פרופיטן טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

13-12-2016

מרכיב פעיל:
KETOTIFEN AS FUMARATE
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קוד ATC:
R06AX17
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
KETOTIFEN AS FUMARATE 1 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קבוצה תרפויטית:
KETOTIFEN
איזור תרפויטי:
KETOTIFEN
סממני תרפויטית:
Prophylactic treatment of bronchial asthma. Symptomatic treatment of allergic conditions such as rhinitis, hay fever, bronchitis and urticaria.
מספר אישור:
126 10 26758 00
תאריך אישור:
2012-08-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

11-12-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( .דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה תוילבט ןטיפורפ :הליכמ הילבט לכ ג"מ 1 )טארמופכ( ןפיטוטק

Ketotifen (as fumarate) 1 mg

פוריס ןטיפורפ :הליכמ פוריס

)ל"מ 5( תיפכ לכ ג"מ 1 )טארמופכ( ןפיטוטק

Ketotifen (as fumarate) 1 mg

- רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח .ןולעב 6 ףיעס האר םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא תחתמ םידליל תודעוימ ןניא תוילבטה תחתמ םידליל דעוימ וניא פוריסה .3 ליגל .הנש יצח ליגל ?הפורתה תדעוימ המל .1 לופיטל .תילאיכנורב המתסאב ענומ לופיטל ,סיטיכנורב :ןוגכ היגרלא יבצמ לש םינימסתב רוע תחירפו תחשה תחדק ,)סיטיניר( תלזנ .)הירקיטרוא( םירחא םינימטסיה יטנא :תיטיופרת הצובק .יתכרעמ לופיטל הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא ∙ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל תמישרל 6 ףיעס האר( הפורתה הליכמ .)םיליעפ אלה םיביכרמה דגנ םירישכת םע תינמז וב לפוטמ ךנה ∙ .הפה ךרד ןתמב תרכוס שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :ןטיפורפב ענומ לופיטל תדעוימ הפורתהש רחאמ לש םירקמב הליעי הניא איה ,המתסאב שי ולא םירקמב .םידח המתסא יפקתה .םירחא םירישכתב שמתשהל לא ,ןטיפורפב לופיט ליחתמ ךנה רשאכ םייטמתסא-יטנא םירישכת תליטנ קיספת םיליכמה םירישכת רקיעב( ךשומישבש .אפורה תמכסה אלל )םידיאורטסוקיטרוק אפורל רפס ,ןטיפורפב לופיטה ינפל :םא וא ןויריהל סנכיהל תננכתמ ,ןויריהב ךנה ∙ .הקינמ .היספליפאמ לבוס ךנה ∙ םירכוסל תיתשרות תוליבס יאמ לבוס ךנה ∙ .םימיוסמ ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל :חקול התא םא חקורה .הפה ךרד ןתמב תרכוס תודגונ תופורת ∙ .העגרהל וא הניש ידודנב לופיטל תופורת ∙ תויגרלא תובוגתב לופיטל םינימטסיה יטנא ∙ .תלזנ וא החירפ ,דוריג ןוגכ ןוזמו הפורתב שומיש .החוראה םע הפורתה תא לוטיל שי לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש תועפשה תא ריבגהל הלולע ןטיפורפ שומישה ןמזב לוהוכלא ךורצל ןיא .לוהוכלאה .הפורתב הקנהו ןויריה ןויריהל סנכיהל תננכתמ וא ןויריהב ךנה םא .ןטיפורפב שומישה ינפל אפורב ץעוויהל שי תסנכנ תא םא דימ אפורה תא עדייל שי .הפורתב שומישה ךלהמב ןויריהל קינהל ןיא ןכ לע ,םא בלחב תרבוע הפורתה .הפורתב שומישה ןמזב תונוכמב שומישו הגיהנ ןכתיי ,לופיטה לש םינושארה םימיה ךלהמב .ליגרהמ תויטיא ךלש תובוגתהש שוחתש וא םונמנ שוחל םייושע םישנאהמ קלח ,ןהשלכ תועפשהב שח ךנה םא .תרוחרחס ךילע הב הלועפ לכ תושעל וא גוהנל ןיא )תונוכמ וא םילכ תלעפה ןוגכ( ינרע תויהל שי ,םידליל רשאב .תועפשהה תומלעיה דע םיקחשממ וא םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל .המודכו שיבכה תברקב לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ הפורתה ליכמ פוריסה .זוטקל תוליכמ תוילבטה .לוטיברוסו זורכוס ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .חוטב ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה :אוה :םינש 3 ליג לעמ םידלילו םירגובמל ןונימ פוריס תיפכ 1 וא םויב םיימעפ הילבט 1

.םויב םיימעפ )ןפיטוטק ג"מ 1 = ל"מ 5( :םינש 3 דע הנש ½ ליגמ םידליל ןונימ )ןפיטוטק ג"מ 0.5 = ל"מ 2.5( פוריס תיפכ ½ .םויב םיימעפ .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .החורא םע הפורתה תא לוטיל שי .שותכל וא תוצחל ןתינ ;סועלל ןיא :תוילבט .םימ טעמ םע הפורתה תא עולבל שי תיסוכב הנמה תדידמ לע דיפקהל שי :פוריס .תפרוצמה הדידמה רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ .ךתיא

6.6.16

30200738

הפורתה תא לוטיל תחכש םא ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא ןמזה עיגה טעמכ ןכ םא אלא ,תרכזנשכ ןמזה עיגה טעמכ םא .האבה הנמה תליטנל האבה הנמה תא חק ,האבה הנמה תליטנל הנמה לע גלדו ליגר ןפואב חקול תייהש יפכ .לוטיל תחכשש ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .אפורה ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל .אפורה םע תיוותה תא קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב יאוול תועפות .4 לולע ןטיפורפב שומישה ,הפורת לכב ומכ .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלש ןכתיי דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי םינימסתהמ דחאב ןיחבמ התא םא אפורל :םיאבה םירידנה וא תויחופלש תללוכה הרומח תירוע הבוגת םינימסת תויהל םילולע ולא .רועה לש ףוליק .תיגרלא הבוגת לש .יטפליפא ףקתה ךל שי םא דימ אפורל הנפ תופסונ יאוול תועפות :ווח םישנא 10 ךותמ 1 דע וא תונזגר וא תונבצע ,תויביטקארפיה .הנישב תוערפה :ווח םישנא 100 ךותמ 1 דע ,)ןתש ןתמ תעב באכ וא הבירצ( סיטיטסיצ .הפב שבוי וא תרוחרחס :ווח םישנא 1,000 ךותמ 1 דע .םונמנ ,לקשמב היילע

)very rare(

דואמ תורידנ יאוול תועפות ךותמ דחא שמתשממ תוחפב תועיפומש

:10,000

,תוחירפ תוללוכה רועב תורומח תובוגת ;םיסוכרפ ;רועה לש ףוליק וא תויחופלש היילע וא תבהצ תוללוכה דבכב תויעב םד תקידבב יוטיב ידיל אובי( דבכ ימיזנאב .)דבלב תרוחרחסו הפב שבוי ,םונמנ לש תועפות רחאל םימי רפסמ תופלוח ללכ ךרדב .לופיטה תליחת תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס .אפורה םע ץעייתהל :יאוול תועפות לע חוויד דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד“ תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש ספוטל הנפמה

)www.health.gov.il(

י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה :רושיקל הסינכ

https://forms.gov.il/globaldata/getsequ

ence/getsequence.aspx?formType=Ad

versEffectMedic@moh.gov.il

תועצמאב וגירפ תרבחל חוודל ןתינ ,ףסונב

www.perrigo-pharma.co.il

:האבה תבותכה ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה .אפורהמ תשרופמ ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ יבג לע עיפומה

)exp. date(

הגופתה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה .שדוח ותוא לש ןורחאה ,תירוקמה הזיראב ןסחא :ןוסחא יאנת

25°C

-ל תחתמ רירק םוקמב הנושאר החיתפ רחאל :פוריס ןטיפורפ ∙ .םישדוח 2 ךשמב שמתשהל ןתינ ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

:תוילבט ןטיפורפ

Lactose, starch )maize(, poly vinyl

pyrrolidone )PVP(, talc, colloidal

silicone dioxide, Na-starch glycolate,

magnesium stearate.

.זוטקל ג"מ 52 הליכמ הילבט לכ

:פוריס ןטיפורפ

Sucrose, purified water, sorbitol

solution 70%, Optim glycerine 99.7%,

sodium benzoate, citric acid, raspberry

juice

םרג 3 הליכמ )ל"מ 5( פוריס תיפכ לכ

.זורכוס :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

הליכמה רטסילב תזירא :תוילבט ןטיפורפ

הייצח וק םע תובהבהצ-תונבל תוילבט 30 .דחא דצב 100 ליכמה תיכוכז קובקב :פוריס ןטיפורפ

.לטפ םעטב בהבהצ דע ףוקש לזונ ל"מ לארשי וגירפ :ןרציהו םושירה לעב ∙ .םחורי ,16 .ד.ת ,מ"עב הקיטבצמרפ תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע ∙ .2016 ינוי :ךיראתב תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ ∙ :תואירבה דרשמב יתכלממה 12610.26758 :תוילבט ןטיפורפ

12526.26757

:פוריס ןטיפורפ

הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ∙ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ .םינימה ינשל תדעוימ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה