סדורל

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

09-10-2016

מרכיב פעיל:
PHENAZOPYRIDINE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY
קוד ATC:
G04BX
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
PHENAZOPYRIDINE HYDROCHLORIDE 100 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
REKAH PHARMACEUTICAL PROD.LTD
קבוצה תרפויטית:
OTHER UROLOGICALS
סממני תרפויטית:
Analgesic for the urinary tract.
מספר אישור:
137 47 20755 00
תאריך אישור:
2018-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

09-10-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

02-12-2020

1986 ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה )השדח החסונ( לרודס )תופוצמ תוילבט( תויפחמ ”ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י”ע עבקנ הז ןולע טמרופ“ 2013 לירפאב :הליכמ הילבט לכ - םיליעפ םירמוח

Phenazopyridine hydrochloride 100 mg

– ג"מ 100 דירולכורדיה ןידיריפוזנפ ."ףסונ עדימ" 6 קרפ האר :םיליעפ יתלב םירמוח .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל תחתמ תוקוניתו םידליל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת .םינש 12 ליגל ?הפורתה תדעוימ המל .1 יכרדב תוחונ רסוחו הבירצ ,םיבאכ ךוכישל תדעוימ הפורתה .ןתשה .ןתשה תכרעמל םיבאכ יככשמ :תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא םיביכרמהמ דחא לכל וא ןידיריפוזנפל )יגרלא( שיגר התא

.הפורתה הליכמ רשא םיפסונה .)לופל תושיגר(

G6PD

םיזנאב רסוח לע ךל עודי

.תוילכה וא דבכה לש הקיפס יאמ לבוס ךניה

.)סיטיטפה( הפירח דבכ תקלדמ לבוס ךניה

.ןוירה לש )סיטירפנולאיפ( הילכהו הילכה ןגא תקלדמ לבוס ךניה

:לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא .הילכה וא דבכה דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךניה הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה/שיגר ךניה םא

.הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ-לע עידוהל יוצר הפורתב שומישה ךשמב - תוכר עגמ תושדע םיביכרמל

.תושדעל קזנ תמירגל ןוכיס בקע עגמ תושדע ביכרהל אל תויוגש תואצותל םורגל לולע הפורתב שומישה - תרכס ילוחל

.ןתשב ןוטק / רכוס תקידבב הקידב לכ עוציב ינפל וז הפורת תליטנ לע אפורל עידוהל שי

.תיאופר .ןתש תיברתב םיקדייח לש החימצ בוכיעל םורגל הלולע הפורתה

)םותכ-םודא( ןתשה עבצב םייונישל םורגל הלולע וז הפורת

.םינבלה תא םיתכהל הלולעו הווהמ וניא ןתשה יכרדב םיבאכ ךכשמכ הפורתב שומישה

.באכה תביס רותיאל אפור תקידבלו תוצעייתהל ףילחת רתוי ךשמי אל וז הפורת םע ןתשה יכרדב תקלדב לופיטה

ןידיריפוזנפ ןיב בולישהש החכוה תמייק אלש ןווכמ םיימוימ רשאמ רתוי ליעי יטויביטנא רמוחו )השדח החסונ לרודס( .םיימוי רחאל דבל יטויביטנא תורבטצה לע עיבצהל לולע ןיעה ןבול וא רועה לש בהבהצ ןווג

הז הרקמב ןכלו תיתילכ השרפהב יוקיל לשב וז הפורת לש .לופיט תא קיספהל ץלמומ םילפוטמב יתיילכ דוקפתב הדירי תמייק תובורק םיתיעל

.םישישק ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ןוזמו הפורתב שומיש .החורא ירחא וא םע ,םימ םע הפורתה תא עולבל שי לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש .הפורתה םע לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא הקנהו ןוירה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא .הקינימ וא תורהל תננכתמ ,ןוירהב ךניה םא לופיטה תונוכמב שומישו הגיהנ דע הפורתב שומישה ןמזב תונוכמב שמתשהל וא גוהנל ןיא .ךילע העיפשמ הפורתה דציכ עדתש החסונ( לרודס הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ )השדח םורגל הלולע הפורתה .םירמשמו עבצ ירמוח הליכמ וז הפורת שמתשהל ןיא .זורכוס הליכמ וז הפורת .תויגרלא תובוגתל ךל עודי םא לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב .)םיזנאב רסוח( לופל תולבס יא תמייק יכ ?הפורתב שמתשת דציכ .3 שומישה ןפואו ןונימה .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .דבלב אפורה ידי לע ועבקי שמתשהל שי .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .חוטב ךניא םא .לפטמה אפורה ידי לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב תחתמ תוקוניתו םידליל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת .םינש 12 ליגל תקלדב לופיטל םיילאירטקביטנא םירמוח םע דחיב שומישב אל )השדח החסונ לרודס( ןידיריפוזנפב שומישה ,ןתשה יכרדב .םיימוימ רתוי ךשמי לוטיל ןיא .החורא ירחא וא םע ,םימ םע הפורתה תא עולבל שי .םיפירח תואקשמ םע הפורתה תא .הילבטה תא שותכל וא תוצחל ןיא !סועלל ןיא דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא הפורתה תזירא תא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל הימאניבולגומאטאמ :רתי תנמ לש םיירשפא םינמיס .ךתיא וא םירפרפא םיריהב םירוויח םיינרופיצ וא םייתפש ,רוע :ללוכ[ בצק ;תרוחרחס ,שאר באכ ,לובלב ,תופייע ;המישנ רצוק ;םילוחכ .תוילכלו דבכל תוליער ,תיטילומה הימנא ,])הידרקיכט( ריהמ בל דימ הנמ לוטיל שי ,שורדה ןמזב הפורתה תא לוטיל תחכש םא הנמה תא חק .דחי תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא תרכזנשכ .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת חקול ךניהש ךל שי םא .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפרותב שומישל עגונב תפסונ תולאש יאוול תועפות .4 לולע השדח החסונ לרודס הפורתב שומישה ,הפורת לכב ומכ ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל .ןהמ תחא ףאמ לבסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ןיא ולא םייונישב .ןתשה עבצב םייונישל םורגל הלולע וז הפורת .הגאדל םוקמ :שח התא םא אפורב ץעוויהל שי .שאר באכ .ןטב באכ .תרוחרחס .לוכיע יישק .לושלש ,האקה ,הליחב :שח התא םא תידימ אפורב ץעוויהל שי .בוהצ םייניע/רוע עבצ .םוח .הייארב תוערפה .לוגס וא לוחכ רוע עבצ .םיילגרבו תועבצאב ,םינפב תוחיפנ .לובלב .תויוצווכתה .המישנב םיישק .החירפ .ןתש תלטה תומכב תודירי .השלוח/תופייע .תיטילומה הימנא ,הימאניבולגומאטאמ רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,ובש הרקמ לכב יוניש לח םא וא ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,תיללכה ךתשגרהב םירוהה לע :םידליב תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות הפורת לכ לע ןכו יאוול תעפות לכ לע לפטמה אפורל חוודל !דליל תנתינה תפסונ .וטרופש תודחוימ תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות ליעל האר ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס .אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגל ןיא .הלערה

exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוחה לש

25˚C

-ל תחתמ ,ךושחו שבי םוקמב ןסחאל שי ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ,םיליעפה םירמוחה לע ףסונ

Avicel PH 102, Sodium Starch Glycolate (Primojel), PVP K 30,

Starch 1500, Gelatin, AC-DI-SOL, Magnesium Stearate.

:יופיצ

Acacia, Carnauba Wax, Color Ponceau 4R Lake 11%, D&C Yellow

no. 10 15% Aluminium Lake, FD&C Blue no. 2 Aluminium Lake 12%,

FD&C Red no. 3 Aluminium Lake, Liquid Glucose=glucose syrup,

Methylparaben, Monobasic Potassium Phosphate, Polyethylene Glycol,

Providone Precipitated Calcium Carbonate, Propylparaben, Sodium

benzoate, Sucrose, Talc, Titanium oxide, Gelatin, Ethanol 95%.

תקוושמ הפורתה :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .הזירא לכב תוישגמ 3 ,תישגמל תוילבט 10 לש )םירטסילב( תוישגמב :ןרציהו םושירה לעב .לארשי ,ןולוח ,30 הכאלמה ’חר ,מ"עב תופורת תיישעת חקר .2013 לירפאב :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר ’סמ 137-47-20755-00 :תואירבה דרשמב ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז

04/13 5SE1001A

:ט"קמ ١٩٨٦ )تار

َ

ضحتسم( ةلدايصلا ةمظنأ بجوبم كلهتسملل ةرشن طقف بيبط ةفصو قفو ءاودلا ق

وس

ةديدج هغيص لاروديس )ةفلغم صارقأ( ةسبلم ٢٠١ /٤ خيرات يق ةحصلا ةرازو لبق نم اهيلع قدوصو تصحف ةرشنلا هذه :ىلع يوتحي صرق لك - ةلاعفلا داولمأ

Phenazopyridine hydrochloride 100 mg

- مغلم ١٠٠ ديرولكورديه نيديريبوزانيف ."ةيفاضا تامولعم" ٦ لصف رظنأ :ةلاعف ريغلا داولما هذه يوتتح .ءاودلا لامعتساب ءدبلا لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقا هجوتف ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذا .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا .يلديصلا ىلا وأ بيبطلا ىلا هباشت كل ىدب ول ىتح مهب رضي دق هنلأ ،نيرخلآل هيطعت لا .كل فصو ءاودلا اذه .مهضرمو كضرم ينب .ةنس ١٢ نود ام عضرلاو دلاولأل ةداع صصخم ريغ ءاودلا اذه ؟ءاودلا اذه دعأ نلم .١ .ةيلوبلا كلاسلما يف ةحارلا مدعو لوبلا قرحو ملالآا فيفختل دعم ءاودلأ .يلوبلا زاهجلل عاجوأ نكسم :ةيجلاعلا ةليصفلأ ءاودلا لامعتساب ءدبلا لبق .٢ :اذإ ءاودلا لامعتسا عونمم ءاودلا اهيوتحي يتلا ىرخلأا تابكرلما نم يلأ وأ نيديريبوزانيفلل ةيساسح كيدل )لوفلل ةيساسح(

G6PD

يمزنإ صقنب ملع ىلع تنا ىلكلاوأ دبكلا لشف نم وكشت )سيتيتبيه( ديدش يدبك باهتلا نم وكشت لملحا ءارج )سيتيرفنولايب( ةيلكلاو يولكلا ضولحا باهتلا نم وكشت تنك اذا :جلاعلاب ءدبلا لبق بيبطلا ةراشتسا نودب ءاودلا لامعتسا عن

ُم

ي

.ىلكلا وا دبكلا ةفيظو يف للخ نم يضالما يف تيناع وا يناعت ءاودلا لامعتساب ةقلعتلما هصاخ تاريذتح .ءاودلا لامعتسا لبق بيبطلا غلابا كيلع ،ينعم ءاودل وا ماعطل ةيساسح كيدل ناك اذا

جلاعلا ةرتف للاخ ،لضفلما نم - ةنيللا ةقصلالا تاسدعلا يمدختسلم

.اهررضت يدافتل كلذو ةقصلالا تاسدعلا مادختسا مدع ،ءاودلاب تاصوحفل ةطولغم جئاتن ىلإ يدؤي دق ءاودلا لوانت - يركسلا ىضرلم

.لوبلا يف نوتيك/ركس .ءاودلا اذه كلوانتب بيبطلا ملاعإ كيلع يبط صحف يأ ءارجإ لبق

.لوبلا تابنتسا نحص يف ميثارج ونم ريخأت ىلا ءاودلا لوانت يدؤي دق

عقب كرتي دقو )يلاقترب -رمحأ( لوبلا نول رييغت ىلا ءاودلا اذه يدؤي دق

.ةيلخادلا سبلالما ىلع ةراشتسلإ

لايدب لكشي لا ،ةيلوبلا كلاسلما عاجوأ نكسمك ءاودلا لوانت

.مللأا ببس ةفرعلم كلذو بيبطلا صحفو مدعل كلذو ينمويلا ىدعتت

لاأ بجي ءاودلا اذهب ةيلوبلا كلاسلما باهتلا ةلجاعم

ةيوس )ةديدلجا ةغيصلاب لاروديس( نيديريبوزانيفلا لوانت نأب تابثا دوجو .ينموي دعب ام هدحول يويح داضم لوانت نم عنجأ وه يويح داضم عم ىلع رشؤم اذهف )ينعلا ضايب( ةبلصلا يف وا دللجا يف رارفصا رهظ اذإ

نع فقوتلاب ىصوي ةلالحا هذه يف ،ىلكلا تازارفاب للخ هببس ءاودلا مكارت .ءاودلا لوانت .يننسلما ىضرلما ىدل يولك لشف ىلا يدؤي دق ءاودلا لوانت

ابم ىرخأ ةيودأ ا

ً

رخؤم تلوانت وأ لوانتت تنك اذا يلديصلا وأ بيبطلا ملعأ .ةيئاذغلا تلامكلما كلذكو بيبط ةفصول جاتتح لا ةيودأ اهيف ءاذغلاو ءاودلا لوانت .ةبجولا دعب وأ للاخ ،ءالما عم ءاودلا علب بجي لوحكلا كلاهتساو ءاودلا لوانت .ءاودلا لوانت ةرتف للاخ ةيحورلا تابورشلماوأ ذيبنلا برش عونمم ةعاضرلاو لملحأ ،لمحلل ينططخت ،

لاماح تنك اذا بيبطلا ةراشتسا نود نم ءاودلا لوانت عونمم .ةعضرم تنك وأ تانكالما لامعتساو ةقاوسلأ نأ ىلإ ءاودلا لوانت ةرتف للاخ تانكالما لامعتسا وأ ةقاوسلاب مايقلا عونمم .كيلع ءاودلا ريثأت ىدم ىلإ فرعتت )ةديدج ةغيص( لاروديس ءاودلا تابكرم نم ءزج نع ةماه تامولعم ضارعأ ىلإ ءاودلا يدؤي دق .ةظفاح ىرخأو ةغباص داوم ىلع ءاودلا اذه يوتحي نودب ءاودلا اذه لامعتسا عن

ي .زوركسلا ىلع ءاودلا اذه يوتحي .ةيساسح لوفلل كلمتح مدع نع ملع يأ كيدل ناك اذإ جلاعلا ةيادب لبق بيبطلا ةراشتسا

G6PD

يمزنا صقن( ؟ءاودلا لمعتست فيك . لامعتسلاا ةقيرطو ةعرلجأ .بيبطلا تاميلعت بسح ا

مئاد ءاودلا لامعتسا بجي .يلديصلا وأ بيبطلا عم رملأا صحفاف ،ا

دكأتم نكت مل اذإ .طقف بيبطلا امهررقي امك ددلمحا تقولاب ءاودلا اذه لوانت بجي .اهب ىصولما ةعرلجا زواتج عن

ُم

ي

.جلاعلما بيبطلا هب ىصوا .ةنس١٢ نود ام لافطلألو دلاولأل ةداع صصخم ريغ ءاودلا اذه نإف ،ةيلوبلا كلاسلما باهتلا جلاعل ة

يريتكب تاداضم عم ةيوس ءاودلا لوانتب .ينمويلا ىدعتي

لاأ بجي )ةديدلجا ةغيصلاب لاروديس( نيديريبوزانيفلا لوانت تابورشم عم ءاودلا لوانت عن

ي .اهدعب وأ ةبجولا للاخ ،ءالما عم ءاودلا علب بجي .ةيحور .صرقلا قحس وأ ميسقت عونمم !غضلما عونمم ةفرغل اروف هجوتف ،

أطخ ءاودلا اذه لفط لوانت اذإ وأ ةطرفم ةعرج تلوانت اذإ :ةطرفلما ةعرجلل ةلمتحم ضارعأ .ءاودلا ةوبع ا

بحطصم ىفشتسلما يف ئراوطلا ،نوللا ةتحاف ةبحاش رفاظأ وأ هافشلأ ،دللجأ :مضت( مدلا ةينيبولغوميهتيم عيرس بلق ضبن ،هخود ،عادص ، كابترإ ،قاهرإ ،سفنت قيض ،ءاقرز وأ ةيدامر .ىلكلاو دبكلا ممست ،يللاحنلإا مدلا رقف ،))ايدراكيخات(

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה