פרבליפ 40

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

23-11-2020

מרכיב פעיל:
PRAVASTATIN SODIUM
זמין מ:
UNIPHARM LTD, ISRAEL
קוד ATC:
C10AA03
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
PRAVASTATIN SODIUM 40 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
PRAVASTATIN
איזור תרפויטי:
PRAVASTATIN
סממני תרפויטית:
Pravastatin is indicated as a component of multiple risk factor intervention in those individuals at increased risk for atherosclerotic vascular disease due to hypercholesterolemia . Pravastatin should be used in addition to a diet other nonpharmacological measures alone have been inadequate. Primary prevention of coronary events: In hypercholesterolemic patients wihthout clinically evident coronary heart disease pravastatin is indicated to: 1) Reduce the risk of myocardial infarcton. 2) Reduce the risk for revascularization. 3) Reduce the risk of deaths due to cardiovascular causes with no increase in death due to non-cardiovascular causes. Secondary prevention of cardiovascular events: a) Atherosclerosis: In hypercholesterolemic patients with clinically evident coronary artery disease including prior MI pravastatin is indicated to: 1)Slow the progression of coronary atherosclerosis. 2) Reduce the risk of acute coronary events. b) Myocardial infarction: in patients with previous myocardial infarction and nor
מספר אישור:
132 78 31136 00
תאריך אישור:
2010-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

23-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986- ו"משתה )םירישכת(

40;20;10פילברפ

תוילבט

אפור םשרמב תבייח וז הפורת

הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק

רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי"עעבקנהזןולעטמרופ

ודי-לע

:בכרה

:הליכמ10פילברפ לש הילבט לכ

.זוטקל לש ג"מ29הליכמ ףסונבו Pravastatin Sodium10 mg

:הליכמ20פילברפ לש הילבט לכ

.זוטקל לש ג"מ58הליכמ ףסונבו Pravastatin Sodium20 mg

:הליכמ40פילברפ לש הילבט לכ

לשג"מ116הליכמףסונבו PravastatinSodium40mg

.זוטקל

:םיליעפ יתלב םיביכרמ

Microcrystallinecellulose;Lactose;Magnesiumoxide;

Croscarmellose sodium; Magnesium stearate

תוארקנהתופורתתצובקלךיישןיטטסברפ:תיטיופרתהצובק

םיזנאהתוליעפתאםיבכעמםיניטטסה."םיניטטס"

.זאטקודר

:תיאופר תוליעפ

תאלעהו,םידירצילגירטהו LDL - C -ה,לורטסלוכהתומרתדרוה.1

-ה תמר

,תילילכבלתלחמלתודעאללוההובגלורטסלוכתמרםעםילוחב.2

תאךיראמובלהרירשםטואלןוכיסהתאתיחפמןיטטסברפ

.םייחה תלחות

וא)תילמרונ(תעצוממלורטסלוכתמרוםיקרועתשרטםעםילוחב.3

התומתלותללוכהתומתלןוכיסהתאתיחפמןיטטסברפ,ההובג

תמרםעםילוחב;בלףקתהלןוכיסהתאתיחפמובלתולחממ

לשעוריאלןוכיסהתאתיחפמןיטטסברפ,ההובגלורטסלוכ

.הזח תקועת

?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

.הקינימ וא ןוירהב ךניה רשאכ הפורתב שמתשהל ןיא

.הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא

היילעמואהליעפדבכתלחממת/לבוסךניהםאשמתשהלןיא

.דבכה ידוקפת תוקידב תואצותב תרבסומ יתלבו תדמתמ

תלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

:לופיטה

ץחל,הילכה,דבכהדוקפתביוקילמרבעבתלבסואת/לבוסךניהםא

ךניהםא,םירקובמיתלבםיסוכריפ,תרטפ,ףירחםוהיז,ךומנםד

תייתשבהברמךניהםאואהשקחותינתרבעואהלבחמת/לבוס

לוטילליחתהלת/ןווכתמואת/לטונךניהםא.םיפירחתואקשמ

.םיטרביפה תצובקמ לורטסלוכה תמר תדרוהל תופורת

לורטסלוכתוקידבךורעלשיוזהפורתבלופיטהתליחתינפל:תורהזא

.דבכ ידוקפתו

תפוקתבםיתואנהעינמיעצמאבשמתשהלתוירופהליגבםישנלע

.הפורתב לופיטה

.דימ אפורל תונפל שי לופיטה תפוקתב ןוירהל תסנכנ םא

תומרתקידביכרע(תרכוסחותיפלרבגומןוכיסבת/אצמנךניהםא

םדבההובגםינמושתמר,יתועמשמלקשמףדוע,םיילובגםדברכוס

תויתפוקתםדתוקידבואפורבקעמבךרוצשי)הובגםדץחלוא

.הפורתה םע לופיטה תפוקתב

םישנאלצאתיגרלאהבוגתלםורגללולעוזוטקלליכמרישכתה

,יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה/שיגרךניהםא.זוטקללםישיגרה

םאוא,תפסונהפורתת/לטונךניהםא:תויתפורת-ןיבתובוגת

םשרמאללתופורתללוכ,תרחאהפורתבלופיטהתעהזתמייס

ואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע,הנוזתיפסותו

תופורתיבגלדחוימב,תויתפורת-ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי-יא

ןוגכ(תינוסיחהתכרעמהיוכידלתופורת:תואבהתוצובקהמ

םיטרביפהתצובקמלורטסלוכהתמרתדרוהלתופורת,)ןירופסולקיצ

,ריואניפול,ריואנוטיר,)ןירפרווטעמל(םדתשירקדגנתופורתו

.)סדייאב לופיטל תופורת( ריואנורד

הבשומישהןמזבהפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב:יאוולתועפות

,תונחיפנ,שארבאכ,לושלש,הליחב:ןוגכ,יאוולתועפותעיפוהלתולולע

,לובלב,ןורכיזןדבוא,הנישבתוערפה,ןואכיד,תרוחרחס,ןטביבאכ

.םדב רכוסה תומרב היילע וא תרכוס ,ינימה דוקפתב תוערפה

:תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות

ואתופייעבתונייפואמה(דבכבתויעבלעחוודםירידנםירקמב

,ההכןתש,הנוילעהןטבבבאכ,ןובאיתדוביא,םיליגריתלבהשלוח

אפורלי/הנפ:הפורתבלופיטהןמזב)םייניעהוא/ורועהתבהצה

.אפורלי/הנפולופיטהי/קספה:)רידנ(רועבהחירפואיוריג!דימ

תילאיציטסרטניאהאירתלחמ,םוחבהוולמהשלוחוםירירשיבאכ

בצמבתיללכהדיריואינדרוטלועיש,המישניישקבתנייפואמה

לופיטבי/ךשמה:)רידנ()םוחולקשמןדבוא,תופייע:ןוגכ(תואירבה

!דימ אפורל י/הנפו

וא,הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותה/שיגרמךניהובשהרקמלכב

.דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .דבלב אפורה תוארוה יפל:ןונימ

תחתמםידליותוקוניתלללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת

.18ליגל

אפורהידי-לעעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי

דימהנמלוטילשיבוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא.לפטמה

!דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא ,תרכזנשכ

.וז הפורתב לופיטה תפוקתב לורטסלוכ תלד הטאיד לע דיפקהל שי

לוטילשיןימאריטסלוכבםגת/לפוטמךניהוהדימב:בלי/םיש

.ןימאריטסלוכ תליטנ ירחא תועש עברא וא ינפל העש ןיטטסברפ

.םימ טעמ םע הפורתה תא עולבל !סועלל ןיא:שומישה ןפוא

.ברעב הפורתה תא לוטיל ץלמומ

.הילבטה תא שותכל וא תוצחל ןתינ ךרוצה תדימב

?לופיטה תחלצהל עייסל י/לכות דציכ

.אפורה ידי-לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע

הפורתבלופיטהתאקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג

.אפור םע תוצעייתה אלל

רוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת!הלערהי/ענמ

.הלערהי/ענמתךכידי-לעותוקוניתוא/וםידלילשםדיגשיהלץוחמ

דימי/הנפ,הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא

.ךתיא הפורתה תזירא י/אבהו ,םילוח-תיב לש ןוימ רדחל

המשרנוזהפורת!אפורמתשרופמהארוהאללהאקהלםורגלןיא

י/ןתתלא.קיזהלהלולעאיהת/רחאהלוחב,ךתלחמבלופיטל

!ךשוחבתופורתלוטילןיא.ךירכמואךינכש,ךיבורקלוזהפורת

שי.הפורתת/לטונךניהשםעפלכבהנמהותיוותהתאקודבלשי

.םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ ביכרהל

.רואמ ןגומ םוקמבו25 o C -ל תחתמ ןסחאל שי:הנסחא

הפוקתלתורמשנתופורת,םיצלמומההנסחאה/הזיראהיאנתיפלםג

הרקמלכב!רישכתהלשהגופתהךיראתלבלםישלאנ.דבלבתלבגומ

.הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס לש

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

132803113400:10פילברפ:הפורתה םושיר 'סמ

132793113500:20פילברפ

132783113600:40פילברפ

,תורבעמ ץוביק ,מ"עב המירת:ןרצי

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH

THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

PRAVALIP 10; 20; 40

Tablets

The dispensing of this medicine requires a doctor's prescription

Readthispackageinsertcarefullyinitsentiretybeforeusingthis

medicine

TheformatofthisleafletwasdeterminedbytheMinistryofHealth

and its content was checked and approved

Composition:Each Pravalip 10 tablet contains:

Pravastatin Sodium 10 mg and also 29 mg lactose.

Each Pravalip 20 tablet contains:

Pravastatin Sodium 20 mg and also 58 mg lactose.

Each Pravalip 40 tablet contains:

Pravastatin Sodium 40 mg and also 116 mg lactose.

Inactiveingredients:Microcrystallinecellulose;Lactose;

Magnesium oxide; Croscarmellose sodium; Magnesium stearate

Therapeuticgroup:Pravastatinbelongstoagroupofmedicines

called statins. The statins inhibit HMG-CoA reductase activity.

Therapeutic activity:

1.Loweringofthelevelsofcholesterol,LDL-Candtriglycerides,

and increasing the level of HDL-C.

2.Inpatientswithahighcholesterollevelandwithoutevidenceof

coronaryheartdisease,pravastatinreducestheriskofmyocardial

infarction and prolongs life expectancy.

3.Inpatientswithatherosclerosisandanaverage(normal)orhigh

cholesterollevel,pravastatinreducestheoverallmortalityrisk,

includingmortalityfromheartdiseases,aswellastheriskof

heartattack;inpatientswithahighcholesterollevel,pravastatin

reduces the risk of angina pectoris.

When should the preparation not be used?

Do not use this medicine if you are pregnant or breastfeeding.

Donotusethismedicineifyouaresensitivetoanyofits

ingredients.

Donotusethismedicineifyouaresufferingfromactiveliver

diseaseorfromaconstant,unexplainedelevationinliverfunction

test results.

Donottakethismedicinewithoutconsultingadoctorbefore

starting treatment:

Ifyouaresuffering,orhavesufferedinthepast,fromimpaired

functionoftheliver,thekidneys,fromhypotension,acuteinfection,

mycosis,uncontrolledseizures,ifyouaresufferingfromaninjury,

haveundergoneserioussurgery,orifyoudrinklargeamountsof

alcohol.Ifyouaretakingorplanningtostarttakingcholesterol-

lowering medicines of the fibrate group.

Warnings:Beforestartingtreatmentwiththismedicine,thefollowing

tests should be performed: cholesterol and liver function.

Womenofchildbearingpotentialshouldusereliablecontraception

during treatment with this medicine.

Ifyoubecomepregnantwhileundertreatmentwiththismedicine,

refer to your doctor immediately.

Ifyouareatincreasedriskofdevelopingdiabetes(borderlinevalues

ofbloodsugartestlevels,significantoverweight,highbloodlipid

levelsorhighbloodpressure),adoctor’sfollow-upandperiodicblood

tests are necessary during treatment with the medicine.

Ifyouareatincreasedriskofdevelopingdiabetes(borderlinevalues

ofbloodsugartestlevels,significantoverweight,highbloodlipid

levelsorhighbloodpressure),adoctor’sfollow-upandperiodicblood

tests are necessary during treatment with the medicine.

Thepreparationcontainslactoseandmaycauseanallergicreaction

in patients sensitive to lactose.

Ifyouaresensitivetoanytypeoffoodormedicine,informyourdoctor

before commencing treatment with this medicine.

Druginteractions:Ifyouaretakinganotherdrugconcomitantly,orif

prescriptionmedicinesandfoodsupplements,informtheattending

doctorinordertopreventhazardsorlackofefficacyarisingfromdrug

interactions.Thisisespeciallyimportantformedicinesbelongingto

thefollowinggroups:drugsthatsuppresstheimmunesystem(e.g.

cyclosporine),cholesterol-loweringdrugsfromthefibrategroupand

anticoagulants(excludingwarfarin),ritonavir,lopinavir,darunavir

(medicines for treatment of AIDS).

Sideeffects:Inadditiontothedesiredeffectofthemedicine,adverse

reactionsmayoccurduringthecourseoftakingthismedicine,for

example:nausea,diarrhea,headache,flatulence,abdominalpain,

dizziness,depression,sleepdisturbances,memoryloss,confusion,

disturbancesinsexualfunction,diabetesorincreasedbloodsugar

levels.

Side effects that require special attention:

Inrarecasesliverproblems(characterizedbyunusualtiredness

orweakness,lossofappetite,upperabdominalpain,darkurine,

yellowingoftheskinand/oreyes)havebeenreportedduringthe

treatment with the medicine: refer to the doctor immediately!

Skinirritationorrash(rare):stoptreatmentandrefertothedoctor.

Musclepainandweaknessaccompaniedbyfever,interstitiallung

diseasecharacterizedbybreathingdifficulties,bothersomecough

orgeneraldeclineinhealthstatus(e.g.fatigue,weightlossand

fever)(rare):continuetreatmentandrefertothedoctorimmediately!

Intheeventthatyouexperiencesideeffectsnotmentionedinthis

leaflet,orifthereisachangeinyourgeneralhealth,consultyour

doctor immediately.

Dosage:Dosage is according to doctor's instructions only.

Do not exceed the recommended dose.

Thismedicineisnotusuallyintendedforadministrationtoinfants

and children under 18 years of age.

Thismedicineistobetakenatspecifictimeintervalsasdetermined

bytheattendingdoctor.Ifyouforgettotakethismedicineatthe

specifiedtime,takethedoseassoonasyouremember,butnever

take a double dose to compensate for a missed one!

Takecaretoeatalow-cholesteroldietduringtheperiodoftreatment

with this medicine.

Attention:Ifyouarealsobeingtreatedwithcholestyramine,

takepravastatinonehourbeforeorfourhoursaftertaking

cholestyramine.

Directionsforuse:Donotchew!Swallowthemedicinewithasmall

amountofwater.Itisadvisabletotakethismedicineintheevening.

If necessary, the tablet can be halved or crushed.

How can you contribute to the success of the treatment?

Completethefullcourseoftreatmentasinstructedbythedoctor.

Evenifthereisanimprovementinyourhealth,donotdiscontinue

use of this medicine without consulting your doctor.

Avoidpoisoning!Thismedicine,andallothermedicines,mustbe

storedinasafeplaceoutofthereachofchildrenand/orinfants,

toavoidpoisoning.Ifyouhavetakenanoverdose,orifachildhas

accidentallyswallowedthemedicine,proceedimmediatelytoa

hospitalemergencyroomandbringthepackageofthemedicine

withyou.Donotinducevomitingunlessexplicitlyinstructedtodo

sobyadoctor!Thismedicinehasbeenprescribedforthetreatment

ofyourailment;inanotherpatientitmaycauseharm.Donotgive

thismedicinetoyourrelatives,neighborsoracquaintances.Donot

takemedicinesinthedark!Checkthelabelandthedoseeachtime

you take your medicine. Wear glasses if you need them.

Storage:Storebelow25 o Candinaplaceprotectedfromlight.

Evenifkeptintheiroriginalcontainerandstoredasrecommended,

medicinesmaybekeptforalimitedperiodonly.Pleasenotethe

expirydateofthemedicine!Incaseofdoubt,consultthepharmacist

who dispensed the medicine to you.

Do not store different medications in the same package.

License number:Pravalip 10: 132 80 31134 00

Pravalip 20:132 79 31135 00

Pravalip 40:132 78 31136 00

Manufacturer:Trima Ltd., Kibbutz Maabarot,

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה