פאגאינטרון מזרק מוכן לשימוש 120 מק"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

05-12-2020

מרכיב פעיל:
PEGINTERFERON ALFA 2B 120 MCG / 0.5 ML
זמין מ:
MERCK SHARP & DOHME ISRAEL LTD
קוד ATC:
L03AB10
טופס פרצבטיות:
POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION
מסלול נתינה (של תרופות):
S.C
תוצרת:
SCHERING-PLOUGH (BRINNY) IRELAND
קבוצה תרפויטית:
PEGINTERFERON ALFA-2B
סממני תרפויטית:
Peg- Intron is indicated for the treatment of adult patients with histologically proven chronic hepatitis C who have elevated transaminases without liver decompensation and who are positive for serum HCV-RNA or anti-HCV including naive patients with clinically stable HIV coinfection. The best way to use Peg- Intron in this indication is in combination with ribavirin. This combination is indicated in naive patients including patients with clinically stable HIV co-infection and in patients who have failed previous treatment with interferon alpha (pegylated or nonpegylated ) and ribavirin combination therapy or interferon alpha monotherapy. Interferon monotherapy including Peg-Intron is indicated mainly in case of intolerance or contraindication to ribavirin. Please refer also to the ribavirin physician's insert when Pegintron is to be used in combination with ribavirin.
מספר אישור:
130363085800
תאריך אישור:
2009-02-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

05-12-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

05-12-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

05-12-2020

ןכרצלןולעלחפסנ

בשמתשהלדציכ גאפ - ןורטניא הקרזהלטע

ךמצעלקירזהלדציכתוריבסמשומישהתוארוה גאפ - ןורטניא דחשומישלהקרזהלטע - .ימעפ

עפלו,טעבשומישהינפלןפוסדעשומישהתוארוהתאבטיהאורקלשי .דעצרחאדעצןהיפללו

תאךמצעלקירזהלדציכךתואהחניתו/חאהואךלשה/אפורה גאפ - ןורטניא .הקרזהלטע

.תימצעהקרזהלתושירדהוךילהתהתאתנבהשה/חוטבךניהשינפלךמצעלקירזהלןיא

גאפ - ןורטניא םעותואקולחלןיאודבלבדחאםדאשומישלדעוימהקרזהלטע םירחא .

מבי/שמתשה טעבשומישךרוצלהזיראבתולולכהיוטיחהתוילטמבוהקרזההטח גאפ - ןורטניא דבלב .

.שומישהינפלרדחהתרוטרפמטבטעהיכי/אדוו

דיגיךלשה/אפורה דיגת/ השורדההנמהיהמךל ךלופיטךרוצל .

הרעה יפלהנתשמןונימהרותפכעבצ: קזוחה לש גאפ - ןורטניא .הקרזהלטע

הנכה :

חטשמי/אצמ םירמוחהלכ.הקרזהלםיצוחנהםירמוחהלכתאי/ןכהוהקלחהתנכסאללובטיהראומ,יקנהדובע

לשהזיראבםיאצמנםישרדנה גאפ - ןורטניא :הליכמהזיראה.

טע גאפ - ןורטניא

דחהקרזהטחמ - תחאתימעפ

יוטיחתוילטמיתש

שגמ

טעהתאןסחאלשי גאפ - ןורטניא ואיצוהלשישומישהינפלךא,ררקמב תאצוהינפל.רדחהתרוטרפמטלעיגישידכ

הטע גאפ - ןורטניא ךיראתםאטעבי/שמתשתלא.ןוטרקהלעספדומההגופתהךיראתתאי/קודב,ןוטרקהמ

.ףלחהגופתה

טעתאי/אצוה ה גאפ - ןורטניא /טבה.ןוטרקהמ י יכי/אדווטעהןולחךרד תא ה / תא ,המלשהילבטוכותבהאור יקלח

וא,הילבט ףואעבצבואןבלעבצבהקבא - הוהז.טיוו גאפ - ןורטניא .הקרזההינפלטעהךותבלזונהםעבברעתיש

חר תביבסןויקנלערומשלדיפקהלבושח.תבגמבןתואי/בגנוןתואי/ףוטש,ןובסוםימםעהדיפקבךידיתאי/ץ

בוהצימינפיוסיכ ריינמהנגהתיוות

ינוציחיוסיכ

ןונימןמס טעהףוג םירוצעמ

תינולח הזיחאתידי

תינסחמ

י/עצבאנא תא 4 .טעבשומישהינפלםיאבהםייזכרמהםיבלשה

ןושארבלש - בוברע

:חתפמתודוקנ

הבוברעינפל גאפ - ןורטניא .רדחהתרוטרפמטברמוחהיכי/אדוו, יכנאבצמבהקרזהלטעהתארומשלבושח

רפסמהנומתבגצומשיפכ)בוברעהךלהמב 1 .תרחאהארוהשיםאאלא,(

םימבךידיתאףוטשלשי .ןובסו

גאפטעהתאי/בצה - ןורטניא קיזחמביכנאהיהישךכ,הקלחהענומוחוטש,חישקחטשמלע

תאקיזחהלי/ףידעתשןכתיי.(הטמיפלכןונימהתעיבקרותפכ)הזיראבקפוסששגמבאצמנה

.הזיחאהתידיבטעה

טעהלעי/רומש גאפ - ןורטניא לזונהםעהקבאהתאבברעלידכ.שגמביכנאבצמב ל לעי/ץח

ןוילעהיצחה טעהלש הטמיפלכ ,הקלחהענומוחוטשה,חישקהחטשמהןוויכל י/עמשתשדע

("קילק")השיקנ .

.הזבהזםיעגונםיהכהםירוצעמהינששןולחבתוארלי/לכות,השיקנהתאי/עמשתשעגרב

י/ןתמה רפסמ .ןיטולחלסמיתהקבאהשדעתוינש

טמלוהלעמלתונידעבטעהתאי/ךופה .םיימעפה ענמיהלתנמלעטעהתארענלןיא

!ףצקתורצוויהמ

טעהלעי/רומש גאפ - ןורטניא ךרדי/טבה,תעכ.הטמיפלכןונימהתעיבקרותפכשכ,יכנאבצמב

.םלעישדעי/ןתמה,ףצקןיידעשיםא.ירמגלהסמנהקבאהשאדוולתנמלעטעבןולחה

מישהינפלעבצתרסחוהלולצתויהלהסימתהלע .שו י/שמתשתלא וניאהעבצםאהסימתב

.םיקיקלחהליכמואהרוכעאיהםא,ןיקת

לשטעהןולחבתועוברפסמתעפוה גאפ - ןורטניא העפותהנהטחמהרוביחינפלהסימתהלשןוילעהקלחלךומסב

.הניקת

.הטמיפלכןונימהתעיבקרותפכשכ,שגמהךותבהרזחבטעהתאי/םקמ

בלש ינש בח: טחמהתאי/ר

טעהלשימוגהיוסיכתאי/בגנ גאפ - ןורטניא לעהרימשידכךות,תחאיוטיחתילטמםע

.(שגמה)קיזחמהךותביכנאבצמבטעה

תאי/רסהושגמבשהקרזההטחמתאי/חק ריינההסכמ ךא,הילעןגמה לא תאי/ריסת

טחממבוהצהימינפההסכמהתאוא,ינוציחההסכמה .הקרזהה

י/ףחד הקזוחב רפסמהנומת)טעהלשימוגההסכמךותלארשיהקרזההטחמתא 2 (

ךותביכנאבצמבטעהלעהרימשידכךות,ןועשהןוויכבםוקמלהתואי/גרבהו

.שגמה

.םידומצםירוצעמהינששאדוולתנמלעןולחהךרדי/קודב לא,םידומצםניאםא

ותאלשןכתיייכהזטעבי/שמתשת רפסמהנומת)ךלשןונימהתאןווכלי/לכ 3 .(

טעהלעי/רומש גאפ - ןורטניא יכנאבצמב ) הטמיפלכןונימהתעיבקרותפכ לאו(

תאי/ריסת /היהתשדעטחמהיסכמינש י .קירזהלה/ןכומ

אולזוניפדוערורחשתרשפאמושומישלטחמהתא"הניכמ"המוקמלטחמהתגרבה וו רי

.טעב

הרעה .טעהןמררחתשמריואהרשאכהסכמלתחתמףטפטמהלזונטעמבי/ןיחבתוןכתיי:

וזהעפות .הניקת

כי/ןתמה - 5 .ךילהתהםותדעתוינש

םיהכהםירוצעמה הלעמיפלכועוני לזונההארייאלרבכהכלהכהנכומטחמהשעגרבו

)ןולחב הנומת רפסמ 3 .(

רפסמהנומת 1

שגמ ןומיסןמס

רפסמהנומת 2

רפסמהנומת 3

רוצעמ רוצעמ

ישילשבלש ןונימהתעיבק

י/אצוה .שגמהמטעהתא

דעטעבהחוטבהזיחאידכךותןתינהלככהצוחהןונימהתעיבקרותפכתאי/ךושמ

י/הארתש ההכתעבט ץמאמילבותולקבףלשיהלרומאןונימהתעיבקרותפכ.טעהלע

רפסמהנומת 4 .(

הרעה י/היהתרשאכותואי/רזחה.הזבלשבהרזחבןונימהתעיבקרותפכתאי/ףחדתלא:

ומ כ גאפהלשתימצעההקרזההתאעצבלה - .ןורטניא

.ןונימהןמסםעדחאוקבאצמייךלםיאתמהןונימהשדעןונימהתעיבקרותפכתאי/בבוס

)ץמאמאללותולקבבבותסהלרומארותפכה רפסמהנומת 5 םיישקבת/לקתנה/תאםא.(

ןונימהתעיבקרותפכיכי/אדוו,היוצרההנמלרותפכהבוביסתעב הצוחהךושמ לככ

.רשפאה

הרעה ,היוצרההנמלובבוסלואןונימהתעיבקרותפכתאהצוחהךושמלת/לגוסמךניאםא:

ןוכנהןונימהתאקפסיאלאוהוןכתיייכ,הזטעבי/שמתשתלאוזרפומחכי/ליעפתלא .

יסכמתאי/ריסתלא.הקלחהענומוחוטש,חישקחטשמלעטעהתאי/חנה,תוריהזב

תימצעההקרזהלה/ןכומי/היהתשדעהמינפןונימהתעיבקרותפכתאי/ףחדתלאוטחמ

התנמלש גאפ - ןורטניא .

יעיברבלש הסימתהתקרזה

אפורה.ךלשהקרזההםוקמתאי/רחב ה/ החניךלש החנת/ תומוקמהתריחבבךתוא

יאםהתימצעהקרזהלרתויבםיבוטהתומוקמה.(ןטבואךרי,אמגודל) תבכשםעםירוז

י/קירזתלא.ןטבהוהנוילעהעורזהלשינוציחהקלחה,ךריהןוגכ,רירשלרועהןיבןמוש

ךריבקרי/שמתשה,הזרדואמה/תאםא.םיינתומהוקלוארובטלבורקהרוזאבךמצעל

תקרזהלכבהנושםוקמי/רחב.הקרזהלעורזהלשינוציחהקלחבוא גאפ - ןורטניא ידכ

םיבאכעונמל י/קירזתלא.םייוסמםוקמב גאפ - ןורטניא ,םודא,הרוגמרועהובשרוזיאב

.םישוגואהחיתמינמיסםעוא,קלוצמ,םהוזמ,לובח

י/ןתמהו,הקפוסשהיינשהיוטיחהתילטמםעהקרזההרוזיאברועהתאי/הקנ רפסמ

תוינש .רוזיאהתושבייתהל

תאי/רסה הסכמ ינוציחהטחמה הלעמיפלכהכישמב ) רפסמהנומת 6 .(

הזלזונ.הניקתהעפותיהוז,הגאדלא.ימינפהטחמההסכמביבסלזונטעמהיהיוןכתיי

.ףדועלזונברבודמאלא,ןונימהמקלחהווהמוניא

תאי/רסה,שבייתההקרזההרתאשעגרב בוהצהימינפהטחמההסכמ י/ףושחו

.קירזהלה/ןכומה/תאתעכ.הקרזההטחמתאתוריהזב

חה גאפהטעתאי/קז - לעךלשלדוגאהוטעהףוגתאתופטועךיתועבצאשכןורטניא

רפסמהנומת)ןונימהתעיבקרותפכ 7 .(

.אטוחמההקרזההרוזיאברועלפקי/טובצ,הינשהךדיתרזעב

לשתיוזבםרומהרועהלפקלאטחמהתאי/רדחה 45 דע 90 .תולעמ

הטמיפלכןונימהתעיבקרותפכלעי/ץחל ב תוביציותויטיא .דועזזוניארותפכהשדע

ךשמלןונימהתעיבקרותפכיבגלעהטמיפלכךלשלדוגאהםעץוחללי/ךשמה 5

תופסונתוינש המלשההנמהתאתלביקשאדוולתנמלע .

.רועהךותמטחמהתאי/אצוה

רפסמךשמבתילירטסהזגואהנטקתשובחתתרזעבהקרזההםוקמלעתונידעבי/ץחל

ךרוצהתדימב,תוינש .

.(רטסלפ)קבדמדגאםעי/הסכ,םומידעיפומםא.הקרזההםוקמתאי/הסעתלא

הטעתאי/ךלשה גאפ - ןורטניא טחמהםעדחי התוסכלילבמ .רוגסחישקלכימלתוריהזב

.תושיגרואתוחיפנ,םדואתעפוהלבלי/םישוהקרזההםוקמתאםייתעשרובעכי/קודב

תאםא ה / תא וס /רוצ,םימירפסמרובעכתמלענהניאשתירועהבוגתמת/לב י .ךלשיאופרהלופיטהלעיארחאהםערשק

'סמהנומת 4

'סמהנומת 5 תעבט

ההכ

'סמהנומת 6

'סמהנומת 7 טחמהסכמ

ינוציח

טחמהסכמ

בוהצימינפ

ןרצי :

דנלריא,(ינירב)ואלפגנירש .

לעב ה םושיר :

שקרמתרבח א לארשי)םהודופר - 1996 ( ,מ"עב .ד.ת 7121 חתפ, - הוקת 49170 .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה