סרטיקן ® 0.25 מ"ג טבליות מסיסות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
EVEROLIMUS 0.25 MG
זמין מ:
NOVARTIS PHARMA SERVICES AG
קוד ATC:
L04AA18
טופס פרצבטיות:
TABLETS DISPERSIBLE
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
NOVARTIS PHARMA STEIN AG, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
EVEROLIMUS
סממני תרפויטית:
Kidney and heart transplantationCertican® is indicated for the prophylaxis of organ rejection in adult patients at low to moderate immunological risk receiving an allogeneic renal or cardiac transplant. In kidney and heart transplantation, Certican should be used in combination with ciclosporin for microemulsion and corticosteroids.Liver transplantationCertican is indicated for the prophylaxis of organ rejection in patients receiving a hepatic transplant. In liver transplantation, Certican should be used in combination with tacrolimus and corticosteroids.
מספר אישור:
132573106300
תאריך אישור:
2010-02-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

28-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

28-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

1986-ו”משתה)םירישכת(םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע

דבלב אפור םשרמ יפ-לע תקוושמ הפורתה

ןקיטרס ןקיטרס

ג”מ0.25 ג”מ0.1

תוסיסמ תוילבט תוסיסמ תוילבט

:הליכמ הסיסמ הילבט לכ :הליכמ הסיסמ הילבט לכ

ג”מ0.25סומילורבא ג”מ0.1סומילורבא

Everolimus0.25 mg Everolimus 0.1 mg

.“ףסונ עדימ“6ףיעס האר:םיליעפ יתלב םירמוח

הזןולע.הפורתבשמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבארק

לאהנפ,תופסונתולאשךלשיםא.הפורתהלעיתיצמתעדימליכמ

.חקורה לא וא אפורה

איה.םירחאלהתואריבעהלןיא.ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת

.המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע

.ןוסיחהתכרעמתואכדמכתועודיהתופורתתצובקלךייתשמןקיטרס

.לתשומה רביאה תייחד תעינמב ףוגל הרזעב ינויח ןקיטרס

?הפורתה תדעוימ המל.1

ילתשומב.דבכואבל,הילכילתשומבלתשתייחדתעינמלשמשמןקיטרס

היסלומאורקימבןירופסולקיצםעבולישבןקיטרסלוטילשיבלוהילכ

םעבולישבןקיטרסלוטילשידבכילתשומבוםידיאורטסוקיטרוקו

.םידיאורטסוקיטרוקו סומילורקט

עודמואןקיטרסלשהלועפהןפואיבגלןהשלכתולאשךלשיםא

.ךלש אפורל הנפ ,ךרובע המשרנ וז הפורת

הפורתב שומיש ינפל.2

:הפורתב שמתשהל ןיא X

,ןקיטרסבלופיטלשהרקמבהקנההתאקיספהלשי.הקינימךניהםא

.םאה בלחל הפורתה רבעמ יבגל תואדוה-יא בקע

ךניהשאפורהידי-לעתושרופמךלרמאנםאאלא,ןוירהבךניהםא

.הל הקוקז

יביכרממדחאלואסומילוריס,סומילורבאלתושיגרךלהעודיםא

אפורהתאעדיאנא.“ףסונעדימ“6ףיעסבםיעיפומההפורתה

םיביכרממדחאלתיגרלאהבוגתרבעבךלהתייהםאלפטמה

.ולא

הפורתב שומישב תועגונה תודחוימ תורהזא

יישק,לועיש:ןוגכ,המישנהתכרעמבםירושקהםימוטפמיסךלשיםא

דציכוםאהטילחיאפורה.אפורלהנפ,המישנהןמזבםיפוצפצ,המישנ

תופורתלבקלךילעםאהוא/ו,ןקיטרסבלופיטהתאךישמהלךילע

.בצמב לופיטל תורחא

תאתולידגמ,ןקיטרסומכ,ןוסיחהתכרעמתאתואכדמרשאתופורת

תכרעמלשורועהלשרקיעב,םיינטרסםילודיגתוחתפתהלןוכיסה

הנגהלגואדלו UV תנירקושמשלהפישחמענמיהלשיןכלע.הפמילה

הנגהםדקמילעבהנירקיננסמ,עבוכ,םיכוראםידגב(המיאתמ

.)’וכו הובג

:דימ אפורל רומא ,תואבה תועפותהמ תחא לכ חתפמ ךנה םא

ימואתפישוקוא,ןושלהואןורגה,םייתפשה,םינפהלשתוחיפנ

;המישנב וא העילבב

ןוגכםירמחומואםיכשמתמההמישנ/תואירבםירושקהםימוטפמיס

;םיפוצפצ וא המישנ יישק ,לועיש

;הרורבהביס אלל רועב תורובח

רוזאמהפילדואתוחיפנ,הליגראלםוחתשוחת,)הינרה(עקב,באכ

;חותינה

ובשרוזאבבאכבהוולמםאדוחייב,ןתשהתקופתבתימואתפהדירי

.הילכה הלתשוה

תאתודירומ,ןקיטרסומכ,ןוסיחהתכרעמתאתואכדמרשאתופורת

זכרמבואאפורבץעוויהלץלמומ.םימוהיזדגנםחליהלףוגהתלוכי

םימוטפמיסוא,תיללכילוחתשוחת,םוחלשהרקמבתולתשהה

ואםירומחםנהשןתשןתמןמזבהבירצתשוחת,לועישןוגכםיימוקמ

.םימי רפסמ םיכשמנ

םתלוכיתאתיחפהלו,םירבגבערזהתוכיאתאתיחפהליושעןקיטרס

םילפוטמלע.הכיפהללכ-ךרדבאיהוזהעפשה.םלועלםידליאיבהל

לופיטהלעאפורהםעןודלםלועלםידליאיבהלםיניינועמהםירבג

.םהלש

אפורה תא עדייל שי ,ןקיטרסב לופיטה ינפל !

.ןוסיח לבקל ךילעש הדימב

.ןוירהב ךניהש תבשוח ואןוירהב ךניה םא

עיפשהלהיושעשהלחממרבעבתלבסםאואדבכבתויעבךלשיםא

.ןונימ תמאתה שרדיתו ןכתיי ,דבכה לע

,)זוטקל,זוטקלג,זוקולג(םימיוסמםירכוסלתוליבס-יאךלשיוהדימב

.זוטקל ליכמ ןקיטרס ןכש

.םדב םינמוש לש ההובג המרמ לבוס ךנה םא

ךשמהבעיפומתופורתהטוריפ(תורחאתופורתלטונךנהוהדימב

.)הז ףיעס

ךכלעעידוהלךילע,יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלשיגרךנהםא

תופורתהנורחאלתחקלםאואתורחאתופורתחקולהתאםא

!

ואאפורלחוודלךילעהנוזתיפסותוםשרמאללתופורתללוכתורחא

.תויתפורת-ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי-יאואםינוכיסעונמלידכחקורל

:חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

ןיטובאפירתוליכמהתופסונתופורתוםדבםינמושתמרתדרוהלתופורת

,ןיצימורתיראלק,לוזאנוקירוו,לוזאנוקארטיא,לוזאנוקוטקוא

ןונימתאתונשלךרוצהיהייכןכתיי.ריבאנוטירואןיצימורתילט

.ןקיטרסה

ןירופסולקיצלטרפ,ןוסיחהתכרעמתאתואכדמהתופורת

.םידיאורטסוקיטרוק וא סומילורקט ,היסלומאורקימב

:ןוגכ,םימוהיזבלופיטלתוירטפדגנתופורתואתוקיטויביטנא

.לוזאנוקולפו ןיצימורתירא ,ןיציפמאפיר

שמשמהיחמצרצומ-) St.John’swort (םוטארופרפםוקירפיה

.םירחא םיבצמבו ןואכידב לופיטל

.ןיאוטינפ ,לאטיבראבונפ ,ןיפזאמאבראק ןוגכ תותיווע דגנ תופורת

,םזאיטליד,ןיפידרקינ,לימאפארוןוגכןדיסתולעתתומסוחתופורת

.םד ץחל רתיב וא בלב תויעבב לופיטל תושמשמה

תופורת,ריבאנרפמאוריבאנידניא,ריבאניפלנןוגכתוזאיטורפיבכעמ

.סדייאב לופיטל תושמשמה ןיפאריבנו זנריבאפאןוגכ HIV –יטנא

וא,םיפירחםיסוכרפבלופיטלתשמשמההפורת,םלוזאדימ

םייאופרםיכילהואחותינךלהמבואינפלהעגרהתפורתכתנתינ

.םירחא

ןוזמו ןקיטרסב שומיש !

ענמיהלשי.ןוזמילבדימתואםעדימת,יבקעןפואבןקיטרסלוטילשי

,הפורתבלפוטמךנהדועלכתוילוכשאץימתייתשותוילוכשאתליכאמ

םיעיפשמהךפוגבםימיוסמםימיזנאלשתוליעפלעירפהללוכירבדהןכש

.ןקיטרס לש טקפאה לע

הקנהו ןוירה

!

רמאנםאאלאןוירהךלהמבתוסיסמתוילבטןקיטרסבשמתשהלןיא

.ול הקוקז ךניהש אפורה ידי-לע תושרופמ ךל

שומישהךלהמבםיתואנןוירהתעינמיעצמאבשמתשהלםישנלע

.לופיטה םויס רחאל תועובש8ךשמב ןכו ,הפורתב

תואדוה-יאבקע,ןקיטרסבלופיטלשהרקמבהקנההתאקיספהלשי

.םאה בלחל הפורתה רבעמ יבגל

תונוכמבשומישו הגיהנ

!

שומישוהגיהנלעןקיטרסתעפשהתקידבלםייפיצפסםייוסינועצובאל

.ולא תויוליעפ לע עיפשי ןקיטרסש יופצ אל ,תונכוסמ תונוכמב

?הפורתב שמתשת דציכ.3

הנמהיהמטילחיאפורה.אפורהתוארוהיפלשמתשהלשידימת

.התואתחקלךרטצתיתמותחקלךרטצתשןקיטרסלשתקייודמה

.ךמצעבןונימהתאתונשלאלםלועלואפורהתוארוהרחאבוקעלשי

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

תופורתבןויסינלעבאפורידי-לעקרךלןתנייןקיטרסלםשרמ

.הלתשהל

:לבוקמה ןונימה

ג”מ0.75וניהלבוקמהיללכהןונימה:בלוהילכתולתשהב

ןירופסולקיצםעדחי,ברעבורקובבחקלנה,םויבםיימעפןקיטרס

רשפאהלככךומסןתניתןקיטרסלשהנושארההנמה.היסלומאורקימב

.הלתשהה רחאל

םיימעפןקיטרסג”מ1וניהיללכהלבוקמהןונימה:דבכתולתשהב

לשהנושארההנמה.סומילורקטםעדחי,ברעבורקובבחקלנה,םויב

.הלתשהה רחאל בוריקב תועובש העברא ןתנית ןקיטרס

ךמדבןקיטרסהתומרלםאתהבתונתשהלהיושעלטונהתאשהנמה

םדתוקידבעצבלךרטציךלשאפורה.םיינילקהםינמיסלםאתהבו

.ןקיטרסה תומר תא דודמל תנמ לע תורידס

עדיילילבמתוילבטןקיטרסלתוסיסמתוילבטןקיטרסמרובעלןיא

.אפורה תא

65ליגלעמםירגובמםילוחבןקיטרסבלופיטםעלבגומןויסינשי

.םינש

.18ליגלתחתמםידליותוקוניתלללכ-ךרדבתדעוימהניאוזהפורת

.םירגבתמו םידליב ןקיטרסב לופיט םע לבגומ ןויסינ שי

:שומישה ןפוא

.דבלב הפה ךרד הליטנל דעוימ

סוכבתוסיסמתוילבטןקיטרסםישלשי:קיטסלפסוכתרזעבןתמ

תוילבטלשתילמיסקמהתומכה.םימל”מ25–כהליכמהקיטסלפ

לשתוילבט15(ג”מ1.5איהםימל”מ25–בסימהלןתינשתוסיסמ

חינהלשי.)ג”מ0.25קזוחהלשתוילבט6–וא,ג”מ0.1קזוחה

ינפלתולקבברעלו,תוקד2–כךשמבסוכבססומתהלתוילבטל

ל”מ25דועבתויראשהתאףוטשלשיהייתשהרחאלדימ.הייתשה

.לכה תא תותשלו םימ

,יבקעןפואבןקיטרסלוטילשיםלואןוזמילבואםעןקיטרסלוטילןתינ

.ןוזמ ילב דימת וא םע דימת

.תוילוכשא ץימ/תוילוכשא םע תוילבטה תא לוטיל ןיא

:לופיטה ךשמ

תנמלעןוסיחהתכרעמתאאכדלךרוצשידועלכךשמילופיטה

.לתשומה רביאה תייחד תא עונמל

:בקעמו תוקידב

תוליעפןחבאי,ךפוגבלתשומהרביאהלשהרידסהתוליעפהתא

גישהלתנמלעהפורתהןונימתאםיאתיותופורתלשהיוצריתלב

.רתויב בוטה לופיטה תא

,סומילורבא(הפורתהתומרתארטנלאפורלתורשפאמםדתוקידב

תומרתאוהילכהתוליעפתאקודבל,)סומילורקט,ןירופסולקיצ

.ךמדב לורטסלוכהו רכוסה

דוקפתךירעהלאפורלתעייסמןכםגןתשתקידבבםינובלחתדידמ

.יתיילכ

,הפורתהןמרחאםדאואדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא

הפורתהתזיראאבהו,םילוח-תיבלשןוימרדחלואאפורלדימהנפ

.ךתיא

,תרכזנשכדימהנמלוטילשי,בוצקהןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא

!דחיבתונמיתשלוטילןיאןפואםושב.ןמזבהאבההנמהתאלוטילו

.ץועי תלבקל אפורל תונפל ןתינ

הילעלםורגללולערבדהןקיטרסבלופיטהתאקיספמהתאםא

תונשלואלופיטהתאקיספהלןיא,ןכל.לתשומהרביאהתייחדליוכיסב

.אפורה תארוהב אלא ןונימה תא

אפורבץעוויה,הפורתבשומישלעגונבתופסונתולאשךלשיםא

.חקורב וא

יאוול תועפות.4

.יאוולתועפותלםורגללולעןקיטרסבשומישה,תופורתהלכבומכ

דימתאל,תורחאתופורתםעבולישבחקלנןקיטרסורחאמםלוא

.ןקיטרסל יאוולה תועפות תא רישי ןפואב ךיישל ןתינ

:םיאבה םירקמב אפורל דימ חוודל שי

םירושקהםימוטפמיסךלשיםאאפורלדימחווד:תואירתקלד

ואהמישניישק,לועישןוגכםירמחומואםיכשמתמההמישנ/האירב

הלולערשאתואירתקלדךלשישךכלעעיבצהליושערבדה.םיפוצפצ

ואןקיטרסבלופיטהתאקיספהליושעאפורה.םייחתנכסמתויהל

.וז יאוול תעפותל רוזעתש הפורת ףיסוהל

םוהיז:המגודל(םימוהיזלןוכיסהתאתולעהליושעןקיטרס:םוהיז

ולאםימוהיז.)היירטפואסוריולשביללכםוהיז,ןתשבםוהיז,הזחב

הרקמבאפורלדימחוודלשי.םייחינכסמףאוםייניצרתויהלםייושע

קקדזתוןכתיי,םוהיזלשםירחאםינמיסואתרומרמצואםוחתיילעלש

.ידיימ לופיטל

ללכ-ךרדברשאהמדאויגנאלםורגללולעןקיטרס:המדאויגנא

.ןורגהואןושלה,םייתפשה,םינפהלשתימואתפתוחפנתהבתנייפואמ

המישנבוהעילבבםיישקלליבוהללולעהזןכשאפורלדימחווד

.םייח ינכסמ תויהל םייושעה

היושעשהלתשהרחאלהערפההניהםינטקםדילכבשירקתורצוויה

רפסמבתימואתפהדירילתמרוגוזהערפה.ןקיטרסבלופיטבשחרתהל

םאאפורלדימחוודלשי.םומידתריצעלתועייסמתויסט.םדבתויסטה

.הרורב הביס אלל ינטנופס םומידב וא הלבחב ןיחבמ התא

לשתימואתפהמיסחהניהתלתשומההילכבםדשירקתורצוויה

תינייפואוזתושחרתה.תלתשומההילכלםדםיקפסמהםדהילכ

ךלשיםאאפורלדימחוודלשי.הלתשההרחאלןושארהשדוחל

ובשרוזאבבאכבהוולמםאדוחייב,ןתשהרוצייבתיתועמשמהדירי

.הילכה הלתשוה

:תופסונ יאוול תועפות

לפוטממרתוילעעיפשהלתויושע(דואמתוחיכשיאוולתועפות

;תונוילעההמישנהיכרדבםוהיז;םימוהיז:)םילפוטמ10לכב1

;םדב)םידירצילגירטולורטסלוכ,םידיפיל(םינמושלשתוהובגתומר

תורבטצה;)םוהיזלןוכיסהתאהלעמ(םינבלםדיאתלשתוכומנתומר

תלוכיתאתיחפהלהלולעםירומחםירקמברשא,בלהקשבםילזונ

רשא,הזחה/תואירהללחבםילזונתורבטצה;בלהלשםדהתביאש

המר(תרכוסלשהעפוה;המישנרצוקלםורגלהלולעםירומחםירקמב

תורבטצה(תקצב;ןטבבאכ;הובגםדץחל;)םדברכוסלשההובג

הנפולופיטבךשמה:חותינהרוזאב)הינרה(עקב;)תומקרבםילזונ

!דימ אפורל

םילפוטמ10-ל1ןיבלעעיפשהלתויושע(תוחיכשיאוולתועפות

יכרדבםוהיז;םיעצפםוהיז;ןתשהיכרדבםימוהיז:)םילפוטמ100לכב

,ןזואבבאכ;יללכבאכ;האקה;הליחב;לושלש;תונותחתההמישנה

תמיסח(םידירותקקפ;םיעצפלשיטיאיופיר;הנקא;ןורגבואףאב

תלתשומההילכבםדישירקתורצוויה;)םדשירקידי-לעישארםדילכ

םורגלהיושעשהילכלםדםיקפסמהםדהילכלשתימואתפהמיסח(

םדבתויסטלשהכומנהמר;םדהתשירקבהערפה;)לתשהןדבואל

המר(הימנא;רועלתחתמתורובחלוא/וםומידלליבוהלהלולעש

,םינבלהםדהיאתרפסמבתינמזובהדירי;)םימודאםדיאתלשהכומנ

תולבח,השלוחלולכלםייושעםימוטפמיסה(םדהתויסטוםימודאה

,םינפהלשתוחפנתה;יתפמיללזונתוליכמהתוטסיצ;)םיפוכתםימוהיזו

החירפםעתובורקםיתיעלתורושקש,ןורגהואןושלה,הפה,םייתפשה

םורבםירומחםיבאכתויהלםילוכיםימוטפמיסה(בלבלבתקלד;דרגו

:תונוא-ןיא;ןתשבןובלח;הפבםיעצפ;)ןובאיתןדבואותואקה,ןטבה

!דימ אפורל הנפו לופיטב ךשמה

10-ל1ןיבלעעיפשהלתויושע(תוחיכשאליאוולתועפות

הזילומה;םירירשבאכ;החירפ:)םילפוטמ1,000לכבםילפוטמ

םילוכיםימוטפמיסה(תואירבתקלד;)םימודאםדיאתלשסרה(

דוקפתבתוערפה;)המישנהןמזבםיפוצפצוהמישניישק,לועישלולכל

תבהצה(תבהצ;הבוטאלתיללכהשגרהבהוולמהדבכתלחמ;יתיילכה

ךשמה:)םלועלםידליאיבהלםירבגלשתלוכיהתאתיחפמ(המרזב

!דימ אפורל הנפו לופיטב

םילפוטמ10-ל1ןיבלעעיפשהלתויושע(תורידניאוולתועפות

תואירבןובלחלשהניקתאלתורבטצה:)םילפוטמ10,000לכב

;)המישניישקו,תופייע,ךשמתמשבילועישלולכלםילוכיםימוטפמיסה(

אפורלהנפולופיטבךשמה:)רועבתימוקמהחירפ(םדהילכבתקלד

!דימ

תוגירחתואצותומכ,ןהלעדומךניאשיאוולתועפותהנכתית,ףסונב

ךלשאפורהןכל.הילכידוקפתלשתוקידבללוכ,הדבעמתוקידבלש

.םייוניש רטנל ידכ םד תוקידב ךל ךורעי

תעפותמלבוסהתארשאכוא,הרימחמיאוולהתועפותמתחאםא

.אפורב ץעוויה אנא ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5

רוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת!הלערהענמ

ענמתךכידי-לעותוקוניתוא/וםידלילשםתייארוםדיגשיהלץוחמ

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגל ןיא .הלערה

ךנהשםעפלכבהנמהותיוותהקודבלשי!ךשוחבתופורתלוטילןיא

.םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ ביכרהל שי .הפורת לטונ

עיפומה( exp . date (הגופתהךיראתירחאהפורתבשמתשהלןיא

ותואלשןורחאהםוילסחייתמהגופתהךיראת.הזיראהיבגלע

.שדוח

.תוחלו רוא ינפמ ןגהלשי .30° C לעמ ןסחאל ןיא

.תירוקמה הזיראב ןסחאל שי

ינמיסהילעשיםאואהמוגפהזיראהםאהפורתבשמתשהלןיא

.הלבח

ףסונ עדימ.6

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Butylatedhydroxytoluene;lactosemonohydrate;hypromellose;

magnesiumstearate;colloidalanhydroussilica;crospovidone;

lactose anhydrous.

טארדיהונומזוטקלג”מ0.9-כהליכמג”מ0.1לשהסיסמהילבטלכ

.סורדיהנא זוטקל ג”מ71.5-ו

טארדיהונומזוטקלג”מ2.2-כהליכמג”מ0.25לשהסיסמהילבטלכ

.סורדיהנא זוטקל ג”מ178.8-כו

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

.תוסיסמ תוילבט תרוצב קוושמ ןקיטרס

תולעב,תובוהצדעתונבלןניהג”מ0.25-וג”מ0.1ןקיטרסתוילבט

.םיעפושמ םיילוש םע תוחוטש ,תולוגע ,שיש יומד הארמ

” JO “,” I “ינשהדצבו” NVR “דחאדצב:תוילבטהיבגלעהעבטה

.המאתהב ,0.25,0.1תוילבט רובע

60לשהזיראלדוגבקוושמ,ג”מ0.25-וג”מ0.1ןקיטרסרישכתה

.תוילבטכ םג ןימז ןקיטרס .תוסיסמ תוילבט

:םייאופר תווצ ישנאל עדימ

:תוסיסמה תוילבטב לופיטו שומיש תוארוה

ןקיטרסםישלשי.ל”מ10לשקרזמתועצמאבהפהךרדןתמ

סימהלןתינשןקיטרסלשתילמיסקמהתומכה.קרזמבתוסיסמתוילבט

5לשןומיסלדעםימףיסוהלשי.ג”מ1.25הניהל”מ10לשקרזמב

תוססומתההירחא.ןידערועינידכךותתוינש90ןיתמהלשי.קרזמבל”מ

ךותלתתלוםימל”מ5םעקרזמהתאףוטשלשי.הפלתורישיתתלשי

.לוהמ זיכרת וא םימ ל”מ100דע10תותשל שי .הפה

שי.)הדנוז(ףאהךרדרדחומההנזההרוניצתועצמאבןתמ

10הליכמההנטקקיטסלפתיסוכבתוסיסמתוילבטןקיטרסםישל

ריזפתהתאםישלשי.ןידעבוברעידכךותתוינש90ןיתמהלוםימל”מ

)תוינש40ךותב(תויטיאבוקירזהלוקרזמךותב)לבקתהשלזונה(

םעםימעפשולש)קרזמהתאו(תיסוכהתאףוטשלשי.הדנוזהךותל

םעהדנוזהתאףוטשלשיףוסבל.הדנוזהךותלקירזהלוםימל”מ5

תוקד30תוחפלךשמלתקדוהמתויהלהכירצהדנוזה.םימל”מ10

.ןקיטרס ןתמ רחאל

ותואתתלשי,הדנוזהךרדםגןתינהיסלומאוקימבןירופסולקיצםא

.םירישכתה ינש תא בברעל ןיא .ןקיטרס ינפל

:ותבותכו םושירה לעב

.הווקת-חתפ ,36םחש ’חר ,י’ג ייא ססיורס המראפ סיטרבונ

:ותבותכו ןרציה םש

.ץיווש ,י’ג ייא ןייטש המראפ סיטרבונ

דרשמביתכלממהתופורתהסקנפבהפורתהםושיררפסמ

:תואירבה

132 56 31062:תוסיסמ תוילבט ג”מ0.1ןקיטרס

132 57 31063:תוסיסמ תוילבט ג”מ0.25ןקיטרס

.2013ראוניב תואירבה דרשמ י”ע רשואו קדבנ הז ןולע

ףאלע.רכזןושלבחסונהזןולע,האירקהתלקהלותוטשפהםשל

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז

1986ـ)تارضحتسم(ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن

طقف بيبط ةفصو بسح ءاودلا قوسي

‮ناكيتريس ‮ناكيتريس

غلم0.25 غلم0.1

ةباوذصارقأ ةباوذ صارقأ

:‮ىلع‬‮يوتحي‬‮باوذ صرق لك :‮ىلع‬‮يوتحي‬‮باوذ صرق لك

غلم0.25سوميلوريڤيا غلم0.1سوميلوريڤيا

Everolimus0.25 mg Everolimus 0.1 mg

.»ةيفاضإتامولعم«6ةرقفلارظنأ:ةلاعفلا ريغ داوملا

هذهيوتحت.ءاودللكلامعتسإلبقاهتياهنىتحنعمتبةرشنلاأرقإ

،ةيفاضإةلئسأكيدلترفوتاذإ.ءاودلانعةزجومتامولعمىلعةرشنلا

.نيرخلآلهيطعتلا.كضرمجلاعلءاودلااذهفصو.يلديصلاوأبيبطلاعجار

.كضرمل هباشم مهضرم نأ كل ادب ولو ىتح مهيذؤي دق وهف

.ةعانملازاهجلةحباككةفورعملاةيودلأاةليصفىلإ‬ ‮ناكيتريس‬ ‮يمتني‬

.عورزملاوضعلاضفرعنمىلعمسجلاةدعاسمليرورض‮ناكيتريس‬

؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ.1

.دبكوأبلق،ةيلكيعرازىدلعورزمجيسنضفرعنملناكيتريسلمعتسي

نمضنيروﭙسولكيسةكراشمببلقوةيلكيعرازىدلناكيتريسلوانتبجي

ةكراشمبناكيتريسلوانتبجيوتاديئوريتسوكيتروكوقيقدبلحتسم

.دبك يعراز ىدل تاديئوريتسوكيتروكو سوميلوركات

فصواذاملوأناكيتريسلمعةقيرطصوصخبةلئسأةيأكيدلترفوتاذإ

.كبيبط عجار ، ءاودلا اذه كل

ءاودلا لامعتسإ لبق.2

:ءاودلالامعتسإزوجيلا X

نيجلاعتتتنكاذإعاضرلإانعفقوتلابجي.ةعاضرلاةرتف‬‮يفتنكاذإ

.ملأا بيلحل ءاودلا لاقتنلإ ةبسنلاب دكأتلا مدع ةجيتن ،ناكيتريس ـب

بيبطلالبقنمةحضاوةروصبكلليقاذإلاإ،لمحلاةرتفيفتنكاذإ

.ءاودلل نيجاتحت كنأب

ءاودلاتابكرمدحلأوأسوميلوريس،سوميلوريڤياـلةيساسحكيدلناكاذإ

اذإجلاعملابيبطلاغلابإءاجرلا.»ةيفاضإتامولعم«6ةرقفبةروكذملا

.تابكرملا هذه دحلأ يسسحت لعف در يضاملا يف كيدل ناك

ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت

‮يفتابوعص‬‮،لاعس‬:‮لثم‬‮،سفنتلازاهجبةطبترمضارعأكيدلتدجواذإ

فيكوناكنإبيبطلاررقي‬.‮بيبطلا‬‮‮عجار‬‮،سفنتلاءانثأريفص‬‮،سفنتلا‬

ىرخأةيودأ‬يقلتكيلعبجوتاذإوأ/و‬‮،ناكيتريس‬‮ـبجلاعلابرارمتسلإاكيلع

.‮عضولا ةجلاعمل‬

‮ماروأروطتلةروطخلاديزت،ناكيتريس‬لثم‮,ةعانملازاهجلةحباكلاةيودلأانإ

ضرعتلانععانتملإابجي‬‮اذل‬.‮يوافمللازاهجلاودلجلا‬‮يفةصاخ‬‮،ةيناطرس‬

ةسبللأا‬(ةمئلامةياقوىلعصرحلاو UV ةيجسفنبلاقوفةعشلألوسمشلل

‬.)‮خلإولاعةياقولماعتاذسمشلانمةيقاولاتاميركلا‬‮،ةعبق‬‮،ةليوطلا

:ةيلاتلا ضارعلأا نم ضرع يأ روطت تنك اذإًلااح بيبطلا غلب

علبلايفةئجافمةبوعصوأ،ناسللاوأةرجنحلا،نيتفشلا،هجولاخافتنإ

؛سفنتلا يف وأ

تابوعص،لاعسلثممقافتتوأرمتستسفنتلا/نيتئرلابقلعتتضارعأ

؛ريفص وأ سفنتلا يف

؛حضاو ببس نود دلجلا يف تامدك

ةقطنمنمزنوأخافتنإ،ةيداعريغةنوخسبروعش،) hernia (قتف،ملأ

؛ةيحارجلا ةيلمعلا

يتلاةقطنملايفملأبقفارتاذإةصاخ،لوبلاجاتنيفءىجافمصقن

.ةيلكلا اهب تعرز

ىلعمسجلاةردقضفخت،ناكيتريس‬لثم،ةعانملازاهجلةحباكلاةيودلأا

يفءاضعلأاعرززكرموأبيبطلاةراشتسإهبىصوملانم.تاثولتلاةبراحم

روعش،لاعسلثمةيعضومضارعأوأ،ةماعةكعوبروعش،ةنوخسثودحةلاح

.مايأ ةدع ةرمتسم وأ ةديدش اهنوك لاح يف لوبتلا ءانثأ ةقرحب

ليلقتو،لاجرلاىدلةيونملاتاناويحلاةيعوننمللقينأناكيتريس‬ــلنكمي

لاجرلاىلع.ًاسوكعةداعنوكيريثأتلااذه.لافطلأاباجنإىلعمهتردق

.مهجلاع صوصخب بيبطلا ةشقانم لافطأ باجنإب نيمتهملا نيجلاعملا

بيبطلاغلابإبجي،ناكيتريس‬ـبجلاعلالبق

!

.حاقل ءارجإ كيلع بجوت اذإ

.لماح كنأب نيدقتعت وأ لماح تنك اذإ

هنأشنمضرمنميضاملايفتيناعاذإوأدبكلايفلكاشمكيدلتدجواذإ

.ةيئاودلا ةعرجلا ةمءلام رملأا بلطتي نأ زئاجلا نم ،دبكلا ىلع رثؤي نأ

نلأ،)زوتكل،زوتكلااﭼ،زوكولﭼ(ةنيعمتايركسللمحتمدعكيدلناكاذإ

.زوتكل يوحي ناكيتريس

.مدلا يف موحشلل ةيلاع ةبسن نم يناعت تنك اذإ

.)دنبلا اذه قايس يف رهظي ةيودلأا ليصفت(ىرخأ ةيودأ لوانتت تنك اذإ

لبقكلذنعبيبطلاغلابإكيلع،ءاوديلأوأماعطيلأًاساسحتنكاذإ

.ءاودلا لوانت

كلذيفامبىرخأةيودأًارخؤمتلوانتاذإوأىرخأةيودأىطاعتتتنكاذإ !

‮،ريقاقعلانيبتلاعافتلانعةجتانلاةعاجنلامدعوأراطخلأا‬‮يدافتلكلذو‬

:لوانتت تنك اذإ صخلأاب يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي

ىلع‬‮يوتحتةيفاضإةيودأومدلا‬‮يفمسدلاةبسنلةضفاخلاةيودلأا‬

‮،نيسيمورتيرلاك‬‮،لوزانوكيروڤ‬‮،لوزانوكارتيإ‬‮،لوزانوكوتيكوأنيتوبافير

‮ةعرجرييغتلةجاحكانهنوكتنأزئاجلانم‬.‮ريڤانوتيروأنيسيمورتيليت‬

‬ .ناكيتريس‬

،قيقدبلحتسمنمضنيروﭙسولكيسادع‬‮،ةعانملازاهجلةحباكةيودأ

‬‮‬.تاديئوريتسوكيتروك وأ سوميلوركات

،نيسيﭙمافير‬:‮لثم‬‮،تاثولتلاجلاعلتايرطفللةداضمةيودأوأةيويحتاداضم

.‮لوزانوكولفونيسيمورتيريإ‬

جلاعللمعتسييتابنجَتنمـ (St.John’swort(موتاروفريپموكيريپيه

.‮‬ىرخأ تلااحو يسفنلا بائتكلإا

.نيئوتينيف‬‮،لاتيبرابونيف‬‮،نيﭙيزامابراك‬لثم‬جلاتخلإا تاداضم

ةلمعتسملامزايتليد‬‮،نيﭙيدراكين‬‮،ليماپاريڤ‮لثم‬‮سلكلاتاونقلةبجاحةيودأ‬

‮‬.‮مدلا طغض عافترإ وأ بلقلا لكاشم جلاعل

ةداضمةيودأ‬‮‬,‮ريڤانيرﭙمأوريڤانيدنيإ‬‮،ريڤانيفلين‬لثمزآيتورﭙلاتاطبثم‬

.زديلأاجلاعلةلمعتسملانيپاريڤينوزنيريڤافيإ‬ ‮لثم‬ HIV ـل

ةئدهتللءاودكىطعيوأ،ةداحلاتاجلاتخلإاجلاعللمعتسيءاود،ملاوزاديم

.ىرخأ ةيبط تاءارجإ وأ ةيحارج ةيلمع ءانثأ وأ لبق

ماعطلاوناكيتريسلامعتسإ

!

بجي.ماعطنودبًامئادوأماعطلاعمًامئاد،ةتباثةروصبناكيتريسلوانتبجي

نلأ،ءاودلابجلاعتتكنأاملاطهريصعبرشوتورفبيرچلالكأنععانتملإا

ىلعرثؤتيتلاكمسجيفةنيعمرئامخطاشنقيعينأنكميرملأااذه

.ناكيتريس ةيلاعف

ةعاضرلاولمحلا

!

ةروصبكلليقاذإّلاإلمحلاءانثأةباوذصارقأناكيتريسلامعتسإزوجيلا

.هنيجاتحت كنأب بيبطلا لبق نم ةحضاو

،ءاودلالامعتسإءانثألمحلاعنملةبسانملئاسولامعتسإءاسنلاىلع

.جلاعلا ءاهتنإ دعب عيباسأ8ةرتفل كلذكو

دكأتلامدعةجيتن،ناكيتريسـبنيجلاعتتتنكاذإعاضرلإانعفقوتلابجي

.ملأا بيلحل ءاودلا لاقتنلإ ةبسنلاب

تانكاملامعتسإوةقايسلا

!

تانكاملامعتسإوةقايسلاىلعناكيتريسريثأتصحفلةنيعمبراجتىرجتمل

.ةطشنلأا هذه ىلع ناكيتريس رثؤي نأ عقوتملا ريغ نم ،ةرطخ

؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك.3

ةعرجلايهامبيبطلاررقي.بيبطلاتاميلعتبسحًامئادءاودلالامعتسإبجي

بجي.اهلامعتسإجاتحتىتمواهلوانتجاتحتيتلاناكيتريسنمةقيقدلا

.كسفن ءاقلت نم ةعرجلا رييغتًادبأ زوجي لاو بيبطلا تاميلعت ةعباتم

.اهب ىصوملا ةعرجلا زواجتت لا

ًاقثاو نكت مل اذإ يلديصلا وأ بيبطلا نم حاضيتسلإا بجي

ةيودأبةربخيذبيبطلبقنمطقفكلىطعُت‬‮ناكيتريس‬‮ـلةيبطلاةفصولا

.‮ءاضعلأا عرز

:ةيدايتعلإا ةيئاودلا ةعرجلا

ناكيتريسغلم0.75يهةيدايتعلإاةيلامجلإاةعرجلا:بلقوةيلكعرزلاحيف

بلحتسمنمضنيروﭙسولكيسعمةيوس،ءاسموًاحابصذخؤت،مويلايفنيترم

.عرزلا دعب نكمأ امًابيرق ىطعت ناكيتريس نم ىلولأا ةعرجلا.قيقد

نيترمناكيتريسغلم1يهةيدايتعلإاةيلامجلإاةعرجلا:دبكعرزلاحيف

نمىلولأاةعرجلا.سوميلوركاتعمةيوس،ءاسموًاحابصذخؤت،مويلايف

.عرزلا دعبًابيرقت عيباسأ ةعبرأ ىطعت ناكيتريس

يفناكيتريسبسنبسحريغتتنأ‬اهلوانتتيتلاةيئاودلاةعرجللنكمي

ةيبطصوحفيرجينأكبيبطجاتحي.ةيريرسلاتاملاعلابسحكلذكوكمد

.ناكيتريس بسن سيقي يك مدلل ةمظتنم

غلابإنودبصارقأ‬ناكيتريس‬ىلاةباوذصارقأ‬ناكيتريس‬نملاقتنلإازوجي‬‮لا

‬.‮بيبطلا

اوزواجترابكىضرمىدل‬ناكيتريس‬ـبجلاعلاصوصخبةدودحمةربخكانه

.‮ةنس‬65‮رمع

.‮ةنس‬18‮رمع نود لافطلأاو عضرلل ةداع صّصخم ريغ‬‮ءاودلا اذه

.‮نيقهارملاولافطلأاىدل‬‮ناكيتريس‬ـبجلاعلاصوصخبةدودحمةربخكانه‬

:لامعتسلإا تاداشرإ

.طقف مفلا قيرط نع لوانتلل صصخم

‮يفةباوذصارقأ‬‮ناكيتريس‬‮عضوبجي‬:‮كيتسلاﭙلانمسأكةطساوبءاطعلإا

‬ .‮ءاملانم‬ ‮ًابيرقتللم‬25‮ىلع‬ ‮يوتحتكيتسلاﭙلانمسأك‬

‮يهءام‬‮للم‬25‮يفاهتباذإنكمي‬‮يتلاةباوذلاصارقلأانمىوصقلاةيمكلا

‬ .)‮غلم‬0.25‮رايعنمصارقأ‬6‮وأ‬ ‮،غلم‬0.1‮رايعنمًاصرق15( ‮غلم‬1.5

لكشبطلخلامث‬‮،ًابيرقتنيتقيقدةدملسأكلا‬‮يفبوذتلصارقلأاكرتبجي

ءامللم‬25ـبىقبتامفطشبجي‬‮ًلااحبرشلادعب‬.‮برشلالبقفيفخ

.‮لماك لكشب برشلا مث نمو ةيفاضإ

ةروصبناكيتريسلوانتبجينكلهنودبوأماعطلاعمناكيتريسلوانتنكمي

.ماعط نودبًامئاد وأ عمًامئاد ،ةتباث

‬.‮تورف بيرچلا ريصع/تورف بيرچلا عم صارقلأا لوانت زوجي‬‮لا

:جلاعلا ةرتف

عنملكلذوةعانملازاهجطيبثتلةجاحكانهتناكاملاطجلاعلارمتسي

.عورزملا وضعلا ضفر

Patient Package insert inaccordance With the

Pharmacists’regulations)PreParations(– 1986

The medicine is dispensed with a doctor’s prescription only

certican ® certican ®

0.1 mg 0.25 mg

dispersible dispersible

tablets tablets

Eachdispersible Each dispersible

tabletcontains: tabletcontains:

Everolimus 0.1 mg Everolimus 0.25 mg

inactive ingredients:See section 6”Further Information“.

readthisleafletcarefullyinitsentiretybeforeusingthe

medicine.Thisleafletcontainsconciseinformationaboutthe

medicine.Ifyouhavefurtherquestions,refertothedoctoror

pharmacist.

Thismedicinehasbeenprescribedforthetreatmentofyour

ailment.Donotpassitontoothers.Itmayharmthem,evenif

itseems to you thattheir ailmentis similar.

Certicanbelongstoagroupofmedicinesknownas

immunosuppressants.Certicanisessentialtohelppreventyour

body from rejecting the transplanted organ.

1.What is the medicine intended for?

Certicanisusedtopreventimplantrejectioninkidney,heart

orlivertransplantrecipients.Forkidneyandhearttransplant

recipients,Certicanmustbetakentogetherwithciclosporin

formicroemulsionandcorticosteroidsandforlivertransplant

recipients,Certicanmustbetakentogetherwithtacrolimusand

corticosteroids.

Ifyouhaveanyquestionsregardingthemechanismofaction

ofCerticanorwhythismedicinehasbeenprescribedforyou,

contactyour doctor.

2.Before using the medicine

do not use the medicine:

Ifyouarebreast-feeding.Breast-feedingshouldbediscontinued

duringtreatmentwithCerticansinceitisnotknownifthe

medicine passes into breastmilk.

Ifyouarepregnant,unlessindicatedbyyourdoctortobe

clearly necessary.

Ifyouhaveaknownsensitivitytoeverolimus,sirolimusortoany

ofthemedicine’singredientsmentionedinsection6”Further

Information“.Pleaseinformtheattendingdoctorifyouhadan

allergic reaction to any of theseingredients in the past.

special warnings regarding use of this medicine

Ifyouexperiencerespiratorysymptoms,suchas:coughing,

difficultyinbreathingandwheezing,consultthedoctor.Your

doctormaydecidewhetherandhowyouneedtocontinue

treatmentwithCertican,and/orwhetheryouneedtoreceive

other medicines to resolve the condition.

Medicineswhichsuppresstheimmunesystem,likeCertican,

increasetheriskofdevelopingcanceroustumours,particularly

oftheskinandlymphoidsystem.Youshouldthereforeavoid

exposuretosunlightandUVlightandtakeappropriateprotective

measures)longclothes,hat,sunscreenswithahighprotection

factor, etc.(.

Ifyoudevelopanyofthefollowingeffectsinformthedoctor

immediately:

Swellingoftheface,lips,throatortongueorsuddendifficulty

swallowing or breathing;

Persistentorworseninglung/breathingsymptomslikecough,

difficulty breathing or wheezing;

Skin bruising withoutobvious cause;

Pain,hernia,unusualwarmth,swellingoroozingfromthesite

ofsurgery;

Suddenreductioninurineoutput,especiallyifaccompanied

by pain where the transplanted kidney is located.

Medicineswhichsuppresstheimmunesystem,likeCertican,

reducethebody’sabilitytofightagainstinfections.Itisadvisable

toconsultthedoctorortransplantcenterincaseoffever,malaise,

orlocalsymptoms,suchascough,burningsensationwhen

urinating which are severe or persistentover several days.

Certicanmayreducethequalityofsperminmenreducingtheir

abilitytofatherchildren.Thiseffectisgenerallyreversible.Male

patientswantingtofatherchildrenshoulddiscusstheirtreatment

with the doctor.

! Beforebeginningtreatmentwithcertican,tellthe

doctor

If you need to receive a vaccine.

If you are pregnantor think you may be pregnant.

Ifyouhaveanyproblemswithyourliverorhavesufferedin

thepastfromadiseasewhichmayhaveaffectedyourliver.A

dosage adjustmentmay be required.

Ifyouhaveintolerancetocertainsugars)glucose,galactose,

lactose(, as Certican contains lactose.

Ifyouaretakingothermedicines)alistofmedicinesappears

later in thissection(.

Ifyouaresensitivetoanytypeoffoodormedicine,informthe

doctor before commencing treatmentwith this medicine.

! ifyouaretakingothermedicinesorifyouhaverecently

takenothermedicines,includingnon-prescriptionmedicinesand

foodsupplements,tellthedoctororpharmacistinordertoprevent

hazards or lack of efficacy arising from drug interactions.

In particular, inform the doctor or pharmacistif you are taking:

Medicinesforloweringbloodlipidlevelsandadditional

medicinescontainingrifabutinorketoconazole,itraconazole,

voriconazole,clarithromycin,telithromycinorritonavir.Itmay

be necessary to modify the dosage of Certican.

Immunosuppressivemedicinesotherthanciclosporinfor

microemulsion, tacrolimus or corticosteroids.

Antibioticsorantifungalmedicinesusedtotreatinfections,

e.g.: rifampicin, erythromycin and fluconazole.

Hypericumperforatum)St.John’swort(-aherbalproductused

to treatdepression and other conditions.

Anti-convulsants,e.g.,carbamazepine,phenobarbital,

phenytoin.

Calciumchannelblockers,e.g.,verapamil,nicardipine,diltiazem,

used to treat heartconditions or highblood pressure.

Proteaseinhibitors,e.g.nelfinavir,indinavirandamprenavir,

anti-HIVdrugs,suchasefavirenzandnevirapineusedtotreat

AIDS.

Midazolam,amedicineusedtotreatacuteseizures,orusedasa

sedativebeforeorduringsurgeryorothermedicalprocedures.

! takingcertican and food

TakeCerticaninaconsistentmanner,eitheralwayswithoralways

withoutfood.Avoideatinggrapefruitanddrinkinggrapefruitjuice

aslongasyouareundertreatmentwiththismedicine,since

thiscaninterferewithcertainenzymes activityinthebodythat

influence Certican’s effects.

! Pregnancy and breast-feeding

Certican dispersible tablets mustnot be used during pregnancy

unless indicated by your doctor to be clearly necessary.

Womenmustuseeffectivecontraceptivemethodsduringtreatment

with the medicine and for 8 weeks after treatmenthas stopped.

Breast-feedingshouldbediscontinuedincaseoftreatmentwith

Certican,sinceitisnotknownifthemedicinepassesintobreast

milk.

! driving and use of machines

NospecificstudiesoftheeffectsofCerticanontheabilitytodrive

andusedangerousmachineryhavebeenconducted.Certicanis

notexpected to affecttheseactivities.

3.hoWshould you use the medicine?

Alwaysuseaccordingtothedoctor’sinstructions.Yourdoctorwill

decideexactlywhichdoseofCerticanshouldbetakenbyyou

andwhenthisshouldbetaken.Followyourdoctor’sinstructions

and never alter the dose yourself.

Do notexceed the recommended dosage.

Check with the doctor or pharmacistif you are unsure.

Certicanwillonlybeprescribedforyoubyadoctorwithexperience

in transplantation medicines.

the standard dosage is:

Kidneyandhearttransplantations:Thegeneralrecommended

doseis0.75mgCerticantwicedaily,takeninthemorningand

intheevening,togetherwithciclosporinformicroemulsion.The

firstdoseofCerticanwillbegivenassoonaspossibleafterthe

transplantation.

Livertransplantation:Thegeneralrecommendeddoseis1mg

Certicantwicedaily,takeninthemorningandintheevening,

togetherwithtacrolimus.ThefirstdoseofCerticanwillbegiven

approximately four weeks after transplantation.

YourdosemaybeadjusteddependingonthelevelofCerticanin

yourbloodandonclinicalsigns.Yourdoctorwillneedtoperform

regular blood tests in order to measure Certican levels.

DonotswitchfromCerticandispersibletabletstoCerticantablets

withoutinforming your doctor.

ThereislimitedexperiencewiththeadministrationofCertican

in elderly patients, above the age of 65.

Thismedicineisnotusuallyintendedforuseininfantsand

children under 18 years of age.

ThereislimitedexperiencewiththeadministrationofCertican

in children and adolescents.

directions for use:

For oral useonly.

Administrationwiththehelpofaplasticcup:PlacetheCertican

dispersibletabletsinapproximately25mlofwaterinaplastic

cup.Themaximalamountofthedispersibletabletsthatcan

bedispersedin25mlofwateris1.5mg)15tabletsof0.1mg

strength,or6tabletsof0.25mgstrength(.Leavethecupfor

approximately2minutestoallowthetabletstodisintegrateand

shakegentlybeforedrinking.Afterwards,immediatelyrinsethe

remainswithanadditional25mlofwateranddrinkcompletely.

CerticanmaybetakenwithorwithoutfoodbutCerticanshould

betakeninaconsistentmanner,eitheralwayswithoralways

withoutfood.

duration of treatment:

Treatmentwillcontinueforaslongasyouneedimmunosuppression

to preventyou from rejecting your transplanted organ.

tests and follow-up:

Regularcheck-upswithbloodandurinetestsareessentialfor

yourdoctortoassesstheregularfunctionofyourtransplanted

organ,todetectpossibleunwanteddrugeffectsandtoadaptthe

dosage of your medicine to obtain the besttreatment.

Bloodtestsallowthedoctortomeasurelevelsofthedrug

)everolimus,ciclosporin,tacrolimus(,tocheckyourkidneyactivity

and the levels of sugar and cholesterol in your blood.

Measurementofproteinsinaurinesamplealsohelpsthe

physician to assess kidney activity.

ifyoutookanoverdose,orifachildoranotherpersonhas

accidentallyswallowedthemedicine,referimmediatelytoa

doctororproceedtoahospitalemergencyroom,andbringthe

package of the medicine with you.

ifyouforgottotakethismedicineattherequiredtime,

takeitassoonasyouremember,thencontinuetotakeitatthe

usualtimes.Nevertaketwodosestogether!Youcanaskyour

doctor for advice.

ifyoustoptreatmentwithcertican,thismayincreasethe

chanceofrejectionofyourtransplantedorgan.Therefore,donot

stopthetreatmentorchangeyourdosageunlessinstructedto

doso by the doctor.

Ifyouhavefurtherquestionsregardinguseofthemedicine,

consulta doctor or pharmacist.

4.sideeffects

Likeallmedicines,useofCerticancancausesideeffects.

However,sinceCerticanistakenincombinationwithother

medicines,thesideeffectscannotalwaysbedirectlyattributed

with certainty to Certican itself.

Inform the doctor immediately in the following cases:

inflammationofthelungs:Tellyourdoctorstraightawayif

youexperiencepersistentorworseninglung/breathingsymptoms

likecough,difficultybreathing,orwheezing.Thismightindicate

thatyouhavelunginflammationwhichcanbelife-threatening.

YourdoctormightdiscontinueyourtreatmentwithCertican,or

add another medicine to help with this side effect.

infection:Certicancanincreaseyourriskofgettinginfections

)e.g.,chestinfections,urinaryinfections,generalviralor

fungalinfections(.Theseinfectionscanbeseriousandeven

life-threatening.Tellyourdoctorstraightawayifyouhaveincreased

temperatureorshiveringorothersignsofaninfectionasyou

mightneed urgenttreatment.

angioedema:Certicancancauseangioedemawhichtypically

appears as sudden swelling of your face, lips, tongue or throat.

Tellyourdoctorstraightawayasthismayleadtodifficultiesin

swallowing and breathing which may be life-threatening.

thromboticmicroangiopathyisapost-transplantdisorderwhich

canoccurwithCerticantreatment.Thisdisordercausesasudden

reductioninthenumberofplateletsinyourblood.Plateletshelp

stopbleeding.Youshouldtellyourdoctorstraightawayifyounotice

spontaneous bleeding or bruising for no obvious reason.

kidneygraftthrombosisis thesuddenblockageoftheblood

vesselssupplyingatransplantedkidney.Typicallyitoccurswithin

thefirstmonthaftertransplantation.Tellyourdoctorstraight

awayifyouhaveasignificantdropinyoururineproduction,

especiallyifaccompaniedbypainwhereyourtransplantedkidney

is located.

additional side effects:

Verycommonsideeffects)mayaffectmorethan1inevery

10patients(:Infections;upperrespiratorytractinfection;high

levelsoffats)lipids,cholesterolandtriglycerides(intheblood;

reducedlevelofwhitebloodcells)increasingriskofinfection(;

fluidcollectioninthesacaroundtheheart,whichinseverecases,

candecreasetheheart’sabilitytopumpblood;fluidcollectionin

thelungs/chestcavity,whichifsevere,cancausebreathlessness;

onsetofdiabetes)highlevelofsugarintheblood(;highblood

pressure;abdominalpain;oedema)accumulationoffluidinthe

tissues(;herniaatthesiteofsurgery:continuetreatmentand

contactthe doctor immediately!

commonsideeffects)mayaffectbetween1and10patients

inevery100patients(:Urinarytractinfections;woundinfection;

lowerrespiratorytractinfection;diarrhoea;nausea;vomiting;

generalpain;painintheear,noseorthroat;acne;slowedwound

healing;venousthrombosis)blockageofamajorbloodvesselby

abloodclot(;kidneygraftthrombosis)suddenblockageofthe

bloodvesselssupplyingthetransplantedkidneywhichmayresult

ingraftloss(;defectinbloodclotting;reducedbloodplatelet

countwhichcanleadtobleedingand/orbruisingunderneath

theskin;anaemia)reducedredbloodcellcount(;simultaneous

reductionofwhiteandredbloodcellsandofplatelets)symptoms

mayincludeweakness,bruisingandfrequentinfections(;cysts

containinglymphfluid;swellingoftheface,lips,mouth,tongueor

throatoftenassociatedwithrashanditching;inflammationofthe

pancreas)symptomsmaybesevereupperstomachpain,vomiting

andlossofappetite(;mouthsores;proteinintheurine;impotence:

uncommonsideeffects)mayaffectbetween1and10

patientsinevery1,000patients(:Rash;musclepain;

haemolysis)destructionofredbloodcells(;inflammationofthe

lungs)symptomsmayincludecoughing,difficultyinbreathingand

wheezing(;kidneyfunctiondisorders;liverdiseaseaccompanied

byfeelinggenerallyunwell;jaundice)yellowingoftheskinand

eyeswithdarkenedurine(;decreaseinnumberofspermatozoidsin

sperm)decreaseslikelihoodofmenbeingabletofatherchildren(:

continue treatment and contactthe doctor immediately!

raresideeffects)mayaffectbetween1and10patients

inevery10,000patients(:Abnormalaccumulationofprotein

inthelungs)symptomsmayincludepersistentdrycough,

fatigueanddifficultyinbreathing(;inflammationofbloodvessels

)localisedrashonskin(:continuetreatmentandconsultthedoctor

immediately!

Additionally,theremaybesideeffectsthatyouarenotaware

of,suchasabnormallaboratorytestsresults,includingkidney

functiontests.Therefore,yourdoctorwillpreformbloodtestsfor

you, in order to monitor any changes.

Ifoneofthesideeffectsworsensorifyousufferfromasideeffect

notmentioned in the leaflet, pleaseconsult with the doctor.

5.hoWshouldthemedicineBestored?

Avoidpoisoning!Thismedicine,andanyothermedicine,should

bekeptinasafeplaceoutofthereachandsightofchildrenand/

orinfantsinordertoavoidpoisoning.Donotinducevomiting

unless explicitly instructed to do so by the doctor.

Donottakemedicinesinthedark!Checkthelabelandthedose

eachtimeyoutakemedicine.Wearglassesifyouneed them.

Donotusethemedicineaftertheexpirydate)exp.date(

appearingonthepackage.Theexpirydatereferstothelast

day of thatmonth.

Do notstore above 30°C. Protectfrom light and moisture.

Store in the original package.

Donotusethismedicineifthepackageisdamagedorifit

shows signs of tampering.

6.furtherinformation

In addition to the active ingredient, the medicine also contains:

Butylatedhydroxytoluene;lactosemonohydrate;hypromellose;

magnesiumstearate;colloidalanhydroussilica;crospovidone;

lactose anhydrous.

Eachdispersibletabletof0.1mgcontainsabout0.9mglactose

monohydrate and 71.5 mg lactoseanhydrous.

Eachdispersibletabletof0.25mgcontainsabout2.2mglactose

monohydrate and about 178.8 mg lactoseanhydrous.

howdoesthemedicinelooklikeandwhatarethecontents

of the package:

Certican is marketed in the form of dispersible tablets.

Certican0.1mgand0.25mgtabletsarewhitetoyellowish,

marbled, round, flat with bevelled edge.

Engravedonthetablets:Ononeside”NVR“andontheother

side”I“,”JO“for tablets 0.1, 0.25, respectively.

TheCertican0.1mgand0.25mgpreparationissuppliedinpacks

containing60dispersibletablets.Certicanisalsoavailableas

tablets.

information for health care professionals:

Instructions for useand handling of the dispersible tablets:

administrationina10mloralsyringe.PlacetheCertican

dispersibletabletsintoasyringe.Themaximumamountof

Certicanthatcanbedispersedina10mlsyringeis1.25mg.

Addwatertothe5mlmarkinthesyringe.Wait90secondswhile

shakinggently.Afterdispersiondeliverdirectlyintothemouth.

Rinsethesyringewith5mlwaterandadministerintothemouth.

Drink 10 to 100 ml of water, or diluted syrup.

administrationvianasogastrictube.PlacetheCertican

dispersibletabletsinasmallplasticmedicinebeakerwhich

contains10mlwaterandwait90secondswhileswirlinggently.

Putthedispersionintoasyringeandinjectslowly)within40

seconds(intothenasogastrictube.Rinsethebeaker)and

thesyringe(3timeswith5mlwaterandinjectintothetube.

Finallyflushthetubewith10mlwater.Thenasogastrictube

shouldbeclampedforaminimumof30minutesafterCertican

administration.

Ifciclosporinformicroemulsionisalsoadministeredvia

nasogastrictube,itshouldbeadministeredbeforeCertican.The

two drugs should not be mixed.

licenseholder andaddress:

Novartis PharmaServices AG, 36 Shacham St.,Petach-Tikva.

manufacturer andaddress:

Novartis PharmaStein AG, Switzerland.

registrationnumberofthemedicineinthenationaldrug

registry of theministry ofhealth:

Certican 0.1 mg dispersible tablets:132 56 31062

Certican 0.25 mg dispersible tablets:132 57 31063

ThisleafletwascheckedandapprovedbytheMinistryofHealth

:ةبقارمو صوحف

مييقتبكبيبطموقييكةيرورضيهلوبلاومدللةمظتنملاةيبطلاصوحفلانإ‬

بوغرملاريغريثأتلاصخشُيو،كمسجيفعورزملاوضعللمظتنملاطاشنلا

.لضفلأا جلاعلا ىلع لوصحلل كلذو ةيئاودلا ةعرجلا مئلايو ةيودلأل

،سوميلوريڤيا(ءاودلابسنةبقارمنمبيبطلانّكمتمدللةيبطلاصوحفلا

لورتسلوكلاوركسلابسنوةيلكلاطاشنصحفو،)سوميلوركات،نيروﭙسولكيس

مييقتيفًاضيأبيبطلادعاسيلوبلاصحفيفتانيتورﭙلاسايق.كمديف

.ةيولكلا ةفيظولا

اذهنمأطخلابرخآصخشوألفطلاعلباذإوأةطرفمةعرجتلوانتاذإ

ىفشتسملايفءىراوطلاةفرغىلإوأبيبطلاىلإهجوتلاكيلع‬‮،ءاودلا

‬.‮كعم ءاودلا ةوبع‮ًابحطصم‬‮ًلااح

،كركذتلاحةعرجلوانتبجي،نيعملاتقولا‬ ‮يفءاودلااذهلوانتتيسناذإ

‮يأ‬‮يف‬‮ًاعمنيتعرجلوانتزوجي‬‮لا‬.‮اهدعوم‬‮يفةمداقلاةيئاودلاةعرجلالوانتو‬

.‮ةراشتسلإا‬ ‮يقلتلبيبطللهجوتلاناكملإاب‬ !‮لاوحلأانملاح‬

لامتحلإاةدايزببسيدقرملأااذهنإفناكيتريسـبجلاعلانعتفقوتاذإ

ةعرجلارييغتوأجلاعلانعفقوتلازوجي‬‮لا،كلذل‬‮،عورزملاوضعلاضفرل

‬.‮بيبطلا نم تاميلعتب لاإ ،ةيئاودلا

وأبيبطلارشتسا،ءاودلالامعتسإلوحىرخأةلئسأكيدلترفوتاذإ

.يلديصلا

ةيبناجلا ضارعلأا.4

ًارظننكل.ةيبناجًاضارعأببسيدقناكيتريسلامعتسإنإ،ءاودلكبامك

ةروصبًامئادبسنننأنكميلاف،ىرخأةيودأعمةكراشمبذخؤيناكيتريسنلأ

.ناكيتريس ــل ةيبناجلا ضارعلأا ةرشابم

:ةيلاتلا تلااحلا يف بيبطلا ىلإًلااح هجوتلا بجي

/ةئرلابةلصاهلضارعأكيدلتدجُواذإًلااحبيبطلاغّلب:نيتئرلاباهتلإ

.ريفصوأسفنتلايفتابوعص،لاعسلاكمقافتتوأرمتستيتلاوسفنتلا

نأنكمييذلاكيدليوئرباهتلإدوجوىلعلدينأرملأااذهنأشنم

ناكيتريسـبجلاعلافقوينأبيبطللنكمي.كتايحىلعًارطخلكشي

.يبناجلا ضرعلا اذهب دعاسي ءاود فيضي وأ

يفثولت:ًلاثم(تاثولتثودحلةروطخلاديزينأناكيتريسنأشنم:ثولت

هذهلنكمي.)رطفوأسورﭙڤنعجتانماعثولت،لوبلايفثولت،ردصلا

بيبطلاغلابإبجي.ةايحلاىلعًارطخلكشتلبةيدجنوكتنأتاثولتلا

،ثولتللىرخأتاملاعوأةريرعشقوأةنوخسلايفعافترإثودحلاحيفًلااح

.يروف جلاعل جاتحت نأ زئاجلا نم

ةداعزيمتتيتلاةيئاعوةمذوببسينأنكميناكيتريس:ةيئاعوةمذو

.ةرجنحلا وأ ناسللا ،نيتفشلا ،هجولل ئجافم خافتنإب

سفنتلايفوعلبلايفتابوعصببسينأنكميرملأااذهنلأًلااحبيبطلاغّلب

.ةايحلا ىلعًارطخ لكشت نأ اهنكمي

هنكميعرزلادعببارطضإوهةريغصلاةيومدلاةيعولأايفةرثخلكشت

ئجافمضافخنإببسيبارطضلإااذه.ناكيتريسـبجلاعلادنعثدحينأ

غلابإبجي.فزنلافقوىلعدعاستتاحيفصلا.ةيومدلاتاحيفصلاددعب

.حضاو ببس نودب يوفع فزن وأ ةمدك ظحلات تنك اذإًلااح بيبطلا

ةيومدلاةيعولألئجافمدادسنإوهةعورزملاةيلكلايفةيومدةرثخلكشت

.عرزلادعبلولأارهشللزيممثدحلااذه.ةعورزملاةيلكللمدلادوزتيتلا

ًةصاخ،لوبلاجاتنإبظوحلمضافخنإكيدلدجواذإًلااحبيبطلاغلابإبجي

.ةيلكلا عرز ناكم يف ملأب قفارت اذإ

:ةيفاضإ ةيبناج ضارعأ

لكلدحاوجلاعمنمرثكأىلعرثؤتنأنكمي(ًادجةعئاشةيبناجضارعأ

ةيلاعبسن؛ةيولعلاةيسفنتلاقرطلايفثولت؛تاثولت:)نيجلاعم10

ةضفخنمبسن؛)تاديريسيلچيرتولورتسلوك،تاديﭙيل(مدلايفموحشلل

،بلقلافلاغيفلئاوسمكارت؛)ثولتثودحةروطخديزت(ءاضيبلامدلاايلاخل

يفلئاوسمكارت؛مدلاخضىلعبلقلاةردقةريطختلااحيفللقيدقيذلا

؛سفنتلايفقيضةريطختلااحيفببسيدقيذلا،ردصلا/نيتئرلافيوجت

يفملأ؛عفترممدطغض؛)مدلايفركسللةيلاعةبسن(يركسلاروهظ

ةيلمعلاناكميف) hernia (قتف؛)ةجسنلأايفلئاوسمكارت(ةمذو؛نطبلا

ًلااح بيبطلا عجارو جلاعلا يف رمتسإ:ةيحارجلا

نيجلاعم10ىلإدحاوجلاعمنيبىلعرثؤتنأنكمي(ةعئاشةيبناجضارعأ

يفثولت؛حورجللثولت؛ةيلوبلاكلاسملايفتاثولت:)جلاعم100لكل

يف،نذلأايفملأ؛لماشملأ؛ؤيقت؛نايثغ؛لاهسإ؛ةيلفسلاةيسفنتلاقرطلا

دادسنإ(ةيديرو ةطلج ؛حورجلل ءيطب ءافش ؛بابشلابح ؛ةرجنحلا وأ فنلأا

ةيلكلايفةيومدتارثخلكشت؛)ةيومدةرثخةطساوبيسيئريومدءاعو

نكميثيحةيلكللمدلادوزتيتلاةيومدلاةيعولألئجافمدادسنإ(ةعورزملا

ةضفخنمةبسن؛مدلارثختيفبارطضإ؛)عورزملاوضعلانادقفببسينأ

؛دلجلاتحتتامدكوأ/وفزنثودحببستنأنكميثيحةيومدلاتاحيفصلل

ايلاخددعبنمازتمضافخنإ؛)ءارمحلامدلاايلاخلةضفخنمةبسن(مدرقف

فعضلمشتنأضارعلألنكمي(ةيومدلاتاحيفصلاوءارمحلا،ءاضيبلامدلا

،هجولاخافتنإ؛يوافمللئاسيوتحتتاسيك؛)ةرركتمتاثولتوتامدك،ماع

حفطعمةبراقتمنايحأيفطبترتثيح،ةرجنحلاوأناسللا،مفلا،نيتفشلا

ىلعأيفةديدشملاآنوكتنأضارعلألنكمي(سايركنبلايفباهتلإ؛ةكحو

؛لوبلايفنيتورپ؛مفلايفتاحرقت؛)ماعطللةيهشلانادقفوتاؤيقت،نطبلا

ًلااح بيبطلا عجارو جلاعلا يف رمتسإ:يسنج زجع

10ىلإدحاوجلاعمنيبىلعرثؤتنأنكمي(ةعئاشريغةيبناجضارعأ

فلت(يومدللاحنإ؛تلاضعلايفملأ؛حفط:)جلاعم1000لكلنيجلاعم

يدبكضرم؛ىلكلاةفيظويفتابارطضإ؛)سفنتلاءانثأريفصوسفنتلايف

نكادنوللةفاضإنينيعلاودلجلارارفصإ(ناقري؛ديجريغماعروعشبقفارتي

لاجرلاةردقللقي(فذقلايفةجضانلافاطنلاايلاخددعضافخنإ؛)لوبلل

ًلااح بيبطلا عجارو جلاعلا يف رمتسإ:)لافطلأا باجنإ ىلع

نيجلاعم‬10‮ىلإدحاوجلاعمنيب‮ىلعرثؤت‬نأنكمي( ‮ةردانةيبناجضارعأ

لمشتنأنكمي‬‮ضارعلأا‬(‮نيتئرلا‬‮يفنيتورﭙلل‬ذاش‮مكارت:)جَلاعُم‬10000‮لكل

ةيومدلاةيعولأايفباهتلإ؛)‮سفنتلا‬‮يفتابوعصو،قاهرإ‬‮،لصاوتمفاجلاعس

!‮ ًلااحبيبطلا‬ ‮‮عجاروجلاعلا‬ ‮يف‬ ‮‮رمتسإ‬ :)دلجلايفيعضومحفط(

جئاتن‬لثم‬‮،اهبملعىلعتسلةيبناجضارعأ‬‮لوصحزئاجلانم‬‮،كلذلةفاضإ

كل‮يرجي‬‮،كلذل‬.‮ةيلكلافئاظوصوحفكلذ‬‮يفامب‬‮،ةيربخمصوحفلةذاش

.‮تارييغتلا هذه ةبقارم لجأ نم مدلل صوحف كبيبط

ركذيمليبناجضرعنميناعتامدنعوأ،ةيبناجلاضارعلأاىدحإتمقافتاذإ

.بيبطلا ةراشتسإ ءاجرلا ،ةرشنلا هذه يف

؟ءاودلا نيزخت ةيفيك.5

‮ ًاديعبقلغمناكم‬‮يفءاودلكوءاودلااذهظفحبجي‮‬!‮ممستلا‬‮‮بنجت

مهتباصإ‬‮يدافتلكلذو‬‮،عضرلاوأ/ولافطلأا‬ةيؤرلاجمو‮يديألوانتمنع‬

.‮بيبطلا نم ةحيرص تاميلعت نودب‬‮ؤيقتلا‬‮‮ببست لا‬.‮ممستلاب

نمدكأتلاوءاودلاعباطصيخشتبجي‬!‮ةمتعلا‬‮يفةيودأ‮‮لوانتتلا

اذإةيبطلاتاراظنلا‬‮‮عض‬.‮ءاوداهيف‮لوانتت‬‮ةرملك‬‮يف‮ةيئاودلاريداقملا

‬.‮كلذ رملأا مزل

) exp.date (ةيحلاصلاخيراتءاضقنإدعبءاودلالامعتسإزوجيلا

ريخلأامويلاىلاةيحلاصلاخيراتريشي.ةبلعلارهظىلعرهظييذلا

.رهشلا سفن نم

ةيامحلابجي.ةيوئمةجرد30نعديزتةرارحةجردبنيزختلازوجيلا

.ةبوطرلاو ءوضلا نم

.ةيلصلأاةبلعلايفنيزختلابجي

اهيلعناكاذإوأةبوطعمةبلعلاتناكاذإءاودلالامعتسإزوجيلا

.بطع تاملاع

ةيفاضإ تامولعم.6

ًاضيأ ةلاعفلا ةداملل ةفاضلإاب ءاودلا يوتحي

Butylatedhydroxytoluene;lactosemonohydrate;

hypromellose;magnesiumstearate;colloidalanhydrous

silica; crospovidone; lactose anhydrous.

غلم71.5-وًابيرقتتارديهونومزوتكلغلم0.9ىلعيوتحيغلم0.1باوذصرقلك

.زورديهنأ ـ يئام لا زوتكل

ًابيرقتتارديهونومزوتكلغلم2.2ىلعيوتحيغلم0.25باوذصرقلك

.زورديهنأ ـ يئام لا زوتكلًابيرقت غلم178.8-و

:ةبلعلا ىوتحم وه امو ءاودلا ودبي فيك

.ةباوذ صارقأ لكش ىلع ناكيتريس قّوسي

،رفصلأاىتحضيبلأانيبحوارتينولتاذغلم0.25وغلم0.1ناكيتريسصارقأ

.ةلئام فارطأ عم ةحطسم ،ةريدتسم ،ماخرلا هبشي رهظم تاذ

، ”I“ يناثلابناجلايفو ”NVR“ دحاوبناجيف:صارقلأارهظىلععبطلا

.لسلستلا بسح ،0.25،0.1صارقلأ ”JO“

ًاباوذًاصرق60تاذةبلعبقوسي،غلم0.25-وغلم0.1ناكيتريسرضحتسملا

.صارقأ لكش ىلعًاضيأ رفوتم ناكيتريس

:يبطلا مقاطلا دارفلأ تامولعم

:ةباوذلا صارقلأاب جلاعلاو لامعتسلإا تاميلعت

عضوبجي.للم10مجحبةنقحمةطساوبمفلاقيرطنعءاطعلإا

نكمملاناكيتريسلىوصقلاةيمكلا.ةنقحميفةباوذصارقأناكيتريس

ىتحءامةفاضإبجي.غلم1.25يهللم10مجحبةنقحميفاهتباذإ

سفنبفيطللاضخلاعمةيناث90راظتنلإابجي.ةنقحملايفللم5ةراشلإا

.مفلا يف ةرشابم ةعرجلا ءاطعإ بجي نابوذلا دعب.تقولا

برشبجي،مفلالخادءاطعلإامثنموءامللم5ـبةنقحملافطشبجي

.طولخم زيكرت وأ ءام للم100ىتح10

بجي.)ادنوز(فنلأاقيرطنعلخدُييذلاةيذغتلابوبناةطساوبءاطعلإا

ءامللم10يوحييكيتسلاپريغصسأكيفةباوذصارقأناكيتريسعضو

طيلخلاعضوبجي.تقولاسفنبفيطللاطلخلاعمةيناث90راظتنلإامث

لخاد)ةيناث40للاخ(ءطببهنقحمثنموةنقحملخادب)لصاحلالئاسلا(

مثءامللم5ـبتارمثلاث)ةنقحملاكلذك(سأكلافطشبجي.ادنوزلا

.ءام للم10ـب ادنوزلا فطش بجي رملأا ةياهن يف.ادنوزلا لخاد نقحلا

.ناكيتريس ءاطعإ دعب لقلأا ىلع ةقيقد30ةرتفل ةتباث ادنوزلا نوكت نأ بجي

،ًاضيأادنوزلاقيرطنع قيقد بلحتسمنمض نيروﭙسولكيسءاطعإلاح يف

.نيرضحتسملا طلخ زوجي لا.ناكيتريس لبق هءاطعإ بجي

:هناونعو زايتملإا بحاص

.‮اڤكت ـ حتيپ‬‮،‬36‮ماحاش عراش‬‮،يج‬‮ييا‬‮سسيڤريس امراف سيتراڤون

:هناونعو جتنملا مسا

،ارسيوس‬‮‬‮،يج‬‮ييا‬‮نْياطش امراف سيتراڤون

:ةحصلا ةرازو يف يموكحلا ةيودلأا لجس يف ءاودلا لجس مقر

‬‬1325631062‮:‮ةباوذ صارقأ‬‮غلم‬0.1‮ناكيتريس

1325731063‬:‮ةباوذ صارقأ‬‮‬‮غلم‬0.25‮ناكيتريس

2013يناثلا نوناك يف ةحصلا ةرازو لبق نم تصخُرو تصحُف ةرشنلا هذه

.ركذملاةغيصبةرشنلاهذهةغايصتمت،ةءارقلانيوهتوةلوهسلجأنم

.نيسنجلا لاكل صصخم ءاودلا نإف ،كلذ نم مغرلا ىلع

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה