מינירין תרסיס אפי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-08-2017

מרכיב פעיל:
DESMOPRESSIN ACETATE
זמין מ:
FERRING PHARMACEUTICALS LTD
קוד ATC:
H01BA02
טופס פרצבטיות:
תמיסה
הרכב:
DESMOPRESSIN ACETATE 0.1 MG/ML
מסלול נתינה (של תרופות):
אפי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
FERRING GmbH ,GERMANY
קבוצה תרפויטית:
DESMOPRESSIN
איזור תרפויטי:
DESMOPRESSIN
סממני תרפויטית:
Diabetes Insipidus.
מספר אישור:
023 27 24986 00
תאריך אישור:
2011-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

24-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

ת ( ו"משתה )םירישכ

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

ןירינימ

סיסרת

יפא

:בכרה

Desmopressin Acetate 0.1 mg

םיליעפ יתלב םירמוח

ףיעס האר

"ףסונ עדימ"

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

לאש ךל שי םא . הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע ,תופסונ תו

.חקורה לא וא אפורה לא הנפ

.םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת

יפא םהל קיזהל הלולע איה ול

יכ ךל הארנ םא .המוד םתלחמ

ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת

ליגל תחתמ תוקוניתו םידליל ללכ

םישדוח

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

סודיפיסניא סיטבאיד

תרכ

.)הלפת

תיטיופרת הצובק

.ןיסרפוזו ןומרוהל יטטניס ףילחת

2

.

.הפורתב שומיש ינפל

א

תורהז

:הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ

לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא

.הקינימ וא ןוירהב ךניה םא

דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךניה םא וא/ו בלה ,)תואיר תקלד ןוגכ( המישנה תכרעמ : .ןתשה תכרעמ/הילכה ,הובג םד ץחל ,םד ילכ

.םיטילורטקלא וא םילזונב ןוזיא רסוחמ ת/לבוס ךניה םא

.ינגוכיספ וא ליגר רבגומ ןואמיצ לש םירקמב שמתשהל ןיא

.הימרתנופיהמ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךניה םא

הפורתב לופיטה תפוקתב םיטילורטקלא :תוקידב ךורעל שי וז

.הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה/שיגר ךניה םא

:הפורתב שמתשהל ןיא

.הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר ךל העודי םא

םיריעצ םידליב םישישקבו תשוחת תא תקפסמה תומכ קר תותשל שי ,םימ תכירצ רטשמ לע דיפקהל שי .אמצה

ש בצמב התוחפ תויהל הלולע הפורתה תוליעפ ומכ ,ףאב שדוג ל

.ףאה תיריר תמקרב םייוניש שישכ ןכ .אפורב ץעוויהל שי הלא םירקמב

מ רתוי שמתשהל ןיא

.אפורה םע ץעוויהל ילבמ הקספה אלל םישדוח

.יירפס ןירינימ ינפ לע תוילבט ןירינימב שומישה תא דימת ףידעהל שי

פל העשכ םומינימל תלבגומ תויהל הכירצ םילזונה תכירצ תוחפל( תרחמלש רקובה דעו ,ןירינימ תליטנ ינ

.)תועש

לע רפס , הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת, הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא חקורל וא אפורל ךכ

,

:חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

םיטליצילס

ומכ

ןיריפסא

םד תשירק דגנ תופורת

רת ןואכיד דגנ תופו

םד ץחל תדרוהל תופורת

ןיפזמברק

ןיצטמודניא

ןירפניפארונ

.דימלקנבילג

:הקנהו ןוירה הפורתב שומישה ינפל חקורב וא אפורב ץעוויהל שי הקינמ וא ןוירהב ךנה םא

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

א חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .חוטב ךניא ם

. דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

ןיא

רובעל

לע

הנמה

תצלמומה

.

ןפוא

שומישה

:

תררחשמ הציחל לכ

.טטצא ןיסרפומסד םרגורקימ

תא רסה .א

.ןגמה הסכמ

קויד ןעמל .ב ש ,ךכ דימת קזחומ קובקבהש אדו ,ןונימב

בצמב תאצמנ לזונה תא הכילומה תירוניצ ןייוצמה לע

ידי

תא לעפה .) רויא האר( ץחה

סיסרתה

לע הנושארה םעפב שומישה ינפל

,ותציחל ידי קפסמ ,לעפוהשמ .דיחא סיסרת תלבקל דע וא םימעפ עברא תוחפל

סיסרתה

.הציחל לכב םרגורקימ

ףאה חנק .ג תיבוברז תא קזחה ףוקז ךשארשכ .תונידעב סיסרתה

ףאש .תחא םעפ ץחלו ריחנה ךותב

לע הקזחו הריהמ הציחל ידכ ךות תורצק תופיאש

סיסרתה ץלמומה ןונימל םאתהב היהי תוציחלה רפסמ .

ןתמה

הובג ןונימ ךל םשרנ םא .ךרוצה תדימב הלועפה לע רוזחו תונידעב ףאה תא בוש חנק ,תוקד ,רתוי

תייפ ףוטש .)ינשה ריחנה תא עבצאב םותסל שי ךכ ידכ ךות( ריחנ לכב ןיגוריסל ססר סיסרתה ,םימח םימב

ךותל םימ וסנכי אלש דפקה ךא

סיסרתה יקנ ריינ תיפמב בגנ .

.ומוקמל ןגמה הסכמה תא רזחה שומישה רחאל .ד

ב שומיש השענ אל םא סיסרת ליעפהל ךרוצ שי ,םימי עובש ךשמב

בוש לע

ידי הציחל

רפסמ תלבקל דע ,םימעפ

.ריחנה לא תיבוברזה תרדחה ינפל ,דיחא סוסיר

:בל י/םיש

ךות שומישל .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת ! עולבל אל

-

.דבלב יפא

םא

תלטנ

תועטב

תנמ

רתי

וא

םא

תועטב

עלב

דלי

ןמ

הפורתה

הנפ

דימ

וא אפורל

רדחל

ןוימ

לש

תיב

םילוח

אבהו

תזירא

הפורתה

ךתא

םא

תחכש

לוטיל

הפורת

וז

ןמזב

ה

בוצק

שי

לוטיל

הנמ

דימ

תרכזנשכ

ךא

םושב

ןפוא

ןיא

לוטיל

יתש

תונמ

דחיב

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

םג

םא

לח

רופיש

בצמב

ךתואירב

ןיא

קיספהל

תא

לופיטה

הפורתב

אלל

תוצעייתה

םע

ורה וא אפורה .חק

קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל

,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

.חקורב וא אפורב ץעוויה

4

.

יאוול תועפות

.

ב שומישה ,הפורת לכב ומכ ןירינימ יפא סיסרת

יאוול תועפותל םורגל לולע להבית לא .םישמתשמהמ קלחב ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל

:ןוגכ ,יאוול תועפשה עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב תולק תוילע םא .ףאהמ םומיד וא תקלד ,ןטב באכ ,הליחב ,שאר באכ ,החירפ ,םינפב קמוס ,םדה ץחלב

שמית הנכ שי , .לפטמה אפורל תונפל

לע ,םונמנ ,תותיווע ,לובלב ,םימ תורבטצה ינמיס ונכתי םירידנ םירקמבו רתי ןונימב

תויעבו לקשמב הי .הנתשהב

ל שי הלא םירקמב לו לופיטה תא קיספה דימ אפורל תונפ

:תוקוניתו םידליב תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות

מה אפורל חוודל םירוהה לע !ה/דליל תנתינה תפסונ הפורת לכ לע ןכו יאוול תעפות לכ לע לפט

ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא .אפורה םע

ירישכתב לופיט רחאל םילובמאובמורט םיעוריא וחווד

Desmopressin

ךא ,יתביסנ רשק חכוה אל ןיידע , שי .ןוכיס ימרוג םע םילוחב לופיטב רהזיהל

חוודל ןתינ

תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע

:אבה רושיקב ןווקמה ספוטה תועצמאב

/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=A

http://forms.gov.il

dversEffectMedic%40moh.health.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

ענמ

הלערה

הפורת

וז

לכו

הפורת

תרחא

שי

רומשל

םוקמב

רוגס

ץוחמ

גשיהל

םדי

לש

םידלי

וא

תוקונית

לעו

ידי

ךכ

ענמת

הלערה

הארוה אלל האקהל םורגת לא .אפורהמ תשרופמ

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

exp.date

סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה ) .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

לע הלוע הניאש הרוטרפמטב ןסחאל שי

25ºC

.םיישדוח ךותב שמתשהל שי הנושאר החיתפ רחאל .

6

.ףסונ עדימ .

פורתה םיליעפה םירמוחה לע ףס : םג הליכמ ה

Sodium Chloride, Citric Acid Monohydrate,

Disodium Phosphate Dihydrate, Benzalkonium chloride solution 50%, Purified

water

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

לש חפנב הסימת

.ףאל הפורתה תרדחהל ןקתמ םע ,םוח תיכוכז קובקבב תאצמנה ל"מ

לעב

ושירה

ם

ותבותכו

:

גנירפ

סלקיטויצמרפ

עב

"

חר

הטישה

קראפ

הישעתה

הירסיק

38900.

:ותבותכו ןרציה םש

,גנירפ

הינמרג

ותבותכו ןאוביה םש

תודיפל

סלקיטויצמרפ

עב

"

חר

הטישה

קראפ

הישעתה

הירסיק

38900.

:ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

סמ רפ םושיר

תה הפור

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

:

06/2015

023 27 24986 00

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה תאז ףא לע,רכז ןושלב חסונ הז ןולע,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה