פרוטלוס

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

23-11-2020

מרכיב פעיל:
STRONTIUM RANELATE 2 G
זמין מ:
MEDILINE LTD.
קוד ATC:
M05BX03
טופס פרצבטיות:
GRANULES FOR ORAL SUSPENSION
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
LES LABORATOIRES SERVIER, FRANCE
קבוצה תרפויטית:
STRONTIUM RANELATE
סממני תרפויטית:
Treatment of postmenopausal osteoporosis to reduce the risk of vertebral and hip fractures.
מספר אישור:
142093188200
תאריך אישור:
2009-12-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

23-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

23-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

23-11-2020

ו"משתה )םירישכת(םיחקורה תונקתיפלןכרצלןולע 6891

אפורםשרמב תבייחוזהפורת

/ארק .הפורתב י/שמתשתםרטבופוסדעןולעה תאןויעב י

סולטורפ

תולונרג תנכהל היתשל ףיחרת

:הליכמ תיקשלכ

ליעפהרמוחה : Strontiumranelate2 g .

:םיליעפיתלבםיביכרמ Aspartame, Maltodextrin, Mannitol

תיקשלכ ליכמ ה 02 ג"מ .םייטרפסא

:תיטיופרת הצובק םצעה הנבמ לעתועיפשמה תופורת היצזילרנימו .

:תיאופרתוליעפ

טסואבלופיטלתילנומרוהאלהפורת י פוא ו םישנבסיזור .ישדוחה רוזחמה תקספהרחאל סולטורפ פ ו ע ל י"ע

,םצעה לששדחמ הינב זוריזוםצעהתוריבשתתחפה דומעב םירבשלןוכיסה תאהתיחפמסולטורפתליטנ

.ךריבוהרדשה

?רישכתבשמתשהל ןיאיתמ

שמתשהלןיא :

תושיגרהעודיםא )היגרלא( ליעפהביכרמל strontiumranelate וא ל לכ יביכרממ דחא

.הפורתה

םא ךניה לבוס ת הידירווב,אמגודל(םד ישירקמרבעב תלבסוא םיילגר .)תואירב וא

אםא קתורמ ת ת לאנ,)םילגלג אסכלקותירןוגכ(ינמזןפואבואידימתןפואב הטימל תצ בכשל

דמוע ,הטימב ת לגרב םדישירק(תידירוהזובמורתלןוכיסה.חותינרחאלואחותינרובעל י ואםי

לודגללולע)תואירב ןמזב .ךשוממ ןמזקרפלהעונתרסוח

פלאפורב ץעוויהלילבמ הפורתב שמתשהלןיא :לופיטה תלחתה ינ

.הרומחהילכתלחממ תלבוסךניה םא

ךבלתמושתל סולטורפב לופיטב :

המישנב םיישק,ןורגהואןושלה,םינפהתוחפנתהןוגכ(תיגרלאהבוגתהווחךנהםאלופיטה ךלהמב

.אפורלתונפלוסולטורפבלופיטה תאדימ קיספהלךילע,)רועב החירפ,העילבב וא

תוירוע תוחירפ תונכסמ - סנביטסםורדניסןוגכ(םייח - קמנ,ןוסנו'ג ליערירוע (ToxicEpidermal)

Necrosis ) תורומחרתיתושיגרתובוגתו (DRESS) .סולטורפבשומישתעבוחווד

סנביטסםורדניס - ןוסנו'ג ליערירועקמנו תויומד תומדמדא תודוקנכהליחתב םיעיפומ - םימתכואהרטמ

יחופלשםעבורל,םילוגע םיביכםה רתאלשישםיפסונםינמיס.ןוילעה ףוגהגלפיבג לע תויזכרמ תו

ברהירביאב ,ףאב ,ןורגב,הפב י ניעבוהי י ניע(םי י תונכסמ תוירועתוחירפ.)תומודאותוחופנםי - םייח

תוטשופמ תויחופלשלטשפתהלהלולע החירפה.תעפשינימסתלםימודהםינימסתבבורלתוולמולא

.רוע ףוליקוא DRESS לעהחירפותעפשלםימודה םינימסתכהליחתבעיפומ ה םינפ החירפכךשמנו,

םינבלםדיאתבהילע,םד תוקידבבתיפצנה ההובגדבכימיזנאתמר,הובג םוחםעתטשופמ

.תולדגומ הפמילתוירשקבו)היליפוניזואא(

ינושארהתועובשבאוה תורומחתוירועתועפותתוחתפתהלרתויבהובגהןוכיסה לופיטהתליחתלם

סנביטסםורדניסרובע - ןוסנו'ג ליערירוע קמנו רובעבורלתועובשהשישדע השולשו, DRESS .

סנביטסםורדניסתחתיפםא - ןוסנו'ג , ליערירועקמנ וא DRESS ליחתהלןיא,סולטורפב לופיטתעב

סולטורפבלופיטהתאבוש אוהשןמזלכב .

תאםא חתפמ ת ינימסתהמדחאואהחירפ הם םיירוע ספה,ליעל י ק י ,סולטורפלוטיל ינפ יאופרלופיטל

ידיימ פסו יר תאיכאפורל .וזהפורתלטונ

:םידלי סולטורפ דליב שומישלדעוימוניא םירגבתמבוםי ליגלתחתמ( 81 .)

:הקנהוןוירה

םישנבשומישלדעוימ וניאאוה.ישדוחה רוזחמה תקספה רחאלםישנבשומישלדעוימסולטורפ

דימקיספהלךילע סולטורפב תועטב תשמתשהוהקינימואןוירהב ךניהםא.תוקינימואןוירהב

תא .אפורה םעץעייתהלוסולטורפבשומישה

תורהזא :

.הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלהשיגרךניה םא

חממ תלבוסךניהםא,םייטרפסאליכמ סולטורפ הירונוטקלינפתל הרידנתילובטמהערפה(

)תיתשרות .סולטורפב שמתשהלהליחתמךנהשינפלאפורהםע ץעייתהלךילע,

תויתפורת ןיבתובוגת :

לטונךניה םא תפסונהפורתת הנוזתיפסותוםשרמאללתורכמנהתופורתללוכ, לופיטה התעהזתרמגוא

ידכלפטמה אפורלחוודלךילע תרחאהפורתב ל יאואםינוכיסעונמ - ןיב תובוגתמ םיעבונהתוליעי - ,תויתפורת

:תואבהתוצובקהמ תופורתיבגלדחוימב

)םויצלק(ןדיסתוליכמהתופורת - תוחפלתוכחלךילעוליאכתופורתתלטונךניה םא 0 ינפלתועש

.סולטורפתלטונתאש

)תברצל(הצמוחידגונ - הזגוסמ תופורתבתשמתשמךניה םא יאדכ קל תוחפלןתואתח 0 תועש

.סולטורפתלטנשרחאל

ךילעוליאםיגוסמ הקיטויביטנאתחקלךילעםא.םינולוניווקוםינילקיצרטטיגוסמ תויטויביטנאתופורת

.סולטורפבלופיטה תאשדחלילכותיטויביטנאה לופיטהםותב.סולטורפלוטילקיספהל

:יאוולתועפות

ה תוליעפלףסונ עהב שומישה ןמזב הפורתהלשהיוצר ,יאוולתועפשה עיפוהלתולול :ןוגכ

םדישירק – באכ,םי/ לגרבהביאכמ תוחתפנתהםיללוכםדשירקלשםינימסת ב ימואתפ .המישניישקואהזח

.ולאםינימסתמ דחאהווחהתאםאתידיימתיאופרהרזעלהנפ

ליחב ,ה ,רועביוריג,שארבאכ,לושלש תופלעתה ןורכיזתויעב , . ולאתועפות ,חווט תורצקותולק,תוצופנןה

רצקןמזךותללכךרדב תופלוח .רישכתלתולגתסההתפוקתרחאל תוכשמתמ ואתודירטמ וליאתועפותםא

.אפורבץעייתהלךילע

וחוודש תוצופנתוחפתועפות תויוצווכתהןה .

מחרתיתושיגרתועפותןה הרידנןתוחיכששתועפות (תורו DRESS – "קרפהאר ךבלתמושתל לופיטב

סולטורפב " .)

:ןהרתויב הרידנןתוחיכששתועפות לע חווד תונכסמ תוירועתוחירפ - סנביטסםורדניס(םייח - ,ןוסנו'ג ירועקמנ

ליער , "קרפהאר ךבלתמושתל .)"סולטורפב לופיטב

:העודיאלןתוחיכששתועפות באכ,האקה ב ,ןט ר י סקולפ ( חהמירז הביקץימוהצמוחלשתרזו ) תוערפה,

,)סיטיטפה(דבכתקלד ,הנישיישק,תוחיפנ,תוריצע,לוכיעב םיבאכ)םייכינחתקלדוהפבםיביכןוגכ(הפב יורג

רש,תומצעב םירירש תויוצווכתה,םיקרפמוםירי , ,םצעה חמב םדיאתרוצייב הדירי,רעישתרישנ ורג ,ד

לש,)רועב תיגרלאהבוגת(תדפרס ,תויחופ ואןושלב ,םינפבתוחיפנבאטבתהלהלוכיה()המדאויגנא(תקצב

תונופמיסה לשרתיתוליעפ,לובלב ,םייפגבתוחיפנ,)העילבואהמישניישק,ןורגב אטבתהלהלוכיה( ב רצוק

המישנהתעב םיפוצפצ ואהמישנ ) .

תעפוה בקעקספוהסולטורפב לופיטה םא םורדניס רתיתושיגר לןיא, .בושסולטורפלוטי

ךילעתיללכהךתשגרהב יונישלחםאוא,הזןולעבוניוצאלש יאוולתועפותה/שיגרמ ךניהובשהרקמ לכב

.דימאפורהםע ץעייתהל

:אפורהמתרחאהארוהרדעהבלבוקמןונימ

.דבלבאפורה תוארוהיפלןונימ

לשתחאתיקשאיהתצלמומה הנמה 0 .םויבםרג

לערובעלןיא .תצלמומה הנמה

:שומישה ןפוא

ץלמומ לוטיל הפורתהתא תוכחלץלמומןכומכ.הנישהינפל תוחפל םייתעש רחאלוא,לכואה רחאל תכירצ

וירצומובלח וא תליטנ ןדיסיפסות .הפורתהתליטנרחאלדימבכשלןתינ.

.סוכךותלתיקשהמתולונרגה תאןקורלשי

.םימףיסוהל

השדע בברעל תולונורג הוושןפואב תורזופמ .םימב

רחאלזונבאלו,םימבקרהקבאה תאבברעלבושח - .הפורתהתגיפסלעירפהלםילוכיוירצומובלח

בושבטיהבברעלךילעיהשלכהביסמ ךכתישע אלםא.בוברעה רחאלדימתותשלשי , תוארוההיפל , ינפל

םימלהתפסוהרחאלהפורתהתאריאשהלןיא.היתשה מרתויךשמלהתואתותשלילב - 02 .תועש

תחכששהרקמב לוטיל ,הנמ ילט ןיא,הלדעוימהןמזבהאבה הנמה תא לוטיל .הלופכהנמ

הרקמב תלטנש הממ הלודגהנמ םשרנש ואבלחתותשלךלץילמיאפורהוןכתי.אפורהםעץעייתהלךילעךל

.רישכתה תגיפסתאןיטקהלתנמ לע תויצמוחידגונ

?לופיטה תחלצהל עייסל י/לכותדציכ

.אפורה ידילעץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע טסואבלופיטה י פוא ו .ךשוממ ללכךרדבאוה סיזור

ןכתי ץילמיאפורהו ךל לוטיל ןימטיווןדיסםג D ןיאהזהרקמב , לוטיל ותואב הנישה ינפלןדיס ה ןמז םע

.סולטורפ

!הלערהי/ענמ

הפורתלכווזהפורת לעותוקוניתוא/וםידלילשםדיגשיהלץוחמ רוגסםוקמב רומשלשיתרחא - ענמתךכידי

הנפ,הפורתהןמ דליעלבתועטב םאוארתיתנמ תלטנםא.הלערה י/ תיבלשןוימ רדחלדימ - אבהו,םילוח י/

ךתיאהפורתה תזירא ( יאר הרעהםג ףיעסב ןפוא" )"שומישה .

האקהל םורגלןיא רופמהארוהאלל !אפורהמ תש

ואךינכשךיבורקלוזהפורתי/ןתתלא.קיזהלהלולעאיה,ת/רחאהלוחב;ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת

.ךירכמ

!ךשוחב תופורת לוטילןיא .הפורתת/לטונךניהשםעפלכב הנמהותיוותהי/קודב

.םהלה/קוקזךניה םאםייפקשמ י/בכרה

:הנסחא לתחתמ,רדחה תרוטרפמטב 30°C .

ךיראתלבלםישלאנ.דבלבתלבגומ הפוקתלתורמשנתופורת,םיצלמומה הנסחא/הזיראה יאנתיפלםג

.הפורתה תאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילעקפסלשהרקמ לכב !רישכתהלשהגופתה

.הזירא התואב תונושתופורתןסחאלןיא

םושיר'סמ הפורתה : 820-20-28110-22

:ןרצי

LesLaboratoiresServier Industrie-France,for LesLaboratoiresServier,Suresnes –France

:םושירה לעב ןוירוגןב 'חר,מ"עב ןיילידמ 00 .הילצרה,

לערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמ י"ע עבקנהזןולעטמרופ ודי יאמב 0280 .

IP2710512

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה