סלספט 250 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

03-03-2020

מרכיב פעיל:
MYCOPHENOLATE MOFETIL
זמין מ:
ROCHE PHARMACEUTICALS (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
L04AA06
טופס פרצבטיות:
קפסולות
הרכב:
MYCOPHENOLATE MOFETIL 250 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
HOFFMANN LA ROCHE, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
MYCOPHENOLIC ACID
איזור תרפויטי:
MYCOPHENOLIC ACID
סממני תרפויטית:
Prophylaxis of rejection in renal allograft recepients, and in patients reciving allogenic cardiac transplants. Cellcept should be used concomitantly with cyclosporin and corticosteroids.Allogenic hepatic transplant.
leaflet_short:
1. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה: א. מושתלי כליה. ב. מושתלי כבד ג. מושתלי לב. ד. מושתלי ריאה. ה. לופוס נפריטיס פעילה (מוכחת בביופסיה) בחולים לאחר כשלון טיפול בסטרואידים, בהם אין פגיעה במערכות חיוניות (כגון לב ומערכת העצבים המרכזית). 2. הטיפול בתרופה לגבי פסקת משנה 1(א) עד (ד) ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה באימונולוגיה קלינית או רופא מומחה העוסק בתחום ההשתלות. (3) הטיפול בתרופה לגבי פסקת משנה 1(ה) ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בראומטולוגיה או רופא מומחה בנפרולוגיה.
מספר אישור:
111 34 29434 00
תאריך אישור:
2013-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

03-03-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

03-03-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

08-11-2018

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

דבכב תוערפה

תונחיפנ ,ןובאית ןדבוא ,לוכיע יישק ,הליחב ,תוריצע ,לושלש )לוכיעה תכרעמב םיזג( :ןוגכ ,םיבצעה תכרעמב תויעב

השוחת רסוח וא תוינונשי ,תרוחרחס

תותיווע ,םירירש תוצווכתה ,דער

תובשחמב וא חורה בצמב םייוניש ,ןואכיד וא הדרח תשגרה :ןוגכ ,םדה תכרעמב תויעבו תויבבל תויעב

םדה ילכ לש תובחרתה ,ץאומ בל בצק ,םדה ץחלב םייוניש :ןוגכ ,תואירב תויעב

)סיטיכנורב( תונופמס תקלד ,תואיר תקלד

תובחרתהמ האצותכ םרגיהל לוכיש לועיש ,המישנ רצוק תובחרומ תואירב ריוואה יכרד ובש בצמ - Bronchiectasis( תונופמסה ץעוויהל שי .)תואירה לש תוקלטצה( יתאיר סיזורביפ וא )גירח ןפואב המישנ רצוק וא קסופ וניאש לועיש חתפמ ךנה םא אפורב

הזחה ךותב וא תואירב םילזונ

םיסוניסב תויעב ןודגיש ,לקשמב הדירי :ומכ תופסונ תויעב םימומיד ,םדב רכוס לש ההובג המר ,)gout

.תורובחו תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא התא רשאכ וא ,הרימחמ ליעל ורכזוהש יאוולה ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס .דימ אפורה םע ץעייתהל יאוול תועפות חוויד רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )www.health.gov.il( תואירבה דרשמ :רושיקל הסינכ ידי לע וא ,יאוול תועפות

https://sideeffects.health.gov.il

.5

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה

לע עיפומה )exp. date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג

רומשל שי .שביו רירק םוקמב ,25°C-ל תחתמ ןסחאל שי :ןוסחיא יאנת .תוחלמו רואמ ןגהל ידכב תירוקמה הזיראב

ץעוויה .יתיבה הפשאה חפל וא םיכפשה ימל הפורתה תא ךילשהל ןיא ולא םיעצמא תטיקנ .ךרוצ רתוי ןהב ןיאש תופורת ךילשהל דציכ חקורב .הביבסה לע ןגהל ךל ועייסי

.

ףסונ עדימ :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ :ג"מ 250 תוסומכ

Capsules:

Starch

pregelatinized,

Croscarmellose

sodium,

Polyvidone

K90,

Magnesium

stearate.

Capsules shells:

Body:

Titanium dioxide )E171(, Iron oxide yellow )E172(, Iron oxide

red )E172(, Gelatin, Printing Ink.

Cap:

Titanium dioxide )E171(, Indigo carmine FD&C blue 2 )E132(,

Gelatin, Printing ink.

:ג"מ 500 תוילבט

Tablets: Microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium,

Polyvidone K90, Magnesium stearate.

Tablet

Coating:

Hypromellose,

Hydroxypropyl

cellulose,

Titanium

dioxide

)E171(,

Macrogol

400,

Indigo

carmine

aluminium

lake

)E132(,

Iron

oxide

)E172(.

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ עבצב ינש דצו לוחכ עבצב דחא דצ ,תוכראומ תוסומכ ןה טפסלס לש תוסומכה "CellCept 250" בותיכה עבטומ תוסומכה לש לוחכה קלחה יבג לע .םוח .רוחש עבצב "Roche" בותיכה עבטומ םוחה קלחה יבג לעו רוחש עבצב .]10 לש )םירטסילב( שגמ תזיראב[ 100 לש תוזיראב תונימז תוסומכה ,תופוצמ ,)תוילפק תרוצב( תוכראומ תוילבט ןה טפסלס לש תוילבטה CellCept" בותיכה עבטומ תוילבטה לש דחא דצב .לגלגס עבצ תולעב תוזיראב תונימז תוילבטה ."Roche" בותיכה עבטומ ינשה ןדיצבו "500 .]10 לש )םירטסילב( שגמ תזיראב[ 50 לש ,6391 ד.ת ,מ"עב )לארשי( הקיטבצמרפ שור :ותבותכו םושירה לעב .4524079 ןורשה דוה .ץייווש ,לזאב ,מ"עב שור הל-ןמפוה :ותבותכו ןרציה םש ןכדועו 2017 ץרמ :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע .2019 רבמצד ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב הנורחאל :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 111.34.29434 :תוסומכ ג"מ 250 טפסלס 111.35.29435 :תוילבט ג"מ 500 טפסלס ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה

CellCept PL version 7

198 – ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה טפסלס ג"מ 250 תוסומכ טפסלס ג"מ 500 תוילבט :בכרה :הליכמ הסומכ לכ :הליכמ הפוצמ הילבט לכ ג"מ 250 ליטפומ טלונפוקימ ג"מ 500 ליטפומ טלונפוקימ

Mycophenolate mofetil

250 mg

Mycophenolate mofetil

500 mg

."ףסונ עדימ" 6 קרפ האר םיליעפ יתלב םיביכרמ לע עדימל * שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה .חקורה לא וא אפורה

ותוא אורקל ךרטצתו ןכתיי .ןולעה תא רומש .בוש

לא .דבלב ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא

אפורל הנפ ,ןהשלכ יאוול תועפות ךל שי םא הז ןולעב תורכזומ ןניא רשא תוירשפא יאוול תועפות ללוכ הז .חקורל וא .)"יאוול תועפות" 4 קרפ האר( ךנויעל בושח עדימ

ליחתהל ןיא .םידלומ םימומו תולפהל םרוג mycophenolate :הרהזא תילילש ןויריה תקידב אלל ,תוירופה ליגב םישנב טפסלסב לופיטה תא .לופיטה תליחת ינפל

.לפטמה אפורה ידי לע ךל ונתניש ןויריה תעינמל תויחנהל עמשיהל שי תויחנהה תא תנבה אל םאב תינש אפורב ץעוויהל שי ,רישכתה תליטנ ינפל .ןאולמב "הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא" ףיעס האר ,ףסונ עדימל ."הקנהו ןויריה תעינמ ,ןויריה" ףיעסו

העיגמו ןוסיחה תכרעמ תא תואכדמה תופורת תצובקל תכייש הפורתה .ג"מ 500 לש ןונימב תופוצמ תוילבטכ וא ג"מ 250 לש ןונימב תוסומככ

הלידגמ )לופיטה ךשמו שומישה ןפוא ,ןונימ( אפורה תויחנה לע הדפקה אלל לופיטה תא קיספהל ןיא הרקמ לכב .לופיטה תחלצהל יוכיסה תא יתוחיטב עדימל 4-ו 2 םיקרפב ןייע אנא .לפטמה אפורה םע תוצעייתה .בחרומ

.1

?הפורתה תדעוימ המל םידיאורטסוקיטרוקו ןירופסולקיצ םע בולישב ,תשמשמ טפסלס הפורתה .דבכ וא בל ,הילכ ילתשומב לתשומ רביא תייחד תעינמל תיטיופרת הצובק .)Immune-suppressants( ןוסיחה תכרעמ תא תואכדמה תופורת

.2

הפורתב שומישה ינפל :םא הפורתב שמתשהל ןיא

mycophenolic ,mycophenolate mofetil -ל )יגרלא( שיגר התא תמישרל( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ,acid .)"ףסונ עדימ" – 6 קרפ האר ,םיליעפ יתלבה םיביכרמה

ינפל תילילש ןויריה תקידב תרבעה אלו תוירופה ליגב השיא ךנה mycophenolate ש ןוויכמ תאז ,טפסלסל ןושארה םשרמה תלבק .םידלומ םימומו תולפהל םרוג

.ןויריהב תאש תבשוח תאש וא ןויריה תננכתמ ,ןויריהב ךנה

תעינמל תוליעי תוטישב תשמתשמ ךניאו תוירופה ליגב השיא ךנה .)"הקנהו ןויריה תעינמ ,ןויריה" ףיעס יאר ,ףסונ עדימל( ןויריה

.הקנהב .הפורתה תא לוטית לא ,ךילע לח ליעל םירכזנה םיבצמה ןמ דחאו הדימב .טפסלס תליטנ ינפל חקורל וא ךלש לפטמה אפורל הנפ ,חוטב ךניא םא הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא דימ לפטמה אפורל תונפל שיו טפסלסב לופיט ליחתהל ןיא

ןורג באכ וא םוח :ןוגכ ,םוהיזל ןמיס ךל שי

םייופצ יתלב םימומיד וא תורובח ךל שי

)הביק ביכ :ןוגכ( לוכיעה תכרעמב תויעבמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

.הפורתב לופיטה ךלהמב ןויריהל תסנכנ תא םא וא ,תורהל תננכתמ תא הנפ ,)חוטב ךניא םא וא( ךילע לח ליעל םירכזנה םיבצמה ןמ דחאו הדימב .הפורתה תליטנ ינפל ,דימ לפטמה אפורל לופיטה לע שמשה רוא תעפשה ןוכיס םייק ,ךכמ האצותכ .ךפוג לש הנגהה ינונגנמ תא התיחפמ טפסלס תנירקלו שמשל ךתפישח תא ליבגהל ךילע .רוע ןטרס תוחתפתהל רבגומ :ידי-לע UV

.ךילגרו ךיתועורז ,ךראווצ ,ךשאר תא םג הסכי רשא ןגמ דוגיב תשיבל

.הובג הנגה םדקמ םע הנירק יננסמב שומיש תורחא תופורתו טפסלס תופורת ללוכ ,תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל ןפוא לע עיפשהל הלולע טפסלס הפורתהו רחאמ תאז תושעל בושח ןפוא לע עיפשהל תולולע תורחא תופורתו תורחא תופורת לש ןתלועפ התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .טפסלס לש הלועפה :טפסלסב לופיטה תלחתה ינפל תואבה תופורתה תא חקול

תונתינה ןוסיחה תכרעמ תא תואכדמה תורחא תופורת וא ןירפויתאזא .הלתשה רחאל

.הובג לורטסלוכב לופיטל הפורת - ןימאריטסלוכ

ומכ םימוהיזב לפטלו עונמל הדעונ רשא הקיטויביטנא - ןיציפמפיר

.)TB( תפחש

לופיטל םירישכת – )PPIs( םינוטורפ תבאשמ יבכעמ וא ,הצמוח ירתוס .לוכיע יישק ןוגכ הביקב רתי תויצמוח לש תויעבב

תוילכ תקיפס-יאמ םילבוסה םילפוטמל םינתינ - טפסופ-ירשוק םירישכת .םדל תגפסנה טפסופה תומכ תא תיחפהל ידכ תינורכ

.םייקדייח םימוהיזב לופיטל תושמשמ - תוקיטויביטנא

.םייתיירטפ םימוהיזב לופיטל שמשמ - לוזאנוקווסיא

.הובג םד ץחלב לופיטל שמשמ - ןטרסימלט םינוסיח ךילע ,טפסלסב לפוטמ ךדועב )שלחומ-יח ןוסיח( ןוסיח לבקל ךילע םא םינוסיח וליא ךל ץעיי לפטמה אפורה .ךלש חקורל וא אפורל הליחת תונפל .לבקל לוכי התא םויס רחאל תוחפל תועובש 6 דעו טפסלסב לופיטה ךלהמב םד םורתל ןיא .לופיטה ןוזמו הפורתב שומיש .טפסלסב לופיטה לע העפשה ןיא הייתשלו ןוזמל הקנהו ןויריה תעינמ ,ןויריה :טפסלס תולטונה םישנב ןויריה תעינמ שמתשהל שי ,טפסלסב לופיט ןהל םשרנ רשא תוירופה ליגב םישנב :ןויריה תעינמל הליעי הטישב

טפסלסב לופיטה תליחת ינפל

טפסלסב לופיטה לכ ךלהמב

טפסלסב לופיטה תקספה רחאל תועובש 6 ךשמב ךרובע רתויב םימיאתמה םיעצמאה יבגל לפטמה אפורב ץעוויהל שי שמתשהל ףידע .ךבצמל םאתהב ועבקי הלא העינמ יעצמא .ןויריה תעינמל .ןנכותמ אל ןויריהל ןוכיסה תחפוי ךכו רחאמ העינמ יעצמא לש תורוצ יתשב העינמה יעצמא יכ תבשוח תא םא ירשפאה םדקהב אפורל תונפל שי .ןויריה תעינמל הלולג תחקל תחכש םא וא ליעי היה אל :ןויריהל סנכיהל תלגוסמ ךניא ,םיאבה םינוירטירקה ןמ דחאב תדמוע תא םא

תסוה תא תלביקו תוחפל הנש 50 ךליג :רמולכ ,רבעמה ליגב השיא ךנה לופיט בקע תסו לבקל תקספהו הדימב( הנשמ רתוי ינפל ךלש הנורחאה )ןויריהל יסנכיתש יוכיס םייק ןיידע ,ןטרסב

bilateral salpingo-( תולחשה יתשו תורצוצחה תרסהל חותינ תרבע

(oophorectomy

(hysterectomy( םחרה תרסהל חותינ תרבע

ידי לע ןחבוא רשא ,םדקומ יתלחש לשכ( תודקפתמ ןניא ךלש תולחשה )החמומ גולוקינג

םירשפאמ םניא רשא ,םיאבה םירידנה םיבצמה ןמ דחא םע תדלונ Turner( רנרט תנומסת ,)XY genotype ) XY פיטונג :ןויריהל הסינכ (Uterine agenesis( םחרה לש תוחתפתה רסוח וא )syndrome

תסו לבקל הלחה םרטש ,תרגבתמ וא הדלי ךניה טפסלס םילטונה םירבגב ןויריה תעינמ

תולפה וא םימגפל ןוכיסב היילע לע םיעיבצמ אל םינימזה םינותנה תא ןיטולחל לולשל ןתינ אל ,תאז םע דחי .טאלונפוקימ לטונ באה םא .ןוכיסל תורשפאה

םינוכיסל עגונב אפורה םע חחוש ,ךגוז תב םע ןויריה ןנכתמ ךנה םא

.םייפולח םילופיטו םיירשפאה :הקנהו ןויריה ךנה םא ,רישכתה תליטנ ינפל חקורב וא לפטמה אפורב ץעוויהל שי .ןויריהב תאש תבשוח תאש וא ןויריה תננכתמ ,הקינימ ,ןויריהב לוטנל ןתינש םייפולחה םילופיטהו ןויריהב םינוכיסה לע ךמע חחושי אפורה :םיאבה םירקמב ,לתשומה רביאה תייחד תא עונמל תנמ לע

ןויריה תננכתמ ךנה

יתסו םומיד ךל שי ,תסו תלביק אלש תבשוח תא וא תלביק אל ןויריהב תאש תדשוח תא וא ,ליגרהמ הנוש

ליעי העינמ יעצמאב שומיש אלל ןימ יסחי תמייק לופיטה ךלהמב ןויריהל תסנכנ םאב דימ אפורל עידוהל שי השיגפל דע טפסלס תליטנב ךישמהל שי ,תאז םע דחי .טפסלסב .אפורה םע :ןויריה םימומלו )50%( דואמ ההובג תוחיכשב תולפהל םרוג טלונפוקימ .)27%-23%( םירומח םידלומ םינפב ,םייניעב ,םיינזואב םימומ :םיללוכ ,וחווד רשא םידלומ םימומ רוניצה( טשוב ,בלה ,תועבצאה תוחתפתהב ,)עוסש ךח/העוסש הפש( הרדש המגודל( םיבצעה תכרעמבו תוילכב ,)הביקל ןורגה תא רבחמה ךלש קוניתה .)יוארכ תוחתפתמ אל הרדשה דומע תומצע – העוסש .הלעמ םיעיפומה םימומהמ רתוי וא דחא ידי לע עגפיהל לולע ןויריה תקידב אלל ,תוירופה ליגב םישנב טפסלסב לופיטה תא ליחתהל ןיא ונתניש ןויריה תעינמל תויחנהל עמשיהל שי .לופיטה תליחת ינפל תילילש תנמ לע תפסונ ןויריה תקידב שקבל לוכי אפורה .לפטמה אפורה ידי-לע ךל .לופיטה תלחתה ינפל ןויריהב ךניאש חיטבהל :הקנה לש תונטק תויומכש ןוויכמ ,הקינימ ךנה םא טפסלסב שמתשהל ןיא .םאה בלחל רודחל תולולע הפורתה תונוכמב שומישו הגיהנ .תונוכמבו םילכב שמתשהל וא גוהנל תלוכיה לע תינוניב העפשה שי טפסלסל וא אפורה םע חחוש ,לבלובמ וא השוחת רסח ,םנמונמ שיגרמ התא םא .רתוי בוט שוחתש דע תונוכמב וא םילכב שמתשת וא גהנת לאו תוחאה הילבט/הסומכ לכב )ג"מ 23( ןרתנ לומילימ 1-מ תוחפ הליכמ וז הפורת .'ןרתנ תלוטנ' תבשחנ ןכלו

.

?הפורתב שמתשת דציכ .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע לבוקמ ןונימ .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .הטמ םיניוצמ םילבוקמה םינונימה .תרבעש הלתשהה גוסב יולת ןונימה .לתשומה רביאה תא תוחדל ךפוגמ עונמל ךרוצ ונשי דוע לכ ךישמי לופיטה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא הילכ תלתשה :םירגובמ

.הלתשהה ןמ םימי 3 ךות תנתינ הנושארה הנמה

םרג 1 :תודרפנ תונמ יתשל הקולחב ,טפסלס םרג 2 וניה ימויה ןונימה .ברעב םרג 1-ו רקובב :(18 דע םייתנש לש םיאליגב( םידלי

.דליה לדוגב יולת ןונימה

לקשמהו הבוגה יפ לע רתויב םיאתמה ןונימה יבגל טילחי לפטמה אפורה .ךדלי לש בל תלתשה :םירגובמ

.הלתשהה ןמ םימי 5 ךות תנתינ הנושארה הנמה

םרג 1.5 :תודרפנ תונמ יתשל הקולחב ,טפסלס םרג 3 וניה ימויה ןונימה .ברעב םרג 1.5-ו רקובב :םידלי

.בל תלתשה רחאל םידליל טפסלס ןתמ יבגל עדימ ןיא דבכ תלתשה :םירגובמ

הלתשהה רחאל םימי 4 תוחפל ךל ןתנית טפסלס לש הנושארה הנמה .תופורת עולבל לגוסמ היהת רשאכו

םרג 1.5 :תודרפנ תונמ יתשל הקולחב ,טפסלס םרג 3 וניה ימויה ןונימה .ברעב םרג 1.5-ו רקובב :םידלי

.דבכ תלתשה רחאל םידליל טפסלס ןתמ יבגל עדימ ןיא הפורתב שומישה ןפוא .םימ סוכ םע ,ןתומלשב תוילבטה/תוסומכה תא עולבל שי .תוילבטה /תוסומכה תא שותכל וא רובשל ןיא וחתפנש תוסומכ לוטיל ןיא .תוסומכה תא תוצחל וא חותפל ןיא :תוסומכ .וצחנ וא םייניעה ,רועה ןיבל וקוזינש תוסומכמ הכפשנש הקבא ןיב עגממ ענמיהל שי הקבאה תויראש תא ףוטשל שי ,תועטב הרבשנ/החתפנ הסומכ םא .הפהו תוידוסיב ףוטשל שי ,הפל/םייניעל הרדח הקבא םא .ןובסו םימ םע רועה ןמ .םימ הברה םע רחא והשימ וא דלי עלב תועטב םא וא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא תזירא תא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ .ךתיא הפורתה תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ידכ הלופכ הנמ לוטיל ןיא .םיעובקה םינמזב הפורתה תא לוטיל ךישמהלו .החכשנש הנמ לע תוצפל .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא ךל הרוה ךלש אפורה ןכ םא אלא ,טפסלס הפורתב לופיטה תא קיספת לא ןוכיסה תא תולעהל לולע התא לופיטה תא קיספמ התא םא .תאז תושעל .לתשומה רביאה תייחד לש אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפורה םע תוצעייתה וא אפורה תא לאש ,וז הפורתב שומישה יבגל תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

.םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת

.4

יאוול תועפות קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע טפסלסב שומישה ,הפורת לכב ומכ אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ .ןהמ תחא ףאמ לובסת יאוולה תועפות ןמ תחאב ןיחבמ ךנה םא דימ אפורל תונפל ךילע :ףוחד יאופר לופיטל קקדזתו ןכתיי - תואבה תורומחה

ןורג באכ וא םוח ןוגכ ,םוהיזל ןמיס ךל שי

םייופצ יתלב םימומיד וא תורובחמ לבוס ךנה

ישוק םע ,ןורגב וא ןושלב ,םייתפשב ,םינפב תוחיפנ ,החירפמ לבוס ךנה ,יטקליפנא קוש ומכ( הפורתל הפירח תיגרלא הבוגת ךל שיו ןכתיי – המישנב .)המדאויגנא תוחיכש יאוול תועפות םד תוירודכ טועימ ,לושלש :ןה רתוי תוחיכשה יאוולה תועפותמ קלח םד תוקידב ךורעי לפטמה אפורה .תואקהו םוהיז ,םדב תומודא וא תונבל :ב םייוניש תוהזל ידכב תורידס

םימוהיזל םינמיס וא ךלש םדה יאת רפסמ רתוי ההובג תוריבסב תואבה יאוולה תועפותמ לובסל םילולע םידלי תוירודכ טועימו תונבל םד תוירודכ טועימ ,םימוהיז ,לושלש :םירגובממ .תומודא םד םימוהיז ינפמ הנגה ךממ עונמל ידכ ,ךפוג לש הנגהה ינונגנמ תא התיחפמ טפסלס הפורתה םחליהל ךלש ףוגה לש ותלוכי ,ךכמ האצותכ .לתשומה רביאה תא תוחדל םימוהיזב קבדיהל לולע התא ,ןכ לע .ילמרונה ןמ הבוט תוחפ םימוהיזב ,יעמה ,הביקה ,הפה ,רועה ,חומה לש םימוהיז :ללוכ ,ליגרה ןמ רתוי .ןתשה תכרעמו תואירה הפמילהו רועה ןטרס תופורת( הז גוסמ תופורת םילטונש םילפוטמ םע תורקל לולעש יפכ ולטנש םילפוטמ לש דואמ ךומנ רפסמ ,)ןוסיחה תכרעמ תא תואכדמה .רועה לשו תויתפמילה תומקרה לש ןטרס וחתיפ טפסלס :תופסונ יאוול תועפות ולוכ ףוגה לע תועיפשמ רשא תויללכ יאוול תועפותמ לובסל לולע התא ,)המדאויגנא ,יטקליפנא קוש :ןוגכ( תורומח תויגרלא תובוגת :תוללוכה םיבאכ ,ןטב יבאכ :ןוגכ( םיבאכ ,הניש יישק ,הבר תופייע לש השוחת ,םוח .תוחיפנו תעפש ינימסת ,שאר באכ ,)םירירש וא םיקרפמ יבאכ ,הזחב :לולכל תולוכי תורחא יאוול תועפות תרישנ ,רועב םילודיג ,תרגוח תקבלש ,רוק יעצפ ,הנקא :ןוגכ ,רועב תויעב .דרגו החירפ ,רעיש .ןתשב םד :ןוגכ ,ןתשה תכרעמב תויעב :ןוגכ ,הפבו לוכיעה תכרעמב תויעב

הפב םיביכו םייכינחב תוחיפנ

הביקב וא סגה יעמב ,בלבלב תקלד

םומיד ללוכ לוכיעה תכרעמב תוערפה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה