נבנק

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

31-01-2019

מרכיב פעיל:
NEPAFENAC
זמין מ:
NOVARTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
S01BC10
טופס פרצבטיות:
תרחיף לעין
הרכב:
NEPAFENAC 0.1 %
מסלול נתינה (של תרופות):
עיני
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ALCON COUVREUR N.V., BELGIUM
קבוצה תרפויטית:
NEPAFENAC
איזור תרפויטי:
NEPAFENAC
סממני תרפויטית:
Prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery and reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.
מספר אישור:
143 57 31467 00
תאריך אישור:
2015-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

31-01-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

24-11-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

05-02-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

,ןיעה לא תופיטה ףוטפט רחאל דימ - ליעל ונתינש תוארוהל ףסונב - שי .ןיעה לש תימינפה הניפה לע תיעצמאה עבצאה תועצמאב ץחל וז הלועפ .ןיעה לא ףוטפטה רחאל תוקד 2 דע 1 ץחלב ךישמהל עונמל תרזוע ךכבו ףוגה ךות לא הפורתה תגיפסמ ענמיהל תרזוע .יאוול תועפות םירכזנה םיבלשה לע רוזחל שי ,םייניעה יתשב הפורתב שמתשהל ךילע םא .שומישה רחאל דימ קובקבה תא קזח רוגסל שי .היינשה ןיעה רובע ליעל .תינש תוסנל שי ,ןיעל הסנכנ אל הפיטה םא תויראשמ ןתוקנל ידכ ךידי תא בטיה ףוטש ,הפורתב שומישה רחאל .הפורת לש רתויל הפורת לש לכמ ותואב שמתשהל ןיא ,םוהיז תצפהמ ענמיהל ידכ .דחא םדאמ תוחפל ןיתמהל שי ,םייניע תופיט לש ףסונ גוסב שמתשמ ךנה םא .תורחאה תופיטהו קנבנב שומישה ןיב תוקד 5 ףוטשל ךילע ,שרדנהמ רתוי הובג ןונימב תועטב תשמתשה םא תליטנ ןמזל דע תופסונ תופיט ףטפטל ןיא .םימימח םימ םע ןיעה תא .האבה הליגרה הנמה וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב וא תעלב תועטב םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל .תרכזנשכ דימ תחא הנמ םישל שי ,קנבנה תופיט תא םישל תחכש םא החכשנש הנמהמ םלעתה ,האבה הנמל ןמזה עיגה טעמכ רבכ םא הלופכ הנמ םישל ןיא .לופיטה תרגשמ קלחכ האבה הנמה םע ךשמהו שולש תחא הפיטמ רתוי םישל ןיא .החכשנש הנמה לע תוצפל תנמ לע .תלפוטמה ןיעב םויב םימעפ .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי קנבנב שמתשהל תקספה םא .לפטמה אפורב ןכל םדוק ץעוויהל ילבמ קנבנב שמתשהל קיספהל ןיא הווח ךנה םא אלא ,תופיטב שמתשהלו ךישמהל לוכי ךנה ללכ ךרדב חקורב וא אפורב ץעוויהל ךילע ,גאדומ ךנה םא .תורומח יאוול תועפות .ךלש ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ אפורב ץעוויה ,קנבנב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא לפטמה יאוול תועפות .4 קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע קנבנב שומישה ,הפורת לכל המודב אלש ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ .ןהמ תחא ףאמ לובסת :אפורל דימ תונפל שי .תופיטב שומישה ךלהמב רתוי תובאוכ וא רתוי תומודא תושענ םייניעה םא ןדבוא אלל / םע ןיעה לש חטשה ינפב תקלד תויהל הלוכי ךכל הביסה .(תיתשקה תקלד) ןיעב ינועבצה קלחה לש תקלד וא םיאתל קזנ וא .100 ךותמ דחא שמתשמ דע -ב התפצנ וז יאוול תעפות חטש ינפב תוערפה) תינרקב יאוול תועפותל רתוי הובג ןוכיס ןכתיי :תרבע םא (ןיעה .ךבוסמ םייניע חותינ

.הרצק הפוקת ךות םייניעב רזוח חותינ

.השבי ןיע וא תקלד ןוגכ ,ןיעה לש חטשה ינפב תומיוסמ תוערפה - .תינורגש םיקרפ תקלד וא תרכוס :ןוגכ תמיוסמ תיללכ הלחמ - םישמתשמ 1-10 -ב תועיפומש תועפות - תוחיכש ןניאש יאוול תועפות 1000 ךותמ קזנ וא ןדבוא אלל וא םע ןיעה חטש ינפב תקלד :םייניעב יאוול תועפות .ףעפעה תחינצ ,ףעפעה ביבס םורק תורצוויה ,ןיעב רז ףוג תשוחת ,םיאתל םישמתשמ 1-10 -ב תועיפומש תועפות - תורידנ יאוול תועפות 10000 ךותמ שבוי ,ןיעב תוחונ יא ,ןיעב באכ ,תיתשקב תקלד :םייניעב יאוול תועפות לש היגרלא ,תויניע תושרפה ,ןיעב דרג ,ןיעב יוריג ,ףעפעב תוחיפנ ,ןיעב חטש ינפ לע םיעקשמ ,תועמד רוציב היילע ,(ןיעב היגרלא) תימחלה .ןיעב תוימומדא ,ןיעה לש ירוחאה קלחב תוחיפנ וא לזונ ,ןיעה היגרלא לש םינימסת ,שאר יבאכ ,תרוחרחס :תויללכ יאוול תועפות .דרגו תוימומדא ,רועב תקלד ,הליחב ,(ףעפעה לש תיגרלא תוחיפנ) תוחיכשה תא ךירעהל ןתינ אל( העודי הניאש תוחיכשב יאוול תועפות )ןימזה עדימהמ וא תוקקדיה ןוגכ ,ןיעה לש חטשה ינפל קזנ :םייניעב יאוול תועפות ,לופרע ,ןיעה לש חטשה ינפב תקלצ ,ןיעה לש הניקת אל המלחה ,בוקינ .תשטשוטמ הייאר ,ןיעה לש תוחיפנ ,הייארב העיגפ .םד ץחלב היילע ,האקה :תויללכ יאוול תועפות ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא .אפורה םע ץעייתהל לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה ןווקמה ספוטל הנפמה (www.health.gov.il) תואירבה דרשמ רתא לש :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.

aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל ץוחמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת עיפומה (exp. date) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע .25°C -ל תחתמ הניהש הרוטרפמטב ןסחאל שי ∙ עונמל תנמ לע ,החיתפהמ תועובש 4 רובעכ קובקבה תא ךילשהל שי ∙ .אספוקהו קובקבה יבג לע החיתפה ךיראת תא םושרל שי .םימוהיז חקורב ץעוויהל שי .תיתיב תלוספל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא ∙ לע ןגהל ועייסי ולא םידעצ .שומישב ןניאש תופורת ךילשהל ןתינ ןכיה .הביבסה ףסונ עדימ .6 קנבנ הפורתה הליכמ המ – םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Mannitol, Carbomer, Sodium chloride, Disodium edetate,

Tyloxapol, Benzalkonium Chloride, Purified Water

hydrochloric וא/ו sodium hydroxide לש תירעזמ תומכ תמייק ,ףסונב .תוניקת (pH levels) תויצמוח תומר לע רומשל תנמ לע acid ?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ הזירא ךותב עיגמה (ריהב םותכ דע ריהב בוהצ ףיחרת) לזונ איה קנבנ .גרבומ קקפ םע ל"מ 5 לש חפנב קיטסלפ קובקב לש – ותבותכו םושירה לעב .הווקת-חתפ ,36 םחש 'חר ,מ"עב לארשי סיטרבונ – ותבותכו ןרציה םש .ץיווש ,לזב ,י'ג ייא המראפ סיטרבונ רובע היגלב ,סרופ ,.N.V רורבוק ןוקלא 2017 ראורבפ ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע 2019 ראוני ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו – תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

143-57-31467

,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה 1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ל"מ/ג"מ 1 קנבנ ףיחרת ,םייניע תופיט .0.1% (nepafenac) קנפאפנ :ליעפ רמוח עדימ" ףיעסבו "ףסונ עדימ" 6 ףיעסב ןייעל שי :םיליעפ יתלב םירמוח ."הפורתה לש םיביכרמהמ קלח תודוא בושח הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .ךלשל המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל ?הפורתה תדעוימ המל .1 :םירגובמב לופיטל תדעוימ הפורתה .טקרטק חותינ רחאל םייניע תקלדבו באכב לופיטלו העינמל - - macular oedema) תירלוקמ תקצב תוחתפתהל ןוכיסה תתחפהל -

.תרכוס ילוחב טקרטק חותינ רחאל (ןיעה לש ירוחאה קלחב תוחיפנ (NSAIDs) םיילדיאורטס אל תקלד ידגונ :תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא X םיביכרמהמ דחא לכל וא קנפאפנ ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר התא ∙ .(6 ףיעסב םיעיפומ) הפורתה הליכמ רשא םיפסונה .(NSAIDs) םירחא םיילדיאורטס אל תקלד ידגונל (יגרלא) שיגר התא ∙ ךלהמב ,ףאב הפירח תקלד וא תירוע היגרלא ,המתסאמ רבעב תלבס ∙ םיילדיאורטס אל תקלד ידגונ תצובקמ םירחא םירישכתב שומיש ,ketoprofen ,ibuprofen ,acetylsalicylic acid :ןוגכ (NSAIDs)

.diclofenac ,piroxicam

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ,קנבנב לופיטה ינפל ! .רבעב ןהמ תלבס וא םומיד לש תויעבמ לבוס וא תולקב לבחנ התא ∙ לטונ ךנה םא וא (ןיעב םוהיז ןוגכ) תופסונ םייניע תויעבמ לבוס התא ∙ .(ימוקמ לופיטל םידיאורטס דחוימב) םייניעב לופיטל תופסונ תופורת .תרכוסמ לבוס ךנה ∙ .תינורגש םיקרפמ תקלדמ לבוס ךנה ∙ .הרצק ןמז תפוקתב םירזוח םייניע יחותינ תרבע ∙ .קנבנ םע לופיטה ךלהמב שמשל הפישחמ ענמיהל שי ץעיי אפורה .טקרטק חותינ רחאל תצלמומ הניא עגמ תושדע תבכרה קלח לע בושח עדימ" םג האר) עגמ תושדע בוש ביכרהל לכות יתמ ךל .("הפורתה יביכרממ םירגבתמו םידלי ! תוליעיהש רחאמ 18 ליגל תחתמ םירגבתמלו םידליל וז הפורת תתל ןיא .וז הייסולכוא רובע ועבקנ אל הפורתה לש תוחיטבהו תויתפורת ןיב תובוגת ! תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,תחקל יושע ,חקול התא םא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא :חקול התא םא דחוימב .חקורל וא תוילדיאורטס אל תקלד תודגונ תופורת וא (ןירפרו) םד תוללדמ תופורת .םומידל ןוכיסה תא לידגהל תולולע ןה .תורחא (NSAIDs) התא ןהב תורחא תופורת ידי לע תעפשומ תויהל וא עיפשהל הלוכי קנבנ .המוקואלגב לופיטל תורחא םייניע תופיט ללוכ ,שמתשמ הקנהו ןויריה ! ךלש אפורה םע יצעוויה ,ןויריהל סנכיהל הלולע וא ןויריהב ךנה םא .קנבנב שומישה ינפל העינמ יעצמאב שמתשהל ,ןויריהל סנכיהל תולולעש םישנל ץלמומ .קנבנב שומישה ךלהמב םיליעי .ןויריהב ץלמומ וניא קנבנב שומישה אפורה ידי לע ךל המשרנ הפורתה ןכ םא אלא ,קנבנב שמתשהל ןיא .ןויריהב ךנהש העידיב לפטמה אל ,תאז םע דחי .םא בלח ךותל רובעל הלוכי קנבנ ,הקינמ ךנה םא .םיקנוי תוקונית לע העפשה היופצ .הקנהה ךלהמב קנבנב שמתשהל ןתינ סנכיהל תננכתמ וא ןויריהב תאש תבשוח ,הקינמ וא ןויריהב ךנה םא .וז הפורת תליטנ ינפל לפטמה אפורב יצעוויה ,ןויריהל תונוכמב שומישו הגיהנ ! ןכתיי .הרורב תויהל הבש הייארהש דע תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא .קנבנב שומישה רחאל דימ תשטשוטמ הייארהש ןיחבתש הפורתה לש םיביכרמהמ קלח תודוא בושח עדימ ! לוקשה ,ל"מ 5 -ב ג"מ 0.25 דירולכ םוינוקלזנב הליכמ וז הפורת

.ל"מ/ג"מ 0.05 -ל (benzalkonium chloride) דירולכ םוינוקלזנב ,קנבנב רמשמה רמוחה תושדע לש ןעבצ תא תונשלו תוכר עגמ תושדע ידי לע גפסיהל לולע רובעכ ןתוא רזחהו וז הפורתב שומישה ינפל עגמ תושדע רסה .עגמה

םא דחוימב ןיעב יוריגל םורגל םג לולע דירולכ םוינוקלזנב .תוקד 15 תמדקב הפוקשה הבכשה) תינרקב תוערפה וא תושבי םייניעמ לבוס התא רחאל ןיעב באכ וא ץוצקע ,ןיעב הליגר אל השוחת שח התא םא .(ןיעה .אפורל הנפ ,הפורתב שומיש ?הפורתב שמתשת דציכ .3 םע קודבל ךילע .אפורה תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי .רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא םא ךלש חקורה וא אפורה .הפורתה תא קירזהל וא עולבל ןיא .דבלב םייניעל קנבנב שמתשהל שי לבוקמה ןונימה ךרדב לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה רגובמל ללכ שי .ברעו םיירהצ ,רקוב – םויב םימעפ 3 תלפוטמה ןיעב תחא הפיט .תועשה ןתואב םוי לכ תופיטב שמתשהל .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא ןמז המכ ךשמלו לופיטה תא תחקל יתמ לופיטה תא ךישמהל שי .טקרטקה חותינ ינפל םוי לופיטה תא ליחתהל שי הרוי אפורהש ןמזה ךשמל לופיטב ךישמהל שי ןכמ רחאל .חותינה םויב באכב לופיטלו העינמל) תועובש השולש דע ךשמיהל יושע הז .ךל (תירלוקמ תקצב תוחתפתהל ןוכיסה תתחפהל) םוי 60 וא (ןיעב תקלדבו .חותינה רחאל שומישה ןפוא והשלכ חטשמב תעגל קובקבה הצקל תתל ןיא ,םוהיזמ ענמיהל ידכב .בטיה רוגס קובקבה לע רומשל שי .(המצע ןיעה ללוכ) רתוי הבוט הטילש רשפאל דעונ רבדה ;אלמ וניא תופיטה קובקבו ןכתיי .ףוטפטה בצק לע .שומישה ינפל קובקבה תא בטיה רענל שי

,קקפה תרסה רחאל .קובקבה קקפ תא בבוס .ךידי תא ץחר תישאר - .שומישה ינפל ותוא רסה ,ררחושמ החיתפ לע דיעמה ןוראווצה םא הנפומ חתפה רשאכ ,תועבצאהו לדוגאה ןיב קובקבה תא קיזחהל שי .הטמ יפלכ .רוחאל שארה תא הטה - םע ןותחתה ףעפעה תא הטמ יפלכ ךושמ ,הרומה עבצאה תרזעב - .ןיעל ףעפעה ןיב "סיכ" ןיעמ תריציל ,הייקנ עבצא הדימב הארמ לומ תאז השע .ןיעל בורק קובקבה הצק תא אבה

.רזועו .תונידעב ךייניע םוצע .רצונש "סיכ"ה ךות לא הפורתה תא ףטפטל שי

.תוקד 2 דע 1 ךשמל תומוצע םייניעב ראשה .ץמצמל ןיא וא םהל םיכומס םירוזאב ,ףעפעב ,ןיעב תפטפטה םע תעגל ןיא - תונידעב ץחל .תופיטה תא םהזל לולע רבדה .םירחא םיחטשמב (הקזוחב ץוחלל) טוחסל ןיא .ןיעה ךותל הפיט ררחתשת רשא דע קובקבה תיתחת לע הלק הציחלש ךכ ןנכות קובקבה .קובקבה תא .(2 רויא) הקיפסמ

SH NEV APL NOT JAN19 CL V2

Nevanac Ophth Sus SH NEV APL NOT JAN19 CL V2-P3

19٨6 ـ )تارضحتسم( ةلدايصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وسي للم/غلم 1 كاناڤين قلعم ،نينيعلل تارطق

0.1%

Nepafenac

) كانيفاپين :ةلا

عفلا ةداملا تامولعم« ةرقفلاو »ةيفاضإ تامولعم« 6 ةرقفلا ةعجارم بجي :ةلاعف ريغلا داوملا .»ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم .يلديصلا وأ بيبطلا عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ نأ كل ادب ولو ىتح مهرضي دق وهف .نيرخلآل هطعت لا .كلجأ نم ءاودلا اذه فصو .كتلاحل ةهباشم ةيبطلا مهتلاح ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ )1 :نيغلابلا جلاعل صصخم ءاودلا .)تكاراتاك( ةردكلا ةسدعلا ةيلمع دعب نينيعلا باهتلإو مللأا جلاعلو عنمل

يفلخلا ءزجلا يف خافتنإ ـ

macular oedema

( ةيعقب ةمذو روطت ةروطخ ليلقتل

.يركسلا ىضرمل )تكاراتاك( ةردكلا ةسدعلا ةيلمع دعب )نيعلا نم

NSAIDs

( ةيديئوريتسلالا باهتللإا تاداضم نم :ةيجلاعلا ةليصفلا ءاودلا لامعتسا لبق )2 :اذإ ءاودلا لامعتسإ زوجي لا

X

تابكرملا نم دحاو لكل وأ كانيفاپين ةلاعفلا ةداملل )يجريلأ(

اساسح تنك ∙ .)6 ةرقفلا يف رهظت( ءاودلا اهيوتحي يتلا ةيفاضلإا

NSAIDs

( ىرخأ ةيديئوريتسلا باهتلإ تاداضمل )يجريلأ(

اساسح تنك ∙ للاخ ،فنلأا يف داح باهتلإ وأ ةيدلج ةيساسح ،وبرلا نم يضاملا يف تيناع ∙ ةيديئوريتسلالا باهتللإا تاداضم ةليصف نم ىرخأ تارضحتسم لامعتسإ

,ketoprofen ,ibuprofen ,acetylsalicylic acid

:لثم )

NSAIDs

diclofenac ,piroxicam

ءاودلا لامعتسإب ةقلعتم ةصاخ تاريذحت :اذإ بيبطلل كحإ ،كاناڤين ـب جلاعلا لبق ! كلذ نم تيناع اذإ وأ فيزن نم يناعت تنك اذإ وأ ةلوهسب تامدكب باص

ت تنك ∙ .يضاملا يف تنك اذإ وأ )نيعلا يف باهتلإ لثم( نينيعلا يف ىرخأ لكاشم نم يناعت تنك ∙ .)يعضوملا جلاعلل تاديئوريتس ةصاخ( نينيعلا جلاعل ةيفاضإ ةيودأ لمعتست .يركسلا نم يناعت تنك ∙ .يمزيتامورلا لصافملا باهتلإ نم يناعت تنك ∙ .ةريصق ةينمز ةرتف للاخ نينيعلا يف ةرركتم ةيحارج تايلمع تزتجإ ∙ .كاناڤين ـب جلاعلا ةرتف للاخ سمشلل ضرعتلا نع عانتملإا بجي .)تكاراتاك( ةردكلا ةسدعلا ةيلمع دعب ةقصلالا تاسدعلا لامعتسإب ىصوي لا رظنأ( ةيناث ةرم ةقصلالا تاسدعلا لامعتسإ كناكمإب ىتم كداشرإب بيبطلا موقيس .)»ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم«

اضيأ نوقهارملاو لافطلأا

!

ءاودلا ةملاسو ةعاجن نلأ ةنس 18 رمع نود نيقهارمو لافطلأ ءاودلا اذه ءاطعإ زوجي لا .ةئفلا هذه ىدل ددحت مل ةيودلأا نيب تلاعافتلا

!

امب ،ىرخأ ةيودأ ،

ً

ارخؤم تلمعتسإ اذإ وأ ،لمعتست نأ كنأش نم ،لمعتست تنك اذإ نع يلديصلا وأ بيبطلل كحإ ،ةيئاذغ تافاضإو ةي

ّ

بط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف :لمعتست تنك اذإ صخلأاب .كلذ .ىرخأ )

NSAIDs

( ةيديئوريتسلا باهتللإل ةداضم ةيودأ وأ )نيرافراو( مدلل ةعيمم ةيودأ ىرخأ ةيودأ نم رثأتي وأ كاناڤين رثؤي نأ نكمي .فيزن ثودح ةروطخ نم ديزت دق يهف .)اموكولچلا( قرزلا جلاعل ىرخأ تارطق كلذ يف امب ،اهلمعتست تنأ عاضرلإاو لمحلا

!

.كاناڤين لامعتسإ لبق كبيبط يريشتسإ ،

لاماح نيحبصت دق وأ

لاماح تنك اذإ لمح عنم لئاسو لامعتسإ ،لماوح نحبصي دق يتاوللا ءاسنلل هب ىصوملا نم .لمحلا ةرتف للاخ كاناڤين لامعتسإب ىصوي لا .كاناڤين لامعتسإ ةرتف للاخ ةعجان هملع عم جلاعملا بيبطلا لبق نم ءاودلا فص

و اذإ لاإ ،كاناڤين لامعتسإ زوجي لا .لماح كنأب ثودح

اعقوتم سيل ،كلذ عم .ملأا بيلح ىلإ لاقتنلإا كاناڤين ناكمإب ،ةعضرم تنك اذإ .ةعاضرلا ةرتف للاخ كاناڤين لامعتسإ ناكملإاب .عضرلا لافطلأا ىلع ريثأت بيبطلا يريشتسإ ،لمحلل نيططخت وأ لماح كنأب نيدقتعت ،ةعضرم وأ لاماح تنك اذإ .ءاودلا اذه لوانت لبق جلاعملا تانكاملا لامعتسإو ةقايسلا

!

نأ نكمملا نم .ةحضاو ةيؤرلا حبصت نأ ىلإ تانكاملا ليغشت وأ ةقايسلا زوجي لا .كاناڤين لامعتسإ دعب

اروف ةيؤرلا يف شوشت ثودح ظحلات ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم

!

.للم/غلم 0٫05 لداعي يذلا ،للم 5 يف غلم 0٫25 ديرولك موينوكلازنب ىلع ءاودلا اذه يوتحي دق )

benzalkonium chloride

( ديرولك موينوكلازنب ،كاناڤين يف ةظفاحلا ةداملا عزنإ .ةقصلالا تاسدعلا نول ريغتو ةوخرلا ةقصلالا تاسدعلا لبق نم صتم

يدؤي دق .ةقيقد 15 يضم دعب اهدعأو ءاودلا اذه لامعتسإ لبق ةقصلالا تاسدعلا يف فافج نم يناعت تنك اذإ ةصاخ نيعلا يف جيهت ىلإ

اضيأ ديرولك موينوكلازنب ترعش اذإ .)نيعلا ةمدقم يف ةفافشلا ةقبطلا( ةينرقلا يف تابارطضإ نم وأ نينيعلا .بيبطلل هجوت ،ءاودلا لامعتسإ دعب نيعلا يف ملأ وأ زخو ،نيعلا يف يدايتعإ ريغ روعشب ؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك )3 نم حاضيتسلإا كيلع .بيبطلا تاميلعت بجومب رضحتسملا لامعتسإ

امئاد بجي جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملا صوصخب

اقثاو نكت مل اذإ كب صاخلا يلديصلا وأ بيبطلا .ءاودلا اذه نقح وأ علب زوجي لا .طقف نينيعلل كاناڤين لامعتسإ بجي .رضحتسملاب يدايتعلإا يئاودلا رادقملا يئاودلا رادقملا .طقف بيبطلا لبق نم ناددحي جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملا :ةداع وه غلابلا صخشلل يدايتعلإا بجي .ءاسمو

ارهظ ،

احابص ـ مويلا يف تارم 3 ةجلاع

ملا نيعلا يف ةدحاو ةرطق .تاعاسلا سفن يف موي لك تارطقلا لامعتسإ .هب ىصوملا يئاودلا رادقملا زواجت زوجي لا نمزلا نم ةرتف يلأو جلاعلا لامعتسإ كيلع بجوتي ىتم جلاعلا يف رارمتسلإا بجي .ةردكلا ةسدعلا ةيلمع لبق دحاو موي جلاعلا ءدب بجي اهب كاصوأ يتلا ةينمزلا ةرتفلل جلاعلا يف رارمتسلإا بجي مث نمو .ةيلمعلا موي يف )نيعلا يف باهتللإاو مللأا جلاعو عنمل( عيباسأ ةثلاث ىتح كلذ رمتسي دق .بيبطلا .ةيلمعلا دعب )ةيعقب ةمذو روطت رطخ صيلقتل(

اموي 60 وأ لامعتسلإا ةقيرط نيعلا كلذ يف امب( حطس يأ ةسملام ةنينقلا فرطل حمست لا ،ثولت ثودح بنجتل .ماكحإب ةقلغم ةنينقلا ظفح بجي .)اهتاذ لضفلأا ةرطيسلا ةحاتلإ رملأا اذه صص

خ ؛ةئيلم تارطقلا ةنينق نوكت لاأ زئاجلا نم .طيقنتلا ةريتو ىلع .لامعتسلإا لبق

اديج ةنينقلا ضخ بجي

يتلا ةقلحلا لامعتسلإا لبق عزنإ .ةنينقلا ةدادس ريودتب مق .كيدي لسغإ

لاوأ

ةنينقلا كسم بجي .ةدادسلا عزن دعب كلذو ،ةيخترم تناك اذإ حتفلا ىلع لدت .لفسلأا وحن ةهجوم ةهوفلا نوكت ثيحب ،عباصلأا رئاسو ماهبلإا نيب .فلخلا ىلإ سأرلا ةلامإب مق

ليكشتل ،يلفسلا نفجلا لفسلأا وحن بحسإ ،فيظن ةبابس عبصإ ةطساوب

.نيعلاو نفجلا نيب »بيجلا« هبشي ام .كلذ كدعاسي لاح يف هآرم لباقم كلذب مق .نيعلا نم ةنينقلا فرط ب

رق

فرت لا .فطلب كينيع ضمغأ .لكشتملا »بيج« ـلا لخاد ءاودلا طيقنت بجي

.نيتقيقد ىتح ةقيقد ةدمل نيتضمغم كينيع يقبأ .كينيعب .ىرخأ حطسأ وأ اهنم ةبيرقلا قطانملا ،نفجلا ،نيعلا سملت ةراطقلا عدت لا - لخاد ةرطق ررحتت نأ ىلإ فطلب طغضإ .تارطقلا ثولت ىلإ رملأا اذه يدؤي دق طغض نأ ثيحب ةنينقلا تمم

ص .ةنينقلا )ةوقب طغضلا( رصع زوجي لا .نيعلا .)2 مسرلا(

ايفاك نوكي ةنينقلا ةدعاق ىلع طيسب

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה