סרוקואל 50 מג XR

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

06-08-2019

מרכיב פעיל:
QUETIAPINE FUMARATE
זמין מ:
ASTRA ZENECA (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
N05AH04
טופס פרצבטיות:
טבליות עם שחרור נרחב
הרכב:
QUETIAPINE FUMARATE 50 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ASTRA ZENECA UK LIMITED
קבוצה תרפויטית:
QUETIAPINE
איזור תרפויטי:
QUETIAPINE
סממני תרפויטית:
Seroquel XR is indicated for the treatment of Schizophrenia .Seroquel XR is effective in preventing relapse in stable schizophrenic patients who have been maintained on Seroquel XR. Seroquel XR is indicated for the treatment of moderate to severe manic episodes associated with bipolar disorder.Treatment of acute mania associated with bipolar I disorder as monotherapy or in combination with lithium or sodium valproate.Seroquel XR is indicated for the treatment of major depressive episodes in bipolar disorder. Seroquel XR is indicated for preventing recurrence in bipolar disorder in patients whose manic, mixed or depressive episode has responded to quetiapine treatment as monotherapy or in combination with lithium or sodium valproate. Seroquel XR is indicated for add-on treatment of major depressive episods in patients with Major Depressive Disorder (MDD) who have had sub-optimal response to antidepressant monotherapy (see section 5.1 Pharmacodynamic properties). Prior to initiating treatment, clinicians should
leaflet_short:
א. הטיפול בתרופה יינתן : 1. למבוטח בגיר שהוא חולה סכיזופרניה;2. למבוטח קטין הסובל מסכיזופרניה או מפסיכוזה אחרת; 3. בהפרעה ביפולרית כקו טיפולי שני. ב. התחלת הטיפול בתרופה תהיה על פי הוראתו של רופא מומחה בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, לפי העניין. ג. לא יינתנו לחולה בו בזמן שתי תרופות או יותר ממשפחת התרופות האנטיפסיכוטיות האטיפיות.
מספר אישור:
141 89 31973 00
תאריך אישור:
2014-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

06-08-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

06-08-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

06-08-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

23-11-2020

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

לאוקורס

XR

לאוקורס

XR

לאוקורס

XR

50

ג"מ

150

ג"מ

200

ג"מ

תוילבט

רורחשב

תוילבט

רורחשב

תוילבט

רורחשב

ההשומ

ההשומ

ההשומ

:בכרה

לכ

הילבט

הליכמ

לכ

הילבט

הליכמ

לכ

הילבט

הליכמ

Quetiapine 200 mg

Quetiapine 150 mg

Quetiapine 50 mg

(as fumarate)

(as fumarate)

(as fumarate)

לאוקורס

XR

לאוקורס

XR

300

ג"מ

400

ג"מ

תוילבט

רורחשב

תוילבט

רורחשב

ההשומ

ההשומ

בכרה

:

לכ

הילבט

הליכמ

לכ

הילבט

הליכמ

Quetiapine 400 mg

Quetiapine 300 mg

(as fumarate)

(as fumarate)

םיביכרמל

יתלב

ףיעס האר אנא םיליעפ

"

ףסונ עדימ

"

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

.חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

אל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירח .המוד םתלחמ יכ

הפורתה

הניא

תדעוימ

םידליל

םירגבתמו

תחתמ

ליגל

תדעוימ הניא הפורתה םישישקל

םילבוסה

היצנמדמ

1

.

הפורתה תדעוימ המל

?

לופיטל

הינרפוזיכסב

לופיטל

בצמב

הינמ

רושקה

תוערפהל

תוירלופיב

לופיטל

ןואכידב

רושקה

תוערפהל

תוירלופיב

ןואכידב לופיטל

דחיב

םע

הפורת

תפסונ

לופיטל

דב

ןואכ

,םידליב תוינדבוא תובשחמו תוגהנתהל ןוכיסה תא תולעמ הדרחו ןואכיד תודגונ תופורת םירגובמו םירגבתמ ליג דע םיריעצ

לכב םילפוטמה לע ,הפורתב לופיטה תליחת םע . םייתוגהנתה םייוניש רחא בוקעל ,םהיבורקו םיאליגה ןוגכ

תרמחה

ןואכידה

תובשחמ

תוינדבוא

תונפקות

המודכו

.אפורל דימ תונפל שי ,הלא ןוגכ םייוניש םילחו הדימב

היצנמדב הרושקה הזוכיספמ םילבוסה םישישק םילפוטמ

יטנא תופורתב םילפוטמהו

.תוומל רבגומ ןוכיסב םיאצמנ תויטוכיספ

ופרת הצובק

י

:תיט

.תויטוכיספ יטנא תופורת

2

.

הפורתב שומישה ינפל

ב שמתשהל ןיא לאוקורס

XR

םא

:

התא

שיגר

)יגרלא(

ליעפה רמוח

וא

דחא לכל םיביכרמהמ

הפורתה הליכמ רשא םיפסונה

אנא ס האר ףיע

"

ףסונ עדימ

"

ךנה

לטונ

תא

תופורתה

:תואבה

תופורת

לופיטל

תנומסתב

לשכה

ינוסיחה

שכרנה

תופורת

תחפשממ

םילוזאה

ב לופיט םימוהיז

)םייתיירטפ

ירא

ןיצימור

וא

ירלק

ןיצימור

)םימוהיזב לופיטל

)ןואכידב לופיטל( ןודוזאפנ

ס תליטנ ינפל אפורל הנפ ,חוטב ךניא םא לאוקור

לאוקורסב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

XR

!

לאוקורסב לופיטה ינפל

XR

:םא אפורל רפס

שי

ךל ץחל

םד

ךומנ

ךנה לבוס תויעבמ

דבכב

יה

ךל

םעפ יא םיסוכרפ

)ןויפכ(

ץבש ךל היה

רקיעב

םא

ךנה

שישק

יה

ךל ה

תריפס רבעב

יאת

םד

םינבל

הכומנ

רשא

הלכי םרגיהל אל הלכי וא םרגיהל

האצותכ שמ

פורתב שומ תורחא תו

ןוגכ ,בלב תויעבמ רבעב לבס וא לבוס ךתחפשמ ינבמ והשימ וא התא

ב תוערפה בל בצק

תושלחה תקלד וא לש

בלה רירש

.בלה בצק לע תועיפשמה תופורת לטונ ךנה םא וא

םד ישירק לש תיאופר הירוטסיה ךתחפשמ ןבל וא ךל שי

ויכ

ש ן ריציב תוברועמ הז גוסמ תופורת

םד ישירק

ךנה

לבוס

תרכוסמ

וא

םא

ךנה

תצובקב

ןוכיס

תולחל

תרכוסב

הרקמב

הזכ

ןכת

אפורהו

קודבי

תא

תומר

רכוסה

ךמדב

ןמזב

התאש

לפוטמ

לאוקורסב

ןיא

לוטיל

לאוקורס

ןויטיש םע שישק ךנה םא

נמד

הי

לאוקורסש ןוויכ ,

ריבגהל הלולע תא נמד םע םישישק לצא תוומל ןוכיסה תא ריבגהל הלולע םימיוסמ םירקמב וא ,ץבשל ןוכיסה

.הי

ךנה םזינוסניקרפ/ןוסניקרפ תלחממ לבוסה שישק

ךל היה וא ךל שי

המישנ םוד ארקנ( הלילה תניש תעב תורצק המישנ תוקספה לש בצמ

נפא

)הא

תוליעפה תא תוטאמ רשא תופורת לטונ התאו ליגרה

חומה לש

ךל היה וא ךל ש

ןתשה תיחופלש תא ירמגל ןקורל תלוכי רסוח לש בצמ

)ןתש תריצא( הטטסורפ , ילע וא יעמ תמיסח ,תלדגומ

יע ךותה ץחלב ה לע םיתיעל םימרגנה םיבצמ ולא .ינ

תופורת ידי

לוכיטנא תוארקנ

)תויגרנ

ופר בצמב לפטל הרטמב דקפתמ בצע את וב ןפואה לע תועיפשמה יא והשלכ

לש הירוטסיה ךל שי תופורתל וא לוהוכלאל תורכמתה

עדי

תא

אפורה

ןפואב

ידי

םא

ךנה

שח

לאוקורס תליטנ רחאל םיאבהמ דחא

בוליש

תארקנה העפות וז( הרכהב הדירי וא העזה ,ףירח םירירש ןוישיק ,םוח לש

“neuroleptic malignant syndrome”

ר לופיטל שרדיתו ןכת .ףוחד יאופ

תועונת

יתלב

תוינוצר

רקיעב

םינפב

ןושלבו

תרוחרחס

םא

ךנה

שח

תוינונשי

רבד

לוכיש

תולעהל

ןוכיס

לש

הליפנ

תירקמ

לצא

םישנא

םישישק

ףקתה ןויפכ

)םיסוכרפ(

הפק

הכורא

תכשמתמ

תבאוכו

אוקורס תליטנ רחאל םיאבהמ דחאב שח ךנה םא ירשפאה םדקהב אפורה תא עדי

המר לש האצות תויהל לוכי רבדהש ןוויכ ,תרחא תקלד לכ וא ןורג באכ ,תעפש לש םינמיס ,םוח יש רבד ,תונבל םד תוירודכ תריפסב דואמ הכומנ

לאוקורסב לופיט תקספה שורדיו ןכת

וא/ו .לופיט ןתמ

והל לוכי רבדה ,יתפורת לופיטל הביגה אלש תוריצע וא ,ךשמתמ ןטב באכ םע תוריצע בצמל ליב .יעמה תמיסח לש רתוי רומח

תובשחמ

תוינדבוא

הרמחהו

לש

ןואכיד

ןואכיד

עודי

רוגכ

ןוכיס

תוינדבוא תובשחמל

ילע

תליחתב שחרתהל הלוכי תוינדבוא תובשחמב ה דע ןמז חקולש ןוויכ ,לאוקורס םע לופיטה

הפורתהש ובשכ ,לועפל הליחתמ

םי

.ךכמ רתוי םיתיעל

רתוי הלא תובשחמ מ עדימ .םיריעצ םירגובמ ברקב תוצופנ לע הארמ םיינילק םירקחמ

ןוכיסב הי

ליגל תחתמ םיריעצ םירגובמ ברקב תינדבוא תוגהנתה וא/ו תוינדבוא תובשחמל

םילבוסה םינש דמ

.ןואכ

דה תשוחת ףותיש .םילוח תיבל וא אפורל תידימ תונפל שי ,תוינדבוא תובשחמ ךל שיו הדימב

םע ןואכ שמ בורק הדימב ךל רמול םהמ שקבל לכות .הז ןולע אורקל םתונפהל שיו ,עייסל לוכי בורק רבח וא החפ דה יכ םישח םהו

ךלש תוגהנתהב םייונישמ םיגאדומ םהש וא רימחמ ןואכ

תנומסת

DRESS

-

ה תנומסת תושיגר

פוניזואא םע תיתפורתה

י

םייתכרעמ םינימסתו היל

תמרב היילע ,הובג םוח ,תטשופמ החירפ דבכ ימיזנא תולדגומ הפמיל תוטולב ,היליפוניזואא , םיפסונ םירביא לש תוברועמו

ל דימ קיספהל שי הלא םינימסתמ לבוס ךנהו הדימב

רס לוט

לאוק

יאופר לופיטל תונפל וא אפורל חוודלו

היילע לקשמב

לע

הי

לאוקורס םילטונה םילוחב התפצנ לקשמב

ךילע

בוקעל

דחי

םע

אפורה

ךלש

רחא

ךלקשמ

ןפואב

ףטוש

םירגבתמו םידלי

ליגל תחתמ םירגבתמו םידליל תדעוימ הניא הפורתה

!

תורחא תופורת חקול התא םא

רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע

ל ןיא

חא לטונ ךנה םא לאוקורס לוט :תואבה תופורתהמ ת

)סדייא( שכרנה ינוסיחה לשכה תנומסתב לופיטל תופורת

יתיירטפ םימוהיזב לופיטל( םילוזאה תחפשממ תופורת

)םימוהיזב לופיטל( ןיצימורתירלק וא ןיצימורתירא

דב לופיטל( ןודוזאפנ

)ןואכ

יל שי

חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עד

תופורת

כ( היספליפא נפ :ןוג

)ןיפזאמאבראק וא ןיאוט

ופורת םד ץחל תדרוהל ת

םיטרוטיברב )הניש ידודנל(

ןיזדירוית

יטנא תופורת( םויתיל וא

)תויטוכיספ

תופורת

לע תועיפשמה בצק ,בלה

ןוזיא רסוח לע עיפשהל תולוכיש תופורת ,לשמל ורת ןוגכ ,)םויזנגמו ןגלשא לש תוכומנ תומר( םיטילורטקלאב יטנא וא תונתשמ תופ תוקיטויב יוסמ תומ )םימוהיזב לופיטל תופורת(

תופורת

םורגל תולולעש תוריצעל

תופורת תוארקנ( תויגרנילוכיטנא

הב ךרדה לע תועיפשמ תדבוע ,םיבצעה תכרעמ

לפטל ידכ םיבצמב ייאופר

םימיוסמ

ינפל אפורל תונפל שי ,לטונ ךנהש תופורתהמ תחא לש הליטנ תקספה

!

הפורתב שומיש

ןוזמו

.וז הפורתב לופיטה ןמזב תוילוכשא ץימ תותשל ןיא

וב ןפואה לע עיפשהל לוכי תוילוכשא ץימ .העיפשמ הפורתה

לאוקורס

יושע

עפשומ תויהל

וזממ

ךכ םושמ

ינפל העש תוחפל הפורתה תא לוטיל שי לכואה

הנישה ינפל וא

!

לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

הזיהל שי

תומכב .ךרוצ ךנהש לוהוכלאה

לאוקורס לש בוליש

םורגל לוכי לוהוכלאו .תוינונשיל

!

ה

י

הקנהו ןויר

הב ךנה םא

ןויר

תננכתמ

ןויר

מ וא

הפורתב שומישה ינפל אפורב ץעוויהל שי הקינ

ןיא

לוטיל

לאוקורס

ה ךלהמב

.ךלש אפורה םע ךכ לע תרביד םא אלא ,ןויר ןיא

לאוקורס לוטיל

.הקנה ןמזב

םינימסת

לאוקורס ולטנ םהיתומאש םידולי לצא שחרתהל םילוכי םיאבה

לשב

תש

םישדוחה הה לש םינורחאה

ו םירירש ןוישק ,דער :ןויר

וא שלוח םירירש ת ,תוינונשי , יא

טקש

היצטיגא

תויעב

המישנ

יישקו

הליכא

םא

ךקונית

חתפמ

דחא

םינמיסמ

ולא

ךילע

תונפל

אפורל

לפטמה

!

תונוכמב שומישו הגיהנ

לולע וז הפורתב שומישה דציכ עדוי התאש ינפל תונכוסמ תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא .תוינונשיל םורגל ךילע העיפשמ הפורתה

!

הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

לע ךל רמאנ םא .רכוס לש גוס ונה רשא זוטקל תוליכמ תוילבטה

אש אפורה ידי םירכוס לכעל לוכי ךני וז הפורת תליטנ ינפל אפורב ץעוויה ,םימיוסמ

לאוקורס

תוילבט ג"מ

הליכמ הילבט לכ

125.72

.טארדיהונומ זוטקל ג"מ

לאוקורס

תוילבט ג"מ

הליכמ הילבט לכ

74.65

.טארדיהונומ זוטקל ג"מ

לאוקורס

תוילבט ג"מ

הליכמ הילבט לכ

52.87

.טארדיהונומ זוטקל ג"

לאוקורס

תוילבט ג"מ

הליכמ הילבט לכ

49.31

.טארדיהונומ זוטקל ג"מ

לאוקורס

תוילבט ג"מ

הליכמ הילבט לכ

15.50

.טארדיהונומ זוטקל ג"מ

ןתש תוקידב תואצות לע העפשה

כ לטונ ךניאש תופורתל ןתש תקידבב תיבויח האצותל םורגל הלוכי לאוקורס םירישכת וא ןודתמ :ןוג דל

.תופסונ תוקידב תועצמאב ולא תואצות תוניקת אדוול שי .םיילקיצירט גוסמ ןואכ

3

.

הפורתב שמתשת דציכ

?

אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

ןונימה

ןפואו

לופיטה

ועבקי

לע

ידי

אפורה

דבלב

אפורה

םיאתי

תא

הנמה

תימויה

לש

הפורתה

ןיב חווטב םינונימב

"

800 -

"

הלחמל םאתהב

םיישיאה םיכרצל

ןיא

רובעל

לע

הנמה

תצלמומה

שי

םויב םעפ תוילבטה תא לוט

.לופיטה תקספה ינפל יתגרדה ןפואב עצובת ןונימה תדרוה

ל ןיא

ךבצמב הבטה שח התא םא ףא הפורתב לופיטה תא קיספ

אלא

וה

.דבלב אפורה תא

לכואה ינפל העש תוחפל הפורתה תא לוטיל שי

וא

הנישה ינפל

הליטנה תרוצ

:

ןיא

,סועלל ןיא

ןיאו שותכל תוצחל

תא

תוילבטה

!

.ההשומ רורחשב תוילבטהש ןוויכ

.םימ םע ןתומלשב תוילבטה תא עולבל שי

ןיא לאוקורס םע לופיטה ןמזב תוילוכשא ץימ תותשל

יפשהל לולע הז . לע ע לש הלועפה ךרד

הפורת

דבכ תויעב

דבכ תויעבמ לבוס ךנה םא

פורהו ןכתי

ךלש ןונימה תא הנשי

םישישק

שישק התאו הדימב ךלש ןונימה תא הנשי אפורהו ןכתי

םירגבתמו םידליב שומיש

ליגל תחתמ םירגבתמו םידליל תדעוימ הניא וז הפורת

םא

תלטנ

תועטב

ןונימ

הובג

רתוי

םא

תלטנ

תועטב

תנמ

רתי

וא

םא

תועטב

עלב

דלי

ןמ

הפורתה

הנפ

דימ

אפורל

וא

רדחל

ןוימ

לש

תיב

םילוח

אבהו

תזירא

הפורתה

ךתיא

ןכת

שיגרתו תוינונשי בל תוקיפדו ,תרוחרחס , תוגירח

םא

תחכש

תחקל

תא

הפורתה

ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא .תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי בוצק א םושב ךא תונמ יתש לוטיל ןיא ןפו .דחיב

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

הפורתה תא תחקל קיספמ התא םא

תקספה לוכי ,תימואתפ הרוצב הפורתה

םורגל

יבאכ ,הליחב ,ןושיל תלוכי רסוח :םיאבה םימוטפמיס תואקה ,לושלש ,שאר

.תונבצעו תרוחרחס אפורה

ךלש

לוכי

ץילמהל

ךל

לע

דרוה

תיתגרדה

לש

ןונימה

ןיא

לוטיל

תופורת

ךשוחב

תיוותה קודבל שי

הנמהו

לכב

םעפ

ךנהש

לטונ

הפורת

ביכרהל שי

םייפקשמ

םא

קוקז ךנה

םהל

חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי ם

4

.

תועפות

יאוול

לאוקורסב שומישה ,הפורת לכב ומכ

פותל םורגל לולע להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תוע י .יאוולה תועפות תמישר ארקמל

ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכת

דואמ תוחיכש יאוול תועפות

םדאמ רתויב תועיפומ(

ךותמ

:)םישנא

הפב שבוי ,שאר באכ ,)תוליפנל םורגל לולע( תרוחרחס

ורגל לולע ,הפורתב שומישה ךשמה םע םלעהל לוכי( תוינונשי )תוליפנל ם

לקשמב היילע

לופיט תקספה ינמיס לאוקורס תחקל קיספמ ךנה רשאכ שחרתהל םילולעה םימוטפמיס(

םיללוכ הניש ידודנ ,םילושלש ,שאר יבאכ ,הליחב ,תרוחרחס ,תואקה :

טקש יא

תיתגרדה הקספה ךשמב

תצלמומ תועובש

עונת תלחתהב ישוק תוללוכ( תוליגר אל םירירש תועונת ,החונמ רסוח תשוחת ,תודיער ,םירירשה ת )באכ אלל םירירש ןוישק וא

)לורטסלוכו םידירצילגירט( םימיוסמ םינמוש לש תומרב םייוניש

תוחיכש יאוול תועפות

םדאמ תוחפב תועיפומ(

ךותמ

:)םישנא

בצק

בל

ריהמ

השגרה

לש

תוקיפד

בל

תוקזח

תוריהמ

וא

גוליד

לע

תומיעפ

תוריצע

יישק

לוכיע

השלוח

תוחיפנ

תועורזב

וא

םיילגרב

ץחל

םד

ךומנ

הדימעב

ותאצותש

הלולע

תויהל

תרוחרחס

וא

תשוחת

ןופליע

לולע( םורגל

תוליפנל

ילע

תומרב

רכוסה

םדב

הייאר שוטשט

תומולח

אל

םיליגר

םיטויס

בער תשוחת

רבגומ

תונבצע

תוערפה

רובידב

הפשבו

תובשחמ

תוינדבוא

תרמחהו

ןואכידה

רצוק המישנ

האקה

רקיעב( םישישקב

םוח

םדב סירתה תטולב ןומרוה תומרב םייוניש

םימיוסמ םיגוס לש תומרב הדירי

םד יאת לש

םדב םידדמנה דבכה ימיזנא תמרב היילע

ל ליבוהל הלולע םירידנ םירקמב ןיטקלורפ ןומרוהב היילע .םדב ןיטקלורפ ןומרוהה תמרב היילע

םישנבו םירבגב חופנ הזח .יופצ יתלב ןפואב בלח ןתמו

.רידס אל ישדוח רוזחמ וא ,םישנ לצא ישדוח רוזחמ תקספה

תוחיכש אל יאוול תועפות םדאמ תוחפב תועיפומ(

ךותמ

:)םישנא

תותיווע וא םיסוכרפ

הפל ביבסמ תוחיפנו רועב תוחיפנ ,רועה לע םימרומ םישוג לולכל תולוכיש תויגרלא תובוגת

תנומסת

םיילגרה

תוינבצעה

השוחת

אל

המיענ

םיילגרב

םיישק

העילבב

תועונת ןושלהו םינפה לש רקיעב ,תוטלשנ אל

םיישק

דוקפתב

ינימ

יוניש

תוליעפה

תילמשחה

תקידבב תיארנש בלה לש

עטקמ תכראה(

בצק

בל

יטיא

ליגרהמ

רבד

לוכיש

תורקל

תליחתב

לופיטה

לוכיו

תויהל

רושק

ץחלל

םד

ךומנ

פלעתהלו תויו

תוחתפתה

תרכ תמייק תרכוסב הרמחה וא ,

םיישק

ןתמב

ןתש

ףאב שדוג

)תוליפנל םורגל לולע( תופלעתה

םימודא םד יאת לש תומכב הדירי

םדב ןרתנ לש תומכב הדירי

תורידנ יאוול תועפות

םדאמ תוחפב תועיפומ(

ךותמ

1,000

:)םישנא

בוליש

לש

םוח

העזה

תושקונ

םירירש

תופייע

ירח הפ

וא

ןופליע

לע

הי

הלודג

ץחלב

םדה

וא

תוקיפדב

בלה

neuroleptic malignant syndrome

( םייניעהו רועה לש הבהצה תבהצ

( דבכב תקלד )סיטיטפה

הפקז

תבאוכו הכורא

תוחיפנ יופצ יתלב בלח רוציו דשב

ישירק

ב םד

,)לגרה לש תוימומדאו באכ ,תוחיפנב אטבתמ( םיילגרב דחוימב ,םידירו םילולעה םרז םע עיגהל םדה

תואירל

.המישנ יישקו הזח יבאכ םורגלו

םינימסתהמ דחאב ןיחבמ התא םא יאופר עויס תלבקל תידימ תונפל שי הלאה

םישנב ישדוחה רוזחמה תעפוהב שוביש

הניש תעב תורחא תויוליעפו הליכא ,רוביד ,הכילה

הדירי

תרוטרפמטב

ףוגה

)הימרתופיה(

תקלד

בלבלה

בצ

וב

בוליש

לש

השולש

וא

רתוי

םינימסתהמ

םיאבה

ילע

ןמושב

ינטבה

הדירי

תמרב

לורטסלוכה" בוטה

( "

(HDL-C

ילע

תומרב

םידירצילגירט

םדב

ץחל

םד

הובג

ילעו

רכוסב

םדב

)םורדניס קילובטמ(

בוליש

ריפס םע דחי רחא םוהיז לכ וא הפב םיביכ ,ןורג באכ ,תעפש ייומד םינימסת ,םוח לש

סיזוטיצולונרגא ארקנה בצמ ,םינבל םד יאת לש הכומנ דואמ

תמיסח

יעמ

םדב זאניקופסופ ןיניטארק תומרב היילע

תורידנ יאוול תועפות

דואמ

מ תוחפב תועיפומ(

ךותמ

10,000

:)םישנא

הבוגת

תארקנ( הרומח תיגרלא קוש

)יטקליפנא הלוכי

לולכל

המישנ יישק

םלה

תוחפנתה

הריהמ

לש

עה רו

בורל

ביבס

םייניעה

םייתפש

ןורג

)המדאויגנא(

בצמ

לש רומח תויחופלש

רועב

הפב

םייניעב

ירביאבו

ןימה

סנביטס תנומסת

)ןוסנו'ג

החירפ

הפירח וא ,תויחופלש , םירוזא

םימודא

רועב

השרפה

אל

הניקת

לש

ןומרוהה

טלושש

חפנב

ןתשה

הריבש

לש

יביס

רירש

יבאכו

םירירש

ימודבר(

יל )סיז

תועפות

יאוול

:העודי הניא ןתוחיכשש

החירפ

רועב

םע

תודוקנ

תומודא

אל

תורידס

הבוגת

תיגרלא

הפירח

תימואתפ

םע

םינימסת

ןוגכ

םוח

תויחופלשו

לע

רועה

ףוליקו

רועה

לש םידוליב שחרתהל םילולע הלימג ינימסת והמיא

הב לאוקורס ולטנש

ןויר

ץבש

תצובק

תכייתשמ ןהילא תופורתה

לאוקור

הלולע

םורגל

תוערפהל

בצקב

בלה

תולולעש

תויהל

תורומח

םירקמבו

םירומח םורגל

תוומל

תוקידבב וארנ תואבה יאוולה תועפות

םד

:

יוניש תמרב

םינמושה

םדב

םידירצילגירט(

לורטסלוכו

לע

תמרב

רכוסה

םדב

זוקולג(

םייוניש

מרוה תומרב

סירתה תטולב ינ

הדירי

ד יאת תומכב

םימיוסמ םיגוסמ

הדירי

תומכב

יאת

םדה

םימודאה

םיאת

ולא

םיליבומ

ןצמח

ףוגב

ילע

תומכב

ימיזנא

דבכה

הדירי

תומרב

ןרתנה

םדב

לע

תומרב םיזנאה ,זאניקופסופ ןיטאירק ביכרמ

רירשב

לע

תומרב

ןומרוה

ןיטקלורפה

םדב

םיתעל

תורידנ

הז

לולע

םורגל

תוחפנתה

הזחה

םירבגב

םישנב

תריציו

בלח

תקספה

רוזחמה

ישדוחה

וא

רוזחמ

אל

רידס

לצא

םישנ

םא

אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה ךילע ,ןולעב הניוצ ץעייתהל

םע

אפורה

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

יד חוו

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

www.health.gov.il

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedi

c@moh.gov.il

5

הפורתה תא ןסחאל ךיא

?

ןיא

ןסחאל

הפורת

וז

לע הלועה הרוטרפמטב

30°C

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

עיפומה

הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע תמ שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחי

.הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס לש הרקמ לכב

ש תופורת ןסחאל ןיא .הזירא התואב תונו

הלערה ענמ

הפורת

וז

לכו

הפורת

תרחא

שי

רומשל

םוקמב

רוגס

ץוחמ

גשיהל

םדי

לש

םידלי

וא

תוקונית

לעו

ידי

ךכ

ענמת

הלערה

ןיא

םורגל

האקהל

אלל

הארוה

תשרופמ

אפורהמ

םג

יפל

יאנת

הזיראה

הנסח

םיצלמומה

תופורת

תורמשנ

הפוקתל

תלבגומ

דבלב

אנ

םישל

בל

ךיראתל

הגופתה

לש

רישכתה

6

.

ףסונ עדימ

ליעפה רמוחה לע ףסונ

םג הליכמ הפורתה

:

Cellulose microcrystalline; Sodium citrate; Lactose monohydrate; Magnesium stearate;

Hypromellose; Macrogol; Titanium dioxide (E171); Iron oxide, yellow (E172) (50, 200

and 300 mg tablets); Iron oxide, red (E172) (50 mg tablets).

?הפורתה תיארנ דציכ

תוילבט לאוקורס

XR

50

ג"מ

ןה

ב ,םידדצה ינשמ תורומק ,הלוספק תרוצב תולע ,קסרפא עבצ

עבטומו דחאה ןדיצ לע

XR50

תוילבט לאוקורס

XR

150

ג"מ

ןה

ידדצה ינשמ תורומק ,הלוספק תרוצב צ ,ם ןעב

,ןבל

יצ לע עבטומו ןד דחאה

XR150

תוילבט לאוקורס

XR

200

ג"מ

ןה

,םידדצה ינשמ תורומק ,הלוספק תרוצב

ןעב

,בוהצ ןדיצ לע עבטומו דחאה

XR200

תוילבט לאוקורס

XR

300

ג"מ

ןה

ב ,םידדצה ינשמ תורומק ,הלוספק תרוצב עבצ תולע

,רוויח בוהצ

דחאה ןדיצ לע עבטומו

XR300

תוילבט לאוקורס

XR

400

ג"מ

ןה צב ב ,םידדצה ינשמ תורומק ,הלוספק תרו תולע ,ןבל עבצ

לע עבטומו דחאה ןדיצ

XR400

סמ

'

םושיר

הפורתה

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

:

לאוקורס

XR

50

ג"מ

תוילבט

1418931973

לאוקורס

XR

150

ג"מ

תוילבט

1469733472

לאוקורס

XR

200

ג"מ

תוילבט

1419031974

לאוקורס

XR

300

מ

ג"

תוילבט

1419131975

לאוקורס

XR

400

ג"מ

תוילבט

1419231976

ןרצי

:

הקינזהרטסא

הילגנא

עב

"

דליפסלקמ

הילגנא

לעב

םושירה

ו

ה

ןאובי

.ד.ת ,מ"עב )לארשי( הקינזהרטסא

1455

ןורשה דוה ,

4524075

ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

לירפא

2017

תהב ןכדועו דרשמ תוארוהל םא יאמ ךיראתב תואירבה

2019

רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה