ספטדין

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
ALCOHOL; CHLORHEXIDINE DICLUCONATE
זמין מ:
BEN SHIMON FLORIS LTD, ISRAEL
קוד ATC:
D08AC52
טופס פרצבטיות:
תמיסה - חיצוני
הרכב:
CHLORHEXIDINE DICLUCONATE 0.5 %W/V; ALCOHOL 70 %V/V
מסלול נתינה (של תרופות):
חיצוני
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
BEN SHIMON FLORIS LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
CHLORHEXIDINE, COMBINATIONS
איזור תרפויטי:
CHLORHEXIDINE, COMBINATIONS
סממני תרפויטית:
For quick disinfection of hands, also before invasive procedures.
מספר אישור:
108 58 29253 00
תאריך אישור:
2012-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

03-12-2020

:רושיקל הסינכ י"ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/g

etsequence.aspx?formType=AdversEffectMe

dic@moh.gov.il

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

.הזיראה יבג לע עיפומה

(exp. date)

לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .שדוח ותוא

. 25

- ל תחתמ ,רירק םוקמב ןסחא

.תוביטרו ריווא תרידח ענמו בטיה רוגס

.שאמ קחרה ,קילד רמוח !תוריהז

.תירוקמה הזיראב ןסחא

,החיתפה רחאל רצומב שמתשהל ןתינ

.ופקות גפש דע

:ףסונ עדימ .6

:םג הליכמ הפורתה םיליעפה םירמוחה לע ףסונ

Glycerin, Propylene Glycol , Methylene

Blue, Purified water.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ לוחכ עבצב הסימת . ל"מ 1000 ,ל"מ 500 :הלוכת :םושירה לעבו ןרציה ,בגשמ היישעת קראפ ,מ"עב שירולפ ןועמש-ןב .2017400 בגשמ .נ.ד תואירבה דרשמ י"ע קדבנ הז ןולע טמרופ 31.12.2015 :ךיראתב ודי לע רשוא ונכותו יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 1085829253 :תואירבה דרשמב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב .םהל קוקז ךנה םא שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב :יאוול תועפות .4 םורגל לולע ןידטפסב שומישה ,הפורת לכב ומכ להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל .ןהמ תחא ףאמ לובסת :אפורל תונפלו שומישה תא קיספהל שי

(רידנ) רועב תושיגר לש הרקמב

:תופסונ יאוול תועפות .ימוקמ יוריגו תוימומדא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא .אפורה םע ץעייתהל ךילע :יאוול תועפות לע חוויד תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטה תועצמאב דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש יאוול

www.health.gov.il

תואירבה ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .

5

!הלערה ענמ

םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו

אפורהמ תשרופמ הארוה אלל ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא

םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

.קילד רמוח ,לוהוכלא ליכמ :הפורתה שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :הפורתב .םייניעה םע עגממ ענמיהל שי

.םימ הברה םע ףוטשל שי ,עגמ לש הרקמב ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע שוביי דע שאל ףשחיהל וא הירגיס קילדהל ןיא .רישכתה לש טלחומ

וא ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר התא םא

הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל .הפורתה ."ףסונ עדימ" 6 ףיעס האר - חומה םורק ,חומה תומקר לע

.הנוכיתה ןזואהו .םיישדוח ליגל תחתמ תוקוניתב

:הפורתב שמתשהל ןיא

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה (םירישכת) אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה ןידטפס הסימת :בכרה

םזוכירו םיליעפה םירמוחה

0.5%

טאנוקולג ןידיסקהרולכ

(Chlorhexidine Digluconate 0.5 )

Alcohol 70%

לוהוכלא :םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל ."ףסונ עדימ"

6 ףיעס האר

םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

.הפורתב שמתשת שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל ץעוויה .הנוכנ הרוצב רישכתב שמתשהל ךילע

ףסונ עדימל קוקז ךנה םא חקורב

?הפורתה תדעוימ המל

.1

.םיידיה לש ריהמ יוטיחל תדעוימ הפורתה .םייטפסיטנא םירישכת

תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל .2

?הפורתב שמתשת דציכ

.3

חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .חוטב ךניא םא :שומישה ןפוא ,תויקנ םיידי לע רישכתהמ ל"מ 3 קוצ דע םיידיה ךכחו דיה יחטשמ לכ לע הסימתה רזפ .רמוחה לש תטלחומ תופדנתה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .עולבל ןיא

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה