סטרפן דבש לימון

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

02-09-2018

מרכיב פעיל:
FLURBIPROFEN
זמין מ:
RECKITT BENCKISER (NEAR EAST) LTD
קוד ATC:
S01BC04
טופס פרצבטיות:
לכסניה
הרכב:
FLURBIPROFEN 8.75 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD, UK
קבוצה תרפויטית:
FLURBIPROFEN
איזור תרפויטי:
FLURBIPROFEN
סממני תרפויטית:
For the symptomatic relief of sore throat.
מספר אישור:
147 77 31684 00
תאריך אישור:
2017-02-28

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

29-07-2018

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

01-03-2017

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

הפורתה

קוושמ

אפור םשרמ אלל

:הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

רישכתה םש

ןומיל שבד ןפרטס תוינסכל

תוינסכל ןפרטס זופת םעטב

רכוס אלל

ה בכרה וזוכיר/ותומכו ליעפה רמוח

ןפורפיברולפ

8.75

.הינסכלב ג"מ

Flurbiprofen 8.75 mg/Lozenge

םיליעפ יתלב םירמוח

ףיעס האר

רק

א

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע . .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה

ורתה םירגובמל תדעוימ הפ

ליג לעמ םידליל

.םינש

תונפל שי הז ליגל תחתמ .אפורל שמתשהל ךילע

הב

.ףסונ עדימל קוקז ךניה םא חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב תונפל ךילע לא

םניא וא םירימחמ )םימוטפמיס( הלחמה ינמיס םאב אפורה רחאל םירפתשמ

.םימי

הפורתה תדעוימ המל

וימ ןפרטס הלקהל דע

רצק חווטל

תוחיפנו ןורגב הבירצ ןוגכ ןורג יבאכ לש םימוטפמיסב ןורגב

ליגל לעמ םידליו םירגובמב

.םינש

תיטיופרת הצובק

ידגונ לש הצובקל ךיישה ,ןפורפיברולפ אוה הפורתב ליעפה רמוחה ( םידיאורטס םניאש תקלד

NSAIDs

יוניש ידי לע הלקהל תמרוג ולא םירמוח תצובק .)

.הובג םוחו תוחיפנ ,באכל ףוגה תבוגתב

ינפל

ה

הפורתב שומיש

םא רישכתב שמתשהל ןיא

ךנה

שיגר )יגרלא( וא ןפורפיברולפל דחאל וא

רשא םיפסונה םיביכרמהמ הפורתה הליכמ

ףיעס האר(

.םירחא םיבאכ יככשמ וא ןיריפסאל ,)

םא ךנה

תלבס וא לבוס רבעב םיעוריא ינשמ רתוי וא ביק ביכ לש

ביכ םי

.לוכיעה תכרעמב םומיד וא םייעמב

תיווח ףקתה המטסא

אל םיפוצפצ

וא םייופצ ,המישנ רצוק תעפוה החירפ

)תדפרס( תדרגמ

תלזנ

וא םינפב תוחיפנ שומישה רחאל וא ןיריפסאב

NSAIDs

םירחא

םומידמ תלבס

בוקינ וא

לוכיעה תכרעמב ( רומח סיטילוק , תקלד )םייעמב םימומידמ וא

תליטנ תעב

NSAIDs

.םירחא

ךנה

לטונ

NSAIDs

םירחא ביסקוקלס ןוגכ(

,ןבורפוביא

םוידוס קנפולקיד )'וכו

לע הלועה ןונימב ןיריפסא וא

.םויב ג"מ

ךנה לבוס קיפס יאמ

בל הרומח

תקיפס יא וא הרומח דבכ תקיפס יא .הרומח תוילכ

.ןויריהל ןורחאה שילשב תאצמנ תא

ךנה

ליגל תחתמ

םינש

תועגונה תודחוימ תורהזא

ל

הפורתב שומיש

לופיטה ינפל ןפרטסב

,

עוויה

ץ

ב

:םא אפור

ךנה

תלבס וא לבוס

רבעב

המטסאמ

תויגרלאמ לבוס ךנה וא

םידקש תקלדמ לבוס ךנה

ןורגב תיקדייח תקלדמ לבוס התאש בשוח ךנה םא וא .)הקיטויביטנא תועצמאב לופיטל תנתינה(

ךנה

תויעבמ לבוס

,הילכ

,בל וא

דבכ

ץבש תרבע

מ רבעב תלבס תולחמ תכרעמב לוכיעה

ןוגכ יעמ תקלד תיביכ

ulcerative)

colitis

ורק תלחמ ,

ךנה

לבוס

תינומיאוטוא הלחמ

ןוגכ( תינורכ תיתכרעמ תיתנמדא תבאז

וא תלחמ תברועמ רוביח תמקר

ךנה

ליג לעמ

ו תויה רתוי ההובג תוריבסב אצמנ ךנה יאוולה תועפותמ לובסל .ןולעב תועיפומה

ךנה ןוירהל םינושארה םישדוחה השישב

הקינמ וא

םא ,הנורחאל תלטנ םא וא ,לטונ התא יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת

הנוזת פס ,

.חקורל וא אפורל ךכ לע

חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

ונימ

יריפסא לש ךומנ

דע( ןונימ

לש

ג"מ

םויל

םינולוניווקה תצובקמ תוקיטויביטנא

)ןיצסקולפורפיצ ןוגכ(

םדה לולידל תודעוימה םשרמ תופורת

תעינמ וא םד תשירק

.)ןירפרוו ןוגכ(

ב לופיטל תופורת דגנ תופורת( בל תקיפס יאב לופיטל תופורת וא הובג םד ץחל .)םידיזוקילג וא םד ץחל רתי

מ תופורת תונתש

ללוכ( תופורת תצובקמ

ירמשמ )ןגלשא

)תויסט ידגונ וא השירק ידגונ( םד לולידל תופורת

ןודגשל תופורת

לוס ,דיצנבורפ(

.)ןוזריפני

( םידיאורטס אל תקלד ידגונ

NSAIDs

,םירחא ) םידואירטסוקיטרוק וא

:ןוגכ ,ביסקוקלס ןפורפוביא .)ןולוזינדרפ וא םוידוס קנפולקיד ,

תופורת דמ תואכ

.)סומילורקט ,ןרופסולקיצ ןוגכ( ןוסיחה תכרעמ

ל( ןיאוטינפ ב לופיט )היפסליפא

.)ןטרס וא תוינומיאוטוא תולחמב לופיטל( טסקרטותמ

תופורת ס יטנא

( הפה ךרד תוחקלנה תויתרכ סב לופיטל

תרכ

וא םויתיל

םיבכעמ תצובקמ תופורת

םיביטקלס

לש

הטילק

תרזוח

לש

ןינוטורס

(SSRIs

.)ןואכידב לופיט

)ןוירה תקספהל הפורת( ןוטסירפפימ

)סדייאב לופיטל הפורת( ןידובודיז

והוכלא תכירצו הפורתב שומיש

ןפרטסב לופיטה ךלהמב לוהוכלא תכירצמ ענמיהל שי

ןוכיסה תא הלעמ לוהוכלאו רחאמ .םייעמב וא הביקב םומידל

הקנהו ןוירה

תשולש ךלהמב הפורתה תא לוטיל ןיא וא םינורחאה ןוירהה ישדוח הקינמ ךניה םא

אפורה םע יצעייתה

ב שומיש יבגל ןפרטס

.םינושארה ןוירהה ישדוח תשש ךלהמב

ןפרטס איה וז העפות .םישנ תוירופב הדיריל תינמז איבהל תולולעה תופורת תצובקל ךייתשמ פוכת אל םיתיעל תחקלנה ,הפורתהש ריבס אל .הפורתה תליטנ תקספה םע הכיפה ,תו םיישק לע עודי םא הפורתה תליטנ ינפל אפורל ירפס ,תאז םע .תורהל ךייוכיס לע עיפשת .תורהל

תונוכמב שומישו הגיהנ

אל הקדבנ

תרוחרחס ,תאז םע .תונוכמב שומישו הגיהנה תלוכי לע הפורתה תעפשה תחפשממ תופורתב שומיש רחאל תוירשפא יאוול תועפות ןה הייאר תוערפהו ידגונ

תקלד

םניאש

( םידיאורטס

NSAIDs

ו הגיהנמ ענמיה ,ולא תועפותב שח ךנה םא .

שומיש .תונוכמב

לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

ןפרטס

:

ןומיל שבד ןפרטס

:הליכמ הינסכל לכ

1069

;ילזונ זוקולג ג"מ

1047

.ילזונ זורכוס ג"מ

.תרכס ילוחב לופיטב ךכב בשחתהל שי

ןפרטס זופת םעטב

רכוס אלל .רכוס ליכמ וניא רישכתה :

תליחת ינפל אפורב ץעייתהל שי ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס יאמ לבוס ךניהש ךל רמאנ םא .ןפרטסב לופיטה

מתשת דציכ

ש

?הפורתב

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

ליג לעמ םידליו םישישק ,םירגובמ

12

םינש

:

לבוקמה ןונימה

ללכ ךרדב

לכ הפב הסמה/הציצמל תחא הינסכל או

שי .תועש ענמהל ידכב תאזו הפה ללחב תויטיאב התרבעה ידכ ךות ,תויטיאב הינסכלה תא ץוצמל .ימוקמ יוריגמ

מ רתוי לוטיל ןיא

-

5

לש הפוקת ךשמב תוינסכל

24

.תועש

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ליגל תחתמ םידלילו תוקוניתל תדעוימ הניא וז הפורת

12

םינש

.

לוטיל שי שומישה תרטמ תא הגישמה רתויב הכומנה הנמה תא ךשמלו הרצקה הפוקתה רתויב

השורדה ה לע הלקהל ( םינימסת םימוטפמיס

שי ,הפה ללחב יוריג שח ךנה םא ספהל .הפורתב שומישה תא קי

מ הלעמל ךשמב וז הפורת לוטיל ןיא

-

3

.אפור תארוהב אלא םימי

ךות ךבצמב רופיש לח אל םא

םא וא ,םימי ךבצמב הרמחה הלח םא וא , ךנה

לבוס

( םינימסת םימוטפמיס

שי ,םישדח תונפל

.אפורל

רתי ןונימ תועטב תלטנ םא וא םונמנב שוחתש ןכתיי , הליחב

תלטנ םא לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב התא םא םג , ב שח .בוט

שי ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ןפוא םושב ךא ,ליגרה םינמזה חולל רוזחל תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומ

יאוול תועפות

ומכ

ב שומישה ,הפורת לכ רטס ןפ

לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית

.ןהמ תחא ףאמ

םא אפורל דימ תונפלו הפורתה תליטנ תא דיימ קיספהל שי

ת לש םינמיס םיעיפומ תיגרלא הבוג

הרומח

ןוגכ

םיפוצפצ ,המטסא אל ,דוריג ,המישנ רצוק וא םירבסומ תלזנ .'וכו רועב תוחירפ ,

םינפב תוחיפנ

ןורגב וא ןושלב

הדיריו ,ריהמ בל בצק ,המישנב ישוקל םימרוגה הליבומה םדה ץחלב םלהל ןושארה שומישב ףא שחרתהל לולע הז בצמ( )הפורתב

תורומח תוירוע תובוגת

רועה ףוליק ןוגכ וא .רועה ינפ לע תויחופלש תעפוה

אפורל תונפל שי

םא

יאוולה תועפות תועיפומ

תואבה

תועפות תועיפומה יאוול תובורק םיתיעל

חס

שאר באכ ,תרוח

ןורגה יוריג

הפב באכ וא הפב םיביכ

ןורג באכ

תוחונ יא וא ןוגכ( הפב הרזומ השוחת תומימח תשוחת ,לומינ ,הבירצ ,

ץוצקע )'וכו

ליחב לושלשו ה

רועב דוריגו ץוצקע תשוחת

תועיפומ תוקוחר םיתיעל

םונמנ

הפב תויחופלש

ןורגב וא

,ןורגב השוחת רסוח ,ןטבב תוחיפנ ,ןטב באכ

םיזג

.תואקה ,לוכיעב םיישק ,תוריצע

הפב שבוי

םעטה שוחב םייוניש ,הפב הבירצ תשוחת

חירפ תו

ירוע

.רועב דוריג ,

,םוח

.באכ

.תומדרה יישק וא תוינונשי תשוחת

המישנ רצוק ,םיפוצפצ ,המטסאב הרמחה

ןורגב השוחתב הדירי

תועיפומ םיתיעל :תורידנ

( תיטקליפנא הבוגת הבוגת םד ץחללו המישנ יישקל תמרוגה םייח תנכסמו השק תיגרלא סמ הגרדב ךומנ תנכו

ב תועיפומ ש תוחיכש העודי הניא

הימנא נפוטיצובמורט , ( הי לש הכומנ הריפס יושעש םדב תויסט

תא תולעהל )םימומידלו םד יפטשל ןוכיסה

בג םד ץחל ,)תקצב( תוחיפנ

בל ףקתהו בל תקיפס יא ,ה

תובוגת רוע תורומח תוי

ביבסמ רקיעב תויחופלש םע תטשופמ החירפ תוללוכה ןביטס תנומסת( ןימה ירביאו םייניע ,ףא ,הפל

רתוי הרומח הרוצו )ןוסנו'ג

מ רתויב רועה ףוליקל תמרוגה

( ףוגה חטשמ וט למרדיפא קיסק .)סיסילורקנ

.)סיטיטפה( דבכ תקלד

,יאוול תעפות העיפוה םא וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ךניה םא

לבוס .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ

תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ

חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב לע לופיט בקע יאוול תועפות "יתפורת

תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

www.health.gov.il

וטל הנפמה אוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספ

הסינכ י"ע וא רושיקל

https://forms.gov.il/forms/Resources/DowloadSetup/AGFormsDownloadTo

olbar.htm?formid=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

הל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םדי גשי ורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש

הארוה אלל האקהל .אפורהמ תשרופמ

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

בכרה .הפורת לטונ ךניהש .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(expiry date

בג לע עיפומה

."שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה

ל תחתמ ןסחא

.תירוקמה הזיראב ,

ףסונ עדימ

הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

:םג הליכמ

טס תוינסכל

ןומיל שבד ןפ

Liquid Sucrose, Liquid Glucose, Honey, Macrogol 300, Lemon Flavour,

Potassium Hydroxide, Levomenthol.

ףיעסב הרעה האר

זוקולגו זורכוס תלוכת יבגל

תוינסכל זופת םעטב

רכוס אלל

Macrogol 300 (Polyethylene glycol 300), Potassium hydroxide, Orange

Flavour 75628-33, Levomenthol ,Acesulfame K, FD & C Yellow No 6,

Liquid Maltitol, Isomalt.

דציכ :הפורתה תיארנ

תוינסכל רטס ןפ

ןומיל שבד למס םע ,ריהב םוח דע בהבהצ ןווג תולעב ,תולוגע ןניה .הינסכלה ידצ ינש לע עבטומ

ןפרטס תוינסכל זופת םעטב

תולעב ,תולוגע ןניה רכוס אלל ריהב םותכ ןווג למס םע , הינסכלה ידצ ינש לע עבטומ

הזיראה ןכות המ

תוינסכל טס

ןפ

ןומיל שבד

כ תוזורא

12,16

2,4,6,8,10

וא

.הזיראב תוינסכל ו ןכתי לכ אל

תוזיראה ילדג

.םיקוושמ

ןפרטס תוינסכל זופת םעטב

רכוס אלל

כ תוזורא

וא

.הזיראב תוינסכל ו ןכתי לכ אל םיקוושמ תוזיראה ילדג

ותבותכו ןרציה

:

נא ,םהגניטונ .מ"עב לנוישנרטניא רק'תלה רזיקנב טיקר .הילג

םושירה לעב

ןאוביהו

:ותבותכו רגנה ,מ"עב )טסיא רינ( רזיקנב טיקר

ןורשה דוה ,

לארשי

4527704

:ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

ילוי

2017

רתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפו

טס

ןומיל שבד ןפ

147-77-31684-00

ןפרטס זופת םעטב רכוס אלל

153-42-34072-00

לקהלו תוטשפה םשל רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה ת הפורתה ,תאז ףא לע .םינימה ינש ינבל תדעוימ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה