פלומיסט קואדריוולנט

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-05-2018

מרכיב פעיל:
A/GUANGDONG-MAONAN/SWL1536/2019 (H1N1) PDM09-LIKE VIRUS; A/HONG KONG/2671/2019 (H3N2)-LIKE VIRUS; B/PHUKET/3073/2013 (B/YAMAGATA LINEAGE)-LIKE VIRUS; B/WASHINGTON/02/2019 (B/VICTORIA LINEAGE)-LIKE VIRUS
זמין מ:
ASTRA ZENECA (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
J07BB02
טופס פרצבטיות:
ספריי לאף
הרכב:
B/PHUKET/3073/2013 (B/YAMAGATA LINEAGE)-LIKE VIRUS 7 ±0.5 LOG10 FFU^A; B/WASHINGTON/02/2019 (B/VICTORIA LINEAGE)-LIKE VIRUS 7 ±0.5 LOG10 FFU^A; A/HONG KONG/2671/2019 (H3N2)-LIKE VIRUS 7 ±0.5 LOG10 FFU^A; A/GUANGDONG-MAONAN/SWL1536/2019 (H1N1) PDM09-LIKE VIRUS 7 ±0.5 LOG10 FFU^A
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-אפי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
MEDIMMUNE LLC, USA
קבוצה תרפויטית:
INFLUENZA, PURIFIED ANTIGEN
איזור תרפויטי:
INFLUENZA, INACTIVATED, SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN
סממני תרפויטית:
FluMist quadrivalent is a vaccine indicated for active immunization for the prevention of influenza disease caused by influenza A subtype viruses ad type B viruses contained in the vaccine. FluMist Quadrivalent is approved for use in persons 2 through 49 years of age.
מספר אישור:
150 69 33985 00
תאריך אישור:
2018-09-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-05-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-05-2018

עלון מידע עלון מידע - ערבית

05-12-2020

רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

ודי לע לירפאב

2018

ןולע

ןכרצל

יפל

תונקת

)םירישכת( םיחקורה

משתה

"

1986

וז הפורת

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ

ווירדאוק טסימולפ

טנל

ףאל יירפס

בכרה

לכ

ליכמ שומישל ןכומ ףאל יירפס ל"מ

6.5-7.5

FFU (fluorescent focus units) of live attenuated influenza virus reassortants of each of the four

strains for the 2018-2019 season:

A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09 - like strain (A/Slovenia/2903/2015), A/Singapore/INFIMH-16-

0019/2016 (H3N2) - like strain (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016),), B/Phuket/3073/2013 - like

strain (B/Phuket/3073/2013), B/Colorado/06/2017 - like strain (B/Colorado/06/2017)

םיביכרמ

יתלב

םיליעפ

ףיעס האר אנא

.ףסונ עדימ

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

.תינשב ותוא ךרטצת ילוא ןולעה תא רומש

.חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

ךרובע המשרנ וז הפור התוא ריבעת לא . יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל יאופרה םבצמ

.המוד

?הפורתה תדעוימ המל

ווירדאוק טסימולפ

הנגהב עייסל ידכ ףאל הזתהב ןתינה ןוסיח ונה טנל

ינפמ הנגה קינעמ הז ןוסיח .תעפש ינפ .תעפשה סוריו לש םינז העברא

רגבתמ ,םידלי ןסחל ידכ ןוסיחב שמתשהל ןתינ יאליגב םירגובמו םי

2-49

.םינש

תיטיופרת הצובק

)הזנאולפניא( יח תעפש ןוסיח

הפורתב שומישה ינפל

ןיא

שמתשהל

:םא רישכתב

הציב ןובלחל וא םיציבל רתי תושיגר ךל התייה וא ךל שי

לשמל

(ovalbumin

ןיניגרא ,ןיטל'ג ,ןיצימטנגל .ןוסיחה יביכרממ דחאל וא

א ךל התייה תעפש לש םימדוק םינוסיחל םייח תנכסמ הבוגת םעפ י

םיאליגב םירגבתמו םידלי

2-17

ןיריפסא תוליכמה תופורת וא ןיריפסא םילטונה םינש

םירגבתמל וא םידליל ןיריפסא תתל ןיא

טסימולפ ןוסיח ולביקש ווירדאוק

,טנל תועובש העברא ךשמב תלבק רחאל

רוה לפטמה אפורה ןכ םא אלא ,ןוסיח תרחא ה

רה םע חחוש אנא ל עגונ ןאכ רומאה ןמ המ רבד םא חוטב ךניא םא ךלש אפו

ליגל תחתמ םידליל ןוסיחה תא תתל ןיא

רבגומ ןוכיס שי םייתנש ליגל תחתמ םידליל .םישדוח ווירדאוק טסימולפ תלבק רחאל )המישנב ישוק( םיפוצפיצל

.טנל

ב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא טסימולפ

ווירדאוק

טנל

םא

ךנה

שיגר

ןוזמל

והשלכ

וא

הפורתל

,יהשלכ

ךילע

עידוהל

לע

ךכ

אפורל

ינפל

תליטנ

הפורתה

לוחב קדבנ אל ןוסיחה רומח ןפואב תשלחומ ןוסיח תכרעמ ילעב םילוחבו הרומח המטסא םע םי

טסימולפב לופיטה ינפל ווירדאוק

טנל אפורל רפס :ךלש דליה וא התא םא

לבוס צמ תעכ

םיפוצפ המתסא ,

םיפוצפיצ לש הירוטסיה םע םאו .םינש שמח ליגל תחתמ

הראב ןאיליג תנומסת ךל היה

וא תשלחומ ןוסיח תכרעמ לעב רומח ןפואב תשלחומ ןוסיח תכרעמ ול שיש םדא םע רג

.תואיר ,תוילכ ,בל תלחממ לבוס

.תרכוס ךל שי

.ןוירהב

הקינמ

.ןידאתנמאמיר וא ןידאתדנאמא ,הזנלר ,ולפימת לטונ

תורחא תופורת חקול התא םא

,חקול התא םא

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא

תוליכמה תופורת וא ןיריפסא ןיריפסא

יאליג(

)םינש תוליעפה תוילריו יטנא תופורת ,

גוסמ תעפש ףיגנ דגנכ

וא

ףאה ךרד תולטינה תופורת ,

ןוסיח לכ וא רחא

?הפורתב שמתשת דציכ

טסימולפ ווירדאוק

ה טנל לזונ ונ

וזיתהל שי ףאה ךותל

דבלב

תלבק תעב ליגר ןפואב םושנל ןתינ

ווירדאוק טסימולפ ןוסיח

טנל ל וא ףואשל ךרוצ ןיא , ל ,חרחר ףינסה ותוא

ליג לעמ םישנא

ווירדאוק טסימולפ לש תחא הנמל וקקדזי םינש

.הנש לכב טנל

םיאליגב םידלי

י םינש

של וקקדזיו ןכת ווירדאוק טסימולפ ןוסיח לש תונמ ית

םינוסיחב תולתכ ,טנל .הינש ןוסיח תנמ לבקלו בושל ךירצ ךדלי םא עבקי לפטמה אפורה .רבעב ולביקש םימדוק

די לע ןתניי ןוסיחה ןולעב תוטרופמה תוארוהל ונפי תוחאה וא אפורה ןוסיחה ןתמ ינפל ,תוחא וא אפור י .אפורל

ווירדאוק טסימולפ

יכמ טנל לש הנמ ל

.ל"מ

ןתני ל"מ .ריחנ לכל

ןונימ

יפל

תוארוה

אפורה

.דבלב

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

םא

תלטנ

תנמ

רתי

וא

םא

תועטב

עלב

דלי

ןמ

,הפורתה

הנפ

דימ

רדחל

ןוימ

לש

תיב

םילוח

אבהו

תזירא

הפורתה

ךתיא

4

תועפות

יאוול

הפורת לכב ומכ ב שומישה , טסימולפ

ווירדאוק

נל

להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע .יאוולה תועפות תמישר ארקמל

כתי ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ן

ףסונב

תוליעפל

היוצרה

לש

הפורתה

ןמזב

שומישה

הב

תולולע

עיפוהל

תועפשה

:ןוגכ יאוול

תועפות תדחוימ תוסחייתה תובייחמה

דחל וא אפורל דימ הנפ

התא םא ןוימ וא תועפותה ןמ תחא שח ךדלי :תואבה

,הרומח החירפ וא תלרח

,המישנ יישק

.ןורגה וא ןושלה ,םינפה לש תוחיפנ

עפות

לה ת

ה יאו תוחיכש

רתויב

טסימולפ לש

ווירדאוק

טנל

ףאב שדוג וא תלזנ

ןורגב םדוא ,ןורג באכ

לעמ םוח

37.78°C

:תוללוכ תורחא תוירשפא יאוול תועפות

ירי ,ןובאתב הד

תופייע ,טקש יא

,לועיש

,שאר יבאכ

,םירירש יבאכ

.תרומרמצ

םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא .אפורה

ה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ל תועפות לע חוויד" רושיק לופיט בקע יאוו "יתפורת תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

www.health.gov.il

לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה יאוול תועפות

:רושיקל הסינכ י"ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.g

ov.il

תא ןסחאל ךיא ווירדאוק טסימולפ

טנל

ענמ

הלערה

הפורת

וז

לכו

הפורת

תרחא

שי

רומשל

םוקמב

רוגס

ץוחמ

גשיהל

םדי

חווטו םידלי לש םתייאר

וא

תוקונית

לעו

ידי

ךכ

ענמת

הלערה

לא

םורגת

האקהל

אלל

הארוה

תשרופמ

אפורהמ

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

הזיראה יבג לע עיפומה

שי

ןסחאל

ררקמב ןיב

2°C -8°C

איפקהל ןיא

ןגהל ידכ ,שומישל דע ןוטרקה ךותב סיסרתה תא רומשל שי

.רואמ

ףסונ עדימ

:בכרה םיליעפה םירמוחה לע ףסונ

טסימולפ

ווירדאו

ליכמ טנל

םג

Sucrose, Dibasic Potassium Phosphate, Monobasic Potassium Phosphate, Gelatin Hydrolysate

(Porcine Type A), Arginine Hydrochloride, Monosodium Glutamate, Water for Injection

( הציב ןובלח לש תויראש ליכהל היושע הנמ ל

ovalbumin

)הקיטויביטנא( טפלוס ןיצימטנג לש תויראש

ןכו לש תויראש

EDTA

הליכמ הנמ לכ

13.68

זורכוס ג"מ

:ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

לירפא

2018

דציכ

תיארנ

הפורתה

המו

ןכות

הזיראה

הליכמ הזיראה הרשע יסיסרת .דבלב ףאה ךרד ןתמל שומישל םינכומ ם תחא לופיט תנמ ליכמ סיסרת לכ לש

ל"מ

)ריחנ לכל ל"מ

סמ

םושיר

:הפורתה

150-69-33985-00

ןרצי

,ןוימידמ גרובסרטייג

ב"הרא

לעב

םושירה

ןאוביהו

הקינזהרטסא

)לארשי(

עב

"

1455

ןורשה דוה

4524075

ה תלקהלו תוטשפה םשל ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירק

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה