סומטולין אוטוג'ל 120 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2019

מרכיב פעיל:
LANREOTIDE AS ACETATE
זמין מ:
MEDISON PHARMA LTD
קוד ATC:
H01CB03
טופס פרצבטיות:
תמיסה להזרקה
הרכב:
LANREOTIDE AS ACETATE 120 MG/DOSE
מסלול נתינה (של תרופות):
תת-עורי עמוק
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
IPSEN PHARMA, FRANCE
קבוצה תרפויטית:
LANREOTIDE
איזור תרפויטי:
LANREOTIDE
סממני תרפויטית:
Somatuline autogel is indicated for the treatment of individuals with acromegaly when the circulating levels of Growth Hormone (GH) and/or insulin like growth factor-1 (IGF-1) remain abnormal after surgery and/or radiotherapy, or in patients who otherwise require medical treatmfent .The goal of treatment in acromegaly is to reduce GH and IGF-1 levels and where possible to normalize these values. Somatuline autogel is also indicated for the treatment of symptoms associated with neuroendocrine (particularly carcinoid) tumors.
leaflet_short:
הטיפול בתרופה האמורה יינתן לטיפול בחולה הסובל מאחד מאלה: 1. אקרומגליה. 2. גידולים נוירואנדוקרינים (במיוחד גידולים קרצינואידים)
מספר אישור:
127 27 30485 00
תאריך אישור:
2017-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

28-11-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

28-11-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

Somatuline Autogel PIL 26/11/2019 Page 1 of 10

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

הפורת דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ

ל'גוטוא ןילוטמוס

60

ג"מ

ןילוטמוס ל'גוטוא

90

ג"מ

א ןילוטמוס ל'גוטו

120

מ

ג"

הקרזהל הסימת

שומישל ןכומ קרזמב

מ קרזמ לכ ומישל ןכו ליכמ ש

lanreotide acetate

לש סחיב

0.246

ג"מ

lanreotide base

ג"מ הסימת

מוחה :ותומכו ליעפה ר

ל'גוטוא ןילוטמוס

60

ג"מ

:

ןכומ קרזמ לכ

שומישל

ליכמ

60

ג"מ (טטצא תרוצב) דיטוארנל

Lanreotide (as acetate)

ל'גוטוא ןילוטמוס

90

ג"מ

:

ןכומ קרזמ לכ שומישל

ליכמ

90

ג"מ (טטצא תרוצב) דיטוארנל

Lanreotide (as acetate)

ל'גוטוא ןילוטמוס

120

ג"מ

:

לכ ןכומ קרזמ שומישל ליכמ

120

ג"מ (טטצא תרוצב) דיטוארנל

Lanreotide (as acetate)

ה תמישר םירמוח

םיליעפ יתלב

האר ףיעס

"

עדימ ףסונ

"

לעה תא ןויעב ארק םרטב ופוס דע ןו .הפורתב שמתשת תיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתה לע י ש ךל שי םא ופסונ תולא .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,ת

יזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת םא וליפא םהל ק ל הארנ .המוד םתלחמ יכ ך

1

.

הפורתה תדעוימ המל

?

תדעוימ הפורתה

הילגמורקאב םילוחב לופיט

רשאכ בצמ)

רפומ ףוגב ומרוה ש דג ן (רתיב הלי תומר רשאכ וא/ו הלידגה ןומרוה

IGF-1

םירתונ היפרתוידר וא/ו חותינ ירחא םיגירח

םירושקה םימוטפמיסב לופיט

םילודיג לש

תכרעמ

נאוריונ ינירקוד

רפסמב הטילשו לופיט יעמ ילודיג

םימדקתמ בלבלו ינ אלש ןת

סהל םרי

) חותינב םייורקה

gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors or GEP-NETs)

:תיטיופרת הצובק

ןיטטסוטמוס לש םיגולנ

2

.

ינפל

ה

הפורתב שומיש

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר התא

דיטוארנ ןיטטסוטמוס ,

שמה התואמ תופורת וא

הח םיגולנא)

יטטסוטמוס

א ( רתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל ו

האר) ה ףיעס

"

ףסונ עדימ

.("

Somatuline Autogel PIL 26/11/2019 Page 2 of 10

ל תועגונה תודחוימ תורהזא הפורתב שומיש

טה ינפל סב לופי אפורל רפס ,ל'גוטוא ןילוטמו םא חקורל וא

התא יתרכוס תויה ,

ל'גוטוא ןילוטמוס

לולע

ר לע עיפשהל רכוסה תומ ךמדב

כתיי

אפורה לפטמה

תא קודבי

ךמדב רכוסה תומר הנשי ילואו

ה תא

לופ

יתפורתה

סב

תרכ

פיטה ךלהמב ל'גוטוא ןילוטמוסב לו

מ לבוס התא ב םינבא הרמה סיכ

תויה

ל'גוטוא ןילוטמוס

ויהל ליבוהל הלולע תורצו ינבא

סיכב

רמ

ןכל

ןכתיי

.יתפוקת בקעמב תויהל ךרטצת

מ לבוס התא תויעב

של ןה סירתה תטולבב

תויה

ל'גוטוא ןילוטמוס

הלולע

טעמ תיחפהל

פת תא ירתה תטולב דוק

מ לבוס התא בלב תוערפה

תויה

ל'גוטוא ןילוטמוס

לולע ל ה םורג

דרקידרב סוניס הי

(בלה בצקב הטאה)

דחוימב רהזיהל שי

תע

חת םע לופיטה תל ל'גוטוא ןילוטמוס

םילוחב םילבוסה

הידרקידרב

קפו

(יטיא

מ תחא םא תורהזאה

הלעמ

ולח

ת

ךילע ורל וא אפורל רפס ,

ק

ח

שומישה ינפל .ל'גוטוא ןילוטמוסב

:םירגבתמו םידלי

וטוא ןילוטמוס למומ הניא ל'ג ל תצ ומיש יב ש .םידל

בקעמו תוקידב

תויה

לולע ל'גוטוא ןילוטמוס

ה תומר לע עיפשהל ןכתיי ,ךמדב רכוס

רטנל הצרי לפטמה אפורה מב ,ךמדב רכוסה תומר תא עב דחוי .לופיטה תלחתה ת

תויה ,ךכל המודב

תויעב הרמה סיכב תולוכי

ןכתיי ,הז גוסמ הפורת םע שחרתהל

מה אפורה לפט סיכ תא רטנל הצרי תליחת ךלהמב הרמה .םעפל םעפמ ,ןכמ רחאלו ,ל'גוטוא ןילוטמוסב שומישה

/תויצקארטניא :תויתפורת ןיב תובוגת

ל התא םא ,חקו תחקל

הנורחאל

וא תחקל יושע התא םא תופורת ללוכ תורחא תופורת ,

ל

ל

א

רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ .חקורל וא אפורל ךכ לע חוימב

חקול התא םא

ןירופסולקיצ

תוינוסיח תובוגת התיחפמה הפורת לש םירקמב וא הלתשה רחאל ןוגכ תינומיאוטוא הלחמ

ןיטפירקומורב

ש םינטלוקל טסינוגא ןימפוד ל שמשמה

םיגוסב לופיטל לש םימיוסמ ודיג ו חומ יל

תלחמ

ניקרפ

וא

הדיל ירחא בלחה תריצי לש העינמל

תופורת הידרקידרב תורשמה

תופורת תוטאמה

תא פודה

ןוגכ

(אטיב ימסח

ןכתיי

לוקשי לפטמה אפורה מ תומאתה ןוני לש

תופורת ולא

ליבקמב תוחקלנה

ה

י

ויר

ן

,

הקנה

:תוירופו

יצעוויה

הפורתב שומישה ינפל חקורב וא אפורב

םא תא

הב

ןויר

מ וא

הקינ

הב תאש תבשוח

כתמ וא ןויר ה תננ

,ןויר

יצעוויה

ינפל חקורב וא אפורב הפורתב שומישה

ל'גוטוא ןילוטמוס

נית ןת

םא קר םייק

קהבומ ךרוצ

ךכב

תונוכמב שומישו הגיהנ

:

ע עיפשת הפורתה יכ ריבס אל פהל וא גוהנל ךלש תלוכיה ל תונוכמ ליע תאז םע .

ועפות ןוגכ יאוול ת רחס תרוח

ןמזב שחרתהל תולולע לופיטה

ל'גוטוא ןילוטמוס םע

התא םא

,ךכב שח

ילע

רהזיהל

ןמזב

יהנה וא הג תעב .תונוכמ תלעפה

3

.

הפורתב שמתשת דציכ

?

שמתשהל שי דימת רישכתב םאתהב

ךילע .אפורה תוארוה ה וא אפורה םע קודבל ניא םא חקור

חוטב

כתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב ריש

ונימה ואו ן ב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפ .דבל

Somatuline Autogel PIL 26/11/2019 Page 3 of 10

מ ןונימ :ץלמו

ילגמורקאב לופיט

ה

וניה ץלמומה ןונימה הקרזה

לכ תחא

ןכתיי .םימי

תא םיאתי לפטמה אפורה קרזומה ןונימה

לע לשמ דחאב שומיש ידי לש םימייקה םיקזוחה תשו

ןילוטמוס ) ל'גוטוא

וא

.(ג"מ

יה ןזואמ התא םא ה ,לופיטה םע בט דתב יוניש לע ץילמהל יושע לפטמה אפור תורי תוקרזה

ןילוטמוסה

ל'גוטו

ל ג" הקרזה

לכ תחא

וא

ןפואבו ךלש םינימסתב יולת היהי ןונימב יוניש לכ .םימי ורתל ביגמ התא וב .הפ

ה ךשמ והמ טילחי לפטמה אפורה .לופיטה תא לבקל ךילע וב ןמז

םימוטפמיסב לופיט

ילודיגב םירושקה תינירקודנאוריונה תכרעמה לש ם

נימה ה ןו וניה ץלמומ הקרזה

חא כ ת

םימי

ןכתיי

תא םיאתי לפטמה אפורה ה ןונימה קרזומ

לע לוטמוס לש םימייקה םיקזוחה תשולשמ דחאב שומיש ידי ) ל'גוטוא ןי

וא

.(ג"מ

א לבקל ךילע וב ןמזה ךשמ והמ טילחי לפטמה אפורה .לופיטה ת

תמ בלבלו יעמ ילודיג רפסמב הטילשו לופיט ב םריסהל ןתינ אלש םימדק םייורקה) חותינ

gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors or GEP-NETs)

(

וניה ץלמומה ןונימ

הקרזה

לש תחא

לכ ג"מ

לפטמה אפורה .םימי וב ןמזה ךשמ והמ טילחי גוטוא ןילוטמוס לבקל ךילע ל ל' .לודיגב הטילש

ןפוא

:שומיש

ל'גוטוא ןילוטמוס דעוימ

תירוע תת הקרזהל הקומע

הקרזהה

הכירצ עצבתהל

ידי לע

צ שיא יאופר תוו וא ) לפטמ וא (רבח וא החפשמ ןב

תימצע הקרזהב הכרדה רחאל

התו

.יאופר תווצ שיא ידי לע

דב הטלחהה רבעש רחא םדא ידי לע הקרזה וא תימצע הקרזה רב

רדה ,הכ אפורה ידי לע עבקית

לפטמה

קפס ךל שי םא

עגונב

ןפואל

הקרזהה תע לכב ,

שי תונפל

אפור

וא

יאופר תווצ שיא ץועייל וא

.תפסונ הכרדה

הקרזהה םא תעצבתמ

וא יאופר תווצ שיא ידי לע

מ ןב) הכרדה רבעש רחא םדא ,(רבח וא החפש

ל עצבתת הקרזהה ןבשיה לש ןוילעה ינוציחה עיבר

אר

רויא

5

א

הטמל

הכרדה רחאל תימצע הקרזהב התואנ

תא עצבל שי הקרזהה

קלחל

יחה ךריה לש ןוילעה ינוצ

האר) רויא

5

ב

הטמל

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ידיימ שומישל דעוימ קרזמ ל .ימעפ דחו

םא

וא תקרזה תועטב ךל קרזוה

רתוי הובג ןונימ

תועטב ךל קרזוה וא תקרזה םא

נימ רתוי הובג ןו א ןילוטמוס לש ל'גוטו עלב תועטב םא וא ןמ דלי פ ,הפורתה תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנ

אבהו ,םילוח תא .ךתיא הפורתה תזירא

לולע התא תופסונ יאוול תועפות תווחל וא

רו תו

רתוי

קרפ האר)

"יאוול תועפות"

םא לש הקרזה תצמחה

ל'גוטוא ןילוטמוס

םא חה צמ

זה קר

הנפ

ימ

לפטמה אפור אפורה . ל עגונב ךתוא החני דעומ

.האבה הקרזהה

הקרזה עצבל ןיא תופסונ תונמ לש פל תנמ לע ה לע תוצ הקרזה

הצמחוה

ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי ידי לע

ור .אפ

קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג תא אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה

Somatuline Autogel PIL 26/11/2019 Page 4 of 10

םא התא פמ תא קיס

שומישה ןילוטמוסב

ל'גוטוא

תעיטק ףצרה לופיטה

תחא הנממ רתוי ם

ל'גוטוא ןילוטמוסב לופיטה לש םדקומ םויס וא יושע תחלצה לע עיפשהל

ינפל אפורב ץעוויהל ךילע

ספה .לופיטה תק

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

הש

י

רה .הפורת לטונ ךנ בכ א םייפקשמ

ם

ה

י

.םהל קוקז ךנ

שי םא לאש ךל .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תו

4

.

יאוול תועפות

ב שומישה הפורת לכב ומכ ל'גוטוא ןילוטמוס

ל לולע ול תועפותל םורג לא .םישמתשמהמ קלחב יאו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית

.ןהמ תחא ףאמ לובסת אל

דימ תונפל שי

אפורל

מ תחאב תנחבה םא תואבה יאוולה תועפות

:

תולולעה יאוול תועפות עיפשהל

לע דע

ךותמ

םישנא

תופייע וא אמצ תשוחת ליגרהמ ההובג פו

שבי

ולא לולע םי

ס תויהל םינמי ךכל ךל שיש תומר רכוס

תוהובג

ס חתפמ התאש וא םדב

תרכ

דער ,בער תשוחת

העזה הבר

ת וא ליגרהמ לובלב תשוח

ולא םילולע

לש םינמיס תויהל תומר

רכוס

תוכומנ

.םדב

ה יאוול תועפות אל .העודי הניא ולא יאוול תועפות תוחיכש .תיגרלא הבוגת לש האצות תויהל תולולע ךירעהל ןתינ

.םימייקה םינותנהמ תוחיכשה תא

תוכפוה ךלש םינפה

םא וא תוחופנ וא תוקומס התא תכ חתפמ םימ

החירפ וא

חת

תש חתמ

וא המישנ רצוק ,הזחב םיפוצפצ

השלוח

תעבונ הארנה לככש

הליפנ םדה ץחלב

יאוול תועפות תורחא

ופנה יאוולה תועפו

,לוכיעה תכרעמב תוערפה ןה רתויב תו יכב תויעב הרמה ס

רתאב תובוגתו .הקרזהה

יאוול תועפות

דואמ תוחיכש

מ רתוי לע עיפשהל תולולע

ךות

:םישנא

,לושל האוצ הכר

ןטב באכ

תויעבו הרמ ינבא תורחא הרמה סיכב

ןכתיי

ךל ויהי םינימסת ןוגכ

מואתפו רומח ןטב באכ

םוח , תבהצ ,הובג

(םייניעה ןבולו רועה תבהצה)

רומרמצ תו

ןדבוא

רועב דרג ,ןובא

תוחיכש יאוול תועפות

דע לע עיפשהל תולולע

ךותמ

ישנא

לקשמב הדירי

היגרנא רסוח

בל בצק

יטיא

תשוחת תופייע

הבר

תב הדירי

ןובא

ש תיללכ השוחת השלוח ל

צב ןמוש ףדוע

הא

רורחיס תשוחת

שאר באכ

רעיש תרישנ וא

לש תתחפומ החימצ

רעיש

ףוג

,םירירשה לע עיפשמה באכ

תועוצר םידיגה ,

תומצע

תובוגת

םוקמב

הקרזהה ןוגכ

,באכ

השק רוע

וא דרג

תוקידב תואצות דבכ

בלבל תוניקת אל

םדב רכוסה תומרב םייוניש

הליחב

,םיזג ,תוריצע ,האקה

,ןטבב תוחונ יא ,ןטבב תוחיפנ

רפה לוכיעב תוע

הרמה יכרד תבחרה דבכה ןיב .יעמהו הרמה סיכ ,

ןכתיי

ךל ויהי ןוגכ םינימסת

,ןטב באכ

תבהצ ,הליח

םוח

Somatuline Autogel PIL 26/11/2019 Page 5 of 10

וול תועפות יא תוחיכש ןניאש

דע לע עיפשהל תולולע

ךותמ

:םישנא

םוח ילג

ןושיל ישוק

עבצב יוניש

האוצ

מרב יוניש תו

ו ןרתנה יסיסב זאטאפסופ

קידבב

םד ת

ש יאוול תועפות תוחיכש

הני

העודי

שש תועפות)

(העבקנ םרט ןתוחי

ןטבב ימואתפו רומח באכ

הנותחת

לולע הז

ל ןמיס תויהל

בלבלה תקל (סיטיטאירקנפ)

ב סצבא רתא

הקרזהה רשא

שיגרהל יוש

נב אלמ םילזו

וילע םיצחול רשאכ

,באכ ,םדוא) (םוחל םירושק תויהל םייושעש תוחיפנו םוח

הרמה סיכ לש תקלד

התא לולע

גרהל שי

ינימסת

ןוגכ

באכ ו רומח רוזאב ימואתפ ןוילע ינמיה

באכה ,ןטבה לש יזכרמה וא לולע

טשפתהל

,בגה וא ףתכה לא לש תושיגר ןטבה

אקה ,הליחב

הובג םוחו

עפות העיפוה םא ,יאוול ת

א

ם

הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא

תעפותמ לבוס התא רשאכ וא

אלש יאוול

הניוצ

,ןולעב

ע

הל ךיל .אפורה םע ץעיית

תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועפ תפורת לופיט בקע יאוול

"

תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

www.health.gov

וקמה ספוטל הנפמה

תועפות לע חווידל ן ,יאוול

וא ידי לע

:רושיקל הסינכ

https://sideeffects.health.gov.il/

5

.

הפורתה תא ןסחאל ךיא

?

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

הדש

םתייאר

לעו תוקונית וא/ו םידלי לש

כ ידי

ל םורגת לא .הלערה ענמת תשרופמ הארוה אלל האקה .אפורהמ

) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

exp. Date

ומה ( עיפ

.הזיראה יבג לע

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת

:ןוסחא יאנת

ל שי ןסחא

לש הרוטרפמטב ררקמב

2°C - 8°C

.הרוגס קרזמה תפיטע תא ראשה ל שי שמתשה הנושארה החיתפה רחאל דימ

מה תפיטע לש קרז

תופורת ךילשהל ןיא םיכפשה ימל

לאש .יתיבה הפשאה חפל וא

יכ חקורה תא רטפיהל דצ .דוע ןהב שמתשמ ךניאש תופורתמ

.הביבסה לע ןגהל ועייסי ולא םידעצ

6

.

נ עדימ ףסו

לע ףסונ ביכרמה

ליעפה

:םג הליכמ הפורתה

water for injections, glacial acetic acid

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

תיגימצ הסימת הניה ל'גוטוא ןילוטמוס

מב הקרזהל מישל ןכומ קרז .יטמוטוא תוחיטב ןונגנמ םע ,שו

דע ןבל עבצב הניה הסימתה לכ .ריהב בוהצ

קרזמ של ןכומ ומי טחמב דיוצמ ש הסכמ םע

תזירא לכ קרזמ הליכמ ןוטרק דחא לש

ל"מ

תישגמ ךותב

הדובר הפיטעב הזוראה

םושירה לעב

:ותבותכו

חולישה 'חר ,מ"עב המראפ ןוסידמ

.ד.ת

7090

הווקת חתפ

ןרציה םש

ותבותכו

:

Ipsen Pharma, 65 quai George Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, France

Somatuline Autogel PIL 26/11/2019 Page 6 of 10

רפסמ

הפורתה םושיר

סקנפב

דרשמב יתכלממה תופורתה בה תואיר

:

ל'גוטוא ןילוטמוס

:ג"מ

127-25-30483-00

ל'גוטוא ןילוטמוס

:ג"מ

127-26-30484-00

ןילוטמוס ל'גוטוא

127-27-30485-00

לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא ינב .םינימה ינש

עבקנ הז ןולע טמרופ לע ידי

רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ ידי לע

ירבה דרשמ תוא ךיראתב

03.2016

ב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו , ךיראת

09.2019

ארוה תו שומיש

בל םיש תא ןויעב ארק אנא ! לכ ה .הקרזהה עוציב ינפל שומישה תוארוה זה תירוע תת הניה הקר הקומע

,

פיצפס הקינכט הכירצמה .תוליגר תוירוע תת תוקרזהמ הנושה תי

ל דציכ תוריבסמ תואבה תוארוהה .ל'גוטוא ןילוטמוס קירזה

מישל ןכומ קרזמב הזורא הפורתה וחיטב ןונגנמב דיוצמה שו לש האלמ הקרזה רחאל .יטמוטוא ת ,טחמהמ העיצפ תעינמב עייסל תנמ לעו הפורתה

אב קרזמה ףוגל רוזחת טחמ .יטמוטוא ןפו

Somatuline Autogel PIL 26/11/2019 Page 7 of 10

אצוה ל'גוטוא ןילוטמוסה תזירא תא

ררקמהמ

30

.הקרזהה ינפל תוקד הקרזה הרק הפורת לש .תבאוכ תויהל הלולע

תפיטע תא ראשה

קרזמה

הרוגס הקרזהה עוציבל דע

בל םיש

!

תפיטע תחיתפ ינפל

קודבל שי קרזמה

פ הנניאש ו המוגפ וא החות יה .ףקותב הנ

שמתשהל ןיא א שומישל ןכומה קרזמב

וא שומישל ןכומה קרזמהש הארנ וא קוזינ וא לפנ שומישל ןכומה קרזמה

קרזמה תפיטע .איהש הרוצ לכב ומגפנ

גפ רישכתה םא אה לע ספדומ הגופתה ךיראת ;ףקות .קרזמה תזירא לעו תינוציחה הזיר

.חקורל וא אפורל תונפל ךילע ,הלא םירקמב

ץחר

.ןובס םע םיידיה תא

קרזמה תזירא תא ערק ןכומה קרזמה ןכות .שומישל ןכומה קרזמה תא אצוהו דקונמה וקה ךרואל של פאמ םע ,ל'ג יומד הארמ לעב ,הצחמל קצומ וניה שומי בל ןיב ענה עבצו ,םייגימצ םיניי בוהצל ן ל תולוכיה תועוב ורקימ םג ליכהל היושע רתי תייוורב הסימתה .ריהב יה .הקרזהה ךלהמב םלע ילדבה פ םניאו םיניקת ולא ם רישכתה תוכיאב םימגו

.

מה תזירא תחיתפ רחאל דימ הקרזהה תא עצבל שי .קרז

תא רחב רתא

:הקרזהה

יאופר תווצ שיא םא .א

ח וא החפשמ ןב ןוגכ רחא םדא וא רב

הכרדה ורבעש

תא עצבמ בשיה לש ןוילעה ינוציחה עיברל קירזהל שי :הקרזהה

ל שי :תימצע הקרזהב .ב ינוציחה קלחל קירזה

.ךריה לש ןוילעה

הקרזהה רתא תא ףלחה

זה לכב לאמש דצל ןימי דצ ןיב ענמיה .ל'גוטוא ןילוטמוס לש הקר מוש םע םירוזאמ ע וא ,םדמדא רוע ,תיתקלצ המקר ,תו .ישושבג שיגרמה רו

Somatuline Autogel PIL 26/11/2019 Page 8 of 10

.הקרזהה רתא תא הקנ

מה קרזמה תא אצוה ,הקרזהה ינפל כו ךלשה .תישגמהמ שומישל ן .תישגמה תא

ה

.ותוא ךלשהו הצוחה ותכישמ ידי לע טחמה הסכמ תא רס

חתמ רוזא תא .לדוגאהו הרומה עבצאה ידי לע הקרזהה

טובצל ןיא

.רועה ת

טחמה תא רדחה תוריהמב

תב .הרשיו הקזח העונ

טחמה תא רידחהל שי

בצינב לש תיווזב) רועל

.(תולעמ

וש טחמה תא רידחהל דואמ ב

ב

האולמ

רומא אל התא

הרדחוהש עגרב טחמה תא ללכ תוארל .האולמב

תא ךושמל ןיא הנכובה

.רוחאל

Somatuline Autogel PIL 26/11/2019 Page 9 of 10

לש החיתמהמ ךדי תא ררחש רתא

.הקרזהה

תא ףחד תלעפה ידי לע הנכובה

ץחל קזח

בקו עו

ןכתיי

.הפצמ התאשמ הפיחדל רתוי השקו הכימס הפורתה

תושרדנ ללכ ךרדב

.תוינש תא קרזה ב הנמה ד ןתו האולמ תיפוס הפיח

ךניאש אדוול תנמ לע .הנכובה תא דוע ףוחדל לוכי

רומש :בל םיש הה תעינמל ,לדוגאה םע הנכובה לע לעפומה ץחלה לע ןונגנמ לש הלעפ .יטמוטואה תוחיטבה

תא ררחשל ילבמ

,הנכובה לע לעפומה ץחלה

טחמה תא ךושמ

רתאמ

הקרזהה

Somatuline Autogel PIL 26/11/2019 Page 10 of 10

חלה תא ררחש ,ןכמ רחאל

לע לעפומה

הנכובה ןפואב טחמה ןגמ ךותל רוחאל ךשמית טחמה . .תותימצל םש לעניתו יטמוטוא

קרזהה רתא לע ןידע ץחל לעפה

םע

הזג דפ וא ןפג רמצ

עונמל ידכ

.םומיד

ףשפשל ןיא

וא תוסעל תא

הקרזהה רתא

.הקרזהה רחאל

יחנוהש יפכ שמושמה קרזמה תא ךלשה

א וא לפטמה אפורה ידי לע רה תווצה שי .יאופ ןיא ךילשהל

תא קרזמה

.יתיבה הפשאה חפל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה