ניטרודרם TTS 10

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
GLYCERYL TRINITRATE
זמין מ:
NOVARTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
C01DA02
טופס פרצבטיות:
מדבקות
הרכב:
GLYCERYL TRINITRATE 50 MG/PATCH
מסלול נתינה (של תרופות):
בין-עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
NOVARTIS PHARMA STEIN AG, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
GLYCERYL TRINITRATE
איזור תרפויטי:
GLYCERYL TRINITRATE
סממני תרפויטית:
Prophylaxis of angina pectoris.
מספר אישור:
118 56 21607 11
תאריך אישור:
2015-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו“משתה (םירישכת) דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

5 TTS

םרדורטינ רועה ךרד ןתמל תילמרדסנרט הקבדמ :ליעפה רמוחה

Nitroglycerin 25 mg

ןירצילגורטינ ג“מ 25 הליכמ הקבדמ לכ

10 TTS

םרדורטינ רועה ךרד ןתמל תילמרדסנרט הקבדמ :ליעפה רמוחה

Nitroglycerin 50 mg

ןירצילגורטינ ג“מ 50 הליכמ הקבדמ לכ .“ףסונ עדימ” 6 ףיעס האר :םיליעפ יתלב םירמוח ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז .חקורה לא וא אפורה לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .המוד םתלחמ יכ ךל .םידליל תדעוימ הניא וז הפורת טרטינ ירישכתב שמתשהל ךילע ,לחה רבכ הזח תקועת ףקתה םא תוקבדמב םוקמב (יירפס וא תוינושל-תת תוילבט) הבוגת יריהמ

םרדורטינ ?הפורתה תדעוימ המל

.1

תקועת יפקתה לש תוחיכשה תתחפהל וא העינמל דעונ רישכתה

(angina pectoris)

הזח תוארקנה תופורת תצובקמ םד ילכ ביחרמ :תיטיופרת הצובק .םיטרטינ ,ןירצילגורטינ ליעפה רמוחה תא הליכמה הקבדמ הנה TTS םרדורטינ םדה ילכ תא ביחרמ ןירצילגורטינ .םדה םרזל רועה ךרד רבעומה .בלה תדובע לע לקמ ךכו הפורתב שומישה ינפל

.2

:םא רישכתב שמתשהל ןיא

X

םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר התא ,“ףסונ עדימ” 6 ףיעסב םיטרופמה הפורתה הליכמ רשא םיפסונה .םיטירטינל וא םיטרטינל ,דואמ ךומנ םד ץחל םע םדה רוזחמ לש הסירקמ לבוס ךניה .קוש לש בצמב ומכ לפטמה אפורהש בצמ) רבגומ יתלוגלוג ךות ץחלמ לבוס ךניה .(וילע ךתוא עדייו ריכי ךלש לש תיתקלד הלחממ וא בלה ימותסש לש הלחממ לבוס ךניה .בלה יבכעמ תצובקמ הפקז תגשהב תויעבב לופיטל הפורת לטונ ךניה יאוול תועפות רואל

sildenafil

ןוגכ)

phosphodiesterase type 5

.(בלה רירש םטוא ,תופלעתה :ןוגכ) שחרתהל תולולעה תורומח תחתמ ילוטסיס םד ץחל) דואמ ךומנ םד ץחלמ לבוס ךניה

90 mm

.(הימלוופיה) םדה חפנ-תתמ לבוס ךניה לש (םידח) םייטוקא םיפקתהב

םרדורטינב שמתשהל ןיא .הזח תקועת אפורה תא עדייל שי ,ךילע לח ולא םיבצממ רתוי וא דחא םא

TTS

םרדורטינ תחקל ילבמ הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס TTS םרדורטינב לופיטה ינפל .הימנא ךל שי

.תואיר תלחמ ךל שי

.הזח תקועת דבלמ םדה ילכב הערפה וא בל תלחמ ךל שי

.שאר תעיצפ וא יחומ עוריא ,בל ףקתה הנורחאל ךל היה

תויהל תויושע ןה .אפורה תוארוה לכ רחא תונדפקב בוקעל שי .הז ןולעב ןתינה יללכה עדימהמ תונוש לא רתוי וא תועובש רפסמ ךשמב הפורתב שמתשמ ךניה םא הלולע תימואתפ הקספה .תוימואתפב הב שמתשהל קיספת .הזח תקועת ףקתהל םורגל .לופיטה תא קיספהל רתויב הבוטה ךרדה יהמ ךל רמאי אפורה הפורתה יביכרממ דחא לע בושח עדימ

!

ךילהת וא ,ןוימ רדחב רוקיב ,םילוח תיבב זופשא ,חותינ לכ ינפל לש הקבדמ ךילע שיש תויחאהו םיאפורה תא עדייל שי ,הימדה .םוינימולא תבכש הליכמה

םרדורטינ :תורחא תופורת תליטנ

!

ללוכ תורחא תופורת הנורחאל תלטנ םא וא לטונ התא םא וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת :חקול התא םא דחוימב .חקורל םד ץחל תדרוהל תופורת ∙ וא םירחא םיטרטינ ןוגכ םדה ילכ תא תוביחרמש תופורת

ןיזאלרדיה תונתשמ תופורת ∙ חורה בצמב תוערפהב וא ןואכידב לופיטל תופורת

(העגרהל תופורת) תוישפנ תוערפהב לופיטל תופורת ∙ (ןימטוגראורדיהיד) הנרגימב לופיטל תופורת ∙ ארקנה םיזנא יבכעמ) הפקיזב תויעבב לופיטל תופורת

sildenafil

ללוכ ,

phosphodiesterase type 5

םידיאורטס םניא רשא תקלד ידגונ תחפשממ תופורתו ןיריפסא ∙ לוהוכלא תכירצ ,ןוזמו הפורתב שומיש

!

ליגרהמ רתוי תדרל יושע םדה ץחל ןכש ,לוהוכלא תייתשב רהזיהל שי .ןופלע וא תרוחרחס תשגרהל םורגלו (הלעמו םינש 65 ליג) םירגובמ םילפוטמ

!

םירגובמ םילפוטמב

םרדורטינב שומיש לע יפיצפס עדימ ןיא .הז אשונב ךל ץעיי אפורה .(ךליאו 65 ליגמ) םירגבתמו םידלי

!

.םידליל תדעוימ הניא וז הפורת הקנהו ןוירה

!

ריבסי אפורה .ןוירה תננכתמ וא ןוירהב ךניה םא אפורה תא עדייל ךיילע .ןוירה ןמזב

םרדורטינ תליטנב םיכורכה םינוכיסה תא ךל תא עדייל ךיילע .םאה בלחל רבוע ןירצילגורטינ םאה עודי אל .הקינמ תא םא אפורה תונוכמב שומישו הגיהנ

!

תליחתב רקיעב ןופלע וא תרוחרחסל םורגל לולע וז הפורתב שומישה תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ לעו ,לופיטה .תונריע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא :ןונימ .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

5 TTS

םרדורטינ) שמתשהל ךילע הקבדמ וזיאב עבקי לפטמה אפורה ןכ-ומכ .םיישיאה ךיכרצל םאתהב םישל ךילע תוקבדמ המכו ,(

וא .הקבדמה תא ףילחהל תורידת וזיאבו יתמ ךל רמאי אפורה :שומישה ןפוא .רקובב ללכ ךרדב ,םויב םעפ הקבדמ ףילחהל שי ללכ ךרדב תועש 8-12 ךשמל הקבדמה תא ריסהל ךל רמאי אפורהש ןכתיי .(הקבדמ אלל ןמז ארקנ) הלילב ללכ ךרדב ,תועש 24 לכ ךותמ .אפורל חווד אנא ךל תרזוע אל הפורתהש שיגרמ ךניה םא ךתבוגתל םאתהב ,הפורתה ןונימ תא תולעהל וא דירוהל יושע אפורה .לופיטל אפורה ידי-לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי .לפטמה ?הקבדמה תא קיבדהל ןכיה (םייפתכה דע ןתומהמ) ףוגה לש ןוילעה קלחב רוע לש רוזא רוחבל שי וא ץרוחמ ,יתקלד אל) אירב תויהל ךירצ רועה .הנוילעה עורזב וא אלל ,יקנ תויהל ךירצ רועה ,קבדיהל הקבדמל רוזעל ידכ .(הרוגמ קיבדהל שי .הקבא וא ,ןמש ,םיבילחת ,םימרק אללו ,שבי ,רעיש רפסמ ןיתמהל שי .םוי לכב רועה לש רחא רוזא לע הקבדמה תא .רוזא ותואב בוש םישמתשמש ינפל םימי :תיקשה תחיתפ ןפוא קיבדה חטשמה .תדרפנ תיקשב הזורא

םרדורטינ תקבדמ לכ .ןבל עבצב הנגמ קיטסלפ תבכשב הסוכמ .תיקשהמ הקבדמה תא אצוה .ןמוסמה םוקמב תיקשה תא חותפל שי הלעמ יפלכ תנווכמ החיתפה תינושלשכ תוריהזב הקבדמה תא קזחה .ךילא הנופ הנגמה הנבלה הבכשהו :הנגמה הבכשה תרסה תא ףלקל ליחתהלו לדוגאה םע תינושלה תא הקזוחב ףפוכל שי ןיא .תינושלה לש קלחהמ לחה הקבדמהמ הנגמה הנבלה הבכשה .הקבדמה לש קיבדה חטשמב תעגל :הקבדמה תקבדה רועה רוזאל הקבדמה לש קיבדה דצה תא הקזוחב ץוחלל שי ףכ תרזעב (הנוילעה עורזה וא ףוגה לש ןוילעה קלחב) רחבנה .תוינש 10-20 ךשמל דיה הקידב עצבל ןיא .תווצקב רקיעב בטיה הקובד הקבדמהש אדוול שי .ךרוע לע רבכ איה רשאכ הקבדמה תכישמ ידי-לע וז :הקבדמה תא ריסהל יתמו דציכ .ךל הרוה אפורהש ןמזה ךשמל רועה לע הקבדמה תא ריאשהל שי .הזל הז םיקיבדה םיקלחה תציחל ךות יצחל לפקלו ףלקל שי .הקבדמה תא עורקל וא ךותחל ןיא גשיהל ץוחמ איהש אדוולו ,תשמושמה הקבדמה תא ךילשהל שי .םידלי לש םדי .לוהוכלא תרזעב רועהמ קבד תויראש ריסהל ןתינ .רועה לש שדח רוזא לע השדח הקבדמ קיבדהל שי :תבטרנ הקבדמה םא ךרדב ועיפשי אל תולמעתה וא היחש ,תחלקמב וא טבמאב הצחר .יוארכ הקבדוה םא הקבדמה לע ללכ :תלפונ הקבדמה םא קיבדהלו הכילשהל שי ,הלפנ איה םא ךא ,לופית הקבדמהש ריבס אל האבה הקבדמה תא םישל שי .ירשפאה םדקהב השדח הקבדמ .ליגרה ןמזב

TTS

םרדורטינ תקבדמב שמתשהל תחכש םא הפילחהל שי .גואדל ךרוצ ןיא ,ןמזב הקבדמ ףילחהל תחכש םא ךכ לע ךל הרוה םא הקבדמ אלל ןמז לע הרימש ךות תרכזנשכ דימ לע גלדל שי בורק האבה הקבדמה תפלחה ןמז םא םלוא .אפורה .ןוכנה ןמזב האבה הקבדמה תא םישלו החכשנש הקבדמה שרדנהמ

TTS

םרדורטינ תוקבדמ רתויב תשמתשה םא הנפ ,אפורה ךל הרוהש יפכמ תוקבדמ רתויב תועטב תשמתשה םא .יאופר לופיטל קקדזת יכ ןכתיי .דימ אפורל

TTS

םרדורטינ תוקבדמב שמתשהל קיספמ התא םא הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפור םע תוצעייתה אלל לא ,רתוי וא תועובש רפסמ ךשמב

םרדורטינב תשמתשה םא םורגל הלולע תימואתפ הקספה .ימואתפ ןפואב שומישה תא קיספת .אפורה תוארוה יפל תונדפקב גהנ .הזח תקועת יפקתהל אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא יאוול תועפות

.4

תועפותל םורגל לולע

םרדורטינב שומישה ,הפורת לכב ומכ תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תפוקת רחאל רצק ןמז ךות ללכ ךרדב תופלוח ולא תועפות תופירחמ וא םימי המכ לעמ תוכשמנ ןה םא .רישכתל תולגתסהה .לפטמה אפורל תונפל שי :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות הקבדמה תא רסה ,הטמ תומושרה תועפותהמ תחא העיפוהו הדימב :דימ אפורל הנפו ,לחלחכל רועה עבצ יוניש ,המישנ יישק ,תופייע ,תרוחרחס ,שאר באכ .הליגר יתלב השלוח ,דואמ תוריהמו תושלח בל תומיעפ לש תוחפנתה ,רועב םיצוצקע וא/ו החירפ ומכ ,היגרלא לש םינמיס .ןופלע ,ףוגב םירחא םיקלח וא/ו ןושל ,םייתפש ,םינפה תועיפומש תועפות

(very common)

דואמ תוחיכש יאוול תועפות :10 ךותמ 1 שמתשממ רתויב הליחב ∙ האקה

1-10 ב תועיפומש תועפות

(common)

תוחיכש יאוול תועפות :100 ךותמ םישמתשמ .םיבאכ ךכשמב לופיט ךירציש ןכתייש ,שאר באכ

תועיפומש תועפות

(uncommon)

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :1,000 ךותמ םישמתשמ 1-10 ב .דרגלו םודא תויהל יושע הקבדמה תחת רועה :רועה לש יוריג

.הקבדמה תרסה ןמזמ םוי ךות םלעי רבדה דואמ םודא תויהל יושע הקבדמל תחתמש רועה :רועה לש תויגרלא

תיללכ החירפ חתפמ ךניה םא .תויחופלש תורצוויה םע וא ,חופנו .אפורל ךכ לע חוודל שי ,ךפוגב רועה לש םיבחרנ םירוזא הסכמה םישמתשמ 1-10 ב תועיפומש תועפות

(rare)

תורידנ יאוול תועפות :10,000 ךותמ בצממ תוריהמב םימקשכ תרוחרחס תשגרה וא םינפב תוימומדא

היושע תיטיא המיק .ךומנ םד ץחלמ האצותכ הבישי וא הביכש לש .בכש וא בש ,תרוחרחס שיגרמ ךניה םא .רוזעל .ריהמ קפוד

תוחפב תועיפומש תועפות

(very rare)

דואמ תורידנ יאוול תועפות :10,000 ךותמ דחא שמתשממ .תרוחרחס

:(העודי אל תוחיכש) תורחא יאוול תועפות ,דחוימב תוקזח בל תומיעפ לש השוחת :בלל תורושקה תועפות ∙ רבדה םא אפורל תונפל שי .(תויצטיפלפ) תורידס אל וא תוריהמ .רומח ןפואב ךילע עיפשמ .החירפ :רועל תורושקה תועפות ∙ .אפורל עדוה ,רומח ןפואב ךילע תועיפשמ יאוולה תועפות םא וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ .אפורה םע ספוטה תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ :אבה רושיקב ןווקמה

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.asp

x?formType=AdversEffectMedic%40moh.health.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

.5

רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר הדשו םדי גשיהל ץוחמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ .אפורהמ עיפומה

(exp. date)

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע .שדוח

25°C

-ל תחתמ ןסחאל שי :ןוסחא יאנת

.תיקשהמ התאצוה רחאל דימ הקבדמב שמתשהל שי

ףסונ עדימ

.6

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Silica aerogel, silicone oil, ethylene-vinylacetate copolymer,

medical adhesive CH 15.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ עבטומ רפרפא-םותכה הדצב רשא החוטש הקבדמ :

5 TTS

םרדורטינ

(off-white)

תנמש עבצב רחאה הדצו ,

“CG DOD”

רפרפא-םותכה הדצב רשא החוטש הקבדמ :

10 TTS

םרדורטינ

(off-white)

תנמש עבצב רחאה הדצו ,

“CG DPD”

עבטומ :הזיראה ילדג הזירא לכב תויקש 10 :ותבותכו םושירה לעב .הווקת-חתפ ,36 םחש ‘חר ,מ“עב לארשי סיטרבונ :ותבותכו ןרציה םש ץיווש ,ןייטש ,י‘ג ייא ןייטש המראפ סיטרבונ .ץיווש ,לזב ,י‘ג ייא המראפ סיטרבונ רובע .2015 ילוי :ךיראתב תואירבה דרשמ י“ע רשואו קדבנ הז ןולע דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה

118 55 22967 -

5 TTS

םרדורטינ

118 56 21607 -

10 TTS

םרדורטינ ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז

SH NIT APL JUL15 CL V5 COR CPO CL

Nitroderm TTS 5, 10 - SH NIT APL JUL15 CL V5 COR CPO CL - P5

ﺔﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﺔﻤﻈﻧﺃ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻠﻟ ﺓﺮﺸﻧ ١٩٨٦ ـ (ﺕﺍﺮﻀﺤﺘﺴﻣ) ﻂﻘﻓ ﺐﻴﺒﻃ ﺔﻔﺻﻭ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻕ

ﻮﺴﻳ

٥

TTS

ﻡﺭﺩﻭﺮﺘﻴﻧ ﺪﻠﺠﻟﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻰﻄﻌﺗ ﺔﻳﺪﻠﺟ ﺔﻘﺼﻟ :ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ

Nitroglycerin 25 mg

ﻦﻳﺮﻴﺴﻴﻠﭼﻭﺮﺘﻴﻧ ﻎﻠﻣ ٢٥ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺼﻟ ﻞﻛ ﻱﻮﺘﺤﺗ ١٠

TTS

ﻡﺭﺩﻭﺮﺘﻴﻧ ﺪﻠﺠﻟﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻰﻄﻌﺗ ﺔﻳﺪﻠﺟ ﺔﻘﺼﻟ :ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ

Nitroglycerin 50 mg

ﻦﻳﺮﻴﺴﻴﻠﭼﻭﺮﺘﻴﻧ ﻎﻠﻣ ٥٠ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺼﻟ ﻞﻛ ﻱﻮﺘﺤﺗ .«ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ» ٦ ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﺮﻈﻧﺃ :ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺩﺍﻮﻤﻟﺍ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻱﻮﺘﺤﺗ .ﺀﺍﻭﺪﻠﻟ ﻚﻟﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ ﺎﻬﺘﻳﺎﻬﻧ ﻰﺘﺣ ﻦﻌﻤﺘﺑ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﺃﺮﻗﺇ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ،ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺔﻠﺌﺳﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺮﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﺓﺰﺟﻮﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻠﻋ .ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺍﺪﺑ ﻮﻟﻭ ﻰﺘﺣ ﻢﻫﺮﻀﻳ ﺪﻗ ﻮﻬﻓ .ﻦﻳﺮﺧﻶﻟ ﻪﻴﻄﻌﺗ ﻻ .ﻚﺿﺮﻣ ﺝﻼﻌﻟ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻒﺻﻭ .ﻝﺎﻔﻃﻸﻟ ﺺﺼﺨﻣ ﺮﻴﻏ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ .ﻚﺿﺮﻤﻟ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻢﻬﺿﺮﻣ ﻥﺃ ﻚﻟ ﺕﺍﺮﻀﺤﺘﺴﻣ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻚﻴﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﻳ ،ﺕﺃﺪﺑ ﺪﻗ ﺔﻳﺭﺪﺼﻟﺍ ﺔﺤﺑﺬﻟﺍ ﺔﺑﻮﻧ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺕﺎﻘﺼﻟ ﻦﻋ

ﺎﺿﻮﻋ (ﺥﺎﺨﺑ ﻭﺃ ﻥﺎﺴﻠﻟﺍ ﺖﺤﺗ ﻦﻣ ﺹﺍﺮﻗﺃ) ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻹﺍ ﺔﻌﻳﺮﺳ ﺕﺍﺮﺘﻨﻟﺍ

ﻡﺭﺩﻭﺮﺘﻴﻧ ؟ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﺽﺮﻏ ﻱﻷ (١

angina

) ﺔﻳﺭﺪﺼﻟﺍ ﺔﺤﺑﺬﻟﺍ ﺕﺎﺑﻮﻧ ﻉﻮﻴﺷ ﻞﻴﻠﻘﺘﻟ ﻭﺃ ﻊﻨﻤﻟ ﺺﺼﺨﻣ ﺮﻀﺤﺘﺴﻤﻟﺍ

pectoris

ﺓﺎﻤﺴﻤﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ﺔﻳﻮﻣﺪﻟﺍ ﺔﻴﻋﻭﻸﻟ ﻊﺳﻮﻣ :ﺔﻴﺟﻼﻌﻟﺍ ﺔﻠﻴﺼﻔﻟﺍ .ﺕﺍﺮﺘﻴﻧ ﻲﺘﻟﺍ ،ﻦﻳﺮﻴﺴﻴﻠﭼﻭﺮﺘﻴﻧ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻱﻮﺤﺗ ﺔﻘﺼﻟ ﻦﻋ ﺓﺭﺎﺒﻋ ﻮﻫ

ﻡﺭﺩﻭﺮﺘﻴﻧ ﺔﻳﻮﻣﺪﻟﺍ ﺔﻴﻋﻭﻷﺍ ﻊﺳﻮﻳ ﻦﻳﺮﻴﺴﻴﻠﭼﻭﺮﺘﻴﻧ .ﺪﻠﺠﻟﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻡﺪﻟﺍ ﻯﺮﺠﻤﻟ ﻞﻘﺘﻨﺗ .ﺐﻠﻘﻟﺍ ﻞﻤﻋ ﻦﻣ ﻞﻬﺴﻳ ﻚﻟﺬﺑﻭ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ (٢ :ﺍﺫﺇ ﺮﻀﺤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ

X

ﺔﻴﻓﺎﺿﻹﺍ ﺕﺎﺒﻛﺮﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻜﻟ ﻭﺃ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﻠﻟ (ﻲﺟﺮﻴﻟﺃ)

ﺎﺳﺎﺴﺣ ﺖﻨﻛ ﺕﺍﺮﻀﺤﺘﺴﻤﻟ ،«ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ» ٦ ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻠﺼﻔﻤﻟﺍ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺎﻬﻳﻮﺘﺤﻳ ﻲﺘﻟﺍ .ﺖﻳﺮﺘﻨﻟﺍ ﻭﺃ ﺕﺍﺮﺘﻨﻟﺍ ﺾﻔﺨﻨﻣ ﻡﺩ ﻂﻐﺿ ﻊﻣ ﻖﻓﺍﺮﺘﻣ ﺔﻳﻮﻣﺪﻟﺍ ﺓﺭﻭﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﺾﻳﻮﻘﺗ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺖﻨﻛ .ﺔﻣﺪﺼﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ،

ﺍﺪﺟ ﺞﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﻚﺒﻴﺒﻃ ﻡﻮﻘﻳ ﺔﻟﺎﺣ) ﺔﻤﺠﻤﺠﻟﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﻡﺪﻟﺍ ﻂﻐﺿ ﻉﺎﻔﺗﺭﺇ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺖﻨﻛ .(ﺎﻬﺑ ﻚﻣﻼﻋﺇﻭ ﻚﻬﻴﺟﻮﺘﺑ .ﻲﺑﺎﻬﺘﻟﺇ ﻲﺒﻠﻗ ﺽﺮﻣ ﻦﻣ ﻭﺃ ﺐﻠﻘﻟﺍ ﺕﺎﻣﺎﻤﺻ ﻲﻓ ﺽﺮﻣ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺖﻨﻛ ﺔﻠﻴﺼﻓ ﻦﻣ ﺐﻴﻀﻘﻟﺍ ﺏﺎﺼﺘﻧﺇ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟﺍ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺀﺍﻭﺩ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺀﻮﺿ ﻰﻠﻋ ،(ﻞﻴﻓﺎﻨﻳﺪﻠﻴﺳ ﻞﺜﻣ)

phosphodiesterase type 5

ﺕﺎﻄﺒﺜﻣ

ﺔﻠﻀﻋ ﺀﺎﺸﺘﺣﺇ ،ﺀﺎﻤﻏﺇ :ﻞﺜﻣ) ﺙﺪﺤﺗ ﺪﻗ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺮﻴﻄﺨﻟﺍ ﺔﻴﺒﻧﺎﺠﻟﺍ ﺽﺍﺮﻋﻷﺍ .(ﺐﻠﻘﻟﺍ /ﻢﻠﻣ ٩٠ ﻥﻭﺩ ﻲﺿﺎﺒﻘﻧﺇ ﻡﺩ ﻂﻐﺿ)

ﺍﺪﺟ ﺾﻔﺨﻨﻣ ﻡﺩ ﻂﻐﺿ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺖﻨﻛ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .(

hypovolemia

) ﻡﺪﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﺺﻘﻧ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺖﻨﻛ .(ﻲﻘﺒﺋﺯ .ﺔﻳﺭﺪﺼﻟﺍ ﺔﺤﺑﺬﻟﺍ ﻦﻣ (

Acute

) ﺓﺩﺎﺤﻟﺍ ﺕﺎﺑﻮﻨﻟﺍ ﻲﻓ

ﻡﺭﺩﻭﺮﺘﻴﻧ ﻥﻭﺩ ﻦﻣ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻍﻼﺑﺇ ﺐﺠﻳ ،ﺕﻻﺎﺤﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻭﺃ ﺪﺣﺍﻭ ﻚﻴﻠﻋ ﻖﺒﻄﻧﺇ ﺍﺫﺇ

TTS

ﻡﺭﺩﻭﺮﺘﻴﻧ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺍﺮﻳﺬﺤﺗ :ﺍﺫﺇ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﻚﺣﺇ

ﻡﺭﺩﻭﺮﺘﻴﻧ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻞﺒﻗ .ﻡﺩ ﺮﻘﻓ ﻚﻳﺪﻟ ∙ .ﻦﻴﺘﺋﺮﻟﺍ ﻲﻓ ﺽﺮﻣ ﻚﻳﺪﻟ ∙ .ﺔﻳﺭﺪﺼﻟﺍ ﺔﺤﺑﺬﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻳﻮﻣﺪﻟﺍ ﺔﻴﻋﻭﻷﺍ ﻲﻓ ﺏﺍﺮﻄﺿﺇ ﻭﺃ ﺐﻠﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺽﺮﻣ ﻚﻳﺪﻟ ∙ .ﺱﺃﺮﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺑﺎﺻﺇ ﻭﺃ ﻲﻏﺎﻣﺩ ﺙﺩﺎﺣ ،ﺔﻴﺒﻠﻗ ﺔﺑﻮﻧ

ﺍﺮﺧﺆﻣ ﻚﻳﺪﻟ ﺖﺛﺪﺣ ∙ ﻦﻋ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﺎﻬﻧﺄﺷ ﻦﻤﻓ .ﺹﺮﺤﺑ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﺔﻓﺎﻛ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﺐﺠﻳ .ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻲﻓ ﺓﺎﻄﻌﻤﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﻪﻟﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺘﺗ ﻼﻓ ﺮﺜﻛﺃ ﻭﺃ ﻊﻴﺑﺎﺳﺃ ﺓﺪﻋ ﺓﺮﺘﻔﻟ ﺀﺍﻭﺪﻠﻟ ﻚﻟﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ .ﺔﻳﺭﺪﺼﻟﺍ ﺔﺤﺑﺬﻟﺍ ﺔﺑﻮﻧ ﺙﻭﺪﺤﻟ ﻱﺩﺆﻳ ﺪﻗ ﺊﺟﺎﻔﻤﻟﺍ ﻒﻗﻮﺘﻟﺍ ﻥﺇ .ﺊﺟﺎﻔﻣ ﻞﻜﺸﺑ .ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻑﺎﻘﻳﻹ ﻰﻠﺜﻤﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻲﻫ ﺎﻣ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻚﻟ ﻝﻮﻘﻳ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﺒﻛﺮﻣ ﺪﺣﺃ ﻦﻋ ﺔﻣﺎﻫ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ

!

ﻭﺃ ،ﺉﺭﺍﻮﻄﻟﺍ ﺔﻓﺮﻏ ﺓﺭﺎﻳﺯ ،ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺖﻴﺒﻣ ،ﺔﻴﺣﺍﺮﺟ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺔﻳﺃ ﺀﺍﺮﺟﺇ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻘﺼﻟ ﻚﻤﺴﺟ ﻰﻠﻋ ﺪﺟﻮﺗ ﻪﻧﺄﺑ ﺕﺎﺿﺮﻤﻤﻟﺍﻭ ﺀﺎﺒﻃﻷﺍ ﻍﻼﺑﺇ ﺐﺠﻳ ،ﺮﻳﻮﺼﺗ ﺀﺍﺮﺟﺇ .ﻡﻮﻴﻨﻣﻮﻟﻷﺍ ﻦﻣ ﺔﻘﺒﻃ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﻭﺎﺤﻟﺍ

ﻡﺭﺩﻭﺮﺘﻴﻧ :ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻝﻭﺎﻨﺗ

!

ﺔﻔﺻﻭ ﻥﻭﺪﺑ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ

ﺍﺮﺧﺆﻣ ﺖﻟﻭﺎﻨﺗ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺍﺫﺇ ﺺﺧﻷﺎﺑ .ﻚﻟﺫ ﻦﻋ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﻚﺣﺇ ،ﺔﻴﺋﺍﺬﻏ ﺕﺎﻓﺎﺿﺇﻭ ﺔﻴﺒﻃ :ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﻡﺪﻟﺍ ﻂﻐﺿ ﺾﻴﻔﺨﺘﻟ ﺔﻳﻭﺩﺃ ∙ ﻭﺃ ﺕﺍﺮﺘﻨﻠﻟ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺍﺮﻀﺤﺘﺴﻣ ﻞﺜﻣ ﺔﻳﻮﻣﺪﻟﺍ ﺔﻴﻋﻭﻸﻟ ﺔﻌﺳﻮﻤﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ∙ ﻦﻳﺯﻻﺍﺭﺪﻴﻫ ﻝﻮﺒﻠﻟ ﺓﺭﺪﻣ ﺔﻳﻭﺩﺃ ∙ ﺔﻴﺴﻔﻨﻟﺍ ﺔﻟﺎﺤﻟﺍ ﺕﺎﺑﺍﺮﻄﺿﺇ ﻭﺃ ﺏﺎﺌﺘﻛﻹﺍ ﺝﻼﻌﻟ ﺔﻳﻭﺩﺃ ∙ (ﺔﺋﺪﻬﻤﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ) ﺔﻴﺴﻔﻨﻟﺍ ﺕﺎﺑﺍﺮﻄﺿﻹﺍ ﺝﻼﻌﻟ ﺔﻳﻭﺩﺃ ∙ (ﻦﻴﻣﺎﺗﻮﻏﺭﺇ ﻭﺭﺪﻴﻬﻳﺩ) ﺔﻘﻴﻘﺸﻟﺍ ﺝﻼﻌﻟ ﺔﻳﻭﺩﺃ ∙ ﻰﻤﺴﻤﻟﺍ ﻢﻳﺰﻧﻹﺍ ﺕﺎﻄﺒﺜﻣ) ﻲﻠﺳﺎﻨﺘﻟﺍ ﺐﻴﻀﻘﻟﺍ ﺏﺎﺼﺘﻧﺇ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺝﻼﻌﻟ ﺔﻳﻭﺩﺃ ∙ (ﻞﻴﻓﺎﻨﻳﺪﻠﻴﺳ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،

phosphodiesterase type 5

ﺔﻳﺪﻴﺋﻭﺮﻴﺘﺳﻼﻟﺍ ﺏﺎﻬﺘﻟﻹﺍ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ﺔﻳﻭﺩﺃﻭ ﻦﻳﺮﻴﭙﺳﺃ ∙ ﻝﻮﺤﻜﻟﺍ ﻙﻼﻬﺘﺳﺇ ،ﻡﺎﻌﻄﻟﺍﻭ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ

!

ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺾﻔﺨﻨﻳ ﻥﺃ ﻡﺪﻟﺍ ﻂﻐﺿ ﻥﺄﺷ ﻦﻣ ﻥﻷ ،ﻝﻮﺤﻜﻟﺍ ﺏﺮﺷ ﺪﻨﻋ ﺭﺬﺤﻟﺍ ﺐﺠﻳ .ﺀﺎﻤﻏﺇ ﻭﺃ ﺭﺍﻭﺪﺑ ﺭﻮﻌﺸﻟﺍ ﺐﺒﺴﻳﻭ ﺩﺎﺘﻌﻤﻟﺍ (ﻕﻮﻓ ﺎﻣﻭ ﺔﻨﺳ ٦٥ ﺮﻤﻋ) ﻦﻴﻐﻟﺎﺒﻟﺍ ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﻤﻟﺍ

!

ﻦﻴﻐﻟﺎﺑ ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﻣ ﻯﺪﻟ

ﻡﺭﺩﻭﺮﺘﻴﻧ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻝﻮﺣ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ .ﺮﻣﻷﺍ ﺍﺬﻫ ﻝﻮﺣ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻙﺪﺷﺮﻳ .(ﻕﻮﻓ ﺎﻣﻭ ﺔﻨﺳ ٦٥ ﺮﻤﻋ ﻦﻣ) ﻦﻴﻘﻫﺍﺮﻤﻟﺍﻭ ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ

!

.ﻝﺎﻔﻃﻸﻟ ﺺﺼﺨﻣ ﺮﻴﻏ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻉﺎﺿﺭﻹﺍﻭ ﻞﻤﺤﻟﺍ

!

ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻚﻟ ﺡﺮﺸﻳ .ﻞﻤﺤﻠﻟ ﻦﻴﻄﻄﺨﺗ ﻭﺃ

ﻼﻣﺎﺣ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻍﻼﺑﺇ ﻚﻴﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﻳ .ﻞﻤﺤﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ

ﻡﺭﺩﻭﺮﺘﻴﻧ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ ﺔﻃﻮﻨﻤﻟﺍ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟﺍ ﻍﻼﺑﺇ ﻚﻴﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﻳ .ﻡﻷﺍ ﺐﻴﻠﺣ ﻰﻟﺇ ﻞﻘﺘﻨﻳ ﻦﻳﺮﻴﺴﻴﻠﭼﻭﺮﺘﻴﻧ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻴﻓ ﻑﺮﻌﻳ ﻻ .ﺔﻌﺿﺮﻣ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻨﻛﺎﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇﻭ ﺔﻗﺎﻴﺴﻟﺍ

!

ﻚﻟﺬﻟﻭ ،ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺔﻳﺍﺪﺑ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺀﺎﻤﻏﺇ ﻭﺃ ﺭﺍﻭﺩ ﺐﺒﺴﻳ ﺪﻗ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻥﺇ ﺐﻠﻄﺘﻳ ﻁﺎﺸﻧ ﻱﺄﺑﻭ ﺓﺮﻄﺨﻟﺍ ﺕﺎﻨﻛﺎﻤﻟﺍ ﻞﻴﻐﺸﺗ ،ﺕﺎﺒﻛﺮﻤﻟﺍ ﺔﻗﺎﻴﺳ ﺪﻨﻋ ﺭﺬﺤﻟﺍ ﻡﺰﻠﻳ .ﺔﻈﻘﻴﻟﺍ ؟ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺔﻴﻔﻴﻛ (٣ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﻣ ﺡﺎﻀﻴﺘﺳﻹﺍ ﻚﻴﻠﻋ .

ﺎﻤﺋﺍﺩ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﺐﺴﺣ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻹﺍ ﺐﺠﻳ

ﺎﻘﺛﺍﻭ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ :ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ .ﻂﻘﻓ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻥﺍﺩﺪﺤﻳ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃﻭ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ .ﻪﺑ ﻰﺻﻮﻤﻟﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﺯﻭﺎﺠﺘﺗ ﻻ ٥

ﻡﺭﺩﻭﺮﺘﻴﻧ) ﺎﻬﻟﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻚﻴﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﻳ ﺔﻘﺼﻟ ﺔﻳﺃ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﺞﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻡﻮﻘﻳ ﻚﺗﺎﺟﺎﻴﺘﺣﺇ ﺐﺴﺤﺑ ﻚﻟﺫﻭ ﺎﻬﻌﺿﻭ ﻚﻴﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﻳ ﺕﺎﻘﺼﻠﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻛﻭ ،(١٠ ﻭﺃ .ﺔﻘﺼﻠﻟﺍ ﻞﻳﺪﺒﺗ ﺐﺠﻳ ﺓﺮﻴﺗﻭ ﺔﻳﺄﺑﻭ ﻰﺘﻣ

ﺎﻀﻳﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻚﻟ ﻝﻮﻘﻳ .ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ :ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻹﺍ ﺕﺍﺩﺎﺷﺭﺇ .ﺡﺎﺒﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻋ ،ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺮﻣ ﺔﻘﺼﻟ ﻞﻳﺪﺒﺗ ﺐﺠﻳ ﺓﺩﺎﻋ ٢٤ ﻞﻛ ﻦﻴﺑ ﻦﻣ ﺕﺎﻋﺎﺳ ١٢ - ٨ ﺓﺪﻤﻟ ﺔﻘﺼﻠﻟﺍ ﺔﻟﺍﺯﺈﺑ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻚﻐﻠﺒﻳ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ .(ﺔﻘﺼﻟ ﻥﻭﺩ ﻦﻣ ﺖﻗﻭ ﻰﻤﺴﻳ) ﻞﻴﻠﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻋ ،ﺔﻋﺎﺳ .ﻚﻟ ﺪﻴﻔﻣ ﺮﻴﻏ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﺮﻌﺸﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻍﻼﺑﺇ ﺀﺎﺟﺮﻟﺍ .ﺝﻼﻌﻠﻟ ﻚﺘﺑﺎﺠﺘﺳﺇ ﺐﺴﺤﺑ ،ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﻊﻓﺮﻳ ﻭﺃ ﺾﻔﺨﻳ ﻥﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻥﺄﺷ ﻦﻣ .ﺞﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺩﺪﺣ ﺎﻤﻛ ﺓﺩﺪﺤﻣ ﺕﺎﻗﻭﺃ ﻲﻓ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺐﺠﻳ ؟ﺔﻘﺼﻠﻟﺍ ﻖﺼﻟ ﺐﺠﻳ ﻦﻳﺃ ﻰﺘﺣ ﺓﺮﺻﺎﺨﻟﺍ ﻦﻣ) ﻢﺴﺠﻟﺍ ﻦﻣ ﻱﻮﻠﻌﻟﺍ ﻢﺴﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺪﻠﺠﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﺭﺎﻴﺘﺧﺇ ﺐﺠﻳ ﻖﻘﺸﺘﻣ ،ﺐﻬﺘﻠﻣ ﺮﻴﻏ) ﻢﻴﻠﺳ ﺪﻠﺠﻟﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﺐﺠﻳ .ﻉﺍﺭﺬﻟﺍ ﻰﻠﻋﺃ ﻲﻓ ﻭﺃ (ﻦﻴﻔﺘﻜﻟﺍ ﻝﺎﺧ ،

ﺎﻔﻴﻈﻧ ﺪﻠﺠﻟﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﺐﺠﻳ ،ﻕﺎﺼﺘﻟﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺼﻠﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟ .(ﺞﻴﻬﺘﻣ ﻭﺃ ﺐﺠﻳ .ﻖﻴﺣﺎﺴﻤﻟﺍ ﻭﺃ ،ﺖﻳﺰﻟﺍ ،ﺕﺎﺒﻠﺤﺘﺴﻤﻟﺍ ،ﺕﺎﻤﻳﺮﻜﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﺎﺧ ،

ﺎﻓﺎﺟ ،ﺮﻌﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﻡﺎﻳﺃ ﺓﺪﻋ ﺭﺎﻈﺘﻧﻹﺍ ﺐﺠﻳ .ﻡﻮﻳ ﻞﻜﺑ ﺪﻠﺠﻟﺍ ﻦﻣ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺼﻠﻟﺍ ﻖﺼﻟ .ﺔﻴﻧﺎﺛ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ :ﺲﻴﻜﻟﺍ ﺢﺘﻓ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻰﻄﻐﻣ ﻖﺻﻼﻟﺍ ﺢﻄﺴﻟﺍ .ﺩﺮﻔﻨﻣ ﺲﻴﻛ ﻦﻤﺿ ﺓﺄﺒﻌﻣ

ﻡﺭﺩﻭﺮﺘﻴﻧ ﻦﻣ ﺔﻘﺼﻟ ﻞﻛ .ﺾﻴﺑﺃ ﻥﻮﻟ ﺕﺍﺫ ﻚﻴﺘﺳﻼﭙﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻗﺍﻭ ﺔﻘﺒﻄﺑ ﻚﺴﻣﺇ .ﺲﻴﻜﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻘﺼﻠﻟﺍ ﺝﺮﺧﺃ .ﻢﻠﻌﻤﻟﺍ ﻥﺎﻜﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺲﻴﻜﻟﺍ ﺢﺘﻓ ﺐﺠﻳ ﺔﻴﻗﺍﻮﻟﺍ ﺀﺎﻀﻴﺒﻟﺍ ﺔﻘﺒﻄﻟﺍﻭ ﻰﻠﻋﻷﺍ ﻮﺤﻧ ﺢﺘﻔﻟﺍ ﻥﺎﺴﻟ ﻥﻮﻜﻳ ﺚﻴﺤﺑ ﺭﺬﺤﺑ ﺔﻘﺼﻠﻟﺍ .ﻚﻫﺎﺠﺗﺈﺑ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה