פוסרנול 500 מג טבליות לעיסה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

03-02-2020

מרכיב פעיל:
LANTHANUM AS CARBONATE HYDRATE
זמין מ:
TAKEDA ISRAEL LTD
קוד ATC:
V03AE03
טופס פרצבטיות:
טבליות לעיסות
הרכב:
LANTHANUM AS CARBONATE HYDRATE 500 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LTD, UK
קבוצה תרפויטית:
LANTHANUM CARBONATE
איזור תרפויטי:
LANTHANUM CARBONATE
סממני תרפויטית:
Fosrenol is indicated as a phosphate binding agent for use in the control of hyperphosphatemia in CRF patients on haemodyalisis or continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD).Fosrenol is also indicated in adult patients with chronic kidney disease not on dialysis with serum phosphate levels > or = 1.78 mmol/L in whom a low phosphate diet alone is insufficient to control serum phosphate levels.
leaflet_short:
1. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה: א. היפרפוספטמיה בחולי אי ספיקת כליות כרונית המטופלים בהמודיאליזה או דיאליזה פריטוניאלית, כקו טיפול שני לאחר מיצוי טיפול בתכשירים מבוססי סידן. ב. היפרפוספטמיה בחולי אי ספיקת כליות כרונית שאינם מטופלים בדיאליזה, שלבים 3 או 4, כקו טיפול שני לאחר מיצוי טיפול בתכשירים מבוססי סידן. 2. הטיפול בתכשיר בשילוב עם Sevelamer יינתן רק לחולים שכשלו באחד מהתכשירים הבאים – Sevelamer או Lanthanum carbonate.
מספר אישור:
140 50 31968 00
תאריך אישור:
2014-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

01-01-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

06-11-2018

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

06-11-2018

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

טמרופ

ןולע

הז

עבקנ

דרשמ ידי לע

תואירבה

ונכותו

קדבנ

רשואו

ידי לע

דרשמ

תואירבה

ךיראתב

10.2012

ןכדוע ןולעה .

םאתהב

תוארוהל

דרשמ

תואירבה

ךיראתב

10.2018

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

הפורת דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ

עה תא ןויעב ארק ול שמתשת םרטב ופוס דע ן

הפורתב

לונרסופ

500

;ג"מ

750

;ג"מ

1000

ג"מ

הסיעל תוילבט

הילבט לכ הסיעלל הליכמ

500

;ג"מ

750

;ג"מ

1000

ג"מ

םונטנל ליעפה רמוחה לש

-

Lanthanum

)

כ

-

lanthanum carbonate hydrate

המאתהב (

םיליעפ יתלב םירמוח

ףיעסב האר

ז ןולעב (ףסונ עדימ)

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע . חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא

םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ

הניא וז הפורת ימ תדעו ליגל תחתמ םילפוטמל

תחתמ םידליב לונרסופ לש תוליעיהו תוחיטבה . ליגל

.הקדבנ אל

בל םיש

עולבל אל

תא סועלל הבוח

לכ

הילבטה

םע הפורתה תא לוטיל בושח

החורא

הירחא דימ וא

עדיי

ןגטנר ימוליצ רובעל ךילע םא ךאפור תא

ןוויכ

לע עיפשהל יושע לונרסופב שומישה תה .תואצו

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

םיטפסופה תמר תדרוהל תדעוימ הפורתה (ןחרז) םילוחב םדב םע יתיליכ לשכ םירבועה .הזילאיד

םילוחל םג תדעוימ הפורתה תינורכ תוילכ תלחמב הזילאיד םירבוע אלש

טפסופ לש תוהובג תומר םע םורסב .הטאיד תועצמאב תוטלשנ אל רשא

תיאופר תוליעפ רסופ : ונ לוכי וניא וז ךרדב רושקה טפסופ .ןוזמב םרוקמש םיטפסופל יעמב רשקנ ל ךכבו ףוגה ידי לע גפסיהל

.םדב םיטפסופה תמר תדרוהב עייסמ לונרסופ

תיטיופרת הצובק

:

.ןחרז ףדועו ןגלשא ףדועב לופיטל תופורת

2

הפורתב שומיש ינפל .

שמתשהל ןיא :םא הפורתב

םא שמתשהל ןיא ) שיגר התא לא ליעפה רמוחל (יגר

lanthanum carbonate hydrate

דחא לכל וא ףיעסב םיטרופמ) הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ

םא ךנה

לבוס

יהמ פסופ לש תוכומנ תומר) הימטפסופופ (םדב ט

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

אפורל רפס ,לונרסופב לופיטה ינפל לבס וא לבוס ךניה םא

רבעב

יעמב וא הביקב ןטרס

) סגה יעמה לש תיביכ תקלד ללוכ יעמה לש תיתקלד הלחמ

ulcerative colitis

תלחמ וא ( ןהורק

קפצה תקלד) םייעמה/ןטבה לש תקלד וא םוהיז ,ןטבב חותינ

peritonitis

) םייעמ וא הביק יביכ סוקלוא

םייעמ תמיסח

תיטיא תויתעונת וא

םייעמה לש

:אמגודל)

תובקעב הביקב םיכוביסו תוריצ (תרכס

דבכה לש הדורי תוליעפ

תוילכה וא

וסעלנש רחאל וא תומלש ןהשכ ןתוא עולבל אלו ןפוס דע לונרסופ תוילבט תא סועלל דואמ בושח ,יעמה ריק לש ערק ןוגכ לוכיעה תכרעמב םיקיזמ םיכוביסל ןוכיסה תא דירוי הז רבד .תיקלח הרוצב יצע ,יעמ תמיסח ור ףיעס האר) ת

הפורתב שומישה ינפל עצבל שיש תוקידב דב ןדיסה תמר תא קודבל טילחהל יושע אפורה תוילכה לש הדורי תוליעפמ לבוס התא םא ךמ

םעפמ ןדיס תפסות ךל ןתניתו ןכתי ,ןדיס ידמ טעמ ךל שי םא .םעפל

תא עדיי אפורה

וליצ רובעל ךילע םא

ןגטנר ןוויכ ,

ונרסופב שומישה

.תואצותה לע עיפשהל יושע

תויתפורת ןיב תובוגת

התא םא לטונ הנורחאל תלטנ ,

לוטיל יושע התא וא

,

םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת

הנוזת יפסותו .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,

לונרסופ

.לוכיעה תכרעממ תומיוסמ תופורת תגיפס לע עיפשהל יושע תופורתהמ תחא לטונ ךניה םא ואבה

ירחא וא ינפל םייתעש תוחפל ןתוא לוטיל ךילע תליטנ

:לונרסופה

ןיוקורולכ

) ןורגיש םזיטמואר

(הירלמ) תחדק וא

לוזנוקוטק

םייתירטפ םימוהיזל

ןילקיצרטט ןוגכ הקיטויביטנא

וא

ןילקיציסקוד

(ןיצסקולפורפיצ ללוכ) ןיצסקולפה תחפשממ העילבל הקיטויביטנא

םייתעש ןיתמהל שי פל וא ינ

.לונרסופ תליטנ ירחא תועש

ןיסקוריטובל

לש תוליעפ תת סירתה תטולב ירחא םייתעש וא ינפל םייתעש תחקל שי . ה תומר רחא בוקעל תוצרל יושע אפורה .לונרסופ

סירתה תטולב הרגמ ןומרוה

thyroid-stimulating hormone

.הקודה הרוצב ךמדב (

ןוזמו הפורתב שומיש

שי

ףיעס האר .לכואה רחאל דימ וא םע לונרסופ לוטי

.לונרסופב שומיש תויחנהל

הקנהו ןוירה

.ןויריהה ךלהמב הפורתב שמתשהל ןיא

וא אפורב ץעוויהל ךיילע ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב ךנהש תבשוח ,הקינמ וא ןוירהב ךנה םא .הפורתה תחיקל ינפל חקורב

הפורתה םאה עודי אלו תויה

בלחב קוניתל תרבו

.לונרסופב שומיש ןמזב קינהל ןיא ,םא

.ןהשלכ תופורת תליטנ ינפל חקורב וא אפורב יצעוויה ,הקינמ ךנה םא

תונוכמב שומישו הגיהנ

םורגל הלולע וז הפורת םיתיעל תרוחרחס תשוחתל

(וגיטרו) רורחס וא הווח התא םא . הלא תושוחת

הל ךילע

כמ תלעפהב וא הגיהנב רהז נו .תו

3

?הפורתב שמתשת דציכ .

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

.לכואה רחאל דימ וא לכואה םע לונרסופ לוטיל שי

ינפל הפורתה תא םילטונ םא רתוי לודג וניה תואקהו תוליחב ןוגכ יאוול תועפות תעפוהל יוכיסה .לכואה

ה תא סועלל שי בט תא שותכל ןתינ ,הסיעלב רוזעל ידכב .תומלש ןהשכ ןתוא עולבל אלו ןפוס דע תויל .םילזונ תפסוהב ךרוצ ןיא .תוילבטה ב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .דבל

תימויה הנמה) החורא לכ םע דחי לוטיל ךילע תוילבט המכ ךל הרוי אפורה ךלש ןיב קלוחת תוילבטה רפסמ .(תוחוראה

ןחרזה תומרבו לכוא התאש ןוזמב (טפסופ) ןחרזה תומכב יולת חקית .ךמדב (טפסופ)

ללכ ךרדב אוה לבוקמה ןונימה

.תונושה תוחוראה ןיב תוקלוחמה םויב תוילבט

לכב לונרסופ תחקל בושח דואמ ,ןכל .יעמב לכואהמ (טפסופ) ןחרז לש רושיק ידי לע דבוע לונרסופ הנשמ התאו הדימב .החורא

קקדזתו ןכתייו תויה ,אפורה םע רשק רוצ ,ךלש יתנוזתה רטשמה ת .הז הרקמב תושעל ךילע המ ךל הרוי ךלש אפורה ,לונרסופ לש תפסונ הנמ תחקל

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

בקעמו תוקידב

לכ) לופיטה תפוקתב

תא תולעהל יושעו ךמדב (טפסופ) ןחרזה תמר תא קודבי אפורה (תועובש מה .היוצרה המרב היהת םדב ךלש (טפסופ) ןחרזה תמר רשא דע ןוני

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

תועטב תלטנ םא רתוי הובג ןונימ

.ץועיי תלבקל ךאפורל תונפל ךילע

םייושע רתי ןונימ לש םימוטפמיס .שאר יבאכו תוליחבב אטבתהל

םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תזירא אבהו .ךתיא הפורתה

לונרסופ לוטיל תחכש םא

.החורא לכ םע לונרסופ לוטיל בושח ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ,דעוימה

לוטיל שי הנמה תא .האבה החוראה םע האבה יל ןיא ןפוא םושב לוט דחיב תונמ יתש

.החכשנש הנמ לע תוצפל ידכב

הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

.אפורה י"ע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

פורת לטונ ךניהש םייפקשמ בכרה .ה .םהל קוקז ךניה םא

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

יאוול תועפות .

ל לולע לונרסופב שומישה הפורת לכב ומכ להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורג .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל

תונפל ךיילע ,תועיפומ תואבה יאוולה תועפות םא .תורומח תויהל תולולע יאוולה תועפותמ קלח :תיאופר הרזע תלבקל תידימ

וא תואקה ,הליחב ,םוח ,תורומרמצ ,םירומח ןטב יבאכ :םיללוכ םינמיסה) יעמה ריקב ערק ל דע לש תוחיכשב עיפוהל הלולע) הרידנ יאוול תעפות וז .(ןטבה לש תושיגר לפוטמ

ךותמ

1000

תוריצע ;תותיווע וא תוחפנתה ,ןטב יבאכ ;תורומח תוחיפנ :םיללוכ םינמיסה) םייעמ תמיסח לפוטמל דע לש תוחיכשב עיפוהל הלולע) החיכש הניא וז יאוול תעפות .(הרומח

ךותמ

ומח תוריצעמ לבוס התאש וא ןכל םדוק תמייק התיה אל רשא תוריצע ךלצא העיפוה םא ,הר הניה תוריצע .יעמה תמיסחל םדקומ ןמיס הניה תוריצעהו ןכתיו תויה אפורל תונפל ךיילע לש תוחיכשב עיפוהל הלולע) החיכש יאוול תעפות

ךותמ

.(םילפוטמ

:תוללוכ ,תורומח תוחפ ,תופסונ יאוול תועפות

דואמ תוחיכש יאוול תועפות

ךותמ דחא לפוטממ רתויב עיפוהל תולולע)

.החירפ ,דוריג ,שאר באכ ,ןטב באכ ,לושלש ,תואקה ,תוליחב

תוחיכש יאוול תועפות

ב עיפוהל תולולע) ל דע

ךותמ

(םילפוטמ

תונחיפנ ,תברצ

(יעמב םיזג)

םג םדב ןדיס לש תוכומנ תומר ;החיכש יאוול תעפות הניה (הימצלקופיה)

םימוטפמיסה םיידיב גודגד תשוחת לולכל םילולע רבו םיילג וא ,ןטבב תויוצווכתהו םירירש תויוצווכתה , .םיילגרהו םינפה ירירשב תותיווע

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

ב עיפוהל תולולע) ל דע

ךותמ

םילפוטמ

תופייע

תוחונ רסוח תשוחת

השלוח ,הזחב באכ

םיידיב תוחיפנ ;םיילגרבו ףוגב םיבאכ

תרוחרחס

רורחס תשוחת) וגיטרו

םיקוהיש

הביקב תקלד

סיטירטנאורטסג) יעמבו

לוכיע יישק

יעמה תנומסת זיגרה

הפב שבוי

םייניש תויעב

הפב וא טשוב תקלד

הכר האוצ

ב הילע תומר דבכ ימיזנא

םימיוסמ

ןומרוה תומרב סירתה תטולב תרתוי

אראפה

דיאורית

םדב זוקולגו ןדיס ,םוינימולא תומרב הילע

רי וא הילע ןחרז תומרב הדי

(טפסופ)

םדב

ןואמ

לקשמב הדירי

םיקרפמ יבאכ

םירירש יבאכ

) תומצעה תוקקדהו השלוח םצע לודלד

סיזורפואטסוא

;רבגומ ןובאת וא ןובאת רדעה תקלד

ןורג

רעיש תרישנ

רתי תעזה

םעטה שוחב תוערפה

.םינבלה םדה יאת תריפסב הילע

,יאוול תעפות העיפוה םא

א

ם

תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא אלש יאוול הניוצ ,ןולעב .אפורה םע ץעייתהל ךילע

תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ) תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול

www.health.gov.il

,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

: רושיקל הסינכ י"ע וא

dvers

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=A

EffectMedic@moh.gov.il

5

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .

!הלערה ענמ

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת םתייאר חווטו לעו תוקונית וא/ו םידלי לש

הלערה ענמת ךכ ידי

תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

אפור

ופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ) הג

exp. Date

ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה ( .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

מ הכומנה הרוטרפמטב ןסחא

ךניא רשא תופורתמ רטפיהל דציכ חקורב ץעוויה .תיתיבה הפשאל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא .הביבסה לע הנגהב םיעייסמ הלא םידעצ .דוע ןהב שמתשמ

6

מ . ףסונ עדי

ליעפה רמוחה לע ףסונ

:םג הליכמ הפורתה

Dextrates (hydrated), colloidal anhydrous silica, magnesium stearate

זוקולג ליכמ לונרסופ

עדוה ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס יאמ לבוס ךנה יכ אפורה ידי לע ךל רמאנ םא .הפורתה תחיקל ינפל אפורל

ות המו הפורתה תיארנ דציכ ?הזיראה ןכ

הילבט הסיעלל הנבל החוטשו הלוגע ,

ה םע העבט

לונרסופ

S405

לעמ

לונרסופ

S405

לעמ

לונרסופ

1000

S405

לעמ

1000

:תויומכה יפל םיקובקב הליכמה ןוטרק תזירא

לונרסופ

תוילבט

הסיעלל

לונרסופ

תוילבט

הסיעלל

לונרסופ

1000

תוילבט

הסיעלל

תוקוושמ תוזיראה לכ אלש ןכתיי

םושירה לעב

הדקט

לארשי

עב

"

חר

לעפא

חתפ

הוקת

4951125

:ןרציה םש

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd, 1 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK

הפורתה םושיר סמ

יתכלממה תופורתה סקנפב

תואירבה דרשמב

Fosrenol 500 mg

chewable tablets

: 140 50 31968 00

Fosrenol 750 mg

chewable tablets

: 140 51 31998 00

Fosrenol 1000 mg

chewable tablets

: 140 52 31969 00

:ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע רבוטקוא

2012

דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו

ךיראתב תואירב

רבוטקו

2018

ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה