סרנדה 50

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

03-09-2019

מרכיב פעיל:
SERTRALINE AS HYDROCHLORIDE
זמין מ:
UNIPHARM LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N06AB06
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות
הרכב:
SERTRALINE AS HYDROCHLORIDE 50 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
SERTRALINE
איזור תרפויטי:
SERTRALINE
סממני תרפויטית:
For the treatment of symptoms of depression in patients with or without a history of mania. Following satisfactory respose, continuation with sertaline therapy is effective in preventon relapse of the initial episode of depression or recurrence of further depressive episodes.
מספר אישור:
136 98 31205 00
תאריך אישור:
2012-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-01-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986 - ו״משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

100 ,50

®

הדנרס תופוצמ תוילבט :בכרה :הליכמ 50 הדנרס לש הילבט לכ ג״מ 50 דירולכורדיהכ ןילרטרס

Sertraline (as hydrochloride) 50 mg

:הליכמ 100 הדנרס לש הילבט לכ ג״מ 100 דירולכורדיהכ ןילרטרס

Sertraline (as hydrochloride) 100 mg

םיינגרלאו םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל ״ףסונ עדימ״ :6 קרפ האר אנא ,רישכתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה .חקורה לא וא אפורה ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת םא םג םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא .ךלשל המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םידליב שומישל תדעוימ הניא וז הפורת .םינש 18 ליגל תחתמ םירגבתמו ?הפורתל עגונב תעדל ילע המ תא תולעמ הדרחו ןואכיד תודגונ תופורת תוינדבוא תובשחמו תוגהנתהל ןוכיסה דע םיריעצ םירגובמו םירגבתמ ,םידליב לע ,הפורתב לופיטה תליחת םע .25 ליג בוקעל ,םהיבורקו םיאליגה לכב םילפוטמה תרמחה ןוגכ םייתוגהנתה םייוניש רחא תונפקות ,תוינדבוא תובשחמ ,ןואכידה .המודכו תונפל שי ,הלא ןוגכ םייוניש םילחו הדימב .(2 ףיעס האר) אפורל דימ ?הפורתה תדעוימ המל .1 ןואכיד ינימסתב לופיטל תדעוימ הפורתה .הינאמ לש הירוטסיה אלל וא םע םילוחב לופיטה ךשמה ,תקפסמ הבוגת תגשה רחאל הדוזיפאה תונשיה תעינמב ליעי הפורתב תוינואכיד תודוזיפא וא תינושארה תינואכידה .תופסונ תורזוח :תיטיופרת הצובק םיבכעמ ,SSRIs -ה תצובקל תכייש הפורתה .ןינוטורס לש תרזוח הגיפס לש םייביטקלס הפורתב שומישה ינפל .2 :םא רישכתב שמתשהל ןיא לכל וא ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר התא הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא .(6 ףיעסב םיטרופמ) הפורתה תחפשממ תופורת תלטנ וא לטונ ךנה ,ןילי׳גלס ןוגכ) זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ יבכעמ תויומד תופורת וא (דימבולקומ שי .(דילוזניל ןוגכ) זאדיסקוא ןימאונומ לופיטה םויס רחאל עובש תוחפל ןיתמהל יבכעמב לופיטה תלחתהו ןילרטרסב ןיתמהל ךילע ,ןכ ומכ .זאדיסקוא ןימאונומ לופיטה םויס רחאל םייעובש תוחפל תלחתהו זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמב .ןילרטרסב לופיטה דיזומיפ םשב הפורת תינמז וב לטונ ךנה ןוגכ תוישפנ תוערפהל תדעוימה הפורת) .(הזוכיספ שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא הפורתב :םא אפורל רפס הדנרסב לופיטה ינפל וא היספליפאמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

אפורל עידוהל שי .םיסוכרפ לש הירוטסיה .סוכרפ שחרתמ םא דימ

119308010

01D19

-הינאמ תערפהמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה .הינרפוזיכס וא (תיבטוק-וד הערפה) היסרפיד הדוזיפא תעפוה םע דימ אפורל עידוהל שי .תינאמ תימצע העיגפ לע תובשחמ ךל ויה וא ךל שי

תורהזא״ ףיעס האר) תוינדבוא תובשחמ וא .(״הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ םירידנ םירקמב .תיגרנוטורס תנומסת ךל שי

לטונ התא רשאכ עיפוהל הלולע וז תנומסת הז רישכת םע תומיוסמ תופורת תינמז וב .(״יאוול תועפות״ ,4 ףיעס האר םינימסתל) תלבס םא ךתוא עדייל רומא ךלש אפורה .רבעב וז תנומסתמ ןוויכ ,םדב ןרתנ לש תוכומנ תומר ךל שי

שי .ךכל םורגל לולע הדנרסב לופיטהש תופורת לטונ ךנהו הדימב אפורל עידוהל םג ןכש ,םד ץחל רתיב לופיטל תומיוסמ ןרתנה תמר לע עיפשהל תויושע ולא תופורת ,םישישק םישנאב רהזיהל שי דוחייב .םדב .רתוי הובג ןוכיסה םלצא טילחהל יושע אפורה .דבכ תלחממ לבוס ךנה .הז הרקמב ןתינה הפורתה ןונימב יוניש לע היושע הז רישכת תליטנ .תרכוסמ לבוס ךנה

לעו ךלש םדב זוקולגה תומר לע עיפשהל לש ןונימה תמאתהב ךרוצ תויהל יושע ןכ .ךלש תרכוסב לופיטל תופורתה םימומיד לש תוערפהמ תלבס וא לבוס ךנה ןוגכ) םדה לולידל תופורת לטונ ךנהש וא תא ריבגהל תולולעה (ןיריפסא וא ןירפרוו .םומידל ןוכיסה .(ECT) למשח יעזנב לפוטמ ךנה םיגוס ןוגכ ,םייניעב תויעבמ לבוס ךנה .(םייניעב רבגומ ץחל) המוקואלג לש םימיוסמ תקידב רחאל ,בל בצקב תורידס יאמ לבוס ךנה תכראהכ העודיה ,(ECG) םרגוידרקורטקלא .QT חוורמ :טקש יא/היזיטקא ! ינדרוט טקש יאב רושק הפורתב שומישה

לפוטמה תובר םימעפשכ ,עעונתהל ךרוצהו הזוזת אלל דומעל וא תבשל לגוסמ וניא תועובשב בורל העיפומ וז העפות .(היזיטקא) הלולע ןונימה תאלעה .לופיטה לש םינושארה ,הלאכ תועפות חתפמ התא םאש ךכ ,קיזהל .ךלש אפורל חוודל ךילע :הלימג ינימסת ! םניה לופיטה תקספה םע הלימג ינימסת

תימואתפ הקספה תעב דוחייב ,םיחיכש יולת ךכל ןוכיסה .(4 ףיעסו 3 ףיעס האר) ןונימה תתחפה בצקו ןונימ ,לופיטה ךשמב ולא םינימסת תרמוח ,ללכ ךרדב .הפורתה לש םילפוטמהמ קלחב ,םלוא .תינוניב דע הלק איה ,בורל .םירומח תויהל םילולע ולא םינימסת םינושארה םימיב םיעיפומ ולא םינימסת םינימסת ללכ ךרדב .לופיטה תקספה רחאל קלחב .םייעובשכ ךות םמצעמ םיפלוח ולא םיישדוחכ ךשמיהל םילולע םה םילפוטמהמ ץלמומ ,לופיטה תקספה תעב .רתוי ףאו השולש תועובש רפסמ ךשמב הגרדהב ןונימב תיחפהל ךרדב אפורב ץעוויהל דימת ךילעו םישדוח וא .לופיטה תקספהל רתויב המיאתמה וא ןואכידב הרמחהו תוינדבוא תובשחמ

!

:ךלש הדרחה תערפהב ,הדרח תוערפהמ לבוס וא/ו אכודמ ךנה םא

העיגפ לש תובשחמ םיתיעל ךל ויהיו ןכתי ולא תועפות .תוינדבוא תובשחמ וא תימצע שומישה תליחתב רתוי עיפוהל תולולע ןוויכ ,ןואכיד תודגונ תופורתב ינושארה ךרדב ,ןהלש העפשהה תליחת דע ןמז חקולש .רתוי ףאו םייעובשכ ללכ בושחל ההובג רתוי תוריבסב היהתו ןכתי

:ךכ וא תוינדבוא תובשחמ רבעב ךל ויה םא .תימצע העיגפ לע תובשחמ םירקחממ םינותנ .ריעצ רגובמ התא םא לש רבגומ ןוכיס םייק יכ וארה םיינילק ךומנ םליגש םירגובמב תינדבוא תוגהנתה םיירטאיכיספ םיבצמ םע םינש 25 -מ .ןואכיד תודגונ תופורתב ולפוטש וא תימצע העיגפ לש תובשחמ ךל שי םא

רשק רוצ ,אוהש ןמז לכב תוינדבוא תובשחמ לש ןוימה רדחל דימ הנפ וא ךלש אפורה םע .םילוחה תיב םהיתוחפשמ ינבו םילפוטמה יכ ץלמומ ! ןוגכ םייתוגהנתה םייוניש רחא ובקעי ,תוינדבוא תובשחמ ,ןואכידה תרבגה לופיטה תליחתב דחוימב ,המודכו תונפקות .ילופיטה רטשמב וא ןונימב יוניש לכ םעו תונפל שי הלאכ םייוניש ולחו הדימב .אפורל תידיימ :תויתפורת ןיב תובוגת תופורת הנורחאל תחקל וא חקול התא םא יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת לש הלועפה ןפוא לע תועיפשמ תומיוסמ תופורת תא תיחפהל הלוכי המצעב הדנרס וא ,הדנרס .ןמזה ותואב תולטינה תורחא תופורת לש ןתוליעי תופורתב לפוטמ ךנה םא הדנרסב שמתשהל ןיא :תואבה ןוגכ ,זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ םשב תופורת לופיטל) ןילי׳גלסו (ןואכידב לופיטל) דימבולקומ ,(הקיטויביטנא) דילוזניל ,(ןוסניקרפה תלחמב לש תוהובג תומרב לופיטל) ולב ןליתמ תוערפהב לופיטל תופורת ,(םדב ןיבולגומהטמ .(דיזומיפ) הזוכיספ ןוגכ תוישפנ הלולע הלא תופורת םע דחי הדנרס תליטנ .תורומח יאוול תועפותל םורגל תופורתה תא לטונ התא םא ךלש אפורל רפס :תואבה תושמשמה) םינימטפמא תוליכמה תופורת ,(ADHD) זוכירו בשק תוערפהב לופיטב .(רתי תנמשהו היסלפוקרנ םוקירפיהה חמצ תא םיליכמה םירישכת םוקירפיהה חמצ תעפשה - (St. John’s Wort) .םייעובש דע עובש ךשמיהל היושע תינימאה הצמוחה תא םיליכמה םירצומ .ןפוטפירט .(לודמרט ןוגכ) רומח באכב לופיטל םירישכת

באכב לופיט וא המדרהל תושמשמה תופורת ליניסקוסו םוירוקבימ ,לינטנפ ןוגכ) ינורכ .(ןילוכ ןוגכ) הנרגימב לופיטל םירישכת .(ןאטפירטאמוס .(ןירפרוו) םדה לולידל תופורת תקלד ידגונ) סיטירטרא/באכב לופיטל תופורת ,ןפורפוביא ןוגכ ,]NSAIDs[ םיילדיאורטס אל .(]ןיריפסא[ תיליצילסליטצא הצמוח .(םאפזאיד) העגרהל תופורת .תונתשמ תופורת ,ןיאוטינפ) היספליפאב לופיטל תופורת .(ןיפזאמאבראק ,לאטיבראבונפ .(דימטובלוט) תרכוסב לופיטל תופורת הביק ביכ ,רתי תויצמוחב לופיטל תופורת ,לוזרפוסנל ,לוזרפמוא ,ןידיטמיס) תברצ וא .(לוזרפבר ,לוזרפוטנפ .(םויתיל) ןואכידו הינאמב לופיטל תופורת ןוגכ) ןואכידב לופיטל תורחא תופורת ,ןודוזאפנ ,ןיליטפירטרונ ,ןיליטפירטימא .(ןימאסקובולפ ,ןיטסקואולפ תוערפהו הינרפוזיכסב לופיטל תופורת ןיזמורפמובל ,ןיזאנפרפ ןוגכ) תורחא תוישפנ .(ןיפזנלוא וא וא הזחב באכ ,םד ץחל רתיב לופיטל תופורת ,לימאפארו ןוגכ) בלה בצקו תוריהמ תוסיו .(ןונפאפורפ ,דיניאקלפ ,םזאיטליד ןוגכ) םייקדייח םימוהיזב לופיטל תופורת ,ןיצימורתילט ,ןיצימורתירלק ,ןיציפמפיר .(ןיצימורתירא ןוגכ) יתיירטפ םוהיזב לופיטל תופורת ,לוזאנוקאסופ ,לוזאנוקארטיא ,לוזאנוקוטק .(לוזאנוקולפ ,לוזאנוקירוו וא סדייא/HIV -ה ףיגנב לופיטל תופורת ,ריבנוטיר ןוגכ הזאטורפ יבכעמ) C סיטיטפה .(ריברפלט חותינ רחאל תואקהו תוליחב תעינמל תופורת

.(טנטיפרפא) יפרתומיכ לופיט וא תוערפהל ןוכיס תוריבגמכ תועודיה תופורת תוקיטויביטנאו םייטוכיספ יטנא ןוגכ) בצק .(תומיוסמ ןוזמו הפורתב שומיש שי .לכוא אלל וא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ .םימ טעמ םע הילבטה תא עולבל לופיטה ךלהמב תוילוכשא ץימ תותשל ןיא תמרב היילעל םורגל לולע רבדה ,הפורתב .םדב הפורתה לוהוכלאו הפורתב שומיש תכירצמ ענמיהל שי הפורתב לופיטה ךלהמב .לוהוכלא תוירופו הקנה ,ןוירה ןוירהב ךנהש תבשוח ,הקינמ וא ןוירהב ךנה םא ךלש אפורה םע ץעייתהל שי ,ןוירה תננכתמ וא .וז הפורתב שומישה ינפל אלמ ןפואב העבקנ םרט הדנרס לש תוחיטבה ןוירהה ךלהמב ןתנית הדנרס .תורה םישנ לצא לכ לע הלוע תלעותה יכ ךירעמ אפורה םא קר .רבועל ירשפא ןוכיס הדנרס תלטונ ךנה םא אפורה תא עדייל שי שילשב דחוימבו ,ןוירהב הליטנ .ןוירה ךלהמב רומח בצמל ןוכיסה תא ריבגהל הלולע ,ןורחאה ךשמתמ יתאיר םד ץחל רתי ארקנה ,דולייב םושנל דולייל םרוג הז בצמ .(PPHN) דולייב הלא םינימסת .לחלחכ תואריהלו רתוי רהמ תועשה 24 ךלהמב עיפוהל ללכ ךרדב םיליחתמ הרוק הז םא .דלונ קוניתהש רחאל תונושארה .ךלש אפורל דימ תונפל ךיילע ,ךלש קוניתל ,דולייה לובסל לולע םהמ םירחא םינימסת תועשה 24 ךלהמב ללכ ךרדב םיעיפומ .הדילה רחאל תונושארה לש הלחכה ,המישנב ישוק :םיללוכ םינימסתה ,תולוחכ םייתפש ,ידמ םח וא רק רוע ,רועה יישק ,רתי תופייע ,הלכאה יישק וא תואקה ,םירירש ןויפר וא תושקונ ,ךשמתמ יכב ,הניש ,םירבגומ םיסקלפר ,תותיווע וא תונבצע ,דער .םדב רכוסה תמרב הדירי ,תונזגר דחא םיעיפומ ךקוניתלש הניחבמ תא םא תאש וא ,הדילה רחאל הלאה םינימסתהמ .אפורה םע רשק ירצ ,ךקונית לש ובצממ תגאדומ ןיא .םאה בלחל תשרפומ הדנרס יכ החכוה שי םא אלא ,הקינמ ךנה םא הדנרסב שמתשהל לע הלוע הפורתהמ תלעותה יכ ךירעמ אפורה .ךלש קוניתל ירשפא ןוכיס לכ תופורת יכ עבקנ תויחב וכרענש םירקחמב תוכיאב עוגפל תולולע הדנרס ןוגכ תומיוסמ ןוירפב עוגפל לולע רבדה ,תיטרואית .ערזה יאת ינבב ןוירפב העיגפ התפצנ אל וישכע דע םלוא .םדא תונוכמב שומישו הגיהנ

ךלש תלוכיב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה בכרב גוהנל ןיא ,ןכל .תונוכמ ליעפהל וא גוהנל דציכ עדתש דע תונכוסמ תונוכמ ליעפהל וא .ולא תולועפ עצבל ךתלוכי לע העיפשמ הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ הפורתה עדימ״ :6 ףיעס האר) זוטקל הליכמ וז הפורת ךל שי יכ אפורה ידי לע ךל רמאנ םא .(״ףסונ אפורב ץעוויה ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס יא .וז הפורת תליטנ ינפל ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוהל םאתהב דימת שמתשהל שי ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב חוטב .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה תא לוטיל שי :ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .ברעב וא רקובב םויב םעפ הפורתה לוטיל ןמז המכ ךשמל ךתוא החני ךלש אפורה המכו ךלש הלחמה יפואב יולת הז .וז הפורת .לופיטל ביגמ התא בוט רחאל קר עיפוהל יושע םינימסתב רופישה לופיטב ךישמהל שי ,ללכ ךרדב .תועובש רפסמ .רופישה תעפוה רחאל םישדוח 6 ךשמב ןואכידב שי ,תוילכב וא דבכב תויעבמ לבוס ךנה םא ויתויחנהל עמשיהלו ,ךלש אפורה תא עדייל .לופיטל !תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .לכוא אלל וא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ שומישל הילבטה תא תוצחל ןתינ ךרוצה תדימב לש הסיעל וא השיתכ יבגל עדימ ןיא .ידיימ .הילבטה רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח ,םונמנ :לולכל םייושע רתי תנמ לש םינמיס ,דער ,טקש יא ,ריהמ בל בצק ,האקהו הליחב .הרכה דוביא תורידנ םיתיעלו תרוחרחס הפורתה תא לוטיל תחכש םא גלד ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא העשב האבה הנמה תא חקו החכשנש הנמה לע הלופכ הנמ לוטיל ןיא ןפוא םושב .תדעוימה !החכשנש הנמה םוקמב .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפור םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא לופיטה תא קיספהל דציכ ךתוא החני אפורה ינפל ,תועובש רפסמ ךשמב יתגרדה ןפואב הקספה .תיפוס הפורתה תא לוטיל קיספתש הוולמ תויהל הלולע הפורתה לש תימואתפ תוערפה ,השוחת רסוח ,תרוחרחס ןוגכ תועפותב הליחב ,שאר יבאכ ,טקש יא וא הדרח ,הניש תועפותמ תחא לכ הווח ךנה םא .דער ,תואקהו םע תורחא יאוול תועפות וא ,ולאה יאוולה .אפורל חווד אנא ,לופיטה תקספה תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב יאוול תועפות .4 םורגל לולע הדנרסב שומישה ,הפורת לכב ומכ להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל לובסת אלו ןכתי ,יאוולה תועפות תמישר ארקמל .ןהמ תחא ףאמ .רתויב החיכשה יאוולה תעפות איה הליחב תומלענ בורלו ןונימ תויולת יאוולה תועפות .ךשמתמ לופיטב תותחופ וא דחא לכ הווח התא םא :דימ אפורל רפס ,וז הפורת תליטנ ירחא םיאבה םינימסתהמ .םירומח תויהל םילולע ולא םינימסת תמרוגה הרומח תירוע החירפ חתפמ התא םא

(המרופיטלומ המתירא) תויחופלש תעפוהל ולא .(ןושלהו הפה לע םג עיפשהל לולע הז) -סנביטס תנומסת לש םינימסת תויהל םילוכי (Stevens-Johnson Syndrome) ןוסנו׳ג Toxic Epidermal) ינלער ימרדיפא קמנ וא לופיטה תא קיספי ךלש אפורה .(Necrolysis .ולא םירקמב ךלש לולכל הלוכי רשא ,היגרלא וא תיגרלא הבוגת

יישק ,תדרגמ תירוע החירפ ןוגכ םינימסת םינפב ,םייפעפעב תוחיפנ ,םיפוצפצ ,המישנ .םייתפשב וא םוח ,לושלש ,לובלב ,טקש יא הווח התא םא קפודו תרבגומ העזה ,םדה ץחלב היילע ,הובג .תיגרנוטורס תנומסת לש םינימסת ולא .ריהמ עיפוהל הלולע וז תנומסת םירידנ םירקמב תינמז וב תומיוסמ תופורת לטונ התא רשאכ יושע אפורה ,הז הרקמב .וז הפורת םע .ךלש לופיטה תא קיספהל יושעש המ ,םיביהצמ ךלש םייניעהו רועה םא .דבכל קזנ לע עיבצהל םע ןואכיד לש םינימסת הווח התא םא תובשחמ וא תימצע העיגפל תובשחמ .תוינדבוא םיבצמו החונמ רסוח שיגרהל ליחתמ התא םא הזוזת אלל דומעל וא תבשל לגוסמ ךניא םהב רפסל ךילע .וז הפורת לוטיל תלחתהש ירחא .החונמ רסח שיגרהל תלחתה םא אפורל .(סוכרפ) ףקתה הווח התא םא האר) הינאמ לש הדוזיפא ךל התייה םא שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא״ 2 ףיעס .(״הפורתב םיינילק םירקחמב ופצנ תואבה יאוולה תועפות רחאל הפורתב שומישה ךלהמבו םירגובמב .הקוויש עיפוהל תויושע) דואמ תוחיכש יאוול תועפות :(םישנא 10 ךותמ 1 -מ רתויב ,שאר באכ ,םונמנ ,תרוחרחס ,הניש ידודנ ,הכיפשב לשכ ,הפב שבוי ,הליחב ,לושלש .תופייע דע -ב עיפוהל תויושע) תוחיכש יאוול תועפות :(םישנא 10 ךותמ 1 תלזנ ,ןורג באכ ,תוננטצה

רבגומ ןובאית ,ןובאיתב הדירי

,ינימה קשחב הדירי ,טקש יא ,ןואכיד ,הדרח םייניש תקיחש ,טויס ,תורזומ תשוחת ,תונבצע הזוזת ןוגכ) העונתה ירירשב תוערפה ,דער תושקונ ,הכילהב ישוק ,םיחותמ םירירש ,הבר תוינוצר יתלב תועונתו תויוצווכתה ,םירירש חתמ ,ץוצקעו לומינ ,*(םירירש לש תועונתב םעטב םייוניש ,בשק רדעיה ,םירירש הייאר תוערפה םיינזואב םילוצלצ בל תוקיפד םוח ילג םיקוהיפ ,תואקה ,ןטב באכ ,תוריצע ,לוכיע תוערפה םיזג החירפ ,תרבגומ העזה םירירש באכ ,םיקרפמ באכ ,בג באכ הפקז תויעב ,הרידס אל תסו

םוח ,השלוח ,הזחב באכ ,ילוח תשוחת לקשמב היילע הלבח עיפוהל תויושע) תוחיכש אל יאוול תועפות :(םישנא 100 ךותמ 1 דע -ב ןזואב םוהיז ,יעמב תקלד לודיג תיתנוע היגרלא ,רתי תושיגר דיאוריתה ינומרוה תמרב הדירי

,*תינדבוא תוגהנתה ,תוינדבוא תובשחמ ,היתפא ,תוגירח תובשחמ ,תיטוכיספ הערפה היונרפ ,הירופוא תשוחת ,תונפקות ,תויזה תויוצווכתה ,השוחתב הדירי ,החכש ,תויתיזזת ,תופלעתה ,תוינוצר יתלב םירירש העיגפ ,הדימעב תרוחרחס ,סוכרפ ,הנרגימ רובידב יוקיל ,היצנידרואוקב םיבחרומ םינושיא םיינזוא באכ בל תויעב ,ריהמ בל קפוד ,םד ץחל רתי ,*(הביקב םומיד ןוגכ) םימומיד ןתשב םד ,הקמסה ,המישנ יישק ,ףאהמ םומיד ,המישנ רצוק

םיפוצפצ תקלד ,םיינישב תוערפה ,תפז תייומד האוצ ,רבגומ רויר ,םירוחט ,ןושל תויעב ,טשווב ןושלב הערפה ,םיקוהיג ,העילבב ישוק ,דרג ,רעיש תרישנ ,תלרח ,תוחופנ םייניע הוולמה רועב היעב ,רועה לע תולוגס תודוקנ העיז ,םינפב תוחיפנ ,שבי רוע ,תויחופלשב הרק ,םירירש תותיווע ,תינווינ םיקרפמ תקלד םירירש תשלוח ,*םירירש תוצווכתה ,הנתשהב ישוק ,הנתשהה תורידתב היילע ,תרבגומ הנתשה ,ןתש תחירב ,ןתש ןתמ יא תיליל הנתשה ,םישנו םירבג לש ינימה דוקפתב הערפה קיתרנהמ םומיד ,קיתרנהמ יתועמשמ םומיד ,הכילהב ישוק ,תורומרמצ ,םיילגרב תוחיפנ אמצ לקשמב הדירי ,דבכ ימיזנא תומרב היילע תוינדבוא תובשחמ תעפוה לש םירקמ וחווד הדנרסב לופיטה ךלהמב תינדבוא תוגהנתהו האר( הדנרסב לופיטה תקספהל ךומס וא .)2 ףיעס דע -ב עיפוהל תויושע) תורידנ יאוול תועפות :(םישנא 1,000 ךותמ 1 תוטולב ,(סיטילוקיטרביד) ףיעס תקלד ,*תויסטה רפסמב הדירי ,תוחופנ הפמיל *םינבלה םדה יאת רפסמב הדירי *תוינירקודנא תויעב ,הפירח תיגרלא הבוגת רכוסה ןזאמב הטילשב תוערפה ,הובג לורטסלוכ

היילע ,םדב הכומנ רכוס תמר ,(תרכוס) םדב *םדב הכומנ ןרתנ תמר ,*םדב רכוסה תומרב ,תושגר וא חתמ בקע םייזיפ םינימסת ,תופורתב תולת ,*םיגירחו םיתיעבמ תומולח תמדקומ הכיפש ,תוירורהס ,העונתב ישוק ,תוגירח תועונת ,תמדרת לולע) ימואתפ דח שאר באכ ,רתי תויתשוחת תורציה ברעמה רומח בצמל ןמיס תויהל השיח תוערפה ,*(חומב םד ילכ לש הכיפה ,הלופכ הייאר ,המוקואלג ,תודוקנ תייאר םינוש םינושיא ,ןיעב םד ,רואל ןיעה תושיגר תועמד תייעב ,*הייארב הערפה ,*םלדוגב יא וא תופלעתה ,תרוחרחס ,בל ףקתה םינמיס תויהל םילולע רשא הזחב תוחונ הארנ) תילמשחה תוליעפב יונישל רידס אל בל בצק וא (םרגוידרקורטקלאב טאומ קפוד ,*בלה לש םייפגב היוקל םד תמירז תמקר לש תמדקתמ תוקלטצה ,תוריהמ תומישנ

,*(תילאיציטסרטניא תואיר תלחמ) תואירה ,תויטיא תומישנ ,רובידב ישוק ,ןורגב תורציה םיקוהיש םיביכ ,האוצב םד ,*בלבל תקלד ,הפב םיביכ

הפב באכ ,ןושלב ידוקפתב רומח יוקיל ,דבכ ידוקפתב תויעב *(ןיעה ןבולו רועה תבהצה) תבהצ ,*דבכ יוניש ,*רועב תקצב ,*שמשל תירוע הבוגת יקיקזב החירפ ,הנושמ ףוג חיר ,רעישה הנבמב הערפה ,*רירשה תמקר לש תוקרפתה ,רעישה תומצעב ןתש ןתמב הדירי ,ןתש ןתמ תליחתב ישוק תושרפה ,קיתרנב שבוי ,םיידשהמ השרפה ןיפה רוזיאב תוימומדאו באכ ,תוילאטינג תכשוממ הפקז ,*םיידשה לש הלדגה ,הלרועהו תופורתל תוליבסב הדירי ,עקב הדבעמ תוקידב ,םדב לורטסלוכ תומרב היילע תויעב ,ערזה תוכיאב םייוניש ,*תוניקת אל *השירק םד ילכ תובחרתה העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות :(העבקנ םרט ןתוחיכשש תועפות) *תותסל תליענ *הליל תבטרה שומישה ךלהמב וחוודש יאוול תועפות * -ב תונמוסמ הקוויש תליחת רחאל ,הפורתב תקספה לש הרקמב עיפוהל םילולעה םינימסת לופיט ,תוימואתפב הפורתה תא לוטיל קיספמ התא םא רסוח ,תרוחרחס ןוגכ יאוול תועפות חתפתו ןכתי יבאכ ,הדרח וא תונבצע ,הניש תוערפה ,השוחת .(3 ףיעס האר) תודיערו האקה ,הליחב ,שאר ןוכיס הפצנ ,הז גוסמ תופורת ולטנש םילוחב .תומצעב םירבשל רבגומ תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול .אפורה תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד״ רושיקה לע הציחל תועצמאב תיבה ףדב אצמנש ״יתפורת לופיט בקע יאוול (www.health.gov.il) תואירבה דרשמ רתא לש .יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה .״מ״עב םראפינוא״ תרבחל חוודל ןתינ ,ןיפולחל ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת .אפורהמ תשרופמ הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה (exp. Date) .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה םוקמבו 25°C -ל תחתמ ןסחאל שי :ןוסחא יאנת .רואמ ןגומ ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Microcrystalline Cellulose, Lactose,

Povidone, Sodium Starch Glycollate,

Magnesium Stearate, Opadry White

Y-1-7000.

לש ג״מ 40 הליכמ 50 הדנרס לש הילבט לכ לש הילבט לכ .ןרתנ לש ג״מ 0.13 -כו זוטקל 0.26 -כו זוטקל לש ג״מ 80 הליכמ 100 הדנרס .ןרתנ לש ג״מ :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ רשא (רטסילב) תוישגמ ךותב הזורא

הדנרס שי הזירא לכב .ןוטרק תזירא ךותל תוסנכומ אלו ןכתי .תוילבט 30 וא 28 ,15 ,14 ,10 ,7 .םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ ,תולוגע ,תונבל ,תופוצמ תוילבט ןניה 50 הדנרס .דחאה ןדיצמ הייצח וק םע ,ןהידיצ ינשמ תורומק ,תונבל ,תופוצמ תוילבט ןניה 100 הדנרס הייצח וק םע ,ןהידיצ ינשמ תורומק ,תולוגע .דחאה ןדיצמ .ד.ת ,מ״עב םראפינוא :םושירה לעב םש .6121301 ,א״ת ,21429 קראפ ,מ״עב םראפינוא :ותבותכו ןרציה םש .״למרכ אובמ״ היישעת תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע תארוהל םאתהב ןכדועו ,2013 ראורבפ ךיראתב .2019 ראוני ךיראתב תואירבה דרשמ תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה

136 98 31205 01

- 50 הדנרס 136 99 31204 01 - 100 הדנרס חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن 1986 - )تارضحتسم( طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وسي 100 ،50 ادانيريس ةيلطم صارقأ :بيكرتلا :ىلع 50 ادانيريس نم صرق لك يوتحي غلم 50 ديارولكورديه لكش ىلع نيلارتريس

Sertraline (as hydrochloride) 50 mg

:ىلع 100 ادانيريس نم صرق لك يوتحي غلم 100 ديارولكورديه لكش ىلع نيلارتريس

Sertraline (as hydrochloride) 100 mg

،رضحتسملا يف ةيساسحلا تادلومو ةلاعفلا ريغ داوملا ةمئاقل .»ةيفاضإ تامولعم« :6 ةرقفلا رظنأ ءاجرلا .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .يلديصلا وأ بيبطلا عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت دق وهف .نيرخلآل هيطعت لا .كلجأ نم جلاعلل ءاودلا اذه فصو .كتلاحل ةهباشم ةيبطلا مهتلاح نأ كل ادب ولو ىتح مهرضي نيقهارملاو لافطلأا ىدل لامعتسلإل صصخم ريغ ءاودلا اذه .ةنس 18 رمع نود ام ؟ءاودلا نع فرعأ نأ يلع بجوتي اذام ةروطخ نم ديزت قلقلاو بائتكلإل ةداضملا ةيودلأا ،لافطلأا ىدل ةيراحتنإ راكفأو تافرصت ثودح عم .ةنس 25 رمع ىتح نيعفايلا نابشلاو نيقهارملا ةفاك نم نيجلاعتملا ىلع بجوتي ،ءاودلاب جلاعلا ءدب ةيكولسلا تاريغتلا ةعباتمو ةبقارم ،مهئابرقأو رامعلأا .هباش امو ةيناودع ،ةيراحتنإ راكفأ ،بائتكلإا مقافت لثم ىلإ

لااح هجوتلا بجي ،تاريغتلا هذه لثم تأرط اذإف .)2 ةرقفلا رظنأ( بيبطلا ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ )1 عم ىضرم ىدل بائتكلإا ضارعأ ةجلاعمل صصخم ءاودلا .سوهلل ةقباس نودب وأ جلاعلا ةلصاوم نإف ،ةيفاك ةباجتسإ ىلع لوصحلا دعب يلولأا يبائتكلإا ضراعلا رركت عنمل عجان رمأ وه ءاودلاب .ةيفاضإ ةيبائتكإ ضراوع رركت وأ :ةيجلاعلا ةليصفلا صاصتمإ ةداعإ تاطبثم ،

SSRIs

ةليصف ىلإ ءاودلا يمتني .ةيئاقتنلإا نينوتوريسلا ءاودلا لامعتسإ لبق )2 :اذإ رضحتسملا لامعتسإ زوجي لا دحاو لكل وأ ةلاعفلا ةداملل )يجريلأ(

اساسح تنك ةلصفم( ءاودلا اهيوتحي يتلا ةيفاضلإا تابكرملا نم .)6 ةرقفلا يف تاطبثم ةليصف نم ةيودأ تلوانت وأ لوانتت تنك )ديميبولكوم ،نيليجيليس لثم( زاديسكوأ نيمأ ونوم لثم( زاديسكوأ نيمأ ونوم تاطبثم هبشت ةيودأ وأ ءاهتنإ دعب لقلأا ىلع عوبسأ راظتنلإا بجي .)ديلوزينيل نيمأ ونوم تاطبثمب جلاعلا ءدبو نيلارتريس ـب جلاعلا ىلع نيعوبسأ ةرتف راظتنلإا كيلع ،هنأ امك .زاديسكوأ زاديسكوأ نيمأ ونوم تاطبثمب جلاعلا ءاهتنإ دعب لقلأا .نيلارتريس ـب جلاعلا ءدبو ءاود( ديزوميﭘ مسإب ءاود تقولا سفنب لوانتت تنك .)ناهذلا لثم ةيسفنلا تابارطضلإل صصخ

ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت :اذإ بيبطلل كحإ ،ادانيريس ـب جلاعلا لبق نم وأ عرصلا نم يضاملا يف تيناع وأ يناعت تنك اذإ لاحلا يف بيبطلا غلابإ بجي .تاجلاتخلإ ةقباس .جلاتخإ ثدح ـ سوهلا بارطضإ نم يضاملا يف تيناع وأ يناعت تنك .ةيصخشلا ماصفنإ وأ )بطقلا يئانث بارطضإ( يبائتكلإا .يسوه ضراع روهظ دنع لاحلا يف بيبطلا غلابإ بجي ةيراحتنإ راكفأ وأ سفنلا ةيذأ نع راكفأ كيدل تناك وأ كيدل

.)"ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت" ةرقف رظنأ( يف ةمزلاتملا هذه رهظت دق .نينوتوريسلا ةمزلاتم كيدل

عم تقولا سفنب ةنيعم ةيودأ لوانتت امدنع ةردان تلااح ضارعلأا" ،4 ةرقفلا رظنأ ضارعلأل( رضحتسملا اذه نم تيناع اذإ كبيبط كغلبي نأ ضرتفملا نم .)"ةيبناجلا .قباسلا يف ةمزلاتملا هذه نلأ كلذو ،مدلا يف مويدوصلا نم ةضفخنم بسن كيدل

بيبطلا غلابإ بجي .كلذل يدؤي دق ادانيريس ـب جلاعلا طغض عافترإ ةجلاعمل ةنيعم ةيودأ لمعتست تنك اذإ ىلع رثؤت نأ

اضيأ اهنأش نم ةيودلأا هذه نأ ثيح ،مدلا ىدل صخلأاب رذحلا بجي .مدلا يف مويدوصلا ةبسن .ربكأ مهيدل ةروطخلا نلأ ،نينسملا صاخشلأا نأ بيبطلا نأش نم .دبكلا يف ضرم نم يناعت تنك يذلا ءاودلل يئاودلا رادقملا يف رييغت ءارجإ ىلع ررقي .ةلاحلا هذه يف ىطعي رضحتسملا اذه لامعتسإ نإ .يركسلا نم يناعت تنك يلاتلابو ،كمد يف زوكولﭽلا بسن ىلع رثؤي نأ هنأش نم ةيودلأ يئاودلا رادقملا ةمءلام رملأا جاتحي نأ زئاجلا نم .كيدل يركسلا جلاع تنك وأ ةفزنلأ تابارطضإ نم تيناع وأ يناعت تنك )نيريﭙسأ وأ نيرافراو لثم( مدلا عييمتل ةيودأ لمعتست .فزن ثودح ةروطخ نم ديزت دق يتلا

( ةيئابرهكلا تامدصلاب جلاعتت تنك نم ةنيعم عاونأ لثم ،نينيعلا يف لكاشم نم يناعت تنك .)نينيعلا لخاد طغضلا عافترإ( اموكولﭽلا صحف دعب ،بلقلا مظن ماظتنإ مدع نم يناعت تنك ةلاطإب فرع

ي يذلا ،)

( بلقلل يئابرهكلا طيطختلا

عطقملا :ءودهلا مدع/سولجلا قلق ! ةجاحلاو جعز

ملا ءودهلا مدعب ةلص هل ءاودلا لامعتسإ نإ

جلاعتملا عيطتسي لا نايحلأا نم ريثك يف هنأ ثيح ،ةكرحلل رهظي .)

akathisia

( ةكرح نود نم فوقولا وأ سولجلا .جلاعلا نم ىلولأا عيباسلأا يف بلغلأا ىلع ضرعلا اذه تروطت اذإ ثيحب ،ررضلا قحلي دق يئاودلا رادقملا عفر نإ .كبيبط غلابإ بجي ضارعلأا هذه لثم كيدل :ماطفلا ضارعأ

!

،جلاعلا نع فقوتلا دنع ةعئاش يه ماطفلا ضارعأ نإ

ةرقفلاو 3 ةرقفلا رظنأ( ئجافملا فقوتلا دنع ةصاخ رادقملا ،جلاعلا ةدمب قلعتت كلذ ثودح ةروطخ نإ .)4 ،ةداع .ءاودلل يئاودلا رادقملا ضيفخت ةريتوو يئاودلا ،نكل .ةطسوتم ىتح ةفيفخ ضارعلأا كلت ةدش نوكت ام .نيجلاعت

ملا ضعب ىدل ةديدش ضارعلأا كلت نوكت دق دعب ىلولأا مايلأا يف بلغلأا ىلع ضارعلأا كلت رهظت ءاقلت نم ةداع ضارعلأا كلت لوزت .جلاعلا نع فقوتلا ضعب ىدل رمتست دقو .نيعوبسأ يلاوح للاخ اهسفن نم رثكأ ىتحو رهشأ ةثلاث وأ نيرهش وحن نيجلاعت

ملا يئاودلا رادقملا ضيفختب ىصوي ،جلاعلا فاقيإ دنع .كلذ ةراشتسإ

امئاد كيلعو رهشأ وأ عيباسأ ةدع ةدمل جيردتلاب .جلاعلا فاقيلإ بسنلأا ةقيرطلا نع بيبطلا قلقلا بارطضإ وأ بائتكلإا مقافتو ةيراحتنإ راكفأ

!

:كيدل ،قلقلا تابارطضإ نم يناعت تنك وأ/و

ابئتك

م تنك اذإ

سفنلا ةيذأ نع راكفأ

انايحأ كيدل نوكت نأ زئاجلا نمف رثكأ لكشب ضارعلأا كلت رهظت دق .ةيراحتنإ راكفأ وأ ،بائتكلإل ةداضملا ةيودلأل يلولأا لامعتسلإا ةيادب دنع ،اهريثأت أدبي نأ ىلإ تقولا ضعب رملأا قرغتسي هنلأ كلذو .كلذ نم رثكأ ىتحو نيعوبسلأا يلاوح ةداع :اذكه ريكفتلل ربكأ لامتحإ كيدل نوكي نأ زئاجلا نم

راكفأ وأ ةيراحتنإ راكفأ قباسلا يف كيدل تناك اذإ

.سفنلا ةيذأ نع نم تايطعملا ترهظأ دقل .

ً

اعفاي

ً

اباش تنك اذإ

فرصت ثودحل ةدئاز ةروطخ دوجو ةيريرسلا ثاحبلأا ةنس 25 نع مهرمع لقي نيذلا نيغلابلا ىدل يراحتنإ ةيودأب اوجلوع نيذلاو ةيسفن تلااح نم نوناعي نيذلا .بائتكلإل ةداضم يف ةيراحتنإ راكفأ وأ سفنلا ةيذأ ىلع راكفأ كيدل تدجو اذإ ئراوطلا ةفرغل

لااح هجوت وأ كبيبطب لصتإ ،ناك تقو يأ .ىفشتسملا يف ةعباتمو ةبقارمب مهتلئاع دارفأو نيجلاعتملا ىصوي

!

،ةيراحتنإ راكفأ ،بائتكلإا ةدايز لثم ةيكولسلا تاريغتلا ءارجإ دنعو جلاعلا ةيادب دنع ةصاخ ،هباش امو ةيناودع .يجلاعلا ماظنلا وأ يئاودلا رادقملاب رييغت يأ روفلا ىلع هجوتلا بجي تاريغتلا كلت لثم تأرط اذإف

.بيبطلا ىلإ :ةيودلأا نيب تلاعافتلا ىرخأ ةيودأ

ً

ارخؤم تلمعتسإ اذإ وأ لمعتست تنك اذإ ،ةيئاذغ تافاضإو ةيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب .كلذ نع يلديصلا وأ بيبطلل كحا ادانيريس وأ ،ادانيريس لمع ةقيرط ىلع رثؤت ةيودلأا ضعب متي يتلا ىرخأ ةيودأ ةعاجن نم للقي نأ هنكمي هتاذ دحب .تقولا سفنب اهلوانت :ةيلاتلا ةيودلأاب جلاعتت تنك اذإ ادانيريس لامعتسإ زوجي لا ديميبولكوم لثم ،زاديسكوأ نيمأونوم تاطبثم ىمست ةيودأ ،)نوسنيكراﭘ ءاد ةجلاعمل( نيليجيليسو )بائتكلإا ةجلاعمل( عافترإ ةجلاعمل( نيليتيملا قرزأ ،)يويح داضم( ديلوزينيل تابارطضلإا ةجلاعمل ةيودأ ،)مدلا يف نيبولغوميهتيم بسن .)ديزوميﭘ( ناهذلا لثم ةيسفنلا يدؤي دق ةيودلأا كلت عم ةيوس ادانيريس لامعتسإ نإ .ةريطخ ةيبناج ضارعأ ثودحل :ةيلاتلا ةيودلأا لوانتت تنك اذإ كبيبط غلب جلاع يف ةلمعتسملا( تانيماتيفمأ ىلع يوتحت ةيودأ

يبايتنلإا مونلا ،)ADHD( زيكرتلاو ءاغصلإا تابارطضإ .)ةنمسلا طرفو St. John`s( موكيريﭙيه تابن ىلع ةيواح تارضحتسم ةدمل رمتسي نأ موكيريﭙيه تابن ريثأت نأش نم - )Wort .نيعوبسأ ىتح عوبسأ .نافوتﭙيرت ينيملآا ضمحلا ىلع ةيواحلا تاجتنملا

.)لودامارت لثم( ديدشلا مللأا ةجلاعمل تارضحتسم لثم( نمزملا مللأا ةجلاعمل وأ ريدختلل ةلمعتسم ةيودأ

.)نيلوك لينيسكوسو مويروكاﭭﯿم ،ليناتنف .)ناتﭙيرتاموس لثم( ةقيقشلا ةجلاعمل تارضحتسم .)نيرافراو( مدلا عييمتل ةيودأ

باهتللإا تاداضم( لصافملا باهتلإ/مللأا ةجلاعمل ةيودأ

ضمح ،نيفورﭘوبيإ لثم ،]NSAIDs[ ةيديئوريتسلالا .)]نيريﭙسأ[ كيليسيلاس ليتيسأ .)ماﭙيزايد( ةئدهتلل ةيودأ

.لوبلل ة

رد

ملا ةيودلأا

،لاتيبرابونيف ،نيئوتينيف( عرصلا جلاعل ةــيودأ

.)نيﭙيزامابراك .)ديماتوبلوت( يركسلا جلاعل ةيودأ

ناقرحلا وأ ةدعملا ةحرق ،ةضومحلا طرف ةجلاعمل ةيودأ

،لوزارﭘوتناﭘ ،لوزارﭘوسنلا ،لوزارﭙيموأ ،نيديتيميس( .)لوزارﭙيبار .)مويتيل( بائتكلإاو سوهلا جلاعل ةيودأ

،نيليتﭙيرتيمأ لثم( بائتكلإا ةجلاعمل ىرخأ ةيودأ

.)نيماسكوﭬولف ،نيتيسكوأولف ،نودوزافين ،نيليتﭙيرترون ةيسفنلا تابارطضلإاو ماصفلا ضرم ةجلاعمل ةيودأ

.)نيﭙازنلاوأ وأ نيزامورﭙيموﭭيل ،نيزانيفرﭘ لثم( ىرخلأا وأ ردصلا يف ملأ ،مدلا طغض عافترإ ةجلاعمل ةيودأ

،ميزايتليد ،ليماﭘاريﭬ لثم( بلقلا مظنو ةعرس ميظنتل .)نونيفاﭘورﭘ ،دينيئاكيلف ،نيسيﭙمافير لثم( ةيموثرجلا تاثولتلا ةجلاعمل ةيودأ

.)نيسيمورتيرإ ،نيسيمورتيليت ،نيسيمورتيرلاك ،لوزانوكوتيك لثم( يرطفلا ثولتلا ةجلاعمل ةيودأ

،لوزانوكيروﭬ ،لوزانوكاسوﭘ ،لوزانوكارتيإ .)لوزانوكولف C دبكلا باهتلإ وأ زديلإا/HIV سوريﭬ ةجلاعمل ةيودأ

.)ريﭭيرﭘلايت ،ريﭬانوتير لثم زآيتورﭙلا تاطبثم( وأ ةيحارجلا ةيلمعلا دعب ؤيقتلاو نايثغلا عنمل ةيودأ

.)تناتيﭙيرﭘأ( يواميكلا جلاعلا تابارطضإ ثودح ةروطخ نم ديزت اهنأب فرع

ت ةيودأ

تاداضملا ضعبو ناهذلا تاداضم لثم( بلقلا مظنب .)ةيويحلا ماعطلاو ءاودلا لامعتسإ صرقلا علب بجي .ماعط نودب وأ عم ءاودلا لوانت ناكملإاب .ءاملا نم ليلقلا عم جلاعلا ةرتف للاخ تورف پيرﭽلا ريصع برش زوجي لا .مدلا يف ءاودلا ةبسن عافترلإ يدؤي دق رملأا اذه نلأ ،ءاودلاب لوحكلاو ءاودلا لامعتسإ .ءاودلاب جلاعلا ةرتف للاخ لوحكلا كلاهتسإ نع عانتملإا بجي ةبوصخلاو عاضرلإا ،لمحلا لماح كنأب نيدقتعت ،ةعضرم وأ لمحلا ةرتف يف تنك اذإ لامعتسإ لبق كبيبط ةراشتسإ بجي ،لمحلل نيططخت وأ .ءاودلا اذه

دح

ت مل لماوحلا ءاسنلا ىدل ادانيريس لامعتسإ ةملاس نإ طقف لمحلا ةرتف للاخ ادانيريس ىطع

ي .عطاق لكشب دعب ةروطخ ةيأ نع ديزت ةدئافلا نأب بيبطلا تاريدقت تناك اذإ .نينجلل ةلمتحم للاخ ادانيريس نيلمعتست تنك اذإ بيبطلا ملاعإ بجي ثلثلا يف ةصاخو ،لمحلا للاخ لامعتسلإا نإ .لمحلا ةرتف دولوملا ىدل ةريطخ ةلاح ثودح ةروطخ نم ديزي دق ريخلأا دولوملا ىدل لصاوتملا يوئرلا مدلا طغض عافترإ ىمس

عرسأ لكشب سفنتلا دولوملل ةلاحلا هذه ببس

ت .)PPHN( ةداع روهظلاب ضارعلأا هذه أدبت .قرزلأل لئام ودبي نأو اذإف .عيضرلا ةدلاو يلت يتلا ىلولأا ةعاس 24 ـلا للاخ .كبيبط ىلإ

لااح هجوتلا كيلعف ،كعيضرل رملأا اذه ثدح ةداع رهظت ،دولوملا اهنم يناعي دق يتلا ىرخأ ضارعأ .ةدلاولا يلت يتلا ىلولأا ةعاس 24 ـلا للاخ وأ دراب دلج ،دلجلا قاقرزإ ،سفنتلا ةبوعص :لمشت ضارعلأا تابوعص وأ تاؤيقت ،نيتفشلا قاقرزإ ،مزلالا نم رثكأ نخاس ،لصاوتم ءاكب ،مونلا يف تابوعص ،دئاز قاهرإ ،ماعطلإا يف ،تاجنشت وأ ةيبصع ،نافجر ،تلاضعلا ءاخترإ وأ بلصت .مدلا يف ركسلا ةبسن صقانت ،طخس ،تاسكعنملا ةدايز كعيضر ىدل ضارعلأا كلت ىدحإ روهظ نيظحلات تنك اذإ يلصتإ ،كعيضر عضو نم ةقلق تنك اذإ وأ ،ةدلاولا دعب .ملأا بيلح ربع حرط

ي ادانيريس نأ تبث دقل .بيبطلاب تناك اذإ لاإ ،ةعضرم تنك اذإ ادانيريس لامعتسإ زوجي لا ةروطخ ةيأ نع ديزت ءاودلا نم ةدئافلا نأب بيبطلا تاريدقت .كعيضرل ةلمتحم ةيودلأا ضعب نأب تبث تاناويحلا ىدل تيرج

أ يتلا ثاحبلأا يف دق ،

ايرظن .فاطنلا ةيعونب ررضلا قحل

ت دق ادانيريس لثم ىتح ظحلا

ي مل نكلو ةبوصخلا يف ررضلا رملأا اذه قحلي .رشبلا ينب ىدل ةبوصخلا يف ررض يأ نلآا تانكاملا لامعتسإو ةقايسلا ةقايسلا ىلع كتردق نم فعض

ي دق ءاودلا اذه لامعتسإ نإ وأ تابكرملا ةقايس زوجي لا ،كلذل .تانكاملا ليغشت وأ ءاودلا ريثأت ةيفيك فرعت نأ ىلإ ةرطخلا تانكاملا ليغشت .تاطاشنلا كلت ءارجإ ىلع كتردق ىلع ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم تامولعم" :6 ةرقفلا رظنأ( زوتكللا ىلع ءاودلا اذه يوتحي لمحت مدع كيدل نأب بيبطلا لبق نم كل ليق اذإ .)"ةيفاضإ .ءاودلا اذه لوانت لبق بيبطلا رشتسإ ،ةنيعم تايركسل ؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك )3 .بيبطلا تاميلعت بسحب

امئاد لامعتسلإا بجي قثاو ريغ تنك اذإ يلديصلا وأ بيبطلا نم حاضيتسلإا كيلع .رضحتسملاب جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملاب قلعتي اميف .طقف بيبطلا لبق نم ناددحي جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملا يف ةرم ءاودلا لوانت بجي :ةداع يدايتعلإا يئاودلا رادقملا .ءاسملا يف وأ حابصلا يف مويلا اذه لامعتسإ بجي نمزلا نم ةرتف يلأ كبيبط كدشري .جلاعلل كتباجتسإ ةدوجو كضرم ةعيبطب كلذ قلعتي .ءاودلا

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה