פרטאן 2 מ"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

01-12-2020

מרכיב פעיל:
BENZHEXOL HYDROCHLORIDE 2 MG
זמין מ:
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קוד ATC:
N04AA01
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
TRIHEXYPHENIDYL
סממני תרפויטית:
Parkinsonism and drug induced extrapyramidal syndrome.
מספר אישור:
021552146400
תאריך אישור:
2012-03-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

01-12-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע ו"משתה (םירישכת)

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

ןאטרפ

2

תוילבט ,ג"מ

ןאטרפ

5

תוילבט ,ג"מ

:ותומכו ליעפה רמוחה

:הליכמ הילבט לכ

ג"מ לידינפיסקהירט דירולכורדיה

Trihexyphenidyl Hydrochloride 2 mg

:ותומכו ליעפה רמוחה

:הליכמ הילבט לכ

ג"מ לידינפיסקהירט דירולכורדיה

Trihexyphenidyl Hydrochloride 5 mg

ףיעס האר אנא ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש

יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ

תדעוימ הניא וז הפורת ליגל תחתמ םילפוטמל

.םינש

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

.ןוסניקרפ תלחמ לש תורוצה לכב עייסמ לופיטכ

תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת ידי לע תומרגנה תוילדימריפארטסקא תוערפה תרדסהל .םיניזאיתונפ ןוגכ

:תיטיופרת הצובק םזינוסניקרפיטנא ,יגרנילוכיטנא

2

.

:הפורתב שומיש ינפל

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

) ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר התא לידינפיסקהירט םירמוחה תמישרל) םירחאה הפורתה יביכרממ דחאל וא ( ףיעס האר ,םיליעפ יתלבה

.("ףסונ עדימ"

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

:

:םא אפורל רפס ןאטרפב לופיטה ינפל

מ לבוס התא אלג

המ

,בל תלחממ רבעב תלבס וא לבוס התא דבכ וא ,הילכ ץחל רתימ רבעב תלבס וא לבוס התאש וא םד

ב תויעבמ רבעב תלבס וא לבוס התא תינומרעה תטולב

ןתש ןתמב ישוק ךל שי

לוכיעה תכרעמב תרחא הערפה לכ וא הרומח תברצמ וא הביק ביכמ לבוס התא

מ לבוס התא םירירש תשלוח) סיברג הינטסאימ הרומח

תרחואמ היזניקסידמ לבוס התא תועונתב אטבתמ) תוגירח םינפה לש ןושלהו

ליגל תחתמ וא שישק התא

.יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר התא

הקינמ וא תורהל תננכתמ ,ןוירהב ךניה

תינפוג תוליעפ ךלהמב דחוימבו םח ריווא גזמב תוריהזב שמתשהל שי יזוק'ג וא הנואסב הייהש וא

וז הפורת) התיחפמ .(ףוגה לש רתי תוממחתהל םורגל הלוכי ךכ בקעו העזהה תא

Partane_PIL-Heb_07.2015

תקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתבו ינפל .היארה שובישל םורגל לולע וז הפורתב שומישה .םייניע

םישישק דחוימב ,תודחוימה יאוולה תועפותו ןונימה תניחבמ תדחוימ החגשה ךירצמ םישישקב שומישה .םיקרועה תודייתסהמ םילבוסה

רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע :חקול התא םא דחוימב

ןוסניקרפ תלחמב לופיטל הפודובל

:ןוגכ) םיילקיצירט ןואכיד ידגונ וא (ןימורפיצלינרט ,דימבולקומ :ןוגכ) זאדיסקוא ןימאונומ םיזנאה יבכעמ ןואכידב לופיטל (ןיליטפירטימא

תוישפנ תולחמב לופיטל ןיפאזולק וא (ןיזאדירוית ,ןיזאמורפרולכ :ןוגכ) םיניזאיתונפה תחפשממ תופורת

רידס אל בל בצקב לופיטל דימאריפוזיד

תוינימטסיהיטנא תופורת תויגרלאב לופיטל

ןידאטנאמא

םיילאריו םימוהיזב לופיטל

םיבאכ ךכשמ ,םאפופנ

דימארפולקוטמ וא ודירפמוד (תואקהו הליחבב לופיטל) ן

פורת תו טמימותפמיס-אראפ :ןוגכ) תוי ימגיטסואנ .ןתש תריצאב לופיטל (לוכנאטב ,ן

הפורתב שומיש

:ןוזמו

החוראה םע הפורתה תא עולבל .(החוראה ירחא דימ וא ינפל דימ)

םא .הליחבל תמרוג איה םא אלא ,החוראה ינפל הפורתה תא לוטיל שי ,הפב ףירח שבויל תמרוג הפורתה םא וא הסיעל ימוג ,רכוס אלל תושק תוירכוס תציצמ ידי לע אמצה תא רפשל ןתינ ,החוראה רחאל הפורתה תא תלטנ .הייתש ימ

:לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

תוניי תותשל ןיא .הפורתה םע לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא

:הקנהו ןויריה

תא הב

ןויר וא ןויריהל סנכיהל תננכתמ ,

תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא הקינ לופיטה

:תונוכמב שומישו הגיהנ

לולע וז הפורתב שומישה תרוחרחסו היאר שוטשטל םורגל

תועפותמ לבוס התא םא תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא .ולא

:הפורתה יביכרממ קלח תודוא בושח עדימ

תליטנ ינפל אפורל הנפ ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס-יא ךל שיש אפור יד לע ךל רמאנ םא .זוטקל ליכמ רישכתה .הפורתה

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

תא הלעיו ךומנ ןונימב ליחתי אפורה ללכ ךרדב .םינימסתל םאתהב לפוטמל לפוטממ הנתשמ ןונימה .הגרדהב ןונימה

.דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה תדעוימ הניא וז הפורת ליגל תחתמ םילפוטמל

.םינש

תא תיחפהל ץילמי אפורהש ןכתיי

ונימ ןב ךניה םא ן

.רתוי רגובמ וא םינש

לפטמה אפורה ידי-לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

Partane_PIL-Heb_07.2015

!סועלל ןיא רשפא

שותכל

וא

תוצחל

תא

תוילבטה

תדימב

ךרוצה

העילבה לע לקהל תנמ לע

.םימ םע הפורתה תא עולבל שי שי

לוטיל

תא

הפורתה

םע

החוראה

בקעמו תוקידב

.אפורה לצא בקעמב תויהל הלוחה לע וז הפורתב שומיש תעב תליחת ינפל

לופיט לופיטה תפוקתבו .םייניע תקידב ךורעל שי וז הפורתב

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא וא אפורל -תיב לש ןוימ רדחל א הפורתה תזירא אבהו ,םילוח

.ךת םיבחרומ םינושיא ,המישנ יישק ,ןואכיד :לולכל םילוכי רתי ןונימ לש םינימסת .קמוס ,שביו םח רוע ,הובג םד ץחל ,ריהמ קפוד ,הריהמ המישנ ,תויטיאב םיביגמ וא

וז הפורת לוטיל תחכש םא

תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי ,שורדה ןמזב ךא ; האבה הנמה תא תחקל ךילע םא ץעוויהלו םיליגרה הליטנה ינמז יפ לע תוילבטה תא לוטיל ךישמהלו החכשנש הנמה לע גלדל שי םייתעש ךותב .החכשנש הנמ לע תוצפל תנמ לע דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב .חקורב וא אפורב

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

.אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

ךרוצ שי םא .תורומח יאוול תועפותל םורגל הלולע תימואתפ הקספה .תוימואתפב הפורתה תא לוטיל קיספהל ןיא .תויתגרדהב ןונימה תא תיחפי אפורה ,ןונימה תדרוהב

!ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

הנמהו תיוותה קודב םעפ לכב הש

ה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנ

קוקז ךנ .םהל

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

:יאוול תועפות

תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןאטרפב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות

:(דואמ תורידנ) תואבה יאוולה תועפותמ תחאמ לבוס התא םא דימ ןוימל וא אפורל תונפל שי

דרג ,תירוע החירפ וא ןושלה וא הפה ,םייתפשה וא םינפה ,םייפעפעה תוחיפנ ןוגכ תיגרלא הבוגת

הזחב ץחל וא המישנ יישק

העילבב ישוק

:(תורידנ) תואבה יאוולה תועפותמ תחאמ לבוס התא םא ירשפאה םדקהב אפורל תונפל שי

טקש-יא וא החונמ רסוח

לובלב (תואיצמה תשוחת דוביא) תויזולד וא

תויזה

הניש ידודנ

בוטב שח ךניהש המודמ השוחת

רצק חווטל וא ידיימ חווטל ןורכיז ןדבוא

(הרומח םירירש תשלוח וא תושישת) סיברג הינטסאימ לש הרמחה

חווט תרצק הייאר רדעיהו םיבחרומ םינושיא

רואל תרבגומ תושיגרו םייניעב תוחונ רסוח

באכל םרוגה םייניעב רבגומ ץחל

ריהמ קפוד

Partane_PIL-Heb_07.2015

תואקה

רועב החירפ וא רועב שבויו תוימומדא

ןתש ןתמב ישוק וא תלוכי רסוח

אמצ תשוחת

(ףוגה תרוטרפמטב הילע) םוח

תופסונ יאוול תועפות

:(תוחיכש)

הפב שבוי

תוריצע

היאר שוטשט וא תרוחרחס

הליחב וא תונבצע

הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב

תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ

:אבה רושיקב ןווקמה ספוטה תועצמאב

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=Advers

EffectMedic%40moh.health.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

!הלערה ענמ םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת םתייארו וא/ו םידלי לש לעו תוקונית

.הלערה ענמת ךכ ידי םורגת לא מ תשרופמ הארוה אלל האקהל

אפור

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date)

סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

-ל תחתמ ןסחאל שי

ולא םיעצמא .שומישב ןניאש תופורת דימשהל דציכ חקורה תא לאש .הפשאל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא .הביבסה לע רומשל ורזעי

6

.

:ףסונ עדימ

:םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

ןאטרפ

ג"מ

Lactose monohydrate, corn starch, microcrystalline cellulose, talc, Keltose, magnesium

stearate.

הליכמ הילבט לכ

זוטקל ג"מ טארדיהונומ

ןאטרפ

ג"מ

Lactose monohydrate, corn starch, microcrystalline cellulose, alginic acid, Keltose, magnesium

stearate.

הליכמ הילבט לכ

זוטקל ג"מ טארדיהונומ

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

ןאטרפ

:ג"מ ינשה הדיצמ הקלחו דחא דצב היצח וק םע ,הנבל החוטש הילבט

לכ

הזירא

הליכמ

וא

1,000

תוילבט

ןאטרפ

:ג"מ .הידדצ ינשב הרומק הנבל הילבט

לכ

הזירא

הליכמ

וא

1,000

תוילבט

Partane_PIL-Heb_07.2015

ןכתיי

אלו

לכ

ילדג

תוזיראה

םיקוושמ

:םושירה לעבו ןרציה

מ"עב תיחקור הישעת ורת

הפיח ץרפמ

262476

סמ רפ הפורתה םושיר תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

:

ןאטרפ

:ג"מ

021 55 21464 00

ןאטרפ

:ג"מ

021 57 21465 00

ילוי -ב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע

2015

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

Partane_PIL-Heb_07.2015

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה