מגאקסין IV

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

02-02-2020

מרכיב פעיל:
MOXIFLOXACIN
זמין מ:
BAYER ISRAEL LTD
קוד ATC:
J01MA14
טופס פרצבטיות:
תמיסה לאינפוזיה
הרכב:
MOXIFLOXACIN 400 MG / 250 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-ורידי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
BAYER AG., GERMANY
קבוצה תרפויטית:
MOXIFLOXACIN
איזור תרפויטי:
MOXIFLOXACIN
סממני תרפויטית:
Megaxin IV is indicated for the treatment of adults (> 18 years of age) with Community acuired pneumonia caused by streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae, moraxella catarrhalis, staphylococcus aureus, klebsiella pneumoniae, mycoplasma pneumoniae or chlamydia pneumoniae and Complicated skin and skin structure infections caused by methicillin susceptible staphylococus aureus, escherichia coli, klebsiella pneumoniae or enterobacter cloacae. Appropriate culture and susceptibility tests should be performed before treatment in order to isolate and identify organisms causing infection and to determine their susceptibility to moxifloxacin. Therapy with Megaxin may be initiated before results of these tests are known; once results become available ,appropriate therapy should be continued.
מספר אישור:
126 36 30540 00
תאריך אישור:
2012-08-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

14-06-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

29-12-2016

כרצל ןולע

ן

םיחקורה תונקת יפל

םירישכת(

)

ו"משתה

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

תוילבט ןיסקאגמ

תופוצמ תוילבט

:הליכמ הילבט לכ

)דירולכורדיהכ( ןיצאסקולפיסקומ

ג"מ

Moxifloxacin (as hydrochloride) 400 mg

ףיעס האר :םינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח

"ףסונ עדימ"

ףיעסבו

"

ח עדימ הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בוש

"

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

תה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע תולאש ךל שי םא .הפור נפ ,תופסונ

.חקורה לא וא אפורה לא

המשרנ וז הפורת ךתלחמב לופיטל

הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא

יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל

םתלחמ .המוד

לע ינויח עדימ הפורתה

תוילבט ןיסקאגמ ייש לש הצובקל תכ

קיטויביטנא תו

ארקנה

.םינולוניווקורואולפ תוילבט ןיסקאגמ

תועפותל םורגל לולע יאוול תורומח

תולולע

ב תורקל

תינמז

ףא םורגל תולולע

עפותמ תחא ךלצא העיפומ םא .תוומל תו

תורומחה יאוול ןלהל תוטרופמה

קיספהל ךילע תוילבט ןיסקאגמ לוטיל

הרזע לבקל

יאופר

די

ה םע רבד אפור ךלש םאה ךילע ךישמהל לוטיל תוילבט ןיסקאגמ

העירק

וא דיגה לש תוחפנתה

דיגב תקלד

םה םידיג(

תועוצר תוקזח

המקר לש

תומצעל םירירשה ןיב תורבחמה

שוחתב םייוניש ו ה קזנ

א יבצע היתפוריונ( ירשפ .)תיפקיה

עפשה תו

תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע

הרמחה

לש סאימ

הינ )םירירש תשלוחל תמרוגה הלחמ( סיבארג

ףיעס האר ףסונ עדימל

."הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא"

דחוימ תושיגרל םורגל הלולע וז הפורת

ףיעסב האר( שמשל הפישח םע

הזא" תור מישל תועגונה תודחוימ שו .)"הפורתב

1

)

?הפורתה תדעוימ המל

ןיסקאגמ

תוילבט טל דעוימ לעמ םילוחב לופי ליג

יכרדב םימוהיז

המיש

יח )סיטיסוניס( תג תקלד םיללוכה הפירח תיקדי

( תונופמיס תקלד לש הפרחה טיכנורב ןיסקאגמב שמתשהל שי .תינורכ )סי

תוילבט

היזב לופיטל םימו ר הלא

יטהש וא םהב לופיטל תודעוימה תורחא תופורתב שמתשהל ןתינ אלש םירקמב

הב לו

.חלצ אל

ןיסקאגמב שמתשהל שי .תואיר תקלד לש םירומח אל םירקמ תוילבט שמתשהל ןתינ אל םהב םירקמב קר .הז םוהיזב לופיטל תודעוימה תורחא תופורתב

.רוע ימוהיז

:תיטיופרת הצובק

טויביטנא מ הקי חפשמ .םינולוניווקורואולפה ת

2

)

הפורתב שומישה ינפל

ב שמתשהל ןיא

הפור

:םא

תיו

הבוגת רבעב יגרלא

הרומח םינולוניווקורואולפה תחפשממ הקיטויביטנאל

התא

םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר אלה םיביכרמה תמישרל( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה האר ,םיליעפ ףיעס

"

סונ עדימ ב ץעוויה .)"ף אפור

.חוטב ךניא םא

תורהזא

ימ

ו

ודח של תועגונה ת הפורתב שומי

1

.

ירק דיגה לש תוחפנתה וא הע

(

דיגב תקלד

)

ה םיאליגה לכב םישנאל תורקל תולולע דיגב תויעב םילטונ

.תוילבט ןיסקאגמ

ה םידיג ני

תוקזח תועוצר לש המקר תורבחמה תא

תומצעל םירירשה

ינימסת עב לש ם

:לולכל םילולע םידיגב ת

תקלדו םיערק ,תוחיפנ ,באכ

גה םללכבו םידיג ש ירוחאה די קה ל םידיג וא ,דיה ,ףתכה ידיג ,)סליכא( לוסר

תומוקמב .םירחא

:ךנהו הדימב רתוי הובג תוילבט ןיסקאגמ תליטנ ןמזב םידיגב תויעב חתפתש ןוכיסה

ליג לעמ

םינש

לטונ

קיטרוק( םידיאורטס דיאורטסו )םי

איר וא בל ,הילכ לתשומ

תהל תולולע םידיגב תויעב

ר

םילפוטמב םג שח מ םילטונה ןיסקאג

.ל"נה ןוכיסה ימרוג אלל תוילבט

תוביס תורחא

תולולעה

ןוכיסה תא תולעהל ךלש םידיגב תויעבל

לולכל תויושע

:

תולמעתה וא תינפוג תוליעפ

יתיילכ לשכ

,רבעב םידיגב תויעב ןוגכ

םישנאב

םע

תקלד

רפמ ( תינורגש םיק

Rheumatoid Arthritis

ל קספה לוטי

בט ןיסקאגמ ו דימ תויל ה םע רשק רוצ אפור ךלש ,דיגב באכל ןושארה ןמיסה תעפוה םע דימ .תקלד וא תוחיפנ

קספה לוטיל

ש דע תוילבט ןיסקאגמ

אפור

ךלש

ללש

מ ענמיה .דיגב ערק וא תקלד תוליעפ תינפוג

.עוגפה רוזאה תלעפה

ה רוזיא פנהו באכ חי אוה רתויב ץופנה תו

רוחאמ סליכא .לוסרקה י רבדה תורקל לולע

.םירחא םידיגב םג

אפורה םע ץעייתה

ךלש

ןוכיסה יבגל

ל

םידיג תעירק םע

.תוילבט ןיסקאגמב ךשוממ לופיט

קקדזתו ןכתיי .ןולוניווקורואולפ הניאש ,םוהיזב לופיטל הנוש הקיטויביטנאל

ולע דיגב ערק שחרתהל ל

מזב תוילבט ןיסקאגמ תליטנ ן וא

ל

א

ותליטנ םויס רח

.

םיערק דיגב לע םילו

שחרתהל דע ושחרתה ףאו תוילבט ןיסקאגמ תליטנ רחאל םימי וא תועש ךות רפסמ

רחאל םישדוח

םילפוטמ

תא ומייס .ןולוניווקורואולפה תליטנ

ו דימ תוילבט ןיסקאגמ תליטנ קספה תיאופר הרזע תלבקל דימ הנפ מו הדימב א םיעיפו ינמיסהמ דח וא ם ינימסתה

ם

םידיעמה םיאבה :דיגב ערק לע

דיגה רוזיאב העיקפב שיגרמ וא עמוש ךנ

דיגה רוזיאב העיצפ רחאל דימ תועיפומה תורובח

יא

לקשמ תאשל וא עוגפה רוזיאה תא זיזהל תלוכי

2

.

)תיפקיה היתפוריונ( יבצע קזנל תורשפאו השוחתב םייוניש

.

םיבצעל קזנ

תועורזב

םיילגרב ,םיידיב

וא כב תופ

םיי

חרתהל לולע ב ש םישנא

םילטונה

ולפ וא ,םינולוניווקור .תוילבט ןיסקאגמ ללוכ תוילבט ןיסקאגמ לוטיל קספה

דימ

ה םע רבדו אפור

דימ ךלש

םא

דחאמ לבוס התא

םינימסתה םיאבה

,תועורזב

םיילגרב ,םיידי

וא כב תופ

לגר םיי לע םידיעמה , ריונ יתפו יה ה תיפק

באכ

הפירש תשוחת

ץוצקע

וח רס

השוחת

שלוח

וצ היהיו ןכתיי ךר גמב שומישה תא קיספהל

ןיסק תוילבט עובק יבצע קזנ עונמל תנמ לע

3

.

תכרעמ לע תועפשה

ה

םיבצע

ה

תיזכרמ

(

CNS

)

.

לע םיחוויד םנשי םיסוכרפ םישנאב

ולטנש יטנא תופורת

,תוילאירטק ה תחפשממ ורואולפ וניווק םינול כבו ןלל

שי םא .תוילבט ןיסקאגמ

ךל

פ לש הירוטסי םיסוכר

ךכ לע חווד רל ךלש אפו

ינפל

לוטיל ליחתמ התאש

גמ

תוילבט ןיסק

שחרתהל תולולע תיזכרמה םיבצעה תכרעמב יאוול תועפות .תוילבט ןיסקאגמ לש הנושארה הנמה תליטנ רחאל דימ

שי

גמב שומישה תא קיספהל

תוילבט ןיסק

דימ

לו בד םע ר

אפ

דימ ךלש

ו הדימב בוס ךנה

פותמ תחאמ ה תוע יאוול

שי םא וא ,תואבה

וא חורה בצמב םירחא םייוניש ךל :תוגהנתהב

םיסוכרפ

ר ,תולוק עמוש ךנה

םירבד הא

שח וא

םש םניאש םירבד לעופב

תויזה

החונמ רסוח תשוחת

תודיער

תשוחת

דרח

וא תונבצע

לובלב

ןואכד

הנישב תוערפה

ליל יטויס

תשוחת וא רורחס תרוחרחס

דשח נרפ( רתוי ן )היו

תובשחמ תוינדבוא םיינדבוא םישעמ וא

ש שאר יבאכ םניא

הייאר שוטשט אלל וא םע םיפלוח

4

.

סאימ לש הרמחה

ת

סיבארג הינ

שלוחל תמרוגש הלחמ(

ת

)םירירש

.

תוילבט ןיסקאגמ ןוגכ םינולוניווקורואולפ ל םורגל םילולע תרמחה

ינימסת לש ם סאימ

הינ לוח םללכבו ,סיבארג תש

תויעבו םירירש

המישנ

שי םא

ךל הירוטסיה

לש סאימ

הינ ינפל אפורל ךכ לע חווד ,סיבארג לוטיל ליחתמ התאש

אפורל תונפל שי .תוילבט ןיסקאגמ הווח התאו הדימב דימ יהשלכ הרמחה

תויעב וא םירירשה תשלוחב

.המישנ

קרפ םג האר

."יאוול תועפות"

יטה ינפל

אגמב לו

ס תוילבט ןיס

ר

:םא אפורל

ךנה

וס ל ןיא .םידיגב תויעבמ לב תוילבט ןיסקאגמב שמתשה םילפוטמב ילעב

םידיגב תויעב לש הירוטסיה

סאימ( םירירש תשלוחל תמרוגה הלחממ לבוס ךנה

)סיבארג הינ

גמב שמתשהל ןיא

ןיסק תוילבט םילפוטמב ילעב

סאימ לש הירוטסיה

יבארג הינ

לבוס ךנה

תויעבמ תכרעמב

בצע םי

ןוגכ( תיזכרמ

)היספליפא

ב תויעבמ לבוס ךנה םיבצע

גמב שמתשהל ןיא

תוילבט ןיסק םילפוטמב ילעב

לש הירוטסיה בצעב היעב

תארקנה תיפקיה היתפוריונ

לבוס ךתחפשמ ינבמ והשימ וא התא רידס אל קפודמ עטקמ תכראה" ארקנה בצמ דחוימב ,

"

תומר ךל שי

לש תוכומנ

מלקופיה( םדב ןגלשא הי

לבוס ךנה דמ פו

יטיא

)הידרקידרב(

ה ךל שי םיסוכרפ לש הירוטסי

תוילכב תויעבמ לבוס ךנה

תינורגש םיקרפמ תקלדמ לבוס ךנה

Rheumatoid Arthritis

וא לש תרחא הירוטסיה ךל שיש תויעב

םיקרפמ

הל תננכתמ וא ןוירהב תא תור וז הפורת םאה עודי אל .

קיזת בועל .ךר

כב וא הקינמ תא וו אל .קינהל ךתנ די םא עו תוילבט ןיסקאגמ

תרבוע

.םא בלח

ל עיגהל ךילע חה תפתושמ הטל

םע אפורה

ךלש םאה תוילבט ןיסקאגמ לוטיל

קינהל וא

תויעב וא תרכוס ךל שי לש

תוכומנ רכוס תומר

םדב

.)הימקילגופיה(

ףוזיש תוטימו שמשל הפישח

תורונממ ענמיה תוטימ ,ףוזיש

זי ףו

גהל לדתשה תא ליב ןמז שמשב ךתוהש ע תוילבט ןיסקאגמ . תושיגרל םורגל לול

רוע

( שמשל )רואל תושיגר

תורונממ רואלו ףוזיש לולע התא .ףוזיש תוטימו מ לובסל תויווכ

שמש

,תורומח

תויחופלש וא

המ דחאו הדימב .רועב תוחיפנ םינימסת

ןמזב עיפומ וללה תליטנ יסקאגמ ילבט ן שי ,תו

נפ אפורל תו

דימ

ךילע שמתשהל הנירק ןנסמב

ו עבוכ שובחל לל שוב ךנהו הדימב ךרוע תא םיסכמה םידגב הל ךירצ

ל ףשח רוא

שמש

םירגבתמו םידלי

םידליל תדעוימ הניא הפורתה

ליגל תחתמ

םינש

ליגל תחתמ םילפוטמב ליעיו חוטב תוילבט ןיסקאגמ םא עודי אל

.םינש

םיד וכיס שי

חתפל רתוי הובג

תויעב ומצעב

,םיקרפמב רירשב( םידיגבו )דלשבו םי ןמזב

תליטנ תופורת יטויביטנא תו

.םינולוניווקורואולפה תצובקמ

תויצקארטניא

תויתפורת ןיב תובוגת

תא םא

ה

חקול ,הנורחאל תחקל םא וא ,

תורחא תופורת

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ הנוזת לע רפס ,

פורל ךכ

א

א

ו

.חקורל

דחוימב תא םא

חקול

NSAID

דגונ

ניאש תקלד

ידיאורטס

תופורת . תוצופנ באכ לע הלקהל תובר ןה

NSAIDs

תליטנ .

NSAID

ןמזב

ולפב וא תוילבט ןיסקאגמב לופיטה וא לולע םירחא םינולוניווקור

םיבצעה תכרעמב תועפותל ןוכיסה תא לידגהל זכרמה תי אר .םיסוכרפלו

"

תורהזא

תודחוימ

ועגונה הפורתב שומישל ת

"

ףיעסב

םג הארו

ףיעס

."יאוול תועפות"

ללדמ

( םד ןירפראו

ןידמוק

פורת

עיפשמה

בלה בצק לע

וא בלה תומיעפ תורידס

תדגונ בצק תוערפה

יראיטנא

ימ

ףיעס האר

.)"יאוול תועפות"

פורת

כיספיטנא יטו

פורת

דגנ

כיד מ ןוא תצובק

םילקיצירטה

פורת

חקלנה תרכוסב לופיטל

הפה ךרד

ןילוסניא וא

ןיצימורתירא

תשמ

הפורת ידיאורטס

ןוכיסה תא תולעהל םילולע הקירזב וא הפה ךרד םיחקלנה םידיאורטסוקיטרוק

םידיגב העיגפ

האר ףיעס

ב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא" ורת ."הפ

מ תופורת ע תומיוס לול תו תוליעיב עוגפל

תוילבט ןיסקאגמ לש

מ לוטיל שי תוילבט ןיסקאג

וא ינפל תועש

תועש רחאל

:םיאבה םירישכתה תליטנ

דגונ הצמוח יטלומ ,

ןימטיו

לזרב ,םוינימולא ,םויזנגמ ליכמה רחא רישכת וא

ץבא וא

טאפלארכוס

ןיזונאדיד ףיחרת(

הסימת וא

נה לטי הפה ךרד םי

לש אפורה תא לאש ב ךניאו הדימב ך וט

ח

לטונ ךניהש תופורתהמ תחא םא .הלעמ המישרב תרכזומ

.השדח הפורת תלבק תעב חקורל וא אפורל התוא גצהו ךלש תופורתה תמישר רומש .לטונ התא תופורת ולא עד

שומיש

הפורת

ןוזמ

שי .ןוזמ אלל וא םע תוילבט ןיסקאגמ לוטיל ןתינ

של לזונ הברה תות ןמזב םי תליטנ

אגמ ןיסק

.תוילבט

ירה

ן

הקנ

ילע

ייתהל ך תננכתמ וא ןוירהב ךנהו הדימב לפטמה אפורה םע ץע תורהל

תוילבט ןיסקאגמ םא עודי אל עגפי

.רבועב

לע

ךי תהל .קינהל תננכתמ וא הקינמ ךנהו הדימב לפטמה אפורה םע ץעיי

ט ןיסקאגמ םא עודי אל רבוע תוילב

םאה בלח

לע

תושמ הטלחה לבקל תפ ל םאה אפורה םע לוטיל וא קינה .תוילבט ןיסקאגמ

ו הגיהנ

ב שומי

כ

נ

ןיסקאגמ

םורגל לולע תוילבט

שיגרה

תרוחרחס

רורחס תשוחת

תונוכמ ליעפהל ,גוהנל ןיא

וא תויוליעפב קוסעל תוכירצמה תורחא תונרע

תילטנמ

דוע לכ היצנידרואוק וא

אדווב עדוי ךניא יכ תו דצ

גמ בט ןיסקא פשמ תויל .ךילע עי

עדימ

בוש

ל

קל

מ

םיביכ

הפורתה ל

הליכמ הילבט לכ

זוטקל ג"מ

טארדיהונומ יא ךל שיש ךל רמאנו הדימב .

ךכ לע חחושל שי ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס .הפורתה תליטנ ינפל אפורה םע

3

)

?הפורתב שמתשת דציכ

תשהל שי שמ דימת רישכתב

םאתהב

ילע .אפורה תואר פורה םע קודבל ך וא א

ורה חוטב ךניא םא חק

ןונימל עגונב ופיטה ןפואו רישכתב ל

ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה לע

.דבלב אפורה ידי

םויל תחא הילבט אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

.םוי לכב העש התואב ךרעב הפורתה תא לוטיל ךילע

ל ןיא רובע ומה הנמה לע .תצלמ

רוצ ה ת הליטנ

ןיא

עדימ

יבגל

השיתכ

היצח

יעל הס

.ןוזמ אלל וא םע הילבטה תא עולבל ךילע

הברה תותשל שי

םילזונ

תליטנ ןמזב

גמ

.תוילבט ןיסק

,רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא מ ןפואב אפורה תא עדייל ךילע ידיי

תלטנ םא

נמ

רתי ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתה רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפו

תיב לש ןוימ תא אבהו םילוח

תזירא

יא הפורת .ךת

תחכש םא הפורתה תא לוטיל

תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי שורדה ןמזב

ןיסקאגמ לש תחא הנממ רתוי חקת לא .דחא םויב תוילבט

והש יפכ לופיטב דימתהל שי ץלמ לע

-

אפורה ידי

.

לע גלדל ןיא ןהשלכ תונמ

ל וא פה קיס תליטנ

מ התאו הדימב םג תוילבט ןיסקאגמ רופיש שיגר

ואירב בצמב ךת

םויסל דע

לופיטה :םא אלא ,ךרובע םשרנש

םידיגב יאוול תועפותב שיגרמ ךנה

האר הפורתה לע ינויח עדימ"

"

ןולעה תליחתב

ףיעס

תודחוימ תורהזא" של תועגונה ןכו "הפורתב שומי

ףיעסב

"יאוול תועפות"

ךנה

ב חתפ תויבצע תויע

רתה לע ינויח עדימ" האר ןולעה תליחתב "הפו

ףיעסב

"

תורהזא

תודחוימ תועגונה הפורתב שומישל

"

ףיעסב ןכו

"יאוול תועפות"

שיגרמ ךנה תויעבב

תיזכרמה םיבצעה תכרעמב

ליחתב "הפורתה לע ינויח עדימ" האר ןולעה ת

ףיעסב

"

תורהזא

ישל תועגונה תודחוימ ומ הפורתב ש

"

ףיעסב ןכו

"יאוול תועפות"

ךנה חתפמ

תיגרלא הבוגת הרומח

ףיעס האר

תועפות" "יאוול

ךלש אפורה .קיספהל ךל הרומ

ו םיקדייחה לוסיחב ועייסי ולא תוארוה תיחפי

יוכיסה תא

ךכל םיקדייחהש ל תודימע וחתפי סקאגמ בט ןי הדימב .תויל

תודימע תחתפתמ ילבט ןיסקאגמ , ו תו ורת תופ

יטויביטנא תו

תולולע תורחא דובעל אל

תע .די

ת לוטיל ןיא הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופור

םעפ לכ

.םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש

ב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקור

4

)

ול תועפות יאו

ומכ לכב שומישה ,הפורת גמב סקא ןי

לב תוי

שמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע קמל להבת לא .םישמת תמישר אר ה תועפות לו ןכתי .יאוול בסת א

.ןהמ תחא ףאמ ל

יאוול תועפותל םורגל לולע תוילבט ןיסקאגמ

תורומח

תולולעה וב תורקל

תינמז

ףאו

תולולעו

ל םורגל תוומ

םא

ךנה

לבוס ולה תועפותמ תחא לכמ מחה יאו תורו ל תשגלו תוילבט ןיסקאגמ לוטיל קיספהל ךילע ,תואבה מ תיאופר הרזע תלבק .די ךילע םאה ךלש אפורה םע רבד

טיל ךישמהל .תוילבט ןיסקאגמ לו

)דיגב תקלד( דיגה לש תוחפנתה וא העירק

האר

ףיעס

"

תורהזא

תועגונה תודחוימ הפורתב שומישל

"

יבצע קזנו השוחתב םייוניש

רשפא

ריונ( היתפו תיפקיה

האר

ףיעס

"

תורהזא

ל תועגונה תודחוימ שומיש הפורתב

"

עפשה לע תו תיזכרמה םיבצעה תכרעמ

האר

ףיע

"

תורהזא

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ

"

הרמחה

לש סאימ

הינ תשלוחל תמרוגה הלחמ( סיבארג )םירירש

האר

עס ףי

"

תורהזא

תועגונה תודחוימ שומישל הפורתב

"

תורומח יאוול תועפות

תוילבט ןיסקאגמ לש תורחא

תוללוכ

:

תובוגת לא תויגר תורומח

תולולע תויגרלא תובוגת שנאב תורקל םילטונה םי

ולפ וא םינולוניווקור

תוילבט ןיסקאגמ ללוכ תחא הנמ רחאל םג , דבלב

לוטיל קספה

תוילבט ןיסקאגמ

רזע תלבקל הנ

יאופר

הפוחד םא דימ

המ דחאמ לבוס ךנה םינימסת

םיאבה םידיעמה לע

ח תיגרלא הבוגת :הרומ

קיטרוא( תלרח )היר

עולבל וא םושנל ישוק

ש תוחפנתה

,םייתפש

ןושל

םינפ

תורצה

תודירצ ,ןורגה לש

יפד תוריהמ בל תוק

ןופליע

לש הבהצה וא רועה עה ןבול

םיינ

וטיל קספה

תוילבט ןיסקאגמ רפסו אפורל

ךל

דימ םא

העיפוה

לש הבהצה רועה

יעה ןבול לש וא םיינ

ןתשה םא וא .ההכ ךלש לא םינימסת לע דיעהל םילולע ו

גמל הרומח הבוגת

ןיס תוילבט

יעב

דבכב

תצרפמ

ו

רק

ע

יבאב

-

םיקרועה

מאנ םא אפורל רפס ךל ר יא

םעפ

תצרפממ לבוס ךנהש

יבאב

םיקרועה

פנ תוחי

קרועה לש

לודגה בלהמ םד ליבומה

.ףוגה ל תיאופר הרזע תלבקל דימ הנפ הפוחד ב ,הזחב ימואתפ באכ הווח התא םא ןטב .בגב וא

רועב החירפ

הלולע רועב החירפ תורקל

םישנא

.דבלב תחא הנמ רחאל םג ,תוילבט ןיסקאגמ םילטונה

תוילבט ןיסקאגמ לוטיל קספה

םע תעפוה ןושארה ןמיסה

רועב החירפ לש

שק רוצו ורה םע ר אפ

הלולע רועב החירפ הרומח הבוגתל ןמיס תויהל תוי

.תוילבט ןיסקאגמל

םירומח םייוניש

בלה בצקב עטקמ תכראה(

torsades de pointes

רפס

אפורל דימ

א םא הת יוניש הווח

קפוד

קפוד

אל וא ריהמ

לעתמ ךנה םא וא ,)רידס תוילבט ןיסקאגמ .ף לולע יעבל םורגל הרידנ בל ת " תארקנה תכראה עטקמ

"

הז בצמ

ל םורגל לולע קפוד

אל

דס כוסמ תויהל לולעו רי

ייוכיסה .דואמ םישנא ברקב רתוי םיהובג ךכל ם

םישישק

עטקמ תכראה לש תיתחפשמ הירוטסיה ילעב

מנ תומר םע יה( םדב ןגלשא לש תוכו )הימלקופ

ת םילטונה ל תומיוסמ תופור נא( בלה בצקב הטילש

)תוימתיראי

םוהיז

יעמ

Pseudomembranous colitis

Pseudomembranous colitis

ש הנרבממ תייומד תקלד( )סגה יעמה ל

םע שחרתהל לולע ,תוקיטויביטנאה תיברמ .תוילבט ןיסקאגמ ללוכ ה םע רשק רוצ אפור ושלשמ לבוס התא םא דימ אלש לושלש ,ימיימ ל

האוצ וא ,ףלוח .תימד

לובסתו ןכתי

תויוצווכתה

טב תוינ

.םוח םוהיז

יעמה םיישדוח םג עיפוהל לולע וא

תא לוטיל תמייסש רחאל רתוי ויביטנאה .הקיט

םייוניש

ב

ב רכוס םד

םישנא

תוילבט ןיסקאגמ םילטונה גוסמ תורחא תופורתו קורואולפ םינולוניוו ל ליבקמב רת תרכוסב לופיטל תופו

,ןילוסניא םע וא הפה ךרד תוחקלנה םילולע לובסל

תמר הכומנ רכוס

םדב

ההובג רכוס תמר וא )הימקילגופיה(

םדב

)הימקילגרפיה(

פורה תויחנה יפל לעפ ךלש א יבגל קידב תורידת לש תו תרכוסמ לבוס ךניה םא .ךמדב רכוסה תמר תמרב הדירי הווחו רכוסה םדב יטה ךלהמב ופ וילבט ןיסקאגמ םע ל ןיסקאגמ תליטנ תא קספה ,ת

ו תוילבט רשק רוצ ה םע אפור

ךלש

תא ךל תונשל ךרוצ היהיו ןכתיי .דימ הפורתה

ביטנאה יטוי ךלש ת

רואל תושיגר

האר

ףיעס

"

ףוזיש תוטימו שמשל הפישח

"

:תופסונ יאוול תועפות

יכש יפל יאוול תועפות טוריפ ןלהל תויוח

יאוול תועפות

תוחיכ

ומה תועפות ב תועיפ

רתוי וא

םישמתשמ

ךותמ

הימנא

הליחב

באכ ,תוריצע ,לולשלש ,האקה

ןטב

יישק לוכיע

םוח

בג הו

ןינלא תומרב היילע ונימא זארפסנארט

יה הימלקופ

תומר( )םדב תוכומנ ןגלשא

באכ

שאר

תרוחרחס

הניש ידודנ

ןניאש יאוול תועפות כש תוחי

פומה תועפות ב תועי

1-10

ךותמ םישמתשמ

רפה תוע

םדה תכרעמב

הפמילהו

ובמורט הימטיצ

)תויסט יוביר( היליפוניזואא ,

ואאה רפסמב הילע( )םדב םיליפוניז

הינפורטיונ

רפסמב הדירי(

פורטיונה )םדב םילי

הינפוטיצובמורט

)תויסט טועימ( הינפוקיול ,

פסמב הדירי םד יאת ר בל )םינ סיזוטיצוקיול ,

םינבל םד יאת יוביר(

תויבבל תוערפה

רופרפ בל תוקיפד ,תוילע

)תויצטיפלפ(

בצק

ריהמ בל

)הידרקיכט(

יא

בל תקיפס

תקועת הזח

)סירוטקפ הניגנא( יא בל בצק ,בל םוד , יט

)הידרקידרב(

ןזואב תוערפה

וגיטרו

טיניט( םיינזואב םוזמז )סו

ב תוערפה ןיע

טש הייאר שו

מב תוערפ לוכיעה תכרע

יא ,הפב שבוי

,םיזג ,ןטבב תוחונ ןטבה תוחפנתה

הביקב תקלד

תלחמ רזחה יתביק

)סקולפר( יטשו

תויללכ תוערפה

)הינטסא( השלוח ,הזחב באכ ,תופיי ,באכ ,

תיללכ ילוח תשגר

,תקצ

יא ,תורומרמ

תוחונ הזחב

םינפב בא

בכב תוערפה

יכרדבו הרמה

ירח

תו

דבכה דוקפתב

םימוהיז

( סיזאידידנק הדידנק תרטפ

יתיירטפ םוהיז ,קיתרנב םוהיז יעמהו הביקה תקלד ,

תוקידב

הילע נארטונימא טאטרפסאב ,זארפס ילע לע ,זארפסנארט לימטולגב ה הי

אב טפסופ ןילקל ה ,םדב זא תכרא קמ עט

.ג.ק.אב ילע , ב ה אטקל דיהד ט לימאב הילע ,םדב זאנגור ב זא ,םדב ןיניטארקב הילע ,זאפילב הילע ,םד ב הדירי ,םדב הארואב הילע תכראה ,טירקוטמה ,םיליפוניזואא תריפסב הילע ,ןיבמורטורפ ןמז ןמז תכראה מורט ,יקלח ןיטסלפוב ,םדב םידירצילגירטב הילע הצמוחב הילע

םדב תירוא

רפה תוע נוזתו םזילובטמ

הדירי ,)הימקילגרפיה( םדב תוהובג רכוס תומר

תינלוח

ילע ,)היסקרונא( לקשמב

נמושה תומרב םדב םי

)הימדיפילרפיה( תושבייתה ,ןובאתב הדירי ,

תוערפה דלשהו םירירשה תכרעמב

וביח תומקרבו

באכ

באכ ,בג םי

,םייפגב רפ באכ םיק

תה

תוצוו םירירש

יבאכ ב ם דלש

םירירשבו

ב תוערפה םיבצעה תכרעמ

,דער ,תוינונשי ,םעטה שוחב הערפה תמדר

)היגרתל(

תשוחת לומינ

היזתסרפ

,השוחתב הדירי תופלעתה

רטאיכיספ תוערפה תוי

הדרח טקש רסוח ,לובלב ,

,ןואכד ,תונבצע וח תויזה ,החונמ רס בחרמב תואצמתה רסוח ,

כב תוערפה בו היל ןתש

באכ ,יתיילכ לשכ ברוצ ישוק וא

ןתש ןתמב

ב תוערפה הייברה תכרעמ

םיידשב

ב דרג בו תופ קיתרנ

תתו תוירוע תוערפה

תוירוע

,דרג ,החירפ ,רתי תעזה תנמדא )המתירא( וא( תדפרס , ,)הירקיטר רוע תקלד

יגרלא

ועזה הליל ת

פה המישנה תכרעמב תוער

רצוק

המישנ וצפצ ,המתסא , ,םיפ וצווכתה

המישנה יכרדב

םדה ילכב תוערפה

הובג םד ץחל

םד ץחל

ךומנ תקלד , ןפודב םדה ילכ

יבלפ( )סיט

תוקידבב םייוניש הדבעמ

ףסונב

תוקידבב םייוניש

הדבעמ

ב ושחרתהו הלעמל םיטרופמ םניאש

כשבו םילפוטמהמ רתוי וא ההובגה תוחי רתוי וללכ תרוקיבה תצובקמ

ב היילע פנ

לש עצוממ

את

ןיבולגומה

,םיליפורטיונב

םינבל םד יא

WBCs

ןמזב ןיבמורטורפ

ratio

prothrombin time

ןדיס

ינוי

ionised calcium

,רולכ

,ןימובלא

ןילובולג

ןיבוריליב

הדירי ,ןיבולגומהב םד יאתב מודא םי

RBCs

,םיליפורטיונב אא

,םיליפונ

וזאב ליפ םי

זוקולג

ה ץחלב ה ןצמח יקלח

ןיבוריליבב

זאלימאב הלחמה ידי לע וא הפורתה תליטנ ידי לע ומרגנ הלא םייוניש םא עובקל ןתינ אל . מצע תימוהיזה

העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות

מב תוערפה הפמילהו םדה תכרע

גא

סיזוטיצולונ

דירי םד יאת תומרב הדח ה

םינבל

יונ[ )]םיליפורט

הינפוטיצנפ

יאתב הדירי(

,םימודא םד םד יאת )םדה תויסטבו םינבל

תוערפה

בלב

תוערפה

בצק

ללוכ( בל דאמ םירידנ םירקמב בל םוד

torsades de pointes

ןזואב תוערפה

( תושרח ללוכ העימשב העיג כיפה

בור

םירקמה

וערפ ןיעב ת

וא ןדב רקמה בורב ךיפה( הייאר )םי

הרמה יכרדבו דבכב תוערפה

דבכ תקלד

רקיעב(

יזטסלוכ בקע

המיסח

מירז לש )דבכה ךותב הרמה ת

לשכ ללוכ( ידבכ םירקמ

ינלטק םי ידבכ קמנ ,תבהצ ,)

( ףירח יטוקא

ב תוערפה ןוסיחה תכרעמ

וגת א םלה ,תיטקליפנא הב ,יטקליפנ

אויגנא המד

ינורג תקצב ללוכ(

תוערפה םירירשה תכרעמב

דלשהו

רוביח תומקרבו

דיגב ערק

םיבצעה תכרעמב תוערפה

רואוקב העיגפ היצניד ,הגירח הכילה , )לש הרמחה( םירירשה תשלוח תלחמ

סאימ(

הינ רג )סיב עה( תיפקיה היתפוריונ ,םירירש תשלוח , יפה יתלב תויהל הלול

תפוריונילופ ,

ע הערפה( רעמה תיבצ תב ירפ םיבצע לש בר רפסמ גב םיירפ )ףו

תוירטאיכיספ תוערפה

( תיטוכיספ הבוגת ישל העיגמ תורידנ םיתיעל לש א

נתה תינעגופ תוגה

,תימצע

ןוגכ

הבישח

חמ תובש םיינדבוא תונויסנ וא תוינדבוא

ןתשבו הילכב תוערפה

תקלד יבה המקרה לש

תיאת הילכב

interstitial nephritis

תכרעמב תוערפה המישנה

רוקממ תואיר תקלד יגרלא

תתו תוירוע תוערפה

תוירוע

ושיגר רואל רתי ת ת , תנומס סנביטס

מנ ,ןוסנו'ג ( ינלער ימרדיפא ק

toxic epidermal

necrolysis

,יאוול תעפות העיפוה םא םא אוולה תועפותמ תחא הרימחמ י

וא תא רשאכ

לבוס יאוול תעפותמ

אל הניוצ

ןולעב

הל ךילע ה םע ץעיית .אפור

םע רשק רוצ בצמ יכ שח התאו הדימב אפורה וניא ך

ךלהמב רפתש תליטנ

.תוילבט ןיסקאג

ודל ןתינ ה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חו יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיק

"

תיבה ףדב אצמנש

בה דרשמ רתא לש

תואי

health.gov.il

www.

תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

יאוול

יקל הסינכ י"ע וא :רוש

https://sideeffects.health.gov.il/

5

)

ןסחאל ךיא ?הפורתה תא

הלערה ענמ רת ! וחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפו די גשיהל ץ

םתייאר חווטו

וא/ו םידלי לש לעו תוקונית

רגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי םו

האקהל

אל מ תשרופמ הארוה

אפור

פורתב שמתשהל ןיא הגופתה ךיראת ירחא ה

(exp. date)

לע עיפומה

ה ךיראת .הזיראה יבג םויל סחייתמ הגופת ןורחאה

שדוחה ותוא לש

מ הכומנה הרוטרפמטב ןסחא

ה הזיראבו ןגהל תנמ לע תירוקמ

תוחל ינפ

6

)

ףסונ עדימ

הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Cellulose microcrystalline, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, magnesium stearate,

hypromellose 15 cP, macrogol 4000, titanium dioxide, ferric oxide red

יכ רתה תיארנ דצ הזיראה ןכות המו הפו

ע םודא עבצב ,תכראומ ,הפוצמ הילבט הניה תוילבט ןיסקאגמ

בותיכב תנמוסמה ם

BAYER

בו דחא דצב

M400

.ינשה הדיצב

ב תועיגמ תוילבטה ( תוישגמ םירטסילב

לש תוזיראב

תוילבט

םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתי

םושירה לעב

ותבותכו

רייאב

שרחה 'חר ,מ"עב לארשי

ןורשה דוה ,

45240

רייאב :ותבותכו ןרציה םש

מר

.ג.א

מרג ,ןזוקרוול .הינ

קדבנ הז ןולע

ב תואירבה דרשמ י"ע רשואו רבמצד

2016

ןכדועו דרשמ תוארוהל םאתהב

ב תואירבה רבמבונ

2019

'סמ הפורתה םושיר

רבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב תואי

117 77 29884 01/02

רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

אז ףא לע

ינבל תדעוימ הפורתה ,

ימה ינש

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה