מנטקס קרם

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

25-02-2019

מרכיב פעיל:
BUTENAFINE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קוד ATC:
D01AE23
טופס פרצבטיות:
קרם
הרכב:
BUTENAFINE HYDROCHLORIDE 1 %
מסלול נתינה (של תרופות):
עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קבוצה תרפויטית:
BUTENAFINE
איזור תרפויטי:
BUTENAFINE
סממני תרפויטית:
Interdigital tinea pedis, tinea coporis, tinea cruris . (Treatment in tinea coporis and tinea cruris is limited to up to 4 weeks).
מספר אישור:
110 63 28947 00
תאריך אישור:
2013-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

25-02-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ-לע תקוושמ הפורתה םרק סקטנמ .1% זוכירב )

Butenafine Hydrochloride

( דירולכורדיה ןיפאנטוב ליכמ םרקה .הז ןולעב 6 ףיעס האר :םיליעפ יתלב םירמוח עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק שי םא .בוש וב ןייעל הצרתו ןכתיי .הז ןולע רומש .הפורתה לע בושח יתיצמת .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל דבלב ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע .12 ליגל תחתמ םידלילו תוקוניתל תדעוימ הניא וז הפורת ?הפורתה תדעוימ המל .1 .תועשפמה תרטפו רועה תרטפ ,םיילגרה תרטפל יתיירטפ יטנא רישכת .תועובש 4 דע לש הפוקתל אוה רישכתב שומישה תועשפמהו רועה תרטפל .יתיירטפ יטנא :תיטיופרת הצובק הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא לכל וא )

Butenafine

Hydrochloride

( דירולכורדיה ןיפאנטובל )יגרלא( שיגר התא .)הז ןולעב 6 ףיעס האר( םרק סקטנמ לש םיפסונה םיביכרמהמ דחא םייתיירטפ יטנא םירישכתל שיגר התא םא ,תדחוימ תוריהזו בל תמושת תשרדנ סקטנמל םג שיגר היהתו ןכתיי ןכש ,)

allylamine antifungals

( ןימאלילא גוסמ .םרק תויתפורת ןיב תובוגת/תויצקארטניא אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ .םרק סקטנמב שומישה ינפל אפורב ץעוויהל שי הקינימ וא ןוירהב ךנה םא .םיידשה רוזיאב רישכתה תחירממ ענמיהל תוקינימ םישנ לע הרקמ לכב ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

.דבלב אפורה ידי-לע ועבקיי לופיטה ןפואו ןונימה

:אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה ,םימי 7 ךשמל םויב םיימעפ םרק סקטנמב שמתשהל שי ,םיילגרה תרטפב לופיטל .תועובש 4 ךשמל םויב םעפ וא ,םויב םעפ םרק סקטנמב שמתשהל שי ,תועשפמה תרטפו רועה תרטפב לופיטל .םייעובש ךשמל .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא לש הרקמב .)ףאו הפ ןוגכ( תויריר תומקרו םייניעה םע רישכתה עגמ עונמל שי .םימב בטיה ןתוא ףוטשל שי ,םייניעה םע עגמ .דבלב ינוציח שומישל דעוימ הז רישכת !עולבל אל :ןמקלדכ איה םרק סקטנמב שומישל תלבוקמה ךרדה שמתשהל ךנוצרב םא .םרק סקטנמב שומישה ינפל שבי תויהל בייח לופיטה םוקמ

.לופיטה םוקמ תא בטיה שבייל שי ,תחלקמ רחאל רישכתב םוקמ לכ תא הסכתש ךכ ,םרק סקטנמ לש תקפסמ תומכ חורמל שי )2 .לופיטה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.אפורהמ תרחא הייחנה תלביק םא אלא ,לופיטה םוקמ תא שובחל ןיא

.םרק סקטנמב שומישה רחאל בטיה םיידיה תא ףוטשל שי

המשלש וזל טרפ תרחא תיתואירב היעב לכב לופיטל םרק סקטנמב שמתשהל ןיא .םשרנ אוה ךבצמב רופיש לח םא םג .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .אפורה םע תוצעייתה אלל לופיטה תא קיספהל ןיא ,יתואירבה רימחה םא וא ,ודי לע עבקנש לופיטה םותב רופיש ןיא םא אפורל עידוהל שי .לופיטה ךלהמב יאופרה ךבצמ .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה תא קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא יאוול תועפות .4 קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע םרק סקטנמב שומישה ,הפורת לכב ומכ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ .ןהמ תחא ףאמ :דימ אפורל הנפו לופיטב קספה תקלד וא החירפ ,תוחיפנ ,תויחופלש ,הבירצ ,תושיגר ,דוריג ,יוריג עיפומו הדימב .)רידנ( רישכתב שומישה ינפל םימייק ויה אלש ,םיימוקמ וא לק יוריג עיפוהל לולע וב שומישה ןמזב ,רישכתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב

.החירמה םוקמב רועה תוימומדא ךנה רשאכ וא ,הרימחה יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא

,תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא ,הז ןולעב ונייוצ אלש יאוול תועפות שיגרמ .דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע :יאוול תועפות לע חוויד חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

:רושיקל הסינכ

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=

AdversEffectMedic@moh.gov.il

:האבה תבותכה תועצמאב וגירפ תרבחל חוודל ןתינ ,ףסונב

www.perrigo-pharma.co.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו הז רישכת !הלערה ענמ אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי .אפורמ תשרופמ הארוה

25°C

-ל תחתמ ,תירוקמה הזיראב רירק םוקמב ןסחאל שי .הזיראה יבג לע עיפומה )

exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת ךיראתמ רחואי אל ךא ,םישדוח 3 ךשמב שמתשהל ןתינ הנושאר החיתפ רחאל .הגופתה ףסונ עדימ .6 םיליעפ יתלבה םירמוחה תא םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ :םיאבה

Purified water, propylene glycol dicaprilate, cetyl alcohol, glyceryl

monostearate, glycerine, white soft paraffin, stearic acid, diethanolamine,

polyoxylethylene cetyl ether, sodium benzoate.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ בר שומישל ןבל קיטסלפ קקפ םע םרק םרג 10 הליכמה םוינימולא תרפופש .ימעפ ,16 ד"ת ,מ"עב הקיטבצמרפ לארשי וגירפ :ותבותכו םושירה לעב ,ןרציה .םחורי .2013 ילוי :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

11063.28947

הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה

ינשל תדעוימ

21.10.18 30200703

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה