מוקסיויט פורטה 250 תרחיף

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

11-03-2018

מרכיב פעיל:
AMOXICILLIN AS TRIHYDRATE
זמין מ:
VITAMED PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קוד ATC:
J01CA04
טופס פרצבטיות:
תרחיף
הרכב:
AMOXICILLIN AS TRIHYDRATE 50 MG/ML
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
VITAMED LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
AMOXICILLIN
איזור תרפויטי:
AMOXICILLIN
סממני תרפויטית:
Antibiotic for the treatment of infections caused by bacteria sensitive to Amoxycillin.
מספר אישור:
045 22 26064 00
תאריך אישור:
2017-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

11-03-2018

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

כרצל ןולע

ן

ויימשתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

טיויסקומ

052

טיויסקומ

הטרופ

522

מכ

ו

ס

ו

ת

תוסומכ

עפה רמוחה

י

ל

ו

ומכ ות

:

מ

סקו

י

טיו

052

:

ןיליציסקומא :הליכמ הסומכ לכ

)טארדיהירט(

( ג״מ

Amoxycillin (as trihydrate

יסקומ טיו

פ

ו

טר

ה

522

:

ןיליציסקומא :הליכמ הסומכ לכ

)טארדיהירט(

( ג״מ

Amoxycillin (as trihydrate

חה תמישרל יעס האר אנא ,םיליעפ יתלבה םירמו

רק

א

טב ופוס דע ןולעה תא ןויעב .הפורתב שמתשת םר ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש

םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל וז הפורת ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת יכ ךל הארנ םא וליפא .המוד יאופרה םבצמ

שח

ו

ב

לע ץלמוהש יפכ לופיטה תא םייסל

י

ד

י

ג ,אפורה מוטפמיסה םא ם

י

טה תקספה .ופלח ם ,ןמזה ינפל לופי םוהיזה תרזחלו הפורתל םיקדייחה תודימע לש תוחתפתהל םרגל הלולע

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

.ןיליציסקומאל םישיגרה םיקדייח ידי לע םימרגנה םימוהיזב לופיטל תדעוימ הפורתה

ופרת הצובק

י

:תיט

יצחה םיניליצינפה תצובקמ הקיטויביטנא

.םייטטניס

0

.

ש ינפל

י

מ

ו

:הפורתב ש

א

:םא רישכתב שמתשהל ןי

.הפורתה יביכרממ דחאל וא ןיליציסקומאל תושיגר העודי םא

.םיניליצינפה וא םינירופסולפצה תצובקמ תורחא תופורתל תושיגר העודי םא

( הקישנה תלחממ לבוס ךניה םא

mononucleosis

רהזא

ו

וימ ת

ח

עגונה תוד

ו

של ת

י

מ

ו

:הפורתב ש

.הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה םא

םא אפורל חוודל שי .יהשלכ תיגרלא הלחממ לבוס ךניה

.םדו דבכה ,הילכה דוקפית לש תויתפוקת תוקידב עצבל שי ךשוממ לופיט ךלהמב

וז הפורתש ןוויכ ,ןתשב וא םדב זוקולגה תמר לש הקידב ינפל אפורל עידוהל שי ,וז הפורת לטונ ךניה םא עטומ תיבויח האצותל םורגל הלולע

.ולא תוקידבב ת

ה ינפל פיט

ו

ומב ל יסק טיו

052

יסקומב וא הטרופ טיו

522

פ

ו

טר

ה

:םא אפורל רפס

הקינמ וא ןוירהב ךניה םא

:דוקפיתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךניה םא

הילכה

דבכה

)םייעמ תקלד ןוגכ( לוכיעה תכרעמ

וכו השירק ןוגכ( םדה תכרעמ

תוילכב היעב רובע לופיט לטונ ךניה םא

ליגר ןפואב ןתש ןתונ ךניא םא

םילזונ קיפסמ ךרוצ ךניאו ןתש ןתמב טועיממ לבוס ךניה םא

יהשלכ הקיטויביטנאל תיגרלא הבוגתמ רבעב תלבס םא

תלחממ לבוס ךניה םא

mononucleosis

תקלד עקר לע םוח לש םימוטפמיס תללוכה ,)הקישנה תלחמ( תוטולבב

תופורת ללוכ ,תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא אלל כ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ

ך

אפורל

ניה םא אפורל רפסל שי .חקורל וא

ך

טונ

דימנופלוס ,ןיצימורתירא ,לוקינפמרולכ ,םינילקיצרטט :תואבה תוצובקהמ הקיטויביטנא

)ןודגשל( לונירופולא וא דיצנבורפ

ןוירה תעינמל תולולג

מומ ןכ לעו תולולגה תוליעי תא תיחפהל לולע ןיליציסקומא יעצמאב שמתשהל ץל .ערז לטוק הליכמה המגרפאיד וא םודנוקב שומיש ןוגכ ,לופיטה ןמזב םיפסונ העינמ

)ןיראפרוו ןוגכ( הפה ךרד תונתינה םד תשירק דגנ תופורת

ש

י

מ

ו

:ןוזמו הפורתב ש

יסקומ לוטיל ןתינ טיו

יסקומ וא טיו

הטרופ

.ןוזמ אלל וא םע

ירה ןו

:הקנהו

.הקינמ וא ןוירהב ךניה םא אפורב ץעוויהל ש

שו הגיהנ

י

מ

ו

:תונוכמב ש

.תונוכמ ליעפהל וא גוהנל תלוכיה לע עיפשהל היופצ אל הפורתה

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

ונימה

ן

טה ןפואו אפורה ידי לע ועבקי לופי

.דבלב

ונממ םוהיזה גוסל םאתהב הפורתה לוטיל שיש ןמזה ךשמ תאו שרדנה הפורתה ןונימ תא עבקי לפטמה אפורה .ותרמוחו לבוס התא

יסקומ לש תוסומכ טיו

יסקומ טיו

הטרופ

יא

ליגל תחתמ תוקוניתלו םידליל ללכ ךרדב תודעוימ ן

.םינש ליגל תחתמ םידליל

סקומ תתל ןתינ םינש טיוי

.ףיחרתב

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

שה ןפוא

י

מ

ו

:הפורתב ש

.ןוזמ אלל וא םע ,םימ סוכ םע התומלשב הסומכה תא עולבל שי ,סועלל ןיא

טב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

ע

ו

הפורתה ןמ דלי עלב ת תא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ , .ךתיא הפורתה תזירא

ל תחכש םא

הפורת לוט וז

ןפוא םושב ךא ,ליגרה םינמזה חולל רוזחלו תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי ,שורדה ןמזב .החכשנש הנמ לע תוצפל תנמ לע דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

ה קיספמ התא םא פיט

ו

הפורתב ל

לוטיל ןיא .חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת םעפ לכב

ךל שי םא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךניהש .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש

4

.

ות :יאוול תעפ

יסקומב שומישה ,הפורת לכב ומכ טיו

יסקומב וא טיו

הטרופ

קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ

ספהל שי

י

טה ק :םיאבה םירקמב דימ אפורל תונפלו לופי

אוול תעפות

י

אמ תורידנ

ו

תועיפומ( ד

כשב

י

ח

ו

חפ לש ת

ו

לפוטממ ת

1

ךותמ

10,000

טמ :)םילפו

לש תוחפנתה ,דוריג וא החירפ תללוכה הפירח תיגרלא הבוגת שק ,ףוגהו ןושלה ,םייתפשה ,םינפה יי

.תוומ ירקמל האיבה םיתיעל ףאו הרומח הניה העפותה .המישנ

וא החירפ לש םימוטפמיס תללוכו םדה ילכ לש תקלדל תמרוגה תיגרלא הבוגת תחתמ םימודא םימתכ .תוילכב תויעבו םיקרפ יבאכב הוולמ תויהל הלוכי וז הבוגת .רועב תורובח ינמס וא רועל

שחרתהל הלוכי רתוי תרחואמ תיגרלא הבוגת

7-12

,לולכל םילוכי םינמיסה .הפורתה תליטנ רחאל םימי .)תועורזל תחתמ דחוימב( הפמילה תוטולב לש הלדגה ,םיקרפ יבאכ ,םוח ,החירפ

לוגס עבצב םידרגמ רוע ימתכ לש םינמיס תללוכה המרופיטלומ המתירא גוסמ תיגרלא הבוגת

,םודא םוח ,ףוגב םיפסונ םיקלחבו םייניעב ,הפב תושיגר ,רועב םיטלוב םיעגנ ,םיילגרהו םיידיה תופכ לע דחוימב .תופייעו

רועב תוטילב ,רועה עבצב יוניש :תוללוכה ,תורחא תופירח תוירוע תובוגת ,ףוליק ,ישקשק רוע ,דוריג , תיעל םיוולמה ,באכ ,םדוא ,תויחופלש

.ףוג יבאכו שאר באכ ,םוחב ם

דיעהל םילולע ולא .תולקב םימרגנה )תורובח( הלבח ינמיס ,םירחא תקלד ינמיסו ןורג באכ ,תרומרמצ ,םוח .םדה יאתב היעב לע

באכ ,האוצב םד םע םיתיעל ,לושלשב הוולמה סגה יעמב תקלד .םוחו

,בר ןמז ךשמנ הפורתב לופיטה רשאכ ללכ ךרדב תושחרתמ ,דבכל תורושקה תורומח יאוול תועפות :םיאבה םירקמב דימ אפורב ץעוויהל שי. תוכיפה ללכ ךרדב ולא תועפות .םישישקב וא םירבגב

םומיד םע ףירח לושלש

רועב הלבח ינמיס וא םדוא ,תויחופלש

הריהב האוצ וא ההכ ןתש

לש הבהצה )ךשמהב האר .הימנא לש ןמיסכ םג עיפוהל לולע הז ןמיס(.)תבהצ( םייניעה וא רועה

.לופיטה םות רחאל תועובש רפסמ וא לופיטה ןמזב שחרתהל תולולע ולא תועפות

עפות

ו

פסונ יאוול ת

ו

תוחיכש יאוול תועפות

ב תועיפומש תועפות(

ךותמ םילפוטמ

הליחב ,ןטב באכ וא לושלש

החירפ

תוחיכש יתלב יאוול תועפות

ב תועיפומש תועפות(

ךותמ םילפוטמ

1,000

תואקה

תדרגמ החירפ

דאמ תורידנ יאוול תועפות

לפוטממ תוחפב תועיפומש תועפות(

ךותמ

10,000

רועב וא קיתרנב ,הפב הירטפ

)ינמז( םיינישה עבצ יוניש

)היזניקרפיה( םירירשה לש רתי תעונת

תרוחרחס

תותיווע

הובג ןונימ םילטונ םא וא תוילכב תויעב םע םילפוטמ לצא דחוימב

תוילכב תקלד

)רתי תונתלעפ( תויביטקארפיה

יתמיסח עקר לע תבהצ וא דבכ תקלד

ןתשב םישיבג

יא וא ישוק וא רוכע ןתשכ םיארנ

לע הבורמ םילזונ תייתש לע דיפקהל שי .ןתש ןתמב תוחונ פותמ ענמיהל תנמ .וז הע

ןושלה יבג לע יופיח תבכש תעפוה ןכתת ןכו רוחש וא םוח ,בוהצל ןושלה עבצב יוניש

הימנא

.םייניעהו רועה תבהצה ,ןורוויח ,תרוחרחס ,המישנ רצוק ,שאר באכ ,תופייע םיללוכ םינמיס

.)העיצפ וא ףאהמ םומיד לש םירקמב (ךראתהל לולע םדה תשירקל ןמזה ךשמ

,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ וא העיפומ יאוולה תועפותמ תחאו הדימב .אפורה םע ץעייתהל ךילע

תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ

לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב ( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת

www.health.gov.il

לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה ) .יאוול תועפות

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

הלערה ענמ וא/ו םידלי לש םתייארו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת ! ל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקה

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

exp. date

סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה ) .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

ל תחתמ ,שבי םוקמב ןסחאל שי

ןניאש תופורת דימשהל דציכ חקורה תא לאש .הפשאל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא ורזעי ולא םיעצמא .שומישב .הביבסה לע רומשל

6

.

:ףסונ עדימ

עפה רמוחה לע ףסונ

י

יסקומ ל טיו

052

יסקומו טיו

פ

ו

טר

ה

522

:םג תוליכמ

Starch, Talc, Magnesium stearate, Gelatin,

Titanium Dioxide (E-171), Indigo Carmine- FD&C Blue 2 (E-132)

בכרה וידה

Shellac, Propylene glycol, Strong ammonia sol., Pot. Hydroxide, Black iron oxide, Ink

quantity: 150mcg per capsule.

ת המו הפורתה תיארנ דציכ

ו

ןכ :הזיראה

טיויסקומ

,תלכת עבצב הסומכ :

:רוחשב בותיכ עיפומ הילע

VITAMED MOXYVIT

הטרופ טיויסקומ

,תלכת עבצב הסומכ :

:רוחשב בותיכ עיפומ הילע

VITAMED MOXYVIT FORTE

.תוליכמ תוזיראה

22,02,052,522,2222

תוסומכ

.תוקוושמ ןלוכ אל יכ ןכתי

:םושירה לעבו ןרצי

ד''ת ,מ''עב תויטבצמרפ תוישעת דמאטיו

הנימינב

2255220

.לארשי ,

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

טיויסקומ

052

תוסומכ

-

020505252

הטרופ טיויסקומ

522

תוסומכ

-

502505225

קדבנ הז ןולע

ב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו רבוטקוא

0225

אירקה תלקהלו תוטשפה םשל א לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,ה .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ף

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה