיול ,הינפוקיול(

ב הדירי וא היילע ימרוג השירק

)םיטיצובמורת(

,תיגרלא הבוגת וא ,)תקצב( תוחיפנ תוחפנתה

ירירו רועה לש הריהמ )המדאויגנא( תו

האר(

ףיעס

)"הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא"

)הימקילגרפיה( םדב תוהובג רכוס תומר

ב תוכומנ רכוס תומר

( ,)הימקילגופיה( ם האר

ףיעס

"

"הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהז

,לובלב ,תואצמתה רסוח

,הדרח לש תובוגת

םירזומ תומולח

ןואכ

,תוינדבוא תובשחמל ליבוהל לולע תודבאתה וא תודבאתה תונויסינ

האר(

ףיעס

)"הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא"

וא תויזה

תשוחת תוריקד ,םיצוצקע ל הגירח תושיגר , ,רועה תושיגרב הדירי ,םישוחה לש םייוריג

דער וא לש השוחת רורחס

יאר תויעב

הלופכ הייאר ללוכ ה

האר(

ףיעס

)"הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא"

( םיינזואב םילוצלצ ניט )סוטי

דוביא

,העימש היעב

העימש

)הידרקיכט( ריהמ קפוד

תבחרה

ד ילכ

לידוזו(

)היצ

ךומנ םד ץחל

תופלעתה וא

יטמתסא םינימסת ללוכ ,המישנ רצוק םי

( תבהצ ,דבכב תוערפה

icterus

cholestatic

וא ) דבכ תקלד

האר( רואל תושיגר

ףיעס

"

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

"

וא םד ,תוילכ תקיפס יא םינבא

ןתשב

יכרדב תקלד ןתשה

רתי תעזה וא םילזונ תרי

תומר

לש תוהובג אה זאלימע םיזנ

יאוול תועפות

רידנ תו

דואמ

תוחפב תועיפומש תועפות

ךותמ דחא שמתשממ

10,000

לש דחוימ גוס הדירי

ודא םד יאת תריפס םימ תנכוסמ הדירי ;)תיטילומה הימנא(

גוס

לש םיוסמ םד יאת )סיזוטיצולונרגא( םינבל

האר

ףיעס

"הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא"

י ; יאת רפסמב הדיר ( תויסטו םינבלו םימודא םד הינפוטיצנפ תויהל הלולע רשא ,) םייח תנכסמ

יוכידו

רשא ,םצע חמ םג לולע

תויהל םייח ןכסמ

בוגת

תיגרלא

תארקנ תיומד הבוגת

תלח

רזה בויסנה

האר(

ףיעס

"

שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא הפורתב

"

תוערפה ויטוכיספ תובוגת( תוישפנ יושעש ת ל ליבוהל תו ,תוינדבוא תובשחמ תונויסינ תה )תודבאתה וא ,תודבא האר(

ףיעס

"

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

"

,הנרגימ ב הערפה היצנידרואוק הערפה ,)הכילהב הערפה( הביצי אל הכילה ,

חירה שוח

( חומה לע ץחל ץחל יתלוגלוג ךות חומב המודמ לודיגו

ייארב תוערפה םיעבצ ת

םדה ילכ תונפדב תקלד

)סיטילוקסו(

בלבלב תקלד

( דבכ יאת לש תוומ דבכה לש קמנ

תורידנ םיתיעל לולעה דואמ ליבוהל דבכ תקיפס יאל

כסמ תנ

םייח

האר(

ףיעס

"הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא"

יתדוקנ םומיד ןטק רועל תחתמ

היכטפ

תובוגת

ועב תוחירפ וא תוירוע

תרמחה

םינימסת

לש הינטסאימ יברג

אר(

ףיעס

"הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא"

תועפות

יאוול

ןתוחיכשש

הניא

העודי

תועפות

ןתוחיכשש

םרט

העבקנ

תנומסת

( ןרתנ לש תוכומנ תומרו םימ לש הניקת אל השרפהל הרושק לש תמאות אל השרפה תנומסת ןומרוה

הנתשה דגונ

SIADH

תשגרה ( רתי שוגיר הינאמ )הינאמופיה( רתי תוליעפו הבר תוימיטפוא לש השגרה וא )

בצק

,ליגר וניאש ריהמ בל בצק

בל אל

מה רידס ,םייח ןכס בלה בצק לש יוניש עטקמ תכראה ארקנ(

,ג.ק.אב הארנו )בלה לש תילמשח תוליעפ

וגטנאב םילפוטמש םילוחב( םדה תשירק ידוקפת לע העפשה ןימטיו לש םיטסינ

הדירי בקע הרכה דוביא הרומח

תומרב

.)תימקילגופיה תמדרת( םדב רכוס אר

ףיעס

םירקמ

םירידנ

דואמ

לש

םישדוח( תוכשוממ יאוול תועפות וא

וא )םינש תוכיפה יתלב

ןוגכ

תוקלד

םידיגב

ערק

םידיגב

יבאכ

םיקרפמ

םיבאכ

םייפגב

ישוק

הכילהב

תושוחת

תוגירח

,תוריקד ,םיצוצקע ןוגכ גודגד

הבירצ

רסוח

השוחת

וא

באכ

היתפוריונ

ןואכיד

תופייע

תוערפה

הניש

יוקיל

ןורכיזב

ןכ ומכ יוקיל

העימשב

הייאר

םעטו

חירו

ויה

םירושק

ןתמל

תוקיטויביטנא

תחפשממ

וו ןולוני

קורואולפו וו ןולוני

םירקמב

םימיוסמ

אלל

רשק

ימרוג תואצמיהל

וכיס

םימדקומ

םא

העיפוה

תעפות

,יאוול םא

תחא

תועפותמ

יאוולה

הרימחמ

וא

רשאכ

התא

לבוס

תעפותמ

יאוול

אלש

הניוצ

ןולעב

,

ץעייתהל ךילע

םע

אפורה

.

לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ

תיבה ףדב אצמנש "יתפורת תואירבה דרשמ רתא לש

www.health.gov.il

לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

,יאוול תועפות

ע וא ידי ל

:רושיקל הסינכ

https://sideeffects.health.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

!הלערה ענמ םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת םתייאר חווטו ו םידלי לש וא/ .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית האקהל םורגת לא מ תשרופמ הארוה אלל

אפור

לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא

:ןוסחא יאנת

ןסחא

הרוטרפמט מ הכומנה

פשא חפל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא .דוע שומישב ןניאש תופורת ךילשהל ךיא חקורה תא לאש .יתיב ה .הביבסה לע ןגהל ועייסי ולא םיעצמא

6

.

ףסונ עדימ

לע ףסונ ביכרמה :םג הליכמ הפורתה ,ליעפה

Lactose monohydrate, sodium starch glycolate, povidone, hypromellose, titanium dioxide,

sodium stearyl fumarate, macrogol 400.

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

תוילפק

תורומק

עבצב

ןבל

םרק

וק םע הקולח

םידדצה ינשב

םירשואמ תוזירא ילדג

2, 5, 7, 10, 14, 20

תוילפק

ןכתי

ילדג לכ אל תוזיראה םיקוושמ

טמרופ הז ןולע

ונכותו תואירבה דרשמ ידי לע עבקנ די לע רשואו קדבנ בה דרשמ י תואיר

ךיראת

רבמצד

2019

ןכדועו ראוני ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב

2020

רפסמ

הפורתה םושיר

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

:

30428

רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ,תאז ףא לע . הפורתה תדעוימ .םינימה ינש ינבל

םושיר לעבו ןרצי

:

לסקד 'חר ,מ"עב לסקד

רוא ,

אביקע

3060000

לארשי ,

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה