פנטסה גרנולות בשיחרור איטי 2 גרם

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

18-05-2020

מרכיב פעיל:
MESALAZINE
זמין מ:
FERRING PHARMACEUTICALS LTD
קוד ATC:
A07EC02
טופס פרצבטיות:
גרנולות
הרכב:
MESALAZINE 2 G
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
FERRING INTERNATIONAL CENTER SA, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
MESALAZINE
איזור תרפויטי:
MESALAZINE
סממני תרפויטית:
Mild to moderate ulcerative colitis or Crohn's disease.
מספר אישור:
138 91 31560 00
תאריך אישור:
2013-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

18-05-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-05-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

04-12-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

ןולע

ןכרצל

יפל

תונקת

םיחקורה

(םירישכת)

משתה

"

ו

-

1986

הפורתה

תקוושמ

לע

יפ

םשרמ

אפור

דבלב

הסטנפ

תולונרג

רורחשב

יטיא

1 ,

רג

,'

2

רג

'

ו

4

'רג

בכרה

:

לכ

תיקש

לש

הסטנפ

יטיא רורחשב תולונרג

הליכמ 'רג

(Mesalazine) 1000 mg

ןיזלסמ

לכ

תיקש

לש

סטנפ

יטיא רורחשב תולונרג

רג

הליכמ

(Mesalazine) 2000 mg

ןיזלסמ

הסטנפ לש תיקש לכ

יטיא רורחשב תולונרג

:הליכמ 'רג

(Mesalazine) 4000 mg

ןיזלסמ

םירמוח

יתלב

םיליעפ

האר

ףיעס

"

עדימ

ףסונ

"

ארק

ןויעב

תא

ןולעה

דע

ופוס

םרטב

שמתשת

הפורתב

.

ןולע

הז

ליכמ

עדימ

יתיצמת

לע

הפורתה א .

שי

ךל

תולאש

תופסונ

הנפ

לא

אפורה

וא

לא

חקורה

הפורת

וז

המשרנ

לופיטל

ךתלחמב

לא

ריבעת

התוא

םירחאל

איה

הלולע

קיזהל

םהל

וליפא

םא

הארנ

ךל

יכ

םתלחמ

המוד

.1

המל

תדעוימ

הפורתה

?

תולונרג הסטנפ

,'רג

ו 'רג

:'רג הפורת

יטנא

תיתקלד

לופיטל

תקלדב

לש

יעמה

סגה

(Ulcerative Colitis

וא

הלחמב

לע

םש

ןהורק

.(Crohn’s Disease)

הצובק

תיטיופרת

:

הפורת

יטנא

תיתקלד

תחפשממ

םיטליצילסה

2

.

ינפל

ה

שומיש

הפורתב

תורהזא

תודחוימ

תועגונה

שומישל

הפורתב

:

םא ךלש אפורב ץעוויה הפורתה תליטנ ינפל

:ךנה

יגרלא

(םיטליצילסל היגרלאל ןוכיס) ןיזאלספלוסל

הילכ וא דבכ תלחממ רבעב תלבס וא לבוס

לבוס יאופר בצממ

םורגל לולע היטנ ךל םימומידל

ביכמ לבוס ליעפ וא הביקב ) לוכיעה תכרעמב תב ןוירסיר

יטנא תופורת ןוגכ הילכה תוליעפ לע עיפשהל תולולעה תופורת לטונ

תויתקלד

ןניאש ה תחפשממ) תוילדיאורטס

NSAIDs

.ןיריפסא ןוגכ (

-

.המטסא רקיעב תואירב תויעבמ לבוס ךנה םא

קזח שאר באכ ,םוח ,ןטב יבאכ ,ןטבב תותיוועמ ימואתפ ןפואב לבוס ךנה םא

ו

שי החירפ

.הפורתה תליטנ תא דימ קיספהל

כי םינימסת .תוילכב םינבא חתפתהל םילולע ןיזלסמ םע לופיטה ךלהמב שי .ןתשב םדו ןטבה ידיצב םיבאכ לולכל םילו .ןיזלסמ םע לופיטה ךלהמב םילזונ לש תקפסמ תומכ תותשל

הפורתב לופיטה תפוקתב

(הליחתהב דחוימב)

ךלש אפורה ךורעל יושע

ידכ ,ןתשו םד תוקידב ךל .ךלש תוילכה לש דוקפתה תא קודבל

X

ןיא

שמתשהל

הפורתב

א

מ לבוס ךנה ם

:

) היגרלא תושיגר

(רתי

וא ןיזלסמל

דחאל

יביכרממ לש םירחאה ם

הפורתה

ףיעס האר )

יליצילסליטצא הצמוח המגודל ,םירחא םיטליצילסל היגרלא

ב תורומח תויעב דבכ

וא/ו

יילכ

םא

התא

חקול

,

וא

םא

תחקל

הנורחאל

,

תופורת

תורחא

ללוכ

תופורת

אלל

םשרמ

יפסותו

הנוזת

,

רפס

לע

ךכ

אפורל

וא

חקורל

,

דחוימב

שי

עדייל

תא

אפורה

וא

חקורה

םא

התא

חקול

:

תופורת

דגנ

תשירק

םד

םדה לולידל וא סיסובמורטב לופיטל

ןירפויטאזא

תולתשה רחאל שומישב

תוינומיאוטוא תולחמב לופיטל וא

וא ןירופוטפקרמ כ תופורת) ןינאוגויט

ומ

.(הימקולב לופיטל תושמשמ ללכ ךרדב תויפר

ןוירה

הקנהו

:

םא

ךנה

ןוירהב

וא

הקינמ

שי

ץעוויהל

אפורב

וא

חקורב

ינפל

שומישה

הפורתב

.הקנהה תפוקת ןמזבו ןוירהה ךלהמב ןיזלסמב שומישב םצמוצמ ןויסינ שי ויה חווד םי

תויעב לע חתפל םילוכי תוקוניתה .הסטנפב תולפוטמה תוהמיאמ וקניש תוקונית לצא םדה תכרעמב

הבוג

יגרלא

המגודל ,הקנה רחאל הדימב .םילושלש קוניתהו שי םילושלש חתפמ םא בלחמ ןוזינה .הקנהה תא קיספהל

:תונוכמב שומישו הגיהנ

וא/ו גוהנל תלוכיה לע העודי העפשה לכ ןיא הפורתל ליעפהל

.תונוכמ

.3

דציכ

שמתשת

הפורתב

?

דימת

שי

שמתשהל

יפל

תוארוה

אפורה

ךילע

קודבל

םע

אפורה

וא

חקורה

םא

ךניא

חוטב

ןונימה

ןפואו

לופיטה

ועבקי

לע

ידי

אפורה

.דבלב ןונימה

לבוקמה

ךרדב

ללכ

אוה

תקלד

לש

יעמה

סגה

:(Ulcerative Colitis)

לופיט

ףקתהב

ףירח

דע

רג

םויב

ןתינ

תחקל

םעפ

תחא

םויב

וא

תונמב

תוקלוחמ

לופיט

ךשוממ

רג

םעפ

םויב

הלחמ

לע

םש

ןהורק

:(Crohn’s Disease)

לופיט

ףקתהב

ףירח

לופיטבו

ךשוממ

דע

רג

םויב

תונמב

תוקלוחמ

ליג לעמ םידליב שומיש

:םירגבתמבו

אפורה ידי לע תבשוחמ תויהל הכירצ תצלמומה הנמה ךרדב .דליה לש ףוגה לקשמב היולתו לפטמה דע םילקושה םידליל םירגובמל ץלמומה ןונימה ןמ תיצחמ תתל ץלמומ ללכ

םילקושה םידליל .ג"ק לעמ

.םירגובמל ליגר ןפואב םיאתמה ןונימ תתל ןתינ ג"ק

ןיא

רובעל

לע

הנמה

תצלמומה

.

ןפוא

שומישה

:

ןיא

סועלל

חתפ

תא

תיקש

םוינימולאה

ןקור

תא

ןכות

תיקשה

תורישי

ללחל

הפה

עלב

תא

הפורתה

ךות

תייתש

םימ

וא

ץימ

תומכב

הצוחנה

םא

תלטנ

תועטב

תנמ

רתי

וא

םא

תועטב

עלב

דלי

ןמ

הפורתה

,

הנפ

דימ

אפורל

וא

רדחל

ןוימ

לש

תיב

םילוח

אבהו

תזירא

הפורתה

ךתא

םא

תחכש

לוטיל

הפורת

וז

ןמזב

בוצקה

,

שי

לוטיל

הנמ

דימ

תרכזנשכ

ךא

םושב

ןפוא

ןיא

לוטיל

יתש

תונמ

דחיב

שי

דימתהל

לופיטב

יפכ

ץלמוהש

לע

ידי

אפורה

םג

םא

לח

רופיש

בצמב

ךתואירב

ןיא

קיספהל

תא

לופיטה

הפורתב

אלל

תוצעייתה

םע

אפורה

וא

חקורה

ןיא

לוטיל

תופורת

ךשוחב

קודב

תיוותה

הנמהו

לכב

םעפ

ךנהש

לטונ

הפורת

בכרה

םייפקשמ

םא

ךנה

קוקז

םהל

םא

שי

ךל

תולאש

תופסונ

עגונב

שומישל

הפורתב

ץעוויה

אפורב

וא

חקורב

.4

תועפות

יאוול

ומכ

לכב

הפורת

שומישה

הסטנפב

תולונרג

לולע

םורגל

תועפותל

יאוול

קלחב

.םישמתשמהמ לא

להבית

ארקמל

תמישר

תועפות

יאוולה

ןכתי

אלו

לובסת

ףאמ

תחא

ןהמ

לש םידדוב םירקמ וחווד הבוגת

תיגרלא

עוגפל םילולעה םירומח רוע יפוליק ללוכ) הרומח (ףוגה לש ןגמ תבכשכ רועה דוקפתב

תיגרלא הבוגת הלולע

םורגל

תוחפנתהל

םינפה

ראווצהו

וא/ו

יישק

המישנ

וא

העילב

(יקניווק תקצב)

.

ק הז םא

ו

הר שי

תונפל

אפורל

וא

תיבל

םילוח

ןפואב

ידיימ

.

תועפות

יאוול

תוחיכש

תועפות

תועיפומש

ךותמ םישמתשמ

לושלש

יבאכ

ןטב

הליחב

תואקה

באכ

שאר

החירפ

םיזג

תועפות

יאוול

תורידנ

תועפות תועיפומש

ךותמ םישמתשמ

10,000

תוקלד

לש

בלה

סיטידרקוימ

סיטידרקירפ

תולולעה

םורגל

רצוקל

המישנ

םיבאכ

הזחב

תוקיפדו

בל

תוקזח

תוריהמ

וא

יתלב

תורידס

תקלד

לש

בלבלה

םיללוכ םימוטפמיס

יבאכ

בג

וא

ןטב

(תומימחפ לכעל רזועש םיזנא) זלימא תמרב הילע

תרוחרחס

ו שמשל רועה לש תרבגומ תושיגר

הרטלוא רוא

לוגס

תועפות

יאוול

תועיפומש

םיתיעל

תורידנ

דחא שמתשממ תוחפב תועיפומש תועפות ,דאמ ךותמ

10,000

הימנא

תוערפהו

תורחא

תכרעמב

םדה

הדירי

הריפסב

לש

יאת

םד

םימיוסמ

הלולעה

םורגל

םימומידל

יתלב

םירבסומ

תולבח

םוח

וא

באכ

ןורג

תוערפה

דבכב

םינימסת

םיללוכ

תבהצה

רועה

וא

ןבול

ןיעה

האוצ

הריהב

תוערפה

תוילכב

םינימסת

םיללוכ

םד

ןתשב

וא

ללגב ףוגה תוחפנתה) תוקצב

תורבטצה

םילזונ

היתפוריונ

תיפקיה

םינימסת

םיללוכ

ץוצקע

רסוחו

השוחת

םייפגב

תקלד

תואיר

תיגרלא

תיטורביפ

םינימסת

םיללוכ

לועיש

תוצווכתה

יכרד

המישנה

רסוח

תוחונ

הזחב

באכ

ןמזב

המישנ

יישק

המישנ

החיל

תימד

ףדועו

החיל

) תיתקלד יעמ תלחמ לש גוס) סיטילוקנפ

(סגה יעמ לש תימינפה הבכשה לכב עגופש (

תרישנ

רעיש

הכיפה

םיבאכ

םירירשב

וא

םיקרפמב

תוקלד

תועיפשמה

לע

יקלח

ףוג

םינוש

ןוגכ

םיקרפמ

רוע

תוילכ

בל

דועו

םינימסת

םיללוכ

יבאכ

םיקרפמ

תופייע

םוח

םומיד

גירח

וא

אל

רבסומ

(ףאהמ םומיד המגודל)

תולבח

םימתכ

םילוגס

לע

רועה

רועה דיקפתב עוגפל םילולעש תויחופלשו םירומח רוע יפוליק ללוכ) ((ףוגה לש ןגמכ

תריצא

םילזונ

ביבס

בלה

הלולעה

םורגל

באכל

וא

ץחל

הזחב

יוניש

עבצ

ןתשה

הדירי

זוכירב

ערזה

לזונב

ערזה

יפה הכ

לושלש

ףירח

באכו

ןטב

בקע

הבוגת

תיגרלא

תל הפור

יעמב

.םעפ ידמ שחרתהל תולוכי םוחו תויגרלא תועפות

האר) תוילכב הוולנ באכו תוילכב םינבא .(ןימזה עדימהמ ךירעהל ןתינ אל) העודי אל תוחיכשב יאוול תעפות קרפ םג

םנשי

םיחוויד

םידדוב

לע

גלוג ךות םד ץחל

יתל

לזונ תורבטצה)

חומה ביבס

םירגבתמב

םינימסת

םניה

באכ

שאר

הליחב

האקה

וא/ו

תוערפה

הייארב

תוערפה

העימשב

םא

תחא

תועפותמ

יאוולה

הרימחמ

וא

רשאכ

התא

לבוס

תעפותמ

יאוול

אלש

הרכזוה

ןולעב

ךילע

ץעייתהל

םע

אפורה

יאוול תועפות חוויד

תואירבה דרשמל יאוול תועפות חוודל ןתינ תועצמאב

יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע

www.health.gov.il

הנפמה :רושיקל הסינכ ידי לע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל

https://sideeffects.health.gov.il/

.5

ךיא

ןסחאל

תא

הפורתה

?

ענמ

הלערה

הפורת

וז

לכו

הפורת

תרחא

שי

רומשל

םוקמב

רוגס

ץוחמ

גשיהל

םדי

לש

םידלי

וא

תוקונית

לעו

ידי

ךכ

ענמת

הלערה

לא

םורגת

האקהל

אלל

הארוה

תשרופמ

אפורהמ

ןיא

שמתשהל

הפורתב

ירחא

ךיראת

הגופתה

(exp. date)

עיפומ

לע

יבג

הזיראה

ךיראת

הגופתה

סחייתמ

םויל

ןורחאה

לש

ותוא

שדוח

שי

ןסחאל

ל תחתמ

25°C

הזיראב תירוקמה

.6

עדימ

ףסונ

ףסונ

לע

רמוחה

ליעפה

הפורתה

הליכמ

םג

Ethylcellulose, Povidone

לכ

תיקש

הליכמ

תולונרג

רורחשל

יטיא

עבצב

ןבל

רופא

דע

םוח

ריהב

הסטנפ

תולונרג

רורחשב

יטיא

םרג

תועיגמ

הזיראב

הליכמה

וא

םיקיקש

הסטנפ

תולונרג

רורחשב

יטיא

םרג

תועיגמ

הזיראב

הליכמה

120 ,100 ,50

וא

.םיקיקש

א רורחשב תולונרג הסטנפ

יט

הליכמה הזיראב תועיגמ םרג

םיקיקש

ןכתי

אלו

לכ

ילדג

הזיראה

םיקוושמ

לעב

םושירה

ותבותכו

:

גנירפ עב סלקיטואצמרפ

"

הטישה בוחר

הירסיק הישעת קראפ

3088900

םש

ןרציה

ותבותכו

:

גנירפ

ץיווש

יאמב ךרענ

2020

סמ רפ

םושיר

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה

:

הסטנפ

יטיא רורחשב תולונרג

םרג

114-57-29591-

הסטנפ

יטיא רורחשב תולונרג

םרג

138-91-31560-

יטיא רורחשב תולונרג הסטנפ

םרג

157-47-34816-

םשל

תוטשפה

תלקהלו

האירקה

ןולע

הז

חסונ

ןושלב

כז

לע

ףא

תאז

הפורתה

תדעוימ

ינבל

ינש

םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה