פולי 5

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
FOLIC ACID
זמין מ:
CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
B03BB01
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
FOLIC ACID 5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
FOLIC ACID
איזור תרפויטי:
FOLIC ACID
סממני תרפויטית:
Prevention and treatment of folic acid deficiency.
מספר אישור:
137 14 31322 00
תאריך אישור:
2012-08-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

01-12-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע ו"משתה (םירישכת

1986

אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה

ילופ

5

תוילבט

,

5

ג"מ

לכ

הילבט

לופ לש

תילופ הצמוח :הליכמ

.ג"מ

Folic acid 5 mg

ה תמישרל םיביכרמ

םיליעפ אל

ףיעס האר

.ףסונ עדימ

םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ,תופסונ תולאש ךל שי הנפ

לא

אפורה

וא

לא

חקורה

ךילע לוטיל .הנוכנה הרוצב הפורתה תא

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

תדעוימ הפורתה

לופיטו העינמ חב

רס

תילופ הצמוחב

:תיטיופרת הצובק

.היתורזגנו תילופ הצמוח

2

.

:הפורתב שומיש ינפל

X

םא הפורתב שמתשהל ןיא

:

ףיעס האר) הפורתה יביכרממ דחאל וא תילופ הצמוחל שיגר ךנה

ךנה ב הלוח ןטרס

םא אלא לבוס ךנה

תילופ הצמוחב רוסחממ האצותכ הימנא

!

:הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

הפורתב שמתשהל ןיא לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ

םא

ךנה הזילאיד רבוע

האצות

.הילכה דוקפתב לשכ

ךנה תראממ הימנאמ לבוס

pernicious anemia

תגיפס תא תענומה ,( ןימטיו

ןימטיוב רסוחמ וא

.םימייוסמ םיגוסמ םילודיגמ לבוס ךנה

) ילילכ ןכמות לש הלתשה תרבע

Coronary stent

ל הביסה תא ררבל שי .תילופ הצמוחב לופיטה ינפל הימנא

!

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

תועפשומ תויהל וא עיפשהל תולולע הלא תופורת) (תילופ הצמוחב שומישמ

דגנ תופורת תותיווע

תויטפליפא

ינפ ןיפזמברק ,ןיאוט

ןודימירפ ,לטיברבונפ

הקיטויביטנא

תילופה הצמוחה תעפשה תא תושילחמ תוקיטויביטנאהמ קלח

םירפוטמירט

נופלוס

םידימ

דחי ןהלש בוליש וא וק

לוזאסקומירט

הקיטויביטנא לכ שבשל הלולע תא תוקידב תואצות ה תמר הצמוח

םדב תילופ

ליצרואורואולפ

לופיטל

םימייוסמ םילודיגב

לע הלקהל םירישכת

לוכיע תויעב

ןוגכ םויזנגמ וא םוינמולא םיליכמה הצמוח ירתוס

שי הצמוח ירתוס תליטנ ןיבל וז הפורת תליטנ ןיב תוחפל םייתעש לש ןמז קרפ תוכחל

) ץבא םיליכמה םירישכת ןוגכ

(הנוזת יפסות וא םינימטיו

ןיזלספלוס

לופיטל תולחמב

יעמ

תויתקלד

סיטילוק

תיביכ

ןורק תלחמ

דרוהל הפורת) ןימאריטסלוכ

(םדב לורטסלוכ תומר

תינורגש םיקרפ תקלד וא תחפס ,ןורק תלחמב לופיטל טסקרטותמ

!

לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

ואקשמ וא תוניי תותשל ןיא םיפירח ת תפוקתב

לופיטה

הפורת

וז

!

הקנהו ןוירה

,וז הפורתב שומישה תלחתה ינפל שי ץעוויהל

אפורב ו הדימב תננכתמ וא הקינמ וא ןוירהב ךנה .בורקב קינהל וא תורהל

!

:תונוכמב שומישו הגיהנ

הניא הפורתה עירפהל הרומא תונוכמב שומישל וא הגיהנל

קלח לע בושח עדימ :הפורתה לש םיביכרמהמ

הילבט לכ

ליכמ כ ה

ג"מ

לולעו זוטקל

.זוטקלל םישיגרה םישנאל קיזהל ידי לע ךל רמאנ םא ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס יא ךל שיש אפורה ב ץעוויה םג האר) וז הפורת תליטנ ינפל ךלש אפור קרפ

.("ףסונ עדימ"

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

.אפורה

.חקורב וא אפורב ץעוויהל שי ,הפורתב שמתשהל ךיא חוטב אל התא םא

:אפורהמ תשרופמ הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ

.םויב תחא הילבט

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

!סועלל ןיא שי םימ טעמ םע הפורתה תא עולבל

.הילבטה תא שותכל ןתינ ךרוצה הרקמב

םייתעש לש ןמז קרפ תוכחל שי הצמוח ירתוס תליטנ ןיבל וז הפורת תליטנ ןיב תוחפל .םויזנגמ וא םוינימולא םיליכמה

רתי תנמ תועטב תלטנ םא

,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא

הנפ

דימ אפורל

רדחל וא

םילוח תיב לש ןוימ

אבהו תא .ךתיא הפורתה תזירא

בוצקה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא שי ,הגאדל םוקמ ןיא , ,תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא

.דחיב תונמ

.םיפירח תואקשמ םע הפורתה תא לוטיל ןיא

!ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

הנמהו תיוותה קודב םעפ לכב

הש

בכרה .הפורת לטונ ך ה םא םייפקשמ .םהל קוקז ךנ

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

סונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופ

4

.

:יאוול תועפות

לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע תילופ הצמוחב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי ,יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית

תיגרלא הבוגת םיחתפמה םישנא םנשי ,הפורת לכב ומכ חתפמ ךנהו הדימב .(רתי תושיגר) :תיאופר הרזע תלבקל דימ הנפו הפורתב שומישה תא קספה ,תואבה תועפותהמ תחא

רג ,החירפ

רועב תוימומדאו ,םינפב תוחיפנ ,

,םייתפש

,ןושל

,ןורג המישנ יישק

,העילבו םלה

רוע

רק העזה , (םיבחרומ םינושיא ,הפב שבוי ,שלח קפוד ,

(רידנ)

תועפות יאוול

תורידנ :תופסונ

רסוח ןובאית תוחיפנ תשוחת ,הליחב ,

ןטבב .םיזג ,

ןימטיו תמרב רסוח לע םידיעמה םינמיסב הרמחה

לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא פותמ ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תע

ב ץעוויהל .אפור

לע חוודל ןתינ ה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוויד" רושיק "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

www.health.gov.il

יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

הסינכ י"ע וא :רושיקל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEf

fectMedic@moh.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

וז הפורת !הלערה ענמ םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש .אפורהמ תשרופמ

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

Exp. Date

.הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת

הרוטרפמטב ןסחאל שי מ הכומנה

25ºC

6

.

:ףסונ עדימ

:םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Pregelatinised starch,

Magnesium stearate

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

ילופ לש הילבט לכ

.הרועקו הלוגע ,הבוהצ איה

לש םיריטסילב הליכמ הזירא לכ

:הזיראב תוילבטה תומכ .תוילבט

.תוילבט

.וקוושי תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתי

ןרציהו םושירה לעב המדקה בוחר ,מ"עב תוימיכ תוישעת טצכ :

יכאלמ תירק ,

:ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע ץרמ

2016

רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר

1371431322

ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה