סליפ אייד

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
DOXYLAMINE SUCCINATE
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL AGENCIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
R06AA09
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
DOXYLAMINE SUCCINATE 25 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
PERRIGO COMPANY, USA
קבוצה תרפויטית:
DOXYLAMINE
איזור תרפויטי:
DOXYLAMINE
סממני תרפויטית:
Aid to the relief of temporary sleep disturbance.
מספר אישור:
131 07 30938 01
תאריך אישור:
2014-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה דייא פילס תוילבט טניסקוס ןימאליסקוד הליכמ הילבט לכ ג"מ 25 )

Doxylamine succinate

(

ףיעס האר - רישכתב םיליעפ יתלב םירמוח * .ןולעב 6 םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ 12 ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא הפורתה .אפורל תונפל שי הז ליגל תחתמ .םינש חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב התוא עולבל ךילע .ףסונ עדימל קוקז ךנה םא רתוי ךשמב ףיצר ןפואב ךשמנ הנישה רסוח םא הפורתב שומישה תא קיספהל שי ,םייעובשמ ןימסת תויהל לולע הניש רסוח .אפורל תונפלו .תרחא עקר תלחמל ?הפורתה תדעוימ המל .1 .תינמז הניש תערפהב הלקהל רזע .םינימטסיה יטנא :תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא .)6 ףיעס האר( הפורתה .הקינמ וא ןוירהב ךנה שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא הפורתב אפורל רפס ,דייא פילסב לופיטה ינפל :םא :ןוגכ המישנ תויעבמ תלבס וא לבוס ךנה ∘ .ינורכ סיטיכנורב וא ,תחפנ ,המתסא ןתש ןתמב היעבמ תלבס וא לבוס ךנה ∘ .תינומרעה תטולב תלדגה בקע .יהשלכ הפורתל וא ןוזמל שיגר ךנה ∘ בלה דוקפתב יוקילמ תלבס וא לבוס ךנה ∘ ,)המוקואלג ןוגכ( םייניע ,םד ילכ וא/ו תטולב ,)סוקלוא ןוגכ( לוכיעה תכרעמ .)דיאורית( סירתה ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב :חקול התא תופורת :תואבה תוצובקהמ תופורת תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה ,הנישל ,היספליפאל ,העגרהל תופורת :ןוגכ( םימידרמ םירמוח ,תויגרלא דגנ ,ןוסניקרפל תופורת ,)םייטוקרנ םיבאכ יככשמו םיחותינל תולעב וא תויגרנילוכיטנא תופורת ,ןואכיד דגנ דגנ םירישכת ןוגכ( תיגרנילוכיטנא תוליעפ .תורחא המדרה תופורת ,)ןטב תותיווע לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש )םיפירח תואקשמו תוניי( לוהוכלא ךורצל ןיא .הפורתה םע לופיטה תפוקתב הקנהו ןוירה וא ןוירה ןמזב שומישל הרוסא הפורתה .הקנה תונוכמב שומישו הגיהנ תלעפהב ,בכרב הגיהנ תעב תוריהז טוקנל שי תונרע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ שומישהש ללגב הפורתב שומישה ןמזב .תונרעב עוגפל לולע וז הפורתב םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי םידליל רשאב .המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ וא לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ הפורתה .ןרתנ הליכמ הפורתה תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא ץעוויהל ילב םיפוצר םייעובשל רבעמו !אפורב .הנישה ינפל קר וז הפורת לוטיל שי ?הפורתב שמתשת דציכ .3 ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .חוטב

11.6.14 14060

12 ליגמ םידלילו םירגובמל לבוקמה ןונימה העש יצחכ הילבט דע הילבט יצח :הלעמו .הנישה ינפל םידלילו תוקוניתל תדעוימ הניא וז הפורת .םינש 12 ליגל תחתמ .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .םימ םע הפורתה תא עולבל שי ףוליק ידי-לע הילבטה תא איצוהל שי וב םוקמב ,רטסילבה תניפב םטואה ריינה הצוחה ףוחדל ןיא .

PEEL

הלימה תספדומ ינפמ ,םטואה ריינה ךרד הילבטה תא חוכב .רבשיהל הלולע הילבטהש רתוי לש הפוקתל תחקל ןיא - לופיטה ךשמ .אפורה רושיאב קר אלא םיפוצר םייעובשמ .הילבטה תא תוצחל רתומ ,סועלל ןיא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב .םהל קוקז ךנה םא שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב יאוול תועפות .4 לולע דייא פילסב שומישה ,הפורת לכב ומכ .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי םדקהב אפורל תונפלו לופיט קיספהל שי :מ לבוס התא םא ירשפאה לעמ ףיצר ןפואב םיכשמנה הניש ידודנ ןימסת תויהל םילולע הניש ידודנ .םייעובש .תרחא תיניצר הלחמל .)רידנ( ןורג באכ ,םוח :תופסונ יאוול תועפות הייאר שוטשט ,הפב שבוי תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול .אפורה ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םתייאר הדשל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהו אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ .אפורהמ תשרופמ הארוה הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

date

ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה .שדוח הזיראב ןסחא .

25ºC

-ל תחתמ ןסחאל שי .תירוקמה ףסונ עדימ .6 - םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Microcrystalline Cellulose, Anhydrous

Dibasic Calcium Phosphate, Dibasic

Calcium Phosphate Dihydrate, Sodium

Starch Glycolate, Magnesium Stearate,

FD&C Blue #1 Aluminium Lake

.ג"מ 0.412 :הילבט לכב ןרתנה תומכ

- הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ היצח וק םע ,תלכת עבצב תילבוא הילבט .ינשה דצב "

L441

" העבטהו דחא דצב הליכמה רטסילב תזיראב העיגמ הפורתה .תוילבט 16 ,מ"עב תויונכוס לארשי וגירפ :םושירה לעב .51200 קרב-ינב 29 י"חל 'חר ,ןגישימ ,ןגאלא ,וגירפ תרבח :ןרציה םש .ב"הרא תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע .2014 ינוי :ךיראתב תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה

.13-107-30938

הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ .םינימה ינשל תדעוימ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה