ממנטין טבע

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

26-10-2016

מרכיב פעיל:
MEMANTINE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N06DX01
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
MEMANTINE HYDROCHLORIDE 10 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
OTHER PSYCHOSTIMULANTS AND NOOTROPICS
איזור תרפויטי:
MEMANTINE
סממני תרפויטית:
Treatment of patient with moderate to severe Alzheimer's disease.
מספר אישור:
140 41 31551 00
תאריך אישור:
2014-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

26-10-2016

.דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה :לבוקמה ןונימה .םויב ג"מ 20 - םישישקו םירגובמ :יתלחתה ןונימ תולעהל שי ,יאוול תועפותל ןוכיסה תא ןיטקהל ידכ :ןלהלש תינכותה יפל ,הגרדהב ןונימה תא )הילבט יצח( םויב ג"מ 5 1 עובש )תחא הילבט( םויב ג"מ 10 2 עובש )יצחו הילבט( םויב ג"מ 15 3 עובש )תוילבט 2( םויב ג"מ 20 ךליאו 4 עובש ךשמב םויב הילבט יצח אוה יתלחתהה ןונימה .ןושארה עובשה .םויב תחא הילבט ינשה עובשב .םויב יצחו הילבט ישילשה עובשב .םויב תוילבט יתש ,ךליאו יעיברה עובשהמ ינוניב יתיילכ דוקפת םע םילוחל ןונימ תוקידב עצבל שי ןכ ומכ .אפורה תצלמהל םאתהב .הילכ ידוקפת רחא בקעמ .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא :הפורתב שומישה ןפוא .םימ טעמ םע הילבטה תא עולבל שי .היצחה וקב הילבטה תא תוצחל ןתינ .העשה התואב םוי לכב הפורתה לוטיל שי בקעמו תוקידב תוקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב .הילכ ידוקפת עלב תועטב םא וא רתי תנמ תועטב תלטנ םא רדחל וא אפורל דימ תונפל שי ,הפורתה ןמ דלי .הפורתה תזירא תא איבהלו םילוח תיב לש ןוימ ,שורדה ןמזב הפורתה תא לוטיל תחכש םא םושב .ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חקו הכח .דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל לופיטה הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ התאש םעפ לכב .םהל קוקז התא םא ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה יאוול תועפות .4 םורגל לולע ןיטנממב שומישה ,הפורת לכב ומכ להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל .ןהמ תחא ףאמ :תובורק םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות לש םיהובג םיכרע ,תוריצע ,תוינונשי ,שאר באכ רצוק ,לקשמ יוויש תויעב ,תרוחרחס ,דבכ ידוקפת .הפורתל רתי תושיגר ,םד ץחלב הילע ,המישנ :תוקוחר םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות ,תואקה ,תויזה ,לובלב ,םייתיירטפ םימוהיז ,תופייע םד ישירק ,בל תקיפס יא ,הכילהב תוערפה .םידירווב :דואמ תורידנ/תורידנ יאוול תועפות םיסוכרפ :העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות דבכ תקלד ,בלבל תקלד ,תויטוכיספ תובוגת .)סיטיטפה( תובשחמ ,ןואכיד םע הרשקנ רמייהצלאה תלחמ םילוח לצא וחווד ולא תועפות .תודבאתהו תוינדבוא .ןיטנממב ולפוטש תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול .אפורה ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

exp. date

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה תא לאש .הפשאל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא .שומישב ןניאש תופורת דימשהל דציכ חקורה .הביבסה לע רומשל ורזעי ולא םיעצמא

-ל תחתמ ,שבי םוקמב ןסחאל שי ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Lactose monohydrate, Microcrystalline

cellulose, Croscarmellose sodium, Magnesium

stearate, Colloidal silica anhydrous, Povidone,

Titanium dioxide, Hypromellose, Polyethylene

glycol, Polysorbate 80.

ןכו ,זוטקל ג"מ 140 הליכמ הילבט לכ .ןרתנ ג"מ 1.17-1.71 :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ :הלוספק תרוצב תונבל תוילבט הליכמ הזיראה רחאה הדצב .היצח וק הילבטה לש דחאה הדיצב לש לאמש דצמ ,רשאכ ,היצח וק הילבטה לש וקה לש ןימי דצמו ,"

" תואה לש העבטה וקה ."10" הרפסה :םושיר לעבו ןרצי ,3190 ד"ת ,מ"עב תויטבצמרפ תוישעת עבט 49131 הוקת חתפ ינויב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

.2014

יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 140.41.31551.00/11 :תואירבה דרשמב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

®

עבט ןיטנממ תוילבט בכרה :הליכמ הילבט לכ ג"מ 10 דירולכורדיה ןיטנממ

Memantine Hydrochloride

האר רישכתב םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל ."ףסונ עדימ" - 6 ףיעס שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה לא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא ?הפורתה תדעוימ המל .1 בצמב רמייהצלא תלחמב לופיטל תדעוימ הפורתה .רומח דע ינוניב תיטיופרת הצובק

N-methyl-D-

NMDA

רוטפצרל טסינוגטנא

aspartate

הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא

הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ )6 ףיעסב םיליעפ אלה םירמוחה תמישר האר( רומח יתיילכ דוקפת יאמ לבוס התא :תופורתה םע דחיב וז הפורת תחקל ןיא ןידטנמא - ןימטק - ןפרותמורטסקד -

NMDA

ידגונ תצובקמ תורחא תופורת - הקינימ וא ןוירהב תא הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ,ןיטנממב לופיטה ינפל .יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר התא אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :םא לופיטה תלחתה ינפל :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה ,בל תקיפס יא ,בל ףקתה( םדה ילכ וא בלה - )הובג םד ץחל דבכה דוקפתב רומח יוקיל - ,היספליפא לש הירוטסיה ,היספליפא ךל שי ימרוג ךל שי םא וא םיסוכרפ לש הירוטסיה היספליפאל ןוכיס ירחא תוריהזב בוקעי אפורה ,ליעל םירכזנה םיבצמב .עובק ןפואב התוליעי תא ןחביו הפורתב לופיטה דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה םא דוקפת ירחא תוריהזב בוקעל ךרטצי אפורה ,הילכה .שרדיי םא ןונימה תא םיאתהלו ךלש תוילכה רבעמ :ןוגכ הנוזתב םיינוציק םייוניש תרבע

ירתוס לש תולודג תויומכ לש הכירצ ,תונוחמצל .הצמוח אפורה תא עדייל בושח ,זפשאתמ התא םא .ןיטנממ לטונ התאש םילוחה תיבב ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב :חקול תחקל ןיא - ןפרותמורטסקד ,ןימטק ,ןידטנמא שמתשהל ןיא" ףיעס האר( ןיטנממ םע ולא תופורת .)"םא הפורתב תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת ,ןוסניקרפל ,הנישל ,העגרהל תופורת :ןוגכ( .)םיסוכרפלו היספליפאל תוערפהב לופיטל( תויטפלוריונ תופורת

)תוישפנ ןיטפירקומורב

L-DOPA

ןוגכ םיטסינוגא ןימאפוד

)הנישל וא העגרהל תופורת( םיטרוטיברב דיזאיתורולכורדיה ןידיטמיס ןידיטינר דימאניאקורפ ןידיניווק ןיניכ ןיטוקינ )תותיוועל( ןפולקב ,ןלורטנד )םיטנלוגאוקיטנא( השירק תודגונ תופורת דגנ תופורת ללכ ךרדב( תויגרנילוכיטנא תופורת )םייעמ תויוצווכתהל וא רתי תויתעונת תיבב אפורה תא עדייל בושח ,זפשאתמ התא םא .ןיטנממ לטונ התאש םילוחה ןוזמו הפורתב שומיש .ןוזמ ילב וא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ הקנהו ןוירה וא ןוירהב תא םא וז הפורתב שמתשהל ןיא .הקינימ םידליב שומיש םירגבתמו םידליל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת .םינש 18 ליגל תחתמ תונוכמב שומישו הגיהנ ךל רשפאמ יאופרה ךבצמ םאה ךל ריבסי אפורה וז הפורתב שומיש .החטיבב תונוכמ ליעפהל וא גוהנל תוריהז בייחמ ןכ לעו הבוגתה תוריהמב םוגפל לולע .תונכוסמ תונוכמ תלעפהבו בכרב הגיהנב לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ הפורתה לצא היגרלאל םורגל לולעו זוטקל ליכמ רישכתה .זוטקלל םישיגרה םישנא ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוה יפל הפורתב שמתשהל שי דימת ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .חוטב

Sent on 08.01.2015

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה