לפונקס 25 מ"ג טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
CLOZAPINE 25 MG
זמין מ:
NOVARTIS PHARMA SERVICES AG
קוד ATC:
N05AH02
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
NOVARTIS PHARMACEUTICALS LTD, UK
קבוצה תרפויטית:
CLOZAPINE
סממני תרפויטית:
Treatment of resistant schizophrenic patients who are non-responsive to, or intolerant of classic neuroleptics. Reducing the risk of recurrent suicidal behavior in patients with schizophrenia or schizoaffective disorder who are judged to be at chronic risk for re-experiencing suicidal behavior, based on history and recent clinical state. Suicidal behavior refers to actions by a patient that put him/herself at risk for death.
מספר אישור:
058752314700
תאריך אישור:
2012-10-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

28-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

28-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמ י"עעבקנהזןולעטמרופ טסוגואב 2012

םיחקורה תונקת יפלןכרצלןולע

ו"משתה (םירישכת) - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

בתנתינהפורתה 18 םינושארהתועובשה לעקרוךאלופיטל - יתבברטאיכיספאפורםשרמ יפ

ה עובשהמ לחהו,םילוח 19 לעךליאולופיטל - הליהקברטאיכיספאפורםשרמ יפ

םרטבופוסדעןולעהתא ןויעבי/ארק הפורתבי/שמתשת

סקנופל סקנופל

ג"מ 100 ג"מ

תוילבט תוילבט

:בכרה

:הליכמהילבטלכ הילבטלכ :הליכמ

Clozapine25 mg Clozapine100 mg

:םיליעפיתלבםיביכרמ

Lactosemonohydrate;maizestarch;povidone;silica, colloidalanhydrous;magnesium

stearate;talc.

סקנופללשהילבט לכ 25 הליכמ ג"מ 48 טרדיהונומזוטקלג"מ .

סקנופללשהילבט לכ 100 הליכמ ג"מ 192 טרדיהונומ זוטקלג"מ .

זוטקללםישיגרהםילוחלצאתיגרלאהבוגתלםורגללולעוזוטקלליכמרישכתה .

:תיטיופרת הצובק

יטנא .םיפיטאםיטוכיספ

:תיאופרתוליעפ

.תויטוכיספיטנא תופורת תצובקלךיישסקנופל

הבוגת ןיא רשאכהינרפוזיכסבלופיטלהפורת איהסקנופל תקפסמ רשאכוא תורחאתופורתל

.תולבסניתלביאוולתועפותלתומרוגתורחאתופורת

יטנא תועפשהלותיתועמשמוהריהמהעגרהלםרוגרישכתה - .תויתועמשמתויטוכיספ

לםגתדעוימ הפורתה התתחפה לןוכיס תינדבואתוגהנתה ב םילבוסהםילפוטמ מ הינרפוזיכס וא

יטקפאוזיכסהערפהמ יב ת (חורהבצמבהעיגפםעהינרפוזיכסלשבוליש) .

,הבישחבתוערפהבתניפואמהשפנתלחמוזהינרפוזיכס ב רתובוגתותוגהנתה .תוישג

ןטלוקהתמיסחורושיקידילערקיעבלעופסקנופל D4 ןכומכ.חומב(ןימאפודלןטלוקה) ידילע,

םינטלוקהלשםישלחהמיסחורושיק D1 , D2 , D3 ו - D5 ומב םימרותהםיפסונםינטלוק לשוח

תוליעיל ו .

רוטינ ךלהמב לופיטה סקנופלב :

שי ךורעל תוקידב םד תורידס ךלהמב לכ לופיטה ךשמבו 4 תועובש רחאל תקספה לופיטה אפורה.

.תוקידבהתא עצבלשייתמךתוא החני בושח עצבל תא לכ תוקידב םדה יפכ וצלמוהש לע ידי

אפורה .

םא (תרכוס)םדבההובגרכוס תמרמ ת/לבוסךנה , קודביאפורהשןכתי תועיבקב תא תמר רכוסה

םדב םורגליושעסקנופל. יונישל םינמושב םדב . סקנופל יושע םורגל היילעל לקשמב . ןכתי

אפורהש קודבי תא ךלקשמ תומרו םינמושה םדב .

לתונפלשיךרובעהמשרנעודמ ואהפורתהתוליעפלעתולאשל .אפור

.הזןולעבשעדימהמ תונושןהםא םגאפורהתוארוהלכרחאאלמלשי

לופיטהתליחתינפל סקנופלב , הבוח עצבל .הפורתהתא לוטילןתינשאדוולידכםדתקידב

?רישכתבשמתשהלןיאיתמ

םא ת/יגרלא ךנה ואןיפזולקל הפורתהיביכרממדחאל ןולעהתליחתבםיטרופמה

לוכיךניאםא םדתוקידברובעל תורידס

תנחבואםעפיא םא כ שםירקמ דבלמ ,הכומנתונבלםדתוירודכתריפסמ ת/לבוס םהב

לופיטתובקעבאיההעפותה ןטרסב

/לבוסךניהםא ת וא תלבס רבעב לחממ ה םצעהחמב

בלבואתוילכב,דבכבתויעבךלשיםא

מ ת/לבוסךניהםא םיסוכרפ םיטלשנאל

שתויעבךלשיםא םימס וא לוהוכלאלתורכמתהל

בצמ לכואיעמ תמיסח,הרומחתוריצעמ רבעבתלבסוא ת/לבוסךניהםא רחא עיפשמה

יעמהלע

.סקנופלבלופיטהךלהמבקיניהלןיא

לכב "נה םיבצמהמ דחא ל , שי עדייל תא אפורה אלו לוטיל סקנופל .

םא ךנה בשוח ת/ ךנהש יגרלא ת/ סקנופלל ,(ןיפזולק) שי הל י ץעוו אפורב ינפל תליטנ סקנופל .

לופיטה תלחתה ינפלאפורבץעוויהלילבמ הפורתבשמתשהלןיא :

םא לשתיתחפשמ הירוטסהואבלתלחמ ,ץבשךלהיה תייעב הכלוה הגירח בלב

עטקמ תכראה"תארקנה QT "

ת/לבוסךנהםא רבעבתלבס וא בצמ)המוקואלג,םיסוכרפ,תינומרעהתטולבתלדגהמ

ובש תרכוס,(ידימהובגןיעבלזונהץחל , תביוקילמ ,דבכה,םדילכוא/ובלה:דוקפ

כה ,(השירק ןוגכ)םדהתכרעמ ,ןתשהתכרעמ/היל יבצמב היצנמדמ האצותכתוזוכיספ

םילוחב(ןויטיש) םישישק וא יאופרבצמ לכ רומח רחא .

םא דחא םיבצממ הלא יטנבלר ךייבגל , שי עדייל תא אפורה ינפל תליטנ סקנופל .

חקורה ואאפורה תאעדיילשי .ןוירהבךנהשתבשוחוא ןוירהבךנהםאסקנופלבשומישינפל

.ןוירהךלהמבוזהפורתבשומישהלשםיירשפאהםינוכיסהותונורתיהיבגלךתיאןודיאפורה

?ךלשםויםויהייחלעהפורתה עיפשת ךיא

לולעוזהפורתבשומישה דחוימב,םונמנלםורגל ,לופיטהתליחתב ואהגיהנמ ענמיהלךילעןכל

והפורתללגרתתשדעתונוכמבשומיש םלעיםונמנה לעדיפקהלשיהרקמ לכב. הגיהנבתוריהז

כמתלעפהב,בכרב .תונרעתבייחמהתוליעפלכבותונו

הבוגת םע לוהוכלא לוהוכלאתותשלןיא.לוהוכלאלשתועפשהריבגהליושעסקנופל:

ליטנךלהמב .סקנופלת

וא ןושיעתקספהמתועפשומ תויהלתויושעםדבסקנופלהתומר מ רפסמביוניש

שןיאפק םיליכמהתואקשמה /ךרוצךנה .םויבת שי עדייל תא אפורה הזכשיונישלכלע

.ךילגרהב

:תורהזא

תונבלהםדהתוירודכרפסמבהדירילםורגלהלולעהפורתהשןוויכמ , ינפלעצבלשי

לופיטהתליחת םדהתריפס םא קר.תלדבמ םדתריפסותונבלםדתוירודכתריפס

.לופיטבליחתהלןתינ,הניקת תאצמ

מ תונבלםדתוירודכתריפסךורעלשי י ךשמבעובשיד 18 ,לופיטלםינושארהתועובשה

לתחאתוחפלןכמ רחאלו - 4 תועובש דועלכ לפוטמה .סקנופללבקמ

שי הל י ץעוו אפורב דימ לכואןורגבאכ,םוח,תעפש,תוררקתהלןושארהןמיסהתעפוהב

תושיגרלליבוהלוםדבםינבלהםיאתהרפסמ תא תיחפהללוכיסקנופל.רחאםוהיז

טוקניךרוצהתדימבוךלשםדהתריפס תאקודביאפורהשןכתי.םוהיזלרתויההובג

.םיפסונםיעצמאב

מ תוחפםדהתריפסוא/וםוהיזאצמנםא 3500/mm 3 וקמ יתועמשמ ןפואבהתחפוא

לעמ הריפסהםא םג)סיסבה 3500/mm 3 ( , .תידיימ תלדבמ םדתריפסעצבלהבוח

לתחתמ הנבלהריפסתתמאמ וזהקידבםא - 3500/mm 3 הריפס לעהארמ וא/ו

ןיבםיטיצולונרגליפורטיונלשתיטולוסבא 2000/mm 3 ל - 1500/mm 3 דבלשי, קו

םיטיצוקיול .עובשבםיימעפםיטיצולונרגו

מתוחפאיהתונבלהםדהתוירודכתריפס םא – 3000/mm 3

לשתיטולוסבא הריפסו

לתחתמאיהםיטיצולונרגליפורטיונ – 1500/mm 3 , שי סקנופלבלופיטהתא דימקיספהל

ךשמבתונבלםדתוירודכתריפס ךורעלךישמהלו 4 .הפורתהתקספהרחאלתועובש

ירודכתריפס םא מתוחפאיהתונבלהםדהתו – 2000/mm 3 םיטיצולונרגליפורטיונוא/ו

מתוחפ - 1000/mm 3 רשפא םאוםיאתמ לופיט יבגלגולוטמהאפורםעץעייתהלשי, , שי

.תיגולוטמההקלחמלהלוחהתא ריבעהל

לתחתמתונבלםדתוירודכתריפסבהדיריהתיהלופיטהתקספהתביס םא - 3000/mm 3

לוסבא הריפסו מתוחפםיליפורטיונלשתיטו - 1500/mm 3 , ןיא הלוחהתאריזחהל

.סקנופלבלופיטל

הלשי י דימאפורבץעוו ה/שחךנהםא ןכתי,החונמ בצמבךשמנהרידסאלוריהמקפוד

תויושעהלאתועפשה.םיילגרהואםיילגרהתופכתוחפנתהוהמישנרצוקבהוולמש

.םיפסונםיעצמאבטוקנלאפורהלעהיהישןכתיולופיטהתליחתבדחוימבשחרתהל

פיטהתליחתבדחוימב,ןופלעואתרוחרחס שיגרתשןכתי,סקנופלתליטנךלהמב תאזולו

.ךלשםדהץחלבהדיריבקע

,ןופלעוא תרוחרחס תשוחתלךלםרוגסקנופלםא לשבצממהמיקבתוריהזבטוקנלשי

.הבישיואהביכש

יפקתה תוומלליבוהלםילולעשבל וחווד יבגל סקנופל .

סקנופל לולע םורגל תוינונשיל ו תכשוממ תוהשל הטימב ישב בול היילע לקשמב היושעה

ליבוהל ישירקל םד םילפוטמב םימיוסמ .

םא םינימסתמ דחא ךלשי הלא , שי ל עדי תא אפורה דימ .

.הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע,יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה/שיגרךניהםא

ןוירה הקנהו

שי חוודל אפורל דימ .סקנופלבלופיטהךלהמבןוירהלתסנכנםא תוקוניתל תוהמאלודלונש

ךלהמבתויטוכיספיטנא תופורת תולטונה שילשה ישילשה ןוירהל ןכתי םייפגחתפלרבגומןוכיס

,דער,תושקונ יא טקש , ק ןויש םירירש , ר ןויפ ,םונמנ,םירירש המישנ הרצק הדודרו תוערפהו

,םירחאםירקמב,םמצעמםירבועהלא םינימסת םימיוסמ םירקמב.הדילהרחאלהלכאהב

לוקקדזיתוקונית פיט ו ל ב זופשאלואץרמנלופיטלהדיחי .

שי חוודל אפורל וא חקורל .הקינימ ךנהםא ןיפזולק , רמוחה ליעפה סקנופלב , יושע רובעל בלחל

םאה עיפשהלו לע קוניתה ןיא. .סקנופלבלופיטהךלהמבקיניהל

םישנ ליגב ןוירפה העינמיעצמא,

תויטוכיספיטנא תופורתבתולפוטמהםישנהמקלחל תומיוסמ רוזחמןיא תסו .רידסוניאשוא

רוזחמהתעפוה ןכתת תובקעב יוניש מ בלופיט לתרחא תיטוכיספיטנאהפורת בלופיט סקנופל .

ולא תוביסנב העינמ יעצמאבשמתשהלשי, .ןימא

:תויתפורת ןיבתובוגת

,תרחאהפורתבלופיטהתעהזתרמגםא וא ,תפסונהפורת ת/לטונךניהםא אללתופורתללוכ

,םשרמ יא ואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי

תויתפורת , :תואבהתוצובקהמ תופורת יבגלדחוימב תופורת ,הנישלתופורת ,העגרה תופורת דגנ

,הקיטויביטנא,היגרלא ,ןואכידבלופיטלתופורת ב םיסוכרפ וא ב ןטבהלשםיביכ ו תופורת

יתירטפםימוהיזל םי וא םייפיגנ .

.לופיטלעירפהלתולולעהלאתופורת

מגודל,םצעהחמתוליעפתאאכדלתולולעהתופורתלליבקמבשומישלרוסא סקנופל ה

.ןיפזמברק

העפשהןכתת :תואבהתופורתהוסקנופלןיב נתופורת ו דג תו ןואכיד ) מ ,םויתיל יבכע MAO ,(

ידוזנב א ,םיניפז ,הקיטוקרנ בלופיטלתופורת היספליפא (ןיאוטינפןוגכ) , ,םדץחלתדרוהלתופורת

תופורת תעינמל תויגרנילוכיטנאתופורת,םינימטסיהיטנא,םדתשירק , לופיטלתופורת

,ןוסניקרפ ןיסקוגיד , ס ןילנרדא,ןידיטמי תכרעמ לעתאכדמ תוליעפתלעבתופורת ,ויתורזגנו

המישנה .

יאוולתועפות :

שי ןכדעל םדקהב ירשפאה וא אפורהתא תא תאםא חקורה / שיגרמ ה ה/ ב םינימסת יופצאל םי

בשוחךניא םא םג,סקנופלבשומישהךלהמב ת/ שיש הל ם .הפורתלרשק

דואמ תוחיכשיאוולתועפות

הלתויושע מרתוילעעיפש - 10 מ לכ 100 םילפוטמ

םונמנ

תרוחרחס

תוריצע , שי עדיל תא אפורה םא תוריצעה הרימחמ

רוציי רבגומ לש קור

תוחיכשיאוולתועפות

הלתויושע לעעיפש ןיב 1 ל - 10 מ לכ 100 םילפוטמ

היילע לקשמב

רוביד אל רורב

תועונת ,תוגירח רסוח ,העונתליחתהלתלוכי רסוח ,העונתאללראשהלתלוכי השוחת

תימינפ לש רסוח החונמ , םייפג תושקונ , םיידי תודעור

תודיער

ןויש םירירש

באכ שאר

הייאר תשטשוטמ , םיישק האירקב

םייוניש .ג.ק.א רישכמב בל

תרוחרחס תעב הדימע בקע הדירי ץחלב םדה

היילע ץחלב םדה

הליחב , האקה , שבוי הפב

היילע תמרב ימיזנא דבכ

תויעב הנתשהב וא תריצאב ןתש

םוח

תופייע

תוחיכשאליאוולתועפות

הלתויושע לעעיפש ןיב 1 ל - 10 מ לכ 1,000 םילפוטמ

םוגמג רובידב

תורידניאוולתועפות

הלתויושע לעעיפש ןיב 1 ל - 10 מ לכ 10,000 םילפוטמ

ןואמ זרפומ הפבשבוי, ו תלטה תויומכ ןתש תובר םילולע םינמיסתויהל לש מר ו רכוסת

תוהובג נהםא .(תרכוס)םדב ך שח ה/ ,םהמ דחאב שי עדייל תא אפורה םדקהב ירשפאה

רימחהלואתרכוסלםורגללולעסקנופלשןוויכ ה .

לובלב

קפוד אל רידס

םיישק העילבב

היילע ימיזנאב רירשה

תועפות יאוול תורידנ דואמ

תויושע עיפשהל לע תוחפ לפוטממ 1 לכמ 10,000 םילפוטמ

לורטסלוכ הובג

תוצמוח ןמוש תוהובג םדב

תועונת אל תוינוצר תורסח תילכת יוועהןוגכ ה , ץומצמ םייתפש , ץומצמ םייניע ריהמ

תובשחמ תויתייפכ תוגהנתהו תרזוח תיתייפכ

תוחיפנ לש תוטולבה םייחלב

תובוגת תוירוע

תועפות יאוול תויושעשתורחא שחרתהל העודיאלןתוחיכשךא

םייוניש תנוכמב ילג חומ /םרגולפצנאורטקלא) EEG (

לושלש

יא תוחונ ןטבב ,תברצ, יא תוחונ ןטבב רחאל החורא

תשלוח םירירש

תותיווע םירירש

באכ םירירש

שדוג ףאב

שי עדייל תא אפורה םא תחא תועפותמ הלא העיפשמ ךילע ןפואב רומח .

תועפות יאוול :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה

תועפות יאוול תומיוסמ תויושע תושרודותורומחתויהל החגשה תיאופר

יאוולתועפות תוחיכש :דואמ תויושע מרתוילעעיפשהל - 10 מ לכ 100 םילפוטמ

קפוד ריהמ אלו רידס שמנש ך בצמב החונמ תוחיפנוהמישנרצוקביווילבןכתי, לש תופכ

םיילגרה םיילגרהוא

ןיבלעעיפשהלתויושע:תוחיכשיאוולתועפות 1 ל - 10 לכמ 100 םילפוטמ

םינמיס םוהיזל תורומרמצ,םוחןוגכ תורומח ,ןורגבאכ, םייתפשהלעםינבלםימתכ וא

ללוכיסקנופל.הפהללחבםיביכ תיחפה םדבתונבלהםדהתוירודכרפסמ תא ליבוהלו

תושיגרל רתויההובג םימוהיזל

םיסוכרפ

המר ההובג לש תוירודכ םד תונבל גוסמ םיוסמ , תריפס תוירודכ םד תונבל תלדגומ

דוביא הרכה , ןופליע

ןיבלעעיפשהלתויושע:תוחיכשאליאוולתועפות 1 ל - 10 לכמ 1,000 םילפוטמ

םוח , םיצוויכ ב םירירש , תודונת ץחלב םדה , רסוח תואצמתה , לובלב

:תורידניאוולתועפות ןיבלעעיפשהלתויושע 1 ל - 10 לכמ 10,000 םילפוטמ

הליפנ תיתועמשמ םדהץחלב

באכ הזחב בקע תקלד לש רירש בלה

באכ הזחב בקע תקלד לש םורק בלה

שירק םד

המר הכומנ לש יאת םד םימודא

תסינכ לכוא האירל

םינמיס םוהיזל יכרדב המישנה וא תקלד תואיר םיפוצפצ,המישניישק,לועיש,םוחןוגכ

המישנהןמזב

באכ ןטב בקע תקלד לש בלבלה

רוע םייניעו םיבוהצ הליחב, ,ןובאיתדוביאוא/ו ןתש ההכ , םינמיס לש ,דבכבהערפה תקלד

דבכ

לפוטממתוחפלעעיפשהלתויושע:דואמ תורידניאוולתועפות 1 לכמ 10,000 םילפוטמ

םומיד וא תולבח םיינטנופס , םינמיס םיירשפא תמרל תויסט הכומנ םדב (הינפוטיצובמורת)

תומר תוהובג לש תויסט םדב

תואצמתה ,הבורמהנתשה,האקה/הליחב,לובלב/היוקל באכ ןטב םע תמר רכוס ההובג

םדב

באכ הזחב , קפוד אל רידס יאו תקיפס בל

רצוק המישנ

תשגרה הליחב , האקה םע תוריצע הרומח תכשוממ/

רוע בוהצ בקע תקלד דבכ הרומח , באכ ןטב

תקלד כה היל

הפק תכשוממ

תוומ ימואתפ יתלב רבסומ

תועפות יאוול ב העודיאלןתוחיכשךאשחרתהלתויושע:העודיאלתוחיכש

העזה םינימסת)לושלשוהאקה,הליחב,שארבאכ,הבר לש תנומסת תיגרנילוכ (

ףקתה בל לולעה םורגל תוומל

באכ ץחומ הזחב םינמיס) תמירזל םד ןצמחו יתלב תקפסמ רירשל בלה (

יא הקיפס יתיליכ ת

תוערפה כ י דב תוי ,דבכיאתתומ ,ינמושדבכתלחמללוכ תוליער וא העיגפ דבכב

תוערפה תוידביכ תוללוכה ה ת פלח ו ת דבכתמקר הניקת ב מקר ת תקלצ , רבד דוביאלליבומה

דבכהדוקפית , ללוכ םתוא םירקמ םייחינכסמ )דבכהלשכןוגכ לולעה העיגפ,(תוומלםורגל

,דבכיאתבהעיגפ)דבכב ב רוניצ הרמ דבכב וא םהינשב ( .דבכתלתשהו

בה/שיגרמ ה/תא םא מתחא לא תועפות ה , תונפלשי אפורל דימ .

כב ךתשגרהביונישלחםא וא ,הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפות ה/שיגרמ ךניהובשהרקמ ל

,תיללכה תאעדיילשי אפורה חקורהוא .דימ

ןונימ

ארוהיפלןונימ ו .דבלבאפורהת

.תצלמומההנמהלערובעלןיא

םישישק ) ליג 60 הלעמו (

םא לופיטהתא ךלםיאתיאפורהשןכתי ךנה ןב 60 הלעמו .

לשי אפורהתא ןכדע חקורהוא מ לבוסךניהםא היצנמד ) ןויטיש ( .

םידלי םירגבתמו

םידליבלופיטה ליגדע 16 ץלמומ וניא .םינותנברוסחמבקע,

ה ןפוא שומיש

.הפורתהתאלוטילשייתמ רוכזלעייסת םוילכבןמזותואבסקנופלתליטנ

.הפהךרדסקנופלןתמ

ןתינהייצחוקםעתוילבט .םיוושםיאצחלקלחל

!סועללןיא .םימטעמםעהפורתהתאעולבלשי

?לופיטה תחלצהלעייסלי/לכות דציכ

שי לופיטהתא םילשהל יפכ .אפורהידילעץלמוהש

קיספהלןיא ךתואירבבצמברופישלחםא םג תא .אפורםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטה

לוטילתחכשםא הנמ ןמזב ה בוצק , ךא ,תרכזנשכדימ הנמ לוטילשי תא לוטילןמזהעיגהםא

ואהאבההנמה מתוחפורתונ - 4 לתועש הינפ האבההנמ לוטילוהחכשנשהנמהלעגלדלשי, תא

ןמזבהאבההנמה ןוכנה דחיבתונמיתשלוטילןיא ןפוא םושב. החכשנשהנמהלעתוצפלידכ !

אלםא סקנופלתלטנ יא,םיימוימרתויךשמל הפורתהתליטנבשדחמליחתהלן תונפלשיו אפורל

םדקהב .

תקספה ה לופיט

ןוכיס תועפותל הלימג

קיספהלןיא תא שומישה סקנופלב תוימואתפב .

תיחפיאפורה,יהשלכהביסמלופיטהתא קיספהלשיםא ךשמביתגרדהןפואבןונימהתא הפוקת

לש םייעובשדעעובש יאוולתועפותמ ענמהלידכ . וא סקנופלבלופיטהלשתימואתפהקספה

התחפה יאוולתועפותלםורגלםילולעןונימהלשהריהמ , ואותחפשמולפוטמהשבושח,ךכיפל

.סקנופלמ הלימגהינמיס תאתוהזלולכויובםילפטמה

הלימגינימסתוםייטוכיספםינימסתונכתי,סקנופלבלופיטהלשתימואתפהקספההצוחנםא

רהעזהןוגכ .לושלשוהאקה,הליחב,שארבאכ,הב

שי דימאפורלחוודל םא םינמיסמ דחאךלשי הלא הלאםינמיסתובקעב. ונכתיי יאוולתועפות

רתויתורומח אלל לופיט ידיימ .

!הלערהי/ענמ

לעותוקוניתוא/וםידלילשםדיגשיהלץוחמ רוגס םוקמברומשלשיתרחא הפורת לכווזהפורת

ידי - ךכ .הלערהי/ענמת

תיבלשןוימ רדחלדימי/הנפ,הפורתהןמ דליעלבתועטבםא וא רתיתנמתלטנםא - ,םילוח

אהפורתהתזירא י/אבהו י ךת תיאופרהחגשהבךרוצהיהישןכתי, .

םורגלןיא האקהל !אפורמ תשרופמ הארוהאלל

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; .קיזהלהלולעאיהת/רחאהלוחב

.ךירכמ וא ךינכש,ךיבורקלוזהפורת ןתת לא

!ךשוחבתופורתלוטילןיא קודבלשי הנמהותיוותה םעפלכב .הפורתלטונךניהש

ביכרהלשי .םהלה/קוקזךניהםא םייפקשמ

:הנסחא

םדיגשיהמ הפורתהתא קיחרהלשי םוחתמו םתייאר .םידלילש

לתחתמ הפורתהתא ןסחאלשי - 30°C תירוקמההזיראבו .

בלםישלאנ.דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת ,םיצלמומההנסחאה/הזיראהיאנתיפלםג

בץעוויהלךילע,קפס לשהרקמ לכב!רישכתהלשהגופתהךיראתל חקור .הפורתהתאךלקפיסש

הפורתבשמתשהלןיא םא ה המוגפהזירא נמיסםעוא הלבחי .

.הזירא התואבתונושתופורתןסחאלןיא

:הפורתה םושיר'סמ

סקנופל 25 :תוילבט ג"מ 058 75 23147

סקנופל 100 :תוילבטג"מ 047 98 23148

:ןרציה נ הילגנא,מ"עבסלקיטיוצמראפסיטרבו , ץיווש,לזב,י'גייא המראפסיטרבונרובע .

:םושירהלעב נ ו ייא ססיורס המראפסיטרב י'ג חר, ' םחש 36 חתפ, - וקת ו ה .

Document Outline

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה