סקאביאקס

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

01-12-2020

מרכיב פעיל:
BENZYL BENZOATE
זמין מ:
REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY
קוד ATC:
P03AX01
טופס פרצבטיות:
תחליב
הרכב:
BENZYL BENZOATE 25 %
מסלול נתינה (של תרופות):
חיצוני
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
REKAH PHARMACEUTICAL PROD.LTD
קבוצה תרפויטית:
BENZYL BENZOATE
איזור תרפויטי:
BENZYL BENZOATE
סממני תרפויטית:
Treatment of scabies.
מספר אישור:
019 72 24801 00
תאריך אישור:
2011-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק

1986-ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

08/2011-ב ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

הרוצב הב שמתשהל ךילע .אפור םשרמב ךרוצ אלל תנתינ וז הפורת

.ףסונ עדימל קוקז ךניה םא חקורב ץעוויה .הנוכנה

וא םירימחמ )םימוטפמיסה( הלחמה ינמיס םאב אפורה לא תונפל ךילע

. תוחירמ שולש רחאל םירפתשמ םניא

סקאיבאקס

ץיחרת

Benzyl benzoate 25%

:בכרה

:םיליעפ יתלב םירמוח

Benzylalcohol,Oleicacid,BHT,BHA,Triethanolamine,Disodium

Edetate, Purified Water.

Scabies (תדרגב לופיטל ץיחרת:היוותה

?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

.הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא

.הקנהב שמתשהל ןיא

ילבתכשוממהפוקתואתובורקםיתיעלהפורתבשמתשהלןיא:תורהזא

ךילע,יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה/שיגרךניהםא.אפורבץעוויהל

,םינפהרועלעשומישמענמיהלשי.הפורתהתליטנינפלאפורלעידוהל

.ןיעב רישכתה עגממו םיחותפ םיעצפ ,תויריר תומקר

.שומישה ינפל חקורה םע וא אפורה םע ץעייתהל ךילע ןוירהב ךניה םא

תופורתללוכ,תפסונהפורתת/לטונךניהםא:תויתפורתןיבתובוגת

הפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא,הנוזתיפסותוםשרמאללתורכמנה

םיעבונהתוליעי-יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילעתרחא

.תויתפורת-ןיב תובוגתמ

הבשומישהןמזב,הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב:יאוולתועפות

.יאוול תועפות עיפוהל תולולע

.הלק הבירצ תשוחתל וא לק יוריגל םורגל לוכי רישכתה

:תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות

)רידנ(לופיטהםוקמבהחירפואתקלד,הבירצ,ימוקמיוריגחתפתהםא

.דיימ אפורל הנפו לופיטה קספה ,בטיה ץיחרתה תא ףוטש

ואםיפקתה,ןתשןתמבישוקלםורגלהלוכיץיחרתהלשתזרפומהחירמ

.תוקוניתב תויוצווכתה

.דיימ אפורל תונפלו בטיה ץיחרתה תא ףוטשל שי הלאכ םירקמב

:אפורמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ

.שומישה ןפוא האר

.תוקוניתו םידליל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת

.לפטמה אפורה י"ע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי

.תרכזנשכ דימ שי בוצקה ןמזב לופיט עצבל תחכש םא

:בל י/םיש

.דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת !עולבל אל

עונמלידכבהזרישכתבםילפוטמתויהלתיבהינבלכלע:שומישהןפוא

.תרזוח הקבדה

קובקבהתאבטיהרענ.בטיהךמצעבגנוםימחםימטבמאבךמצעףוטש

טעמל,ףוגהלכלעבילחתהתאחרמדבתכיתחואהנידעתשרבמתרזעבו

,םיידיהיקרפ:םיאבהםירוזאהתחירמלעשגדםע,שארהוםינפהרוזאב

םוקמ(םיילגרהוםיידיהתועבצאירוק,תועשפמוןבשי,יחשיתב,םיילוסרק

.םיינרופיצהתחתןכו)םיילגרהתונוהבואםיידיהתועבצאןיברוביחה

םידגבשובללץלמומ.תוקד10-כךשמבףוגהלעשבייתהלבילחתלחנה

םידגבהתא.םייקנםיעצמבהטימהעיצהלוםייקנםינוילעוםינותחת

.ץוהיגו הסיבכ ידי לע אטחל שי לופיטה ינפלמ םימהוזמה םיעצמהו

3ךשמב,שארהוםינפהרוזאטעמל,ףוגהלכלעהחירמלןתינהזרישכת

.החירמל החירמ ןיב תועש12לש םישרפהב ,םימעפ

םימטבמאבךמצעףוטש,הנורחאהותישילשההחירמהמתועש12רובעכ

.םימהוזמה םיעצמהו םידגבה תא סבכ .םיעצמו םידגב ףלחהו םימח

יעצמוםידגבףילחהלשי,שדחמםוהיזעונמלידכ,תקבדמתדרגה:בושח

.)חיתרהל( םאטחלו הטימ

!הלערה י/ענמ

לשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת

םאוארתיתנמתלטנםא.הלערהי/ענמתךכידי-לעותוקוניתוא/וםידלי

י/אבהוםילוח-תיבלשןוימרדחלדימי/הנפ,הפורתהןמדליעלבתועטב

.!אפורמ תשרופמ הארוה אללהאקהל םורגל ןיא.ךתיא הפורתה תזירא

ת/לטונךניהשםעפלכבהנמהותיוותהקודבלשי!ךשוחבתופורתלוטילןיא

.םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ ביכרהל שי .הפורת

-ל תחתמ הרוטרפמטב ךושח םוקמב ןסחאל שי:הנסחא

תלבגומהפוקתלתורמשנתופורת,םיצלמומההנסחאה/הזיראהיאנתיפל

,קפסלשהרקמלכב!רישכתהלשהגופתהךיראתלבלםישלאנ.דבלב

תונושתופורתןסחאלןיא.הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע

.הזירא התואב

019 72 24801 00:הפורתה םושיר 'סמ

.ءاودلل كلامعتسا لبق اهتياهن ىتح ناعمإب ةرشنلا ي/أرقا

1986 )تارضحتسم( ةلدايصلا ةمظنا بجوبم كلهتسملل ةيبط ةرشن

.2011/08يف قدوصو صحُف اهاوتحمو ةحصلا ةرازو يف ةرشنلا هذه ديدتح تم

.ةحيحصلا ةقيرطلاب هلامعتسا كيلع .بيبط ةفصول ةجالحا نود ءاودلا اذه ىطعُي

.ةيفاضا تامولعلم ةجاحب تنك اذا يلديصلا رشتسا

.نهدلا نم تارم ثلاث دعب نسحتت لا وا مقافتت ضرلما ضارعأ تناك اذا بيبطلا ىلا هجوتلا كيلع

سكايباكس

لوسغ

Benzyl benzoate 25% :بيكرتلا

Benzylalcohol,Oleicacid,BHT,BHA, :ةلاعفريغلاداولما

Triethanolamine, Disodium Edetate, Purified Water.

Scabies ( برلجا جلاعل لوسغ:بابطتسلاا

؟رضحتسلما لامعتسا كل زوجي لا ىتم

دحلأةيساسحكيدلتدجواذارضحتسلمااذهلامعتساكلزوجيلا

.ةعاضرلا يف لامعتسلاا عنُي .هتابكرم

ةليوطةرتفلوأةبراقتمتارتفيفءاودلااذهلامعتساكلزوجيلا:تاريذتح

واماعطلكيدلةيساسحيانعبيبطلاغلابابجي.بيبطلاةراشتسانودب

،هجولادلجىلعلامعتسلاانععانتملاابجي.ءاودللكلامعتسالبقريقاقعل

.يننيعلل رضحتسلما ساتم نمو ةحوتفم حورج ،ةيطاخلما ةيشغلاا

.لامعتسلاا لبق يلديصلا وا بيبطلا ةراشتسا كيلعًلاماح تنك اذا

ةيوداكلذيفابم،ًايفاضإًءاودن/ىطاعتتتنكاذا:ةيودلأاينبتلاعافتلا

،رخآءاودبنلآاجلاعلاتيهنأاذإوأ،ةيئاذغتافاضموابيبطةفصونودب

نعةتجانلاةعاجنلامدعوأراطخلأايدافتلكلذو،جلاعلمابيبطلاملاعابجيف

.ريقاقعلا ينب تلاعافتلا

رهظتدقف،ءاودللةبوغرلماةيبطلاتاريثأتلاىلاةفاضإ:ةيبنالجاضارعلأا

.ةيبنالجا ضارعلأا ضعب هلامعتسا ةرتف ءانثأ

.ةفيفخ ةقرحب ساسحلاا وا ةفيفخ ةكلح ءاودلا اذه ببسي دق

:ًاصاخًامامتها يضتقت يتلا ةيبنالجا ضارعلأا

جلاعلاعضوميفجيهتواباهتلا،ةقرح،ةيعضومةكحدوجورهظاذا

.اًروف بيبطلا عجارو جلاعلا نع فقوت ،اًديج لوسغلا لسغا :)ردان(

ىدلتاجنشتواتابون،لوبتلايفةبوعصىلالوسغللطرفلمانهدلايدؤيدق

.اًروف بيبطلل هجوتلاو اًديج لوسغلا لسغ بجي تلاالحا هذه يف .عضرلا

:بيبط نم ىرخا تاميلعت دوجو مدع لاح يف ةيئاودلا ةعرلجا

.رخلآاجلاعلاوجلاعلاينبهفيفتجودلجللديجفيظنتدعبةعاس12لكي/نهدا

10/11 5Sc1124A:ט"קמ

scabiex 1011.indd 1 11/9/11 1:48:02 PM

Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine

PATIENT PACKAGE INSERT INACCORDANCE WITH

THE PHARMACISTS’ REGULATIONS (PREPARATIONS) -1986

TheformatofthisleafletwasdeterminedbytheMinistry,ofHealthanditscontent

was checked and approved by it in 08/2011

Thismedicinenotneedsdoctor’sprescription.Usethismedicineaccordingthe

leaflet.Askyourpharmacistifyouneedforfurtherinformation.Consultyour

doctorwhetherthesignsofthedisease(thesymptoms)aggravateornotimprove

after three application of this medicine.

SCABIEX

LOTION

Composition:Benzyl Benzoate 25%

Inactive Ingredients:BenzylAlcohol, OleicAcid, BHT, BHA,

Triethanolamine, Disodium Edelate, Purified Water..

Indication:Lotion for the treatment of Scabies.

When should the preparation not be used?

Donotusethismedicineifyouaresensitivetoanyofitsingredients.

Do not use this medicine if you are breast-feeding.

Warnings:Donotusethismedicinefrequently,orforalongperiodof

timewithoutconsultingadoctor.Ifyouaresensitivetoanytypeoffood

ormedicine,informyourdoctorbeforecommencingtreatmentwiththis

medicine.Avoidapplicationtotheface,mucousmembranes,open

woundsandpreventcontactwiththeeyes.Ifyouarepregnant,consult

your doctor or your pharmacist before commencing the treatment.

DrugInteractions:Ifyouaretakinganotherdrugconcomitantly,

includingover-the-countermedicinesandfoodadditives,orifyouhave

justfinishedtreatmentwithanothermedicine,informtheattending

doctor,inordertopreventhazardsorlackofefficacyarisingfromdrug

interactions.

SideEffects:Inadditiontothedesiredeffectofthemedicine,adverse

reactionsmayoccurduringthecourseoftakingthismedicine.This

medicinemaycausemildskinirritationorashortlivedburning

sensation.

Effects that require special attention:

Iflocalirritation,burning,orinflammation,oritching(pruritus),occurs

onthetreatedarea(rare)washofftheemulsionandcontactyour

doctor immediately.

Excessiveapplicationofthisemulsionhasbeenreportedtocause

difficultyinpassingurine,fitsorconvulsionsininfants:ifeitherofthese

occurs, wash off the emulsion and contact your doctor immediately.

Intheeventthatyouexperiencesideeffectsnotmentionedinthis

leaflet,orifthereisachangeinyourgeneralhealth,consultyourdoctor

immediately.

doctor:Applyevery12hoursafterthoroughlycleaninganddryingthe

skin between each treatment. See directions for use.

Thismedicineisnotusuallyintendedforadministrationtochildrenand

infants.

Thismedicineistobetakenatspecifictimeintervalsasdeterminedby

the attending doctor.

Ifyouforgettotakethismedicineatthespecifiedtime,takethedose

as soon as you remember.

ATTENTION:Do not swallow!

This medicine is intended to external use only.

Directionsforuse:Allmembersofyourhouseholdshouldbetreated

to prevent infestation recurring.

Afterahotbathanddrying,shakethebottlewellandapplythe

emulsiontothewholebodyexceptthefaceandhead.Youmayfindit

easier to apply using a paintbrush.

Specialattentionshouldbepaidto:wrists,ankles,armpits,buttocks

and groin area, webs of the fingers and toes and under nails.

Thenallowtheemulsiontodry,whichusuallytakesabout10minutesin

awarmroom.Itisdesirabletoputoncleanunderclothingandtohave

cleannightgarmentsandbedlinen.Discardedclothesandlinenare

effectively disinfected by the ordinary process of washing and ironing.

Scabiexcanbeappliedtothewholebody,excepttheheadandface,

onthreeoccasionsat12hourlyintervals.Youshouldhaveahotbath

12hoursafterthelastapplicationandchangetocleanclothesandbed

linen. Discarded clothes and bed linen should be washed.

Important:Scabiesisacontagiousinfection.Toavoidre-infection,

bed-sheets,pillow-cases,coversandpersonalclothingshouldbe

changed and disinfected (boiled).

Avoid Poisoning!

Thismedicine,andallothermedicines,mustbestoredinasafe

placeoutofthereachofchildrenand/orInfants,toavoidpoisoning.

Ifyouhavetakenanoverdose,orifachildhasaccidentallyswallowed

themedicine,proceedimmediatelytoahospitalemergencyroomand

bringthepackageofthemedicinewithyou.Donotinducevomiting

unlessexplicitlyinstructedtodosobyadoctor!Donottakemedicines

inthedark!checkthelabelandthedoseeachtimeyoutakeyour

medicine. Wear glasses if you need them.

Storage:Store in a dark place, at a temperature below 25ºC.

Evenifkeptintheiroriginalcontainerandstoredasrecommended,

medicinesmaybekeptforalimitedperiodonly.Pleasenotetheexpiry

dateofthemedicine!Incaseofdoubt,consultthepharmacistwho

dispensedthemedicinetoyou.Donotstoredifferentmedicationsin

the same package.

Licence Number:019 72 24801 00

.لامعتسلاا تاداشرا رظنا

.عضرلاو دلاولاا ىدل ةداع لامعتسلال صّصخم ريغ ءاودلا اذه

.جلاعلما بيبطلا تاميلعت بسح ةددحم تاقوا يف ءاودلا اذه لامعتسا بجي

.كركذت روف هب مايقلا بجيف ددلمحا تقولا يف جلاعلاب مايقلا تيسنو ثدحاذا

!طقف يجرالخا لامعتسلال صصخم ءاودلا اذه !علبلل سيل:ي/هبتنا

عنلمرضحتسلمااذهبتيبلاناكسلكجلاعبجي:لامعتسلااتاداشرا

اًروفونخاسلاءالماونوباصلاباًديجمسلجاي/فظن.ىرخاةرمىودعلا

ةعطقواةمعانهاشرفةدعاسبموةوبعلااًديجي/ضخ،مسلجافيفتجدعب

نهدىلعصرحا،مدقلافكىتحةبقرلانمهلكمسلجاي/نهدا،شامق

تلاصو،بعشنلماوفادرلأا،طبلاا،غصرلا،يديلاالصافم:ةيلاتلاقطانلما

)ينمدقلاوأنيديلاعباصأينبةكرتشلماةلصولا(مدقلاعباصأوعباصلأا

.ابيرقتقئاقد10ةدلممسلجاىلعفجينالولحمللاوحمسا.رفاظلأاتتحو

ريرسفشارشعضووةفيظنةيلخادسبلاموسبلالماءادترالضفلانم

ليسغلاقيرطنعجلاعلالبقشارفلاوةرذقلابايثلاريهطتيغبنيو.ةفيظن

ةقطنمادعام،مسلجاءاحنالكىلعنهدللصصخمرضحتسلمااذه.يكلاو

.نهد لك ينب ةعاس12قرافب ،تارم3ةدلم ،سأرلاو هجولا

)ايطابما(مامحتسلاابجي،ةريخلااوةثلاثلاةرمللنهدلانمتاعاس12دعب

.ةثوللما شارفلاو سبلالما لسغا .شارفلاو سبلالما رييغتب مقو ةنخاس هايبم

تاوداوسبلالمارييغتبجي،ديدجثولتعننمىتحو،يدعمبرلجا:مهم

.)اهيلغ( اهميقعتو ريرسلا

ًاديعبقلغمناكميفءاودلكوءاودلااذهظفحبجي!ممستلاي/بنتج

اذا.ممستلابمهتباصايدافتلكلذو،عضرلاوأ/ولافطلأايديألوانتمنع

كيلع،ءاودلااذهنمأطخة/لفطلاعلباذاواةيئاودلاةعرلجالوانتيفتطرفا

نودب:ؤيقتلاي/ببستلا.ءاودلاةوبعًابحطصمًلااحىفشتسلماىلاهجوتلا

صيخشتبجي!ةمتعلايفءاودلاي/لوانتتلا.بيبطلانمةحيرصتاميلعت

.ءاوداهيفني/لوانتتةرملكيفةيئاودلاةعرلجانمدكأتلاوءاودلاعباط

.كلذ رملأا مزل اذإ ةيبطلا تاراظنلا ي/عض

.ملظمناكميفو25 °C تتحةرارحةجرديفءاودلانيزختبجي:نيزختلا

ةيلصلأااهتبلعيفتلظولوىتح،طقفةدودحمتارتفلةلحاصةيودلأاىقبت

ةيحلاصءاهتنإخيراتةظحلامءاجرلا.نزلخاتاميلعتبجوبماهظفحتمو

يذلايلديصلاةراشتسإكيلع!كشلاةلاحيف.ةوبعلاىلعةنودلمارضحتسلما

.ةوبعلا سفن يف ةفلتخم ةيودأ نيزخت زوجي لا .ءاودلا اذه كل فرص

019 72 24801 00:ءاودلا لجس مقر

.ليئارسا ،نولوح ،03 اخلايماه عراش ، .ض.م ةيئاودلا ةعانصلل حكير:جتنلما

scabiex 1011.indd 2 11/9/11 1:48:02 PM

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה