מינירין מלט 120 מקג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

14-06-2020

מרכיב פעיל:
DESMOPRESSIN AS ACETATE
זמין מ:
FERRING PHARMACEUTICALS LTD
קוד ATC:
H01BA02
טופס פרצבטיות:
טבליות מסיסות
הרכב:
DESMOPRESSIN AS ACETATE 120 MCG
מסלול נתינה (של תרופות):
מתחת ללשון
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
FERRING GmbH ,GERMANY
קבוצה תרפויטית:
DESMOPRESSIN
איזור תרפויטי:
DESMOPRESSIN
סממני תרפויטית:
Nocturnal enuresis.
מספר אישור:
137 23 31463 00
תאריך אישור:
2012-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

14-06-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

03-02-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

יפל ןכרצל ןולע םיחקורה תונקת

ו"משתה (םירישכת

1986

פור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה דבלב א

למ ןירינימ

"קמ

טלמ ןירינימ

.ג"קמ

תוילבט

.ןושלל תחתמ ןתמל

םיליעפ םירמוח

Minirin Melt 60 mcg

) הליכמ הילבט לכ

60 mcg desmopressin free base (added as desmopressin acetate

Minirin Melt 120 mcg

) הליכמ הילבט לכ

120 mcg desmopressin free base (added as desmopressin acetate

םיליעפ יתלב םירמוח

האר ףיעס

"ףסונ עדימ"

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

ע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע ךל שי םא .הפורתה ל

,תופסונ תול

נפ

א וא אפורה לא .חקורה ל

התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת

.םירחאל

הלולע איה םהל קיזהל יפא ול

ךל הארנ םא .המוד םתלחמ יכ

?הפורתה תדעוימ המל

(סיזרונא לנרוטקונ) הליל תבטרהב לופיטל דעוימה הנתשה דגונ

תיטיופרת הצובק

מרוהל יטתניס ףילחת

.ןיסרפוזו

פל ינ

הפורתב שומיש

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

דחאל וא ןיסרפומסדל יגרלא ךנה

אר) הפורתה יביכרממ ףיעס ה

וא בלה לש הרומח הלחממ לבוס ךנה תוילכה

תונתשמ תופורת לטונ ךנה

לוהוכלא ללוכ ,םילזונ לש דאמ תולודג תויומכ התוש ךנה

ליגל תחתמ ךנה

ליג לעמ וא

נה

תיל תופורת לטונ אנ וא םד ץחל ר ץחלש ךל רמ

ןיקת אל ךלש םד

תשכרנ היספדילופמ לבוס ךנה

ילזונ תכירצל לגרה) (תרבגומ ם ןואמצ) תינגוכיספ היספדילופ וא

(תרבגומ םילזונ תכירצו ישפנ עקר לע רבגו

(הימרטנופיה) םדב תוכומנ ןרתנ תומר ךל שי

ר בצממ לבוס ךנה רבגומ השרפה םע יאופ

לש

ןומרוה

שרפה לש תנומסת לש הניקת אל ה וה ןומר

הל שי הפורתב לופיטה ןמזב דג תומכ תייתשמ ענמי זונ לש הלו םילזונ לש הלודג תומכ תייתש .םיל

הלולע זוכיר לולידו םימ תורבטצהל םורגל

ז .ףוגב םיחלמ הילע ,תואקה/תוליחב ,שאר באכל םורגל לולע ה

רומח םירקמבו לקשמב םי

תויוצווכתה

תודחוימ תורה שומישל תועגונה :הפורתב

אפורל רפס הפורתב לופיטה ינפל ךנה םא

מ לבוס

הלחמ

וגה הל תמר זונ ןזאמב הערפ לורטקלאה וא/ו םיל םימוהיז ,לושלש ,תואקה המגודל .םיטי ,םיימטסיס לוכיעה תכרעמב תקלד וא םוח

יאופר בצמ

רימחהל לולעש זאמב הערפה לש הרקמב

וא/ו םילזונ

.םיטילורטק צמ

וב תומר רוגאל הטונ התאו ידמ תוכומנ ךפוגב ןרתנ רתוי

ידמ

םילזונ

ךפוגב

רביפ קיטס סיזו

דוקפת רסוח) ןתש ןתמב םיישק

(ןתשה תיחופלש לש רומח

הפורתב לופיטה ךלהמב

קספה וא/ו תואקה לש הרקמב הפורתה תחיקל םילושלש

ל דע ךתואירב בצמ רופיש

כירצ םילזונה ת תלבגומ תויהל ה

ימ תליטנ ינפל העשמ לחה םומינימל קובה דעו ,ברעב ןירינ

תוחפל) תרחמלש

(תוע

הל שי ענמי יכ הייחשה ןמזב םימ תעילבמ הז לולע

םורגל ףוגב םילזונ תריגאל

היתשו לכוא םע טלמ ןירינימ ל היושע ןוזמ םע טלמ ןירינימ תליטנ : תעפשהו ךשמ תא ןיטקה

רת .הפו

חנהל שי כ תא תו פוטמה ל א םידלי לש הרקמב ,םיל תא םייטנוולר םירקמבו ,םהירוה ת ,ידועיסה תווצה ובדל גה רטשמב ק .םילזונ תכירצ תלב

,חקול התא םא

תחקל םא וא הנורחאל

, הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת חקורל וא אפורל ךכ לע רפס

ול התא םא דחוימב :חק

תופורת לופיטל

אכידב ןו

פאב ספלי הי

גוסמ תרכוסב וא

תוליכמה תופורת גנ) דימארפול

(לושלש

ובקמ תופורת תצ

NSAID

יטל םידיאורטס םניא רשא םירישכת) םייתקלד םיבצמ וא/ו םיבאכב לופ

ודל (ןיצאטמודניא :אמג

:הקנהו ןוירה ,ןוירה תננכתמ וא ןוירהב ךנה םא

אפורב ץעוויהל שי

פל ינ פורתה תליטנ

הז הרקמב ןכש

רל ןוכיסב היילעה לשב םדה ץחל ירחא בוקעל ךרוצ שי תלע

רתב שומישה בקע ןויר .הפו

ינמס תלער םד ץחלב הילע םיללוכ ןוירה תוקצב

(םילזונ תריבצ תובקעב תוחפנתה)

םא לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא .הקינמ ךנה

הגיהנ ישו שומ

:תונוכמב

פשה ןיא הפור יה לע העודי הע .תונוכמ ליעפהל וא/ו גוהנל תלוכ

ת דציכ

רתב שמת ?הפו

שי דימת

שמתשהל

יפל

אפורה תוארוה

ורה םע קודבל ךילע יא םא חקורה וא אפ חוטב ךנ

עגונב

ןונימל

ןפואו

לופיטה

רישכתב

ורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה דבלב אפ

ןונימה

קמה בו

ללכ ךרדב וה

גרוקימ

.הנישה ינפל ןושלל תחתמ ,ם

ןיא

רובעל

לע

הנמה

צלמומה

ןפוא

שומישה

ורתה הפ ל תדעוימ תת ןתמ

.ינוש שי

התוא חינהל

חתמ לל ת ןוש איה םש , ןיטולחל ססומתת

ךרוצ אלל םימב

תא ירמגל ריסהל שי הנוילעה העוצרה

י"ע העירק

ךרואל םירוריחה

לח

המ ניפ םע ה למס לש

די

תעכ

סה ר ר העירק ידי לע רטסילבהמ דחא עובי ןומיס יפל

םירוריח

םוינימולאה דידר תא רסה עובירהמ

.ספדומ ץח םע הניפב לחה ץחה ןוויכב םוינימולאה ףוליק י"ע

ןיא ילבטה תא ךושמל

רטסילבה ךרד ה

תוריהזב אצוה תא היילבטה

איהש דע ןושלל תחתמ חינה .רטסילבהמ ססומתת

יטולחל

עולבל ןיא . סועלל וא

לבטה תא

.הי

ח יתשמ רתויל תרבשנ היילבטה םא

וכי סילבהמ התוא איצומ התאש ןמזב ,ת לא ,רט חקית

תא שמתשת .תורובשה תוכיתחה היילבטב

.תרחא

ב תחא הנממ רתוי לוטיל ןיא

תועש

וא רתי תנמ תועטב תלטנ םא

פורתה ןמ דלי עלב תועטב םא

ל וא אפורל דימ הנפ

תיב לש ןוימ רד

.ךתא הפורתה תזירא אבהו םילוח

פורת לוטיל תחכש םא

וז

בוצקה ןמזב

טיל ןיא ןפוא םושב !דחיב תונמ יתש לו

תא לוטיל תחכש םא יתה הפורתה

חקורה וא אפורה םע ץע

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

םא

לח

רופיש

בצמב

ךתואירב

ןיא

קיספהל

תא

לופיטה

הפורת

אלל

תוצעייתה

םע

.חקורה וא אפורה

!ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

קודב

הנמהו תיוותה םעפ לכב

טונ ךנהש ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת ל .םהל קוקז

,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

.חקורב וא אפורב ץעוויה

פו יאוול תוע

שומישה ,הפורת לכב ומכ

טלמ ןירינימ

להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע תמישר ארקמל

ועפו א ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה ת ןהמ תח

הלולע םילזונ לש הלודג תומכ תייתש .םילזונ לש הלודג תומכ תייתשמ ענמיהל שי הפורתב לופיטה ןמזב בטצהל םורגל

ח תיאופר היעב וז .ףוגב םיחלמ זוכיר לולידו םימ ת םורגל הלולעש הרומ

תויוצווכתה

ורל הנפו הפורתה תליטנ תא קספה

ימ א :שיגרמ התא םא ד

אמ קזח שאר באכ ילע ,לובלב ,ךשוממ וא ד

תוליחב ,םיילוסרקב תוחיפנ ,לקשמב תרבסומ יתלב ה

תואקה ,תיללכ תוחונ יא לש השוחת ,תרוחרחס ,

גפ ,ןורכזב העי בבותסמ ,ררחתסמ התאש השוחת (וגיטרו)

.לפונ וא

תוללוכה תויגרלא תובוגת נפב תוחיפנ ,תירוע החירפ ,דרג

שב ,ם ,המישנ יישק ,עולב וא םייתפ צפצ לועיש וא הזחב ץחל ,םיפו

:תופסונ יאוול תועפות

לע עיפשהל תולולע) תוחיכש יאוול תועפות

ךותמ

(םישנא

שאר באכ

לע עיפשהל תולולע) תוחיכש אל יאוול תועפו

ךותמ

דע

(םישנא

תונפקות

תישגר תוביצי יא

ןטב באכ

תוליחב

תואקה

סת

םיני םיירנירוא

תונותחת םייפגב תוקצב

תופייע

דע לע עיפשהל תולולע) תורידנ יאוול תועפות

ךותמ

1000

הדרח לש םינימסת

הליל יטויס

תוגהנתה ייוניש

ונשי

וי

הובג םד ץחל

תונבצע

:תורחא יאוול תועפות

וגת יפנא תוב (תורומח תויגרלא תובוגת) תויטקל

ה) םדב תוכומנ ןרתנ תומר

רטנופ (הימ

הניקת אל תוגהנתה

ר תוערפה תוישג

ןואכד

תויזה

הניש ידודנ

(תירוטומוכיספ תויביטקארפיה) תרבגומ תויתעונת

םא

עפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה

תא רשאכ וא הרימחמ יאוולה

לש יאוול תעפותמ לבוס

הניוצ

אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

ול

יא

מל דרש

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

חוויד" רושיק

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

"יתפורת

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

www.health.gov.il

הנפמה

ספוטל

מה ןווק

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

https://sideeffects.health.gov.il/

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

ענמ

הלערה

הפורת

וז

לכו

הפורת

תרחא

שי

רומשל

וק

רוגס

ץוחמ

גשיהל

םדי

םתייאר חווטו

לש

םידלי

וא

תוקונית

לעו

ידי

ךכ

ענמת

הלערה

ופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

המ תש .אפור

ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ) הגופתה ךיראת

exp.date

הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה ( .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

םוקמב ןסחאל שי שח

שבי

ל תחתמ

25°C

ףסונ עדימ .

וחה לע ףס

:םג הליכמ הפורתה םיליעפה םיר

Gelatin

Mannitol

Citric acid

ארנ דצ :הזיראה ןכות המו הפורתה תי

נימ טלמ ןירי

עבטומש הלוגע ,הנבל הילבט ג"קמ תו

.הילבטה לש דחא דצב תופיט יתש הילע

טלמ ןירינימ

בל הילבט :ג"קמ הנ

עבטומש הלוגע

ילבטה לש דחא דצב תחא הפיט הילע

תוליכמה תוזיראב םיעיגמ םירישכתה

.תוילבט

לעב

םושירה

ותכו

ות

רפ גני סלקיטואצמרפ ,מ"עב

טישה 'חר

הירסיק ,הישעתה קראפ ,

3088900

:ותבותכו ןרציה םש

גנירפ

.הינמרג

רבמבונב ךרענ

2019

סמ רפ יר

םו

רתה נפב הפו רשמב יתכלממה תופורתה סק תואירבה ד

טלמ ןירינימ

ג"קמ

137 22 31462

טלמ ןירינימ

ג"קמ

137 23 31463

ו תוטשפה םשל ,האירקה תלקהל

הז ןולע ,רכז ןושלב חסונ

ה תאז ףא לע ינש ינבל תדעוימ הפורת .םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה