פרגוליד טבע ® 0.25 מ"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

01-12-2020

מרכיב פעיל:
PERGOLIDE AS MESYLATE 0.25 MG
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
קוד ATC:
N04BC02
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
PERGOLIDE
סממני תרפויטית:
Pergolide is indicated as adjunctive treatment to levodopa/carbidopa in the management of the signs and symptoms of Parkinson's disease with on-off phenomena. Pergolide is indicated as monotherapy in the initial treatment period of Parkinson's disease.
מספר אישור:
130493082600
תאריך אישור:
2009-02-01

Pergolide up2 – 5/8/2009

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי ודילע

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( תה מש " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

פ דילוגר עבט ® 0.05 מ " ג פ דילוגר עבט ® 0.25 מ " ג פ דילוגר עבט ® 1 מ " ג

תוילבט תוילבט תוילבט

בכרה

הליכמהילבטלכ : הליכמהילבטלכ : הליכמהילבטלכ :

Pergolide 0.05 mg Pergolide 0.25 mg Pergolide 1 mg

(as mesylate) (as mesylate) ) (as mesylate

כהליכמהילבטלכ - 116 מ " זוטקלג ו - 1.3 – 0.8 מ " ןרתנג .

םיליעפיתלבםיביכרמ :

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, pregelatinized starch,

magnesium stearate, color ferric oxide yellow (only in 0.05mg & 0.25mg tablet). color FD&C

blue no. 2 aluminium lake 11-14% (only in 0.25mgtablet), color ferric oxide red (only in 1mg

tablet).

תיטיופרתהצובק

לטסינוגא פודינטלוק ןימ , טוגראתצובקמדיאולקלא .

תיאופרתוליעפ

ןוסניקרפבלופיטל .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

וזהפורתבישמתשתלא הקינמואןוירהבךניהרשאכ .

היביכרממדחאלתושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא .

וסשםילוחבלופיטלץלמומוניאדילוגרפ תושקתוקלדמרבעבולבסואםילב , ימתסמביוקילואסיזורביפ

בלה ) ולאםיבצמ מ הזחבבאכןוגכםימוטפמיסבםינייפוא , ןטבבאכ , תרומרמצ , שבילועיש , םוח , יישק

המישנ ( .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא לבוסךניהםא / דוקפיתביוקילמרבעבתלבסואת

המישנהתכרעמ ) תואירתקלדלשםיברםירקמןוגכ ( , בלה ו / םדילכוא ) תקלדואםילזונ בלהםורקב ( , הילכה / תכרעמ

ןתשה , לוכיעהתכרעמ ) סוקלואןוגכ ( , םיבצעהתכרעמ , ןטבהםורקבתקלד .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

מןכלעותונריעבםוגפללולעוזהפורתבשומישה בכרבהגיהנבתוריהזבייח , תוליעפלכבותונכוסמתונוכמתלעפה

תונריעתבייחמה .

תורהזא

ךבצמתכרעהליאופרבקעמבתויהלךילעלופיטהןמזבובלהבצמתכרעהלקדביהלךילעלופיטהתלחתהינפל .

םדץחלתוקידבךורעלשיוזהפורתבלופיטהתפוקתב .

שיגרךניהםא / ואוהשלכןוזמלה יהשלכהפורתל , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

ןופלעותרוחרחסעונמלידכ , הנישהינפלואהביכשבהנושארההנמהתאלוטיליוצר הביכשואהבישימהמיקברהזיהלו .

הפבלקשבויןכתי , שיןכלע םיינישאפורלצאםירידסםירוקיבלעדיפקהל .

לשי ןונימדירוה קיספהלוא אפורהתוארוהיפלויתגרדהןפואבלופיטהתא דבלב .

זוטקללםישיגרהםישנאלצאהיגרלאלםורגללולעוזוטקלליכמרישכתה .

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניהםא / תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאואתפסונהפורתת , עונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע

יאואםינוכיס - בונהתוליעי ןיבתובוגתמםיע - תויתפורת , תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב :

תיזכרמהםיבצעהתכרעמלעתועיפשמהתופורת ) ןוגכ : העגרהלתופורת , הנישל , ןוסניקרפ , היספליפא ( ,

םדתשירקדגנתופורת ) ןיראפרוו ( , להפורת ה םדץחלתדרו , תויגרנימפודתופורת ) םיניזאיתונפןוגכ , ןונפוריטוב ,

םיניתנסקוי ( דימרפולקוטמוא ) הליחבל .(

יאוולתועפות

ןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזבהפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב : הפבשבוי ) העפותלעלקהלןתינ

עוז " עוארכוסאללקיטסמתסיעלואהירכוסתציצמי " קוריפילחתבשומישי , רואלהפהתנייגהלעדיפקהלשידחוימב

תששעבהילעןכתתשהדבועה ( , תוריצע , החירפ , לושליש , הליחב , לוכיעתויעב , שארבאכ , תלזנ , םדץחלבהדירי , תוקצב ,

הנישידודנ , תרוחרחס ) הביכשואהבישימהמיקבדחוימב ( , תברצ , ןותחתבגיבאכ , םירירשיבאכ , ןובאתבהילע , םייוניש

קשמב ל , תואקה , םינפבתוחיפנ .

ותוכשמנולאתועפותםא / תודירטמוא , אפורלתונפלשי .

2

Pergolide up2 – 5/8/2009

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

תוחיכשיאוולתועפות : הדרח , ןתשהעבצבםייוניש ) ןתשהיכרדבםוהיזלםוטפמיסכ ( , תרבגומהעזה , היארבתוערפה ,

לובלב , תויזה , ישוק , ןתשןתמבתופיחדואבאכ , ףוגהלשתוינוצראלתועונת ) ןוגכ : םייפגהוםינפה ( , שאריבאכ , תוחיפנ

םיילגרבוםיידיב : לועיש , ןופלע , הובגםוח , םדץחלבםייוניש , ןתשהתיחופלשלעהטילשרסוח , ןטבבאכ , תונבצע , הדירי

ןתשןתמב : הנפ / דימאפורלי !

תורידניאוולתועפות : הזחברומחבאכ , תותיווע , יישק המישנ , תוריהמבלתוקיפד , ךשמתמוארומחשארבאכ ) הנרגימ ( ,

תואקהותוליחב ) תוכשמתמואתורומח ( , םירירשהלשןוישק , תימואתפהשלוח , ןורוויח , תורומרמצ , המישנרצוק : הנפ / י

דימאפורל .

וםויהךשמבתרבגומתוינונשיוהנישבתוערפה / הליגרתוליעפךלהמבתומדרהוא : גוהנלןיא תשרודשתוליעפבקוסעלוא

לשיותיברימתונריע ץעוויה אפורל .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / תיללכהךתשגרהביונישלחםאואהזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , םעץעייתהלךילע

אפורה דימ .

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפל .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

רדבתדעוימהניאוזהפורת םידלילללכך .

עעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי " לפטמהאפורהי .

תרכזנשכדימהנמלוטילשיבוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא ; דחיבתונמיתשלוטילןיאןפואםושבךא .

שומישהןפוא

סועללןיא ! היצחהוקבתוילבטהתוצחלןתינ . םימטעמםעתוילבטהעולבל .

לשי החוראםעהפורתהלוטי .

*************************************

לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ?

*************************************

אפורהםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתאקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג .

ענמ / הלערהי !

שיתרחאהפורתלכווזהפורת וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשל / הלערהענמתךכידילעותוקוניתוא .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / אבהוםילוחתיבלשןוימרדחלדימי / הפורתהתזיראי

ךתיא .

םורגתלא / י האקהל אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; ב רחאהלוח ) ת ( , קיזהלהלולעאיה .

ןתיתלא / י ךיבורקלוזהפורת , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! קודב / הנמהותיוותהי םעפלכב לטונךניהש / ת הפורת . בכרה / ךניהםאםייפקשמי

קוקז / םהלה .

הנסחה

שי רירקםוקמבוזהפורתרומשל , ךושחושבי , לתחתמ - C ° 25 .

קובקבהתזירא לש עבטדילוגרפ ® 0.05 מ " ג הליכמ תוחלחפוס . עולבלןיא ! שי ריאשהל תא חפוס תוחלה ךותב קובקבה

רוגסלו בטיה רחאל לכ שומיש .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , רבץעוויהלךילע הפורתהתאךלקפיסשחקו .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר : 0.05 מ " ג 00 30825 48 130

0.25 מ " ג 00 30826 49 130

מ " ג 00 30827 50 130

עבתויטבצמרפתוישעתעבט " מ ,

" ד 3190 , חתפ - הוקת .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה