ציפראמיל 20 מג טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-08-2017

מרכיב פעיל:
CITALOPRAM AS HYDROBROMIDE
זמין מ:
LUNDBECK ISRAEL LTD
קוד ATC:
N06AB04
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
CITALOPRAM AS HYDROBROMIDE 20 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
LUNDBECK A/S, DENMARK
קבוצה תרפויטית:
CITALOPRAM
איזור תרפויטי:
CITALOPRAM
סממני תרפויטית:
For the treatment of states of depression and panic disorder.
מספר אישור:
102 51 28198 00
תאריך אישור:
2011-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

28-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

30-08-2017

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

"רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ"

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

ו"משתה ) םירישכת(

1986

ה

הפורת יפ לע תקוושמ אפור םשרמ

דבלב

לימארפיצ

20

ג"מ

לימארפיצ

40

ג"מ

תוילבט

תוילבט

:בכרה

הילבט לכ צמ הפו לימארפיצ לש

20

הליכמ ג"מ

ל ךרע הווש ,דימורבורדיה םארפולטיצ

-

20

ג"מ םארפולטיצ

:

Citalopram Hydrobromide equivalent to citalopram 20 mg

הילבט לכ הפוצמ לימארפיצ לש

40

הליכמ ג"מ

ל ךרע הווש ,דימורבורדיה םארפולטיצ

-

40

ג"מ םארפולטיצ

:

Citalopram Hydrobromide equivalent to citalopram 40 mg

:םיליעפ יתלב םיביכרמ ףיעס האר

."לימארפיצ לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ " ףיעסו

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק י םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .

.חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל

.הז ןולע אורקל ךילא בורקה רחא םדא וא החפשמ ןבל תתל ץלמומ

םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה

גבתמו םידליב שומישל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת ליגל תחתמ םיר

)"תורהזא" ףיעס האר(

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

:תיאופר תוליעפ

ואכידב לופיטל הדרח תערפהבו ן

תודגונ תופורת תצובקל תכייש לימארפיצ

תוארקנה ןואכיד םייביטקלס ןינוטורס תגיפס יבכעמ

(SSRI)

תופורת . כרעמב תוערפה .חומב ןינוטורסה תומר תא תולעמ ולא תוחתפתהב בושח םרוגל תובשחנ חומב ןינוטורסה ת .וילא תורושקה תולחמו ןואכיד לש

תיטיופרתוקמרפ הצובק םייביטקלס ןינוטורס תגיפס יבכעמ :

(SSRI)

2

.

הפורתב שומישה ינפל

םא לימארפיצב שמתשהל ןיא

:

רמוחל )יגרלא( שיגר התא

רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה ( הפורתה הליכמ ףיעסב םיליעפ יתלב םירמוח האר

התא

ךותב וא זדיסקואנימאונומ ימלוב תצובקמ תופורתב תינמז וב לפוטמ

,ןהב לופיטה תקספהמ םימי ךות ןהב לופיטה תא ליחתהל ןיא ןכו

.לימארפיצב לופיטה תקספהמ םימי

תצובקב תוללכנה תופורת דיסקואנימאונומ ימלוב

יא ,דיזאינורפיא ,ןיזלנפ ,דימלאינ ,דיזסקוברקוז ןימורפיצלינרט

דימבולקומ

דילוזניל ;)ןוסניקרפה תלחמב לופיטל( ןיל'גלס ;)ןואכידב לופיטל( .)הקיטויביטנא(

דימבולקומ תליטנ תקספה רחאל דחא םוי ןיתמהל שי לימארפיצב לופיטה תלחתה ינפל ,

הפורתב תינמז וב לפוטמ התא םא

.דיזומיפ

םא התא

תוערפהמ לבוס םגפמ וא )בלה דוקפת לש הקידב ,ג.ק.א תועצמאב קדבנש יפכ( בלה בצקב .בלה לש תילמשחה תוליעפב דלומ

תוינדבוא תובשחמו תוגהנתהל ןוכיסה תא תולעמ ,הדרחו ןואכד תודגונ תופורת ליג דע םיריעצ םירגובמו םירגבתמ ,םידליב

יטה תליחת םע רחא בוקעל ,םהיבורקו םיאליגה לכב םילפוטמה לע ,הפורתב לופ םייתוגהנתה םייוניש ןוגכ

תרמחה

ןואכידה

תובשחמ

תוינדבוא

תונפקות

המודכו

.אפורל דימ תונפל שי ,הלא ןוגכ םייוניש םילחו הדימב

םא הפורתב שמתשהל ןיא התא ןהל תויהל היושעש וא בלה בצקב תוערפהב לופיטל תופורת לטונ ןיב תובוגת" ףיעס האר( בלה בצק לע העפשה

.)"תויתפורת

ב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא הפורת

ב לופיטה ינפל ,לימארפיצ םא אפורל רפס

:

התא

.הקינאפ ףקתה וא הינמ לש תודוזיפאמ רבעב תלבס וא לבוס

התא

דבכה דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס

וא הילכה .הפורתה ןונימ תא םיאתהל ךרטצי אפורהו ןכתי .

סל תופורתה ןונימ תא םיאתהל ךרוצ היהיו ןכתי .תרכוס ךל שי .תרכו

ךל שי תותיווע לש הירוטסיה וא היספליפא םא וא יטפליפא ףקתה שי םא לימארפיצב לופיטה תא קיספהל שי . .)"יאוול תועפות" ףיעס םג האר( םיפקתהה תורידתב הילע הלח

לבוס התא רבעב תלבס וא

.)המוקואלג ןוגכ( םייניעב תויעבמ

התא

שירקה תכרעמב תוערפה רבעב תלבס וא לבוס

וא םייעמב וא הביקב םימומיד

התא

רבעב תלבס וא לבוס

.םדב הכומנ ןרתנ תמר

התא

לפוטמ

רבעב תלפוט וא

( ילמשח עזנב

התא

בל ףקתהמ הנורחאל תלבס םא וא בלהדוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס

בל בצק ךל שי םא םא וא/ו החונמב ךומנ ש ךל עודי ירי חתפל לולע התא תואקה וא לושלשמ האצותכ ,םדב םיחלמ תומרב הד תונתשמ תופורת תליטנמ האצותכ וא תוכשוממ

התא

ןוגכ בלה בצקב תוערפה לע דיעהל םילולעה םינימסתמ רבעב תלבס וא לבוס

אל וא ריהמ בל בצק .הביכשמ וא הבישימ המיק ןמזב תרוחרחס וא תוטטומתה ,ןופליע ,רידס

:בל םיש

חמב םילוחה הינמ הל

תונויער יפוליחב ןייפואמ הז בלש .הינמ לש בלשל סנכיהל םילולע היסרפיד הלא תועפותב תשח םא .תינפוג תוליעפ רתיו בצמה תא תמלוה הניא רשא החמש ,םיריהמ

הנפ

.אפורל

םינושארה תועובשב עיפוהל םילולע םילוכי הזוזת אלל הדימע וא הבישיב ישוק ,טקש רסוח ןוגכ םינימסת

אפורל הנפ .לופיטה ל

,דימ

םא .הלא תועפותב תנחבה

ב וא ןואכידב הרמחה וא תוינדבוא תובשחמ תערפה הדרחה

םימעפל ךל תויהל תולוכי הדרח תוערפהמ וא/ו ןואכידמ לבוס ךנה םא תוינדבוא תובשחמ

.ךמצעב העיגפ לע וא

ידגונב לופיטה תליחתב תורבגומ תויהל תולולע ולא תובשחמ

,ןואכיד דע ןמז שרדנש ןוויכ תדגונ העפשההש .תשגרומ הפורתה לש ןואכידה

.רתוי ךורא ןמז םיתעל ךא ,םייעובש ללכ ךרדב

:םא ךכ בושחתש רתוי הובג יוכיס םייק

.ךמצעב העיגפ לע וא תוינדבוא תובשחמ רבעב ךל ויה

התא םא ריעצ רגובמ ינדבוא תוגהנתהל ןוכיסב הילע הארה םיינילק םירקחממ עדימ . םיריעצ םירגובמב ת ליגל תחתמ(

ידגונב ולפוט רשא תירטאיכיספ הלחממ םילבוסה )

.ןואכיד

וא תוינדבוא תובשחמ הווח התא םא לע

העיגפ

ךמצעב אוהש ןמז לכב , שג וא לפטמה אפורל ידיימ ןפואב הנפ , .םילוחה תיבל

ץלמומ דרח תערפה וא ןואכידמ לבוס התאש החפשמ בורק וא רבחל רפסתש .הז ןולע אורקל םהמ שקבתו ה םישיגרמ םה םא ךל רפסל םהמ שקב

יוניש

תוגהנתה

ןואכידה תרבגה :ןוגכ

הדרחה וא ,תוינדבוא תובשחמ , .המודכו תונפקות

ליגל תחתמ םירגבתמו םידלי

18

לימארפיצ

ליגל תחתמ םירגבתמו םידליב שומישל ללכ ךרדב תדעוימ הניא

גובמבו םירגבתמבו םידליב ליגל תחתמ םיריעצ םיר

תופורת וחקל רשא וז הצובקמ תועפותב הילע התפצנ , תורמל .)םעזו תינדרמ תוגהנתה ,תונפקות דחוימב( תוניועו תוינדבוא תובשחמ ,תודבאתה ןויסינ :ןוגכ יאוול וז הפורת םושרל לוכי ךלש אפורה ,תאז

ליגל תחתמ םילפוטמל

תבוטל הזש בשוח אוה רשאכ

ורה םא . אפ םשר ליגל תחתמ לפוטמל לימארפיצ

ותיא חחושל ןיינועמ התאו

ךלש אפורל חוודל ךילע .אפורל הרזח הנפ עיפוה םא

תחא

ורמחוה ןהש וא וטרופש יאוולה תועפותמ ליגל תחתמ לפוטמ רשאכ ,

לימארפיצ לטונ

ךתלחמל רושקה דחוימ עדימ

לחמ וא ןואכידב לופיטל תשמשמה הפורת לכ ומכ רחאל .ידיימ ןפואב גשומ וניא רופישה ,ךכב תורושק תו רפיצב לופיטה תליחת

דע תועובש רפסמ ופלחי ,לימ רופישב שוחתש

ופלחי ללכ ךרדב ,הדרח תערפהב לופיטב

.בצמב רופישב השגרהל דע תועובש

שח ,ךכיפל .לופיטה ךשמהב תמלענש ,תרבגומ הדרח םיווח םילפוטמהמ קלח ,לופיטה תליחתב גוהנל דואמ בו .אפורה םע תוצעייתה ינפל ןונימה תא תונשל וא לופיטה תא קיספהל אלו ,אפורה תוארוה יפל קיודמב

העיגפ לע וא תוינדבוא תובשחמ םג לולכל םילולע הדרחה תערפה לש ןואכידה לש םינימסתה ,םיתעל

.תימצע לש האלמה העפשהה תגשהל דע ורימחי וא וכשמי ולא םינימסתו ןכתי רבדש יוכיסה .ןואכידה תדגונ הפורתה ליגל תחתמ ,ריעצ רגובמ ךנה םא רתוי הובג הרקי הז

.ןכ ינפל ןואכיד תדגונ הפורתב תשמתשה אל םלועמו

קחמנ ,תוליפכ

,םיתיעל ליעל וטרופשםינימסתה בוקעיש החפשמ בורקל וא רבחל היינפ ,ךכיפל .לפוטמה ידי לע םינחבומ םניא יוניש תעפוה רחא .רוזעל הלוכי לפוטמה תוגהנתהב םי

שח ךנה םא וא תודירטמ תויווח וא תובשחמ ךל שי םא ,בורקה םילוחה תיבל הנפ וא דימ ךלש אפורל רפס .לופיטה ןמזב ליעל םירכזנה םינימסתהמ דחאב

ןיב תובוגת

-

תויתפורת

:

, חקול התא םא

מ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא לע רפס ,הנוזת יפסותו םשר חקורל וא אפורל ךכ

.

:חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

( זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ

MAOI

,דימלאינ ,דיזסקוברקוזיא ,דיזאינורפיא ,ןיזלנפ :ןוגכ( םייביטקלס אל ) )ןימורפיצלינרט

ןיתמהל שי ,ולא תופורתמ תחא תלטנ םא

ת ינפל םימי רפיצב לופיט תליח

לימ

רפיצב לופיט תקספה רחאל

לימ

ןיתמהל שי

ולא תופורתב לופיט תליחת ינפל םימי

( זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ

MAOA

דימבולקומ ןוגכ( םייביטקלס ) ןואכידב לופיטל ,

םוי ןיתמהל שי דימבולקומ תליטנ תקספה רחאל דחא לימארפיצב לופיטה תלחתה ינפל ,

שהל ןיא דחי לימרפיצב שמת םע דילוזניל הקיטויביטנאה

זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ

MAOB

ןילי'גלס ןוגכ( םיכיפה יתלב ) ןוסניקרפב לופיטל ,

ןונימב לוטיל ןיא לעמ

)םויל ג"מ

םויתיל

הינמב לופיט(

ו )היסרפיד ןפוטפירט

ןימרפיזדו ןימרפימיא

תופורת ב לופיטל ןואכיד

לולורפוטמ

טל( ךרוצ שיו ןכתי ,תולעל היושע םדב לולורפוטמ תמר .)בל תולחמבו םד ץחל רתיב לופי .ןונימה תא תונשל

טה תחפשממ תומוד תופורתו ןטפירטמוס םינטפיר

ב לופיט הנרגימ .)םירומח םיבאכ ךוכישל( לודמרטו ) אל םינימסתב שח התא םא אפורל תונפל שי .יאוול תועפותל ןוכיסה תא ריבגהל תולולע

לופיטב ,םיליגר .ולא תופורת םע בלושמ

ןידיטמיס

הובג ןונימב

םדב לימפריצ תמר לש הילעל םורגל לולע )הביק ביכב לופיטל(

ה תופורת ( םדה תויסט לע תועיפשמ םד לולידל תומרוג

:אמגודל( םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ : ןפורפוביא

ןיריפסא

ןירפרו פורת ,לומאריפיד ,ןידיפולקיט , יטנא תו

ןוגכ תומייוסמ תויטוכיספ נפ

םיניזאיט

םיילקיצירט ןואכיד ידגונ .םימומידל ןוכיסה תא ריבגהל תולולע ,

טרוו ןו'ג טס םע בלושמ לופיט

םוטארופרפ םוקירפיה( ןואכידב לופיטל תיחמצ הפורת ,

לולע תא לידגהל .יאוול תועפותל ןוכיסה

פ תעפוהל ףסה תא דירוהל תולולעה תופורת םיסוכר ,)היראלמל( ןיווקולפמ : )ןואכידל( ןויפורפוב לודמרט , ,ןואכיד תודגונ תופורתו )תוזוכיספבו הינרפוזיכסב לופיטל( תויטפלוריונ תופורת ,)םירומח םיבאכ ךוכישל(

בלה בצק לע העפשה ןהל תויהל היושעש תופורת וא בלה בצקב תוערפהב לופיטל תופורת

תכראה( עטקמ

וגכ , יטנא תופורת ,בלה בצק תוסיוול תופורת :ן

,דיזומיפ* ,םיניזאיטנפ אמגודל( תויטוכיספ יטנא תופורת ,םיילקיצירט ןואכיד ידגונ ,)לודירפולה

,ןיצסקולפרפס אמגודל( תומיוסמ תוילאיבורקימ ךות ןתמב ןיצימורתירא ,ןיצסקולפיסקומ

טנפולוה דוחייב ,היראלמ דגנ תופורת ,ןידימטנפ ,ידירו ,)ןיר שמתשהל ןיא " ףיעסב םג י/האר( )ןיטסלוזימ ,לוזימטסא( היגרלאב לופיטל םימיוסמ םינימטסיהיטנא רישכתב

םא

)"

, , .

.דיזומיפ תיטוכיספ יטנאה הפורתה םע דחי שמתשהל ןיא

תצובקמ ןואכיד תודגונ תופורת

SSRI

SNRI

האר( )רידנ( ןינוטורס םורדניסל םורגל תולולע עפות"קרפב יאוול תו

"

לע תועיפשמה תופסונ תופורת תינמז וב ת/לטונ ךניה םא רתוי ההובג תוחיכשב שחרתהל לולע םורדניסה ( םיבצעה תכרעמ :ןוגכ םימידרמ םירמוח ,תויגרלא דגנ ,היספליפאל ,ןוסניקרפל ,הנישל ,העגרהל תופורת םויתיל ,םייטוקרנ םיבאכ יככשמו םיחותינל ןואכידב לופיטל תופורת ,

תפסונ הפורת לכ לע אפורל חוודל שי , .לטונ ךניהש

ןוזמו הפורתב שומיש

ןתינ םע הפורתה תא לוטיל

ילב וא

.ןוזמ

לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

.הפורתב לופיטה ךלהמב לוהוכלא תייתשמ ענמיהל ץלמומ

ןוירה

,

הקנה

תוירופו

ישה ינפל אפורב ץעוויהל שי ןוירה תננכתמ ,ןוירהב ךנה םא .תופורתב שומ

ב ישמתשת לא לימארפיצ

ןוירהב ךניה רשאכ

תמועל ןוכיסב ומע תנדו ךלש אפורה םע תצעייתה ןכ םא אלא .וז הפורת תחיקלב תלעותה

לימארפיצ תליטנ

לולע הדילל דע םינורחאה ןויריהה ישדוח תשולש ךשמב

םיפקתה ,לחלחכ רוע ,המישנ יישק :ךקונית לש יללכה ובצמ לע עיפשהל

)תותיווע( יישק ,ףוגה םוחב םייוניש , ,תוזיגר ,תונצפוק ,דער ,םירבגומ םיסקלפר ,םייופר וא םישקונ םירירש ,םדב הכומנ רכוס תמר ,תואקה ,הלכאה יכב ,תוינונשי

.ולא םינמיס הארמ ךקונית םא ידיימ ןפואב אפורל תונפל שי .הנישב םיישק ,קסופ יתלב

אפורה יכ אדוול שי

תדליימה וא

רפיצ תלטונ תא יכ םיעדוי

.לימ דחוימבו ןוירהה ךלהמב לימארפיצ תליטנ תא לידגהל הלולע ,ןוירהל םינורחאה םישדוחה תשולשב ( דוליב יתאיר םד ץחל רתיל ןוכיסה

PPHN

םרוגה ,) ב ללכ ךרדב םיעיפומ ולא םינמיס .קוניתה לש לחלחכ רועלו תוריהמ תומישנל

רחאל תונושארה תועשה .הדילה

תונפל שי וא/ו תדליימל דיימ אפורל

ולא םינמיס הארמ ךקונית םא

רובעל תולולע תונטק תויומכש ןוויכמ ,הפורתב שומישה ךשמב קינהל ןיא .אפורב ץעוויהל ךילע ,הקינמ ךניה םא .בלחל

ב .ערזה לש תוכיאה תא תיחפמ ,לימארפיצב ליעפה רמוחה ,םארפולטיצ יכ וארה םייח ילעבב םירקחמ ןפוא .םדאב תוירופ לע העפשה התפצנ םרט םלוא ,תוירופ לע עיפשהל לולע רבדה ,יטרואית

תונוכמב שומישו הגיהנ

,הפורתב לופיטה תליחתב תוינונשי וא תרוחרחס שח התא םא םלוא ,תוינונשיל םרוג וניא ללכ ךרדב לימארפיצ ליעפהל וא בכרב גוהנל ןיא תונכוסמ תונוכמ קוסעל וא וליעפ לכב תונרע תבייחמה ת ופלחי ולא םינימסתש דע ,

לימארפיצ לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

לימארפיצ

זוטקלל םישיגרה םישנא לצא היגרלאל םורגל לולעו זוטקל ליכמ

ףיעס םג האר(

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

:אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

:ןואכיד

דע ןונימה תא תולעהל לוכי אפורה .םויל ג"מ

.םויל ג"מ

הדרח תערפה לש יתלחתה ןונימ :

ל ןונימה תאלעה ןכמ רחאלו לופיטל ןושארה עובשב םויל ג"מ

ג"מ תולעהל לוכי אפורה .םויל דע ןונימה תא

.םויל ג"מ

ליג לעמ( םישישק

:ץלמומה ןונימהמ תיצחמל התחפה תשרדנ :

דע ג"מ

ילמיסקמ ןונימ .םויל ג"מ

.םויל ג"מ

דבכה דוקפתב תוערפה םע םילפוטמ ילמיסקמ ןונימ :תחפומ ןונימ שרדנ :

.םויל ג"מ

ליגל תחתמ( םירגבתמו םידלי

מארפיצ תתל ןיא ' ףיעס האר ףסונ עדימל .םירגבתמו םידליל לי

.'הפורתב שומישה ינפל .

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

:שומישה ןפוא

.םויב תחא םעפ לימארפיצ לוטיל שי

,הפורתה תליטנל םויב העש לכ רוחבל ןתינ .וידעלב וא ןוזמ םע

סועלל ןיא

שי.)רמ המעטש ןוויכ( הפורתה תא

ע הפורתה תא עולבל .םימ טעמ ם

.התעילבל שורדה ןמזל רבעמ הפב הפורתה תא קיזחהל ןיא

תא תוצחל ןתינ יילבטה

:רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

רתי ןונימ ינימסת

ינכסמ תויהל םילוכי םקלח רשא(

)םייח

םיסוכרפ ,רידס אל בל בצק

,בלה בצקב יוניש

תוינונשי ,תמדרת , ,תואקה

ע ,םדה ץחלב הדירי ,דער ,הליחב ,םדה ץחלב היל ןינוטורס םורדניס

' ףיעס האר(

)'יאוול תועפות תרוחרחס ,טקש יא ,

היצליטנוורפיה ,לחלחכ רוע ,םיבחרומ םינושיא

אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא סתב שח ךניא םא םג ,ךתיא הפורתה תזירא .ליעל םיעיפומה םינימ

האקהל םורגל ןיא

!אפורמ תשרופמ הארוה אלל

.לפטמה אפורה ידי לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי

הפורת לוטיל תחכש םא

.דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא ;תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי ,בוצק ןמזב וז

לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .אפורה ידי

:לופיטה ךשמ

רחאל .ידיימ ןפואב גשומ וניא רופישה ,תומוד תולחמבו ןואכידב לופיטל תודעוימה תורחא תופורתל המודב כ( תועובש רפסמ ופלחיו ןכתי ,הפורתב לופיטה תלחתה

תליחתב .ךבצמב רופישב שיגרתש ינפל )תועובש

תשוחתב הילע שוחל םילולע םימיוסמ םילוח לופיטה ןכ לע בושח .לופיטה ךשמהב םלעהל הדיתע רשא הדרחה , לטינה ןונימה תא תונשל וא הפורתה תליטנ תא קיספהל אלו אפורה תוארוה יפ לע הפורתה תליטנ לע דיפקהל .אפורה םע תוצעייתה אלל

:הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

:םיאבה םינימסתל ליבוהל הלולע הפורתה תליטנ לש תימואתפ הקספה באכ ,הדרח תשוחת ,)הניש ידודנ ,םיטויס ,םיליעפ תומולח( הניש תוערפה ,הכיס תוריקד תשוחת ,תרוחרחס תוביצי יא ,היצטניירואסיד וא לובלב תשוחת ,דער ,טקש יא וא תונבצע תשוחת ,העזה ,תואקה ,הליחב ,שאר .)תויצטיפלפ( תורבגומו תוריהמ בל תומיעפ ,הייארב תוערפה ,לושלש ,תישגר

תוחפל ללכ ךרדב אוהו ,לפוטמל לפוטממ הנוש הפורתב לופיטה ךשמ

םירזוח תונואכיד םע םילוח .םישדוח .םינש רפסמ ףאו רתוי ךורא ןמז ךשמ הפורתב םילפוטמ תויהל םייושע

:חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג ךתלחמ רוזחל הלולע

ןכו

תועפות תעפוה עונמל ידכ יתגרדה ןפואב תאז תושעל שי לופיטה תקספה לע טלחויו הדימב .יאוול

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךניהש .םהל

קורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות

ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע לימארפיצב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר

ל דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי אפור

םא

םיאבה םינימסתה םיעיפומ

:

יוניש ,בלה קפודב הצאה וא הטאה ,תויזה ,תותיווע ,תונבצע ,הובג םוח ,חור בצמב ינוציק קומע םונמנ

תועונתב הערפה ,םירירש לש קזח ץוויכ וא דער ,לובלב ,טקש רסוח ,םירבגומ םיסקלפר ,תרבגומ העזה ףוגה ולא םינימסת .

ןינוטורס םורדניס לש םינמיס תווהל םילולע

)רידנ(

תוחיפנ ,םינפב וא םייתפשב ,ןושלב ,רועב

וא העילב וא המישנ יישק

וא

רועה לש רומח דרג

הבוגת( .)תיגרלא

אל םימומיד םיליגר לוכיעה תכרעמב םימומיד ללוכ ,

תלוכיב הדירי ,שאר יבאכב אטבתהל הלוכי רשא )הימרתנופיה( םדב ןרתנ יזוכירב הדירי

הדירי ,זוכירה ,לובלב ,ןורכיזב וא םירירש תויוצווכתה .)רידנ( השלוח

ייוניש ןופלע וא )רידס אל וא ריהמ בצק( בלה בצקב ם

.םייטפליפאה םיפקתהה תורידתב הילע הלח םא וא הנושארל יטפליפא ףקתה ךל שי

:םא דימ אפורל תונפל שי

תוינדבוא תובשחמ ךל שי

תונויער יפוליח :)"תורהזא" ףיעס האר( הינאמ לש םינימסת ךל שי תא תמלוה הניא רשא החמש ,םיריהמ ו בצמה .תינפוג תוליעפ רתי

ךל שי תועובשב עיפוהל םילולע םילוכי הזוזת אלל הדימע וא הבישיב ישוק ,טקש רסוח ןוגכ םינימסת לופיטה לש םינושארה

)"תורהזא" ףיעס האר(

תופסונ יאוול תועפות

תועפות

םא אפורב ץעוויהל שי .לופיט ימי רפסמ רחאל תופלוחו תולק ללכ ךרדב ןה תואבה יאוולה תועפותה

תודירטמ וא

:םימי רפסמ ךות תופלוח ןניא םא

מ רתוי( תוחיכש דואמ תועפות

1:10

םילפוטמ

הפב שבוי

ןוכיס הלעמ( תששעל

)ליגרהמ ההובג תורידתב םייניש חצחצל שי ןכלו

תוינונשי

הניש יישק

רתי תעזה

הליחב

( תוחיכש תועפות דע

1:10

םילפוטמ

,טקש יא ,תחפומ ןובאית תוהק וא תוריקד ,דער ,םיליגר אל תומולח ,לובלב ,תונבצע ,הדרח ,תחפומ ינימ ףחד םירירש יבאכ ,דרג ,תוריצע ,תואקה ,לושלש ,קוהיפ ,)סוטיניט( םיינזואב לוצלצ ,תועבצאה תוצקב השוחת ערז תכיפשבו הפקזב תויעב ,םיקרפו

םירבגב המזגרואל העגהב ישוק ,

תוריקד , םוח ,תופייע ,םישנ ,רועב .תחפומ לקשמ

( תוחיכש אל תועפות דע

1:100

םילפוטמ

בל בצק ,םילדגומ םינושיא ,ןופליע ,הינאמ ,תויזה ,היצזילנוסרפד ,תונפקות ,רבגומ ןובאית ,)תולבח( ירוע םומיד םומיד ,ןתש תלטהב םיישק ,רואל תושיגר ,רעיש תרישנ ,החירפ ,יטיא וא ריהמ רוזחמה ןמזב רבגומ תוחפנתה ,

.לקשמב הילע ,םייפג

( תורידנ תועפות דע

1:1000

םילפוטמ

,םומיד ,םעטב הערפה ,תוינוצר אל תועונת ,םיסוכרפ .דבכב תקלד

העודי הניא ןתוחיכשש תועפות

תובשחמ וא תוינדבוא תובשחמ

לע

םדה תויסטב הדירי ,תימצע העיגפ

וא םימומידל ןוכיס הלעמה

,תולבח וגת ,)החירפ( רתי תושיגר תופירח תויגרלא תוב תומרוגה

המישנ יישק וא

,ןתשה חפנב היילע ,תרוחרחס :הימלקופיה םדב הכומנ ןגלשא תמר

םירירש תשלוחל םורגל הלולעה ע ,

תותיו

ףקתה ,ןיקת אל בל בצק היזיתקא ,םישקונ םירירש וא תוליגר אל םירירש תועונת ,טקש יא ,םייניש תקירח ,הקינאפ

אל תועונת( תוינוצר

ירוע תת םומיד תוללוכה םומיד תוערפה ,ףאהמ םומיד ,ךומנ םד ץחל ,הייאר תוערפה ,

תוירירהמ וא

ירירה לש וא רועה לש תימואתפ תוחפנתה

םא בלח תשרפה ,הביאכמ הפקז ,ת ו םירבגב ,תוקינימ ןניאש םישנב ,רידס אל רוזחמ דוקפתב היעב

ליגר אל בל בצק ,תומצע ירבש תוחיכשב הילע ,דבכ

םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ".אפורה

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

) www.health.gov.il (

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic

@moh.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל דציכ

-

!הלערה ענמ ס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת

תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רו לעו

.הלערה ענמת ךכ ידי

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה

הגופתה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

-

ןוסחא יאנת

(מ הכומנה הרוטרפמטב ןסחא

6

.

ףסונ עדימ

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

:םיליעפ אל םירמוח

Maize Starch, Lactose Monohydrate, Microcrystalline Cellulose, Copovidone, Glycerol 85%,

Croscarmellose Sodium, Hypromellose, Magnesium Stearate, Titanium Dioxide (E171),

Macrogol 400

לימארפיצ תילבט לכ

הליכמ ג"מ

23.1

טארדיהונומ זוטקל ג"מ

לימארפיצ תילבט לכ

הליכמ ג"מ

46.1

טארדיהונומ זוטקל ג"מ

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

לימארפיצ

:ג"מ וק םע ,הנבל ,תילאבוא ,הפוצמ הילבט

ב תנמוסמ היצח

"

ו "

"N"

לימארפיצ

וק םע ,הנבל ,תילאבוא ,הפוצמ הילבט :ג"מ

ב תנמוסמ היצח

"

ו "

"R"

םושירה לעב

םולשה ךרד ,מ"עב לארשי קבדנול

ביבא לת ,

67892

:ל"אוד תבותכ

Israel@lundbeck.com

ןרצי .קרמנד ,קבדנול .ה :

:ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

7.13

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

לימארפיצ

:ג"מ

102 51 28198 00

לימארפיצ

:ג"מ

142 50 32025 00

של .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה ם

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה