מפטיל 250

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

24-11-2020

מרכיב פעיל:
MYCOPHENOLATE MOFETIL 250 MG
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
L04AA06
טופס פרצבטיות:
CAPSULES
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
ACCORD HEALTHCARE LTD, UK
קבוצה תרפויטית:
MYCOPHENOLIC ACID
סממני תרפויטית:
Prophylaxis of rejection in renal allograft recipients, and in patients receiving allogenic cardiac transplants. Allogenic hepatic transplant. Mefetil should be used concomitantly with cyclosporin and corticosteroids.
מספר אישור:
145183329500
תאריך אישור:
2011-01-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

24-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

םיחקורה תונקת יפלןכרצלןולע ( םירישכת ) משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

תאןויעבארק הפורתבשמתשתםרטבופוסדעןולעה

ליטפמ 052

תוסומכ

ליטפמ 522

תוילבט

בכרה :

ביכרמ ליעפה

לכ הסומכ ליטפמלש 250 הליכמ : Mycophenolatemofetil250mg

הילבטלכ ליטפמלש 500 הליכמ : Mycophenolatemofetil500 mg

םיליעפ יתלבםיביכרמ

ליטפמלשהסומכלכ 250 הליכמ :

Cellulosemicrocrystalline,hydroxypropylcellulose,povidoneK90,croscarmellosesodium,talc,

magnesiumstearate,gelatin,sodiumlaurylsulphate,FD&Cblue2,titaniumdioxide,ironoxidered

(E172),ironoxideyellow(E172).

ליטפמלשהילבטלכ 500 הליכמ :

Cellulosemicrocrystalline,hydroxypropylcellulose,povidoneK90,croscarmellosesodium,talc,

magnesiumstearate,hypromellose,titaniumdioxide,macrogol400,ironoxidered(E172),indigo

carminealuminumlake,ironoxideblack(E172).

צובק ה תיטיופרת : ןוסיחהתכרעמיאכדמ

תיאופרתוליעפ :

הפורתה תדעוימ תעינמל לתשתייחד םידיאורטסוקיטרוקוןירופסולקיצםעבולישב , הילכילתשומב , דבכואבל .

שמתשהלןיאיתמ רישכתב ?

ויביכרממדחאלתושיגרהעודיםארישכתבשמתשהלןיא .

הקינמואןוירהבךניהםארישכתבשמתשהלןיא .

שמתשהלןיא רישכתב לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמ םיאבהםירקמב :

למרבעבתלבסואלבוסךניהםא י דוקפתביוק : הילכה / ןתשהתכרעמ , וכיעהתכרעמ ל ( גכ ון : ביכ הביק ) , םא ה י לבקמךנ

םעליבקמלופיט azathioprine ( ןוסיחהתכרעמתאתאכדמההפורת ) וא הםא י יתשרות רסחמ לבוסךנ לש HGPRT

ןוגכ נומסת ו ת Lesch-Nyhan וא Kelley –Seegmiller .

תורהזא :

דעולופיטהךשמבהעינמיעצמאבשמתשהלשי 6 לופיטהתקספהרחאלתועובש .

יטהתפוקתב םדתוקידבךורעלשיוזהפורתבלופ .

יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלשיגרךניהםא , לעעידוהלךילע - הפורתהתליטנינפלאפורלךכ .

שמשלךתפישחםעתדחוימתושיגרלםורגלהלולעוזהפורת תנירקלו UV םיליכמהםירישכתבשמתשהלץלמומןכלו

הובגהנגהםדקמ , םיכוראםידגב , כועבוכ ו' .

תויתפורתןיב תובוגת :

פורתלטונךניהםא תו פסונ ו ת , הנוזתיפסותוםשרמאללתורכמנהתופורת ללוכ , םאוא תמייס התעהז הפורתבלופיט

תרחא , יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע - תוליעי ןיבתובוגתמםיעבונה - תויתפורת , יבגלדחוימב

תואבה תוצובקהמתופורת : רת הצמוחתורתוסתופו , לקיצא ריבו ( ילריויטנא ) , לוכ ןימאריטס ( םינמושתדרוהל

םדב ) , סומילורקט , סומילוריס ( ןוסיחהתכרעמיאכדמ ) , םישלחומםינוסיח , ןיציפמפיר ( תפחשל ) , רמאלווס ( תדרוהל

ןחרז / םדבטפסופ ) , ולוזאדינורטמלשבוליש ןיצאסקולפרונ ( הקיטויביטנא ) , וחסולפ ןיליציסקומא תינלובלקהצמ

הקיטויביטנא םיניליצינפהתחפשממ ) , ולפורפיצ ק ס א ןיצ ( םינולוניווקהתחפשממהקיטויביטנא ) , לזרביפסות .

יאוולתועפות :

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , יאוולתועפותעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב ןוגכ : לוכיעהתכרעמבתוערפה

ןוגכ : לושלש , תוריצע , הליחב , תונחיפנ ( םיזג ) , ןטבבאכ , ןובאתןדבוא . םייעמבתויעב ( םומידללוכ ) , לקשמבהדירי ,

םייכינחהתוחפנתה , הזחבבאכ , בגבאכ , שארבאכ , םילזונתורבטצה ( תוקצב ) םיילגרב תועורזבוא , יכרדבםימוהיז

ןתשה , ןתשןתמבתופיכת , הנקא , רוקיעצפ , ספרה , רעישתרישנ , החירפ , דוריג , בלבלבתקלד , דבכבתויעב , תותיווע ,

דער , ד י ןואכ , תוינונשי , חורהבצמבוהבישחבםייוניש , רסוח השוחת , םירירשתויוצווכתה , םירירשיבאכ , םיקרפמיבאכ ,

םימומיד , םדישירק םדיפטשו , םדהץחלבםייוניש , בלהבצקבםייוניש , תואירתקלד , יטיכנורב ס , המישנרצוק , לועיש ,

ונתורבטצה ז תואירבםיל / הזח , םיסוניסבתויעב , ותונבלםדתוירודכבטועימ / תומודאוא , םינמושהתומרבםייוניש

םדבלורטסלוכהו , םדברכוסהתומרבהיילע , ןודגש ( טואג .) הזגוסמתופורתםעלופיטבתורקללולעשיפכ , ךומנרפסמ

ממהלחמוחתפםילפוטמלשדואמ רועהלשותויתפמילהתומקרהלשתרא .

תודירטמןהשואתופלוחןניאיאוולהתועפותםא , אפורהםעץעייתהלשי .

תדחוימ תוסחייתהתובייחמהתועפות :

עיפוהב םוהיזלשםינמיס ומכ םוח , תרומרמצ , הפבםיביכואןורגבאכ ; םייופצאלםימומידותולבח , הדבכהעונת

תמשוגמו , השלוח , ניש רובידבואהייארבםייו , תמזגומתופייעומכהימנאלשםינמיס , תרוחרחס , ןורוויח – תאעדיילשי

דימאפורה !

הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותשיגרמךניהובשהרקמלכב , םעץעייתהלךילעתיללכהךתשגרהביונישלחםאוא

דימאפורה !

םידליבתויתפורתןיב תובוגתויאוולתועפות :

ליעלוטרופשולאלתומודתועפות , רתויההובגתוחיכשבשןכתיךא .

וודלםירוההלע יאוולתעפותלכלעלפטמהאפורלח תנתינהתפסונהפורתלכלעו דליל .

ןונימ :

דבלבאפורהתוארוהיפלןונימ . תצלמומההנמהלערובעלןיא .

לעעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי - די לפטמהאפורהי .

תרכזנשכ דימהנמלוטילשיבוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא , דחיבתונמיתשלוטילןיאןפואםושבךא !

שומישהןפוא :

הילבטהתאשותכלואסועללןיא !

היצח וקןיאורחאמהילבטהתאתוצחלןיא .

תאעולבלשי הפורתה התומלשב םימסוכםע .

וצחלואחותפלןיא הסומכהתאת !

הסומכבםירגרגהתאשותכלואסועללןיא .

לופיטהתחלצהלעייסללכותדציכ ?

לעץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע אפורהידי .

לתשומהרביאה תייחדלןוכיסה תאתולעהלהלולעליטפמבלופיטהתקספה .

וצעייתהאללהפורתבלופיטהקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג םעת ה אפור .

הלערהענמ !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / לעותוקונית וא - הלערה ענמת ךכידי .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , תיבלשןוימרדחלדימהנפ - םילוח , ךתאהפורתהתזיראאבהו .

ת לא םורג האקהל רוהאלל אפורמתשרופמהא !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; קיזהלהלולעאיהרחאהלוחב . ךיבורקלוזהפורתןתיתלא , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורת לוטילןיא ! הנמהותיוותהקודב םעפלכב הפורתלטונךניהש .

םהלקוקזךניהםאםייפקשמבכרה .

הנסחא :

לשי ןסחא תחתמ ל - o

לםג הזיראה יאנתיפ / םיצלמומההנסחא , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורת ןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר :

ליטפמ 250 : 1451833295

ליטפמ 500 : 1451733296

ןרצי : דרוקא תליה ' רייק , הילגנא

םושירהלעב : עבאפרתודבעמ " מ , ת . ד . 405 , םילשורי 91003

עעבקנהזןולעטמרופ " ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי ב ראורבפ 3122 .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה