למוג'ין 25 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

25-03-2020

מרכיב פעיל:
LAMOTRIGINE
זמין מ:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD
קוד ATC:
N03AX09
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
LAMOTRIGINE 25 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
LAMOTRIGINE
איזור תרפויטי:
LAMOTRIGINE
סממני תרפויטית:
Epilepsy : Monotherapy in adults and children over 12 years of age: Simple partial seizures. Complex partial seizures. Secondarily generalised tonic clonic seiaures. Primary generalised tonic clonic seizures. Add- on therapy in adults and children over 2 years of age: Simple partial seizures. Complex partial seizures. Secondarily generalised tonic clonic seizures. Primary generalised tonic clonic seizures. Adults ( 18 years of age and over) : Lamotrigine is indicated for the prevention of mood episodes in patients with bipolar disorder predominantly by preventing depressive episodes.
leaflet_short:
1. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה: א. אפילפסיה , רק אם החולה אינו מאוזן על ידי טיפול בתרופה אנטי אפילפטית אחרת, כגון : Carbamazepine, Valproic acid, Phenytoin, Primidone; ב. דיכאון ביפולרי; 2. הטיפול בתרופה לגבי פסקת משנה (1)(א) ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בנוירולוגיה; 3. הטיפול בתרופה לפי פסקת משנה (1)(ב) ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בפסיכיאטריה.
מספר אישור:
123 87 30352 00
תאריך אישור:
2011-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

07-09-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

25-03-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

1986 - ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג"מ 25 ןי'גומל תוילבט ג"מ 25 ןי'גירטומאל :הליכמ הילבט לכ

Lamotrigine 25mg

ג"מ 50 ןי'גומל תוילבט ג"מ 50 ןי'גירטומאל :הליכמ הילבט לכ

Lamotrigine 50mg

ג"מ 100 ןי'גומל תוילבט ג"מ 100 ןי'גירטומאל :הליכמ הילבט לכ

Lamotrigine 100mg

ג"מ 200 ןי'גומל תוילבט ג"מ 200 ןי'גירטומאל :הליכמ הילבט לכ

Lamotrigine 200mg

.6 ףיעסב תטרופמ םיפסונה םיביכרה תמישר עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא

1

.

?הפורתה תדעוימ המל :הנש 12 ליג לעמ םידליו םירגבתמ ,םירגובמ .םיינולק-םינוט םייללכ םיסוכרפו םיידדצ-דח םיסוכרפ ,היספליפאב ןי'גומלב דיחי לופיטכ :םייתנש ליג לעמ םידליו םירגבתמ ,םירגובמ םיינולק-םינוט םייללכ םיסוכרפו םיידדצ-דח םיסוכרפ ,היספליפאב בלושמ לופיטכ .תורחא תופורת ידי לע םיטלשנ םניאש םירקמב :)הלעמו 18 ליגמ( םירגובמ -וד הערפה םע םילוח לצא ןואכיד יבצמ רקיעב ,חורה יבצמב תוערפה תעינמל .(Bipolar disorder( תיבטוק .םיסוכרפ תודגונ תארקנה תופורת תצובקל תכייש ןי'גומל :תיטיופרת הצובק

2

.

הפורתב שומיש ינפל :םא הפורתב שמתשהל ןיא

םיביכרמהמ דחא לכל וא ןי'גירטומאל ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא רפס ךיילע לח הז םא .)6 ףיעסב טרופמ( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה .ןי'גומל חקית לאו ךלש אפורל הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :ןי'גומל תליטנ ינפל ךלש חקורה וא אפורה םע רבד

ןהשלכ הילכ תויעב ךל שי םא

תופורת וא ןי'גירטומאל תליטנ ירחא החירפ ךלצא החתפתה םעפ יא םא היספליפאל וא תיבטוק-וד הערפהל תורחא

ארק( ןי'גירטומאל תליטנ ירחא חומה םורק תקלד ךלצא החתפתה םעפ יא םא )"תורידנ יאוול תועפות" :הז ןולע לש 4 ףיעסב הלא םינימסת לש רואיתה תא

ןי'גירטומאל הליכמה הפורת חקול רבכ התא םא :ךילע לח הלאמ דחא םא הניא ןי'גומלש וא הנמה תא תיחפהל שי יכ טילחיש ןכתיי ,ךלש אפורל רפס .ךל המיאתמ םייח ןכסל תולולעש תובוגת לע בושח עדימ תירוע הבוגת וא תיגרלא הבוגת םיחתפמ ןי'גומל םילטונה םישנא לש ןטק רפסמ ולא .תולפוטמ אל ןה םא רתוי תורומח תויעבל חתפתהל תולוכיש ,םייח ןכסל הלולעה למרדיפא קיסקוט( ינלער ימרדיפא קמנ ,)SJS( ןוסנו'ג-סנביטס תנומסת לולכל תולוכי םייתכרעמ םינימסתו היליפוניזואא תללוכה הפורתל הבוגתו )TEN סיזילורקנ .ןי'גומל חקול התאש ןמזב םהילא בל םישלו םינימסתה תא ריכהל ךילע .)DRESS) תובוגת" תחת הז ןולע לש 4 ףיעסב הלא םינימסת לש רואיתה תא ארק ."יאופר עויס תלבקל דימ הנפ :םייח ןכסל תולולעש תודבאתה לע וא ךמצעב העיגפ לע תובשחמ היספליפא םיללוכה ,םיבצמ רפסמב לופיטל תושמשמ היספליפא תודגונ תופורת תויהל םיתעל תולוכי תיבטוק-וד הערפה םע םישנאל .תיבטוק-וד הערפהו ריבס רתוי ,תיבטוק-וד הערפה ךל שי םא .םמצעב עוגפל וא דבאתהל תובשחמ :ךכ בושחתש

ןונימב יונישב וא הנושארל לופיט ליחתתשכ

תודבאתה לע וא ךמצעב העיגפ לע תובשחמ רבעב ךל ויה םא

םינש 25 ליגל תחתמ התא םא רתוי ער שיגרמ התאש ןיחבמ התא םא וא ,תודירטמ תויווח וא תובשחמ ךל שי םא :ןי'גומל חקול התאש ןמזב םישדח םינימסת חתפמ וא .הרזע תלבקל בורקה םילוחה תיבל הנפ וא ירשפאה םדקהב אפורל הנפ ךופהל לוכי התאש בורק רבח וא לפטמ ,החפשמ ןבל רפסל ךל ליעויש ןכתיי ןולע אורקל םהמ שקבלו ,חורה בצמב םייתועמשמ םייוניש ךל ויהיש וא אכודמל יבגל וא ךלש ןואכידה יבגל םיגאדומ םה םא ךל דיגהל םהמ שקבל לוכי התא .הז .ךלש תוגהנתהב םירחא םייוניש םג ויה ,ןי'גומל ומכ היספליפא תודגונ תופורתב םילפוטמה ,םישנא לש ןטק רפסמל בלש לכב הלאכ תובשחמ ךל שי םא .תודבאתה וא םמצעב העיגפ לע תובשחמ .ךלש אפורל דימ הנפ ,אוהש היספליפאל ןי'גומל חקול התא םא שחרתהל וא רימחהל םימעפל םילולע םיפקתהה היספליפא לש םימיוסמ םיגוסב תווחל םילולע םילפוטמהמ קלח .ןי'גומל חקול התאש ןמזב רתוי תובורק םיתעל םיפקתהה םא .תורומח תויתואירב תויעבל םורגל םילולעש ,םירומח םיפקתה התאש ןמזב רומח ףקתה הווח התא םא וא רתוי תובורק םיתעל םישחרתמ ךלש .ירשפאה םדקהב אפורל הנפ :ןי'גומל חקול -וד הערפהב לופיטל םינש 18 ליגל תחתמ םישנאל תדעוימ הניא ןי'גומל ןוכיסה תא תולעמ תורחא תוישפנ תויעבבו ןואכידב לופיטל תופורת .תיבטוק .םינש 18 ליגל תחתמ םירגבתמבו םידליב תוינדבוא תובשחמלו תוגהנתהל ןי'גומלו תופסונ תופורת אלל תופורת ללוכ ,תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא םא תעדל ךירצ ךלש אפורה .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אדוול ידכ תאזו תוישפנ תויעבב וא היספליפאב לופיטל תורחא תופורת חקול התא :תוללוכ הלא תופורת .ןי'גומל לש ןוכנה ןונימה תא חקול התאש

,ןילאבאגירפ ,םטצאריטבל ,ןיטנפאבאג ,טאמאבלפ ,ןיפזאבראקסקוא היספליפאב לופיטל תושמשמה ,דימאסינוז וא טאמאריפוט

תוישפנ תויעבב לופיטל תושמשמה לוזרפיפירא וא ןיפאזנאלוא ,םויתיל

ןושיע תקספהל וא תוישפנ תויעבב לופיטל תשמשמה ,ןויפורפוב .הלאמ תחא חקול התא םא ךלש אפורל רפס תא הנלעת ןהש ןכתיי וא ןי'גומל םע תויתפורת ןיב תובוגת שי תומיוסמ תופורתל :תוללוכ הלא .יאוול תועפות םישנאל ויהיש ךכל תוריבסה

תוישפנ תויעבבו היספליפאב לופיטל תשמשמה ,טאורפלאו

תוישפנ תויעבבו היספליפאב לופיטל תשמשמה ,ןיפזאמאבראק

היספליפאב לופיטל תושמשמה ,ןוטיברבונפ וא ןודימירפ ,ןיאוטינפ

תוישפנ תויעבב לופיטל תשמשמה ,ןודירפסיר

הקיטויביטנא איהש ,ןיציפמאפיר

(HIV( ישונאה ינוסיחה לשכה סוריו לש םוהיזב לופיטל תושמשמה תופורת )ריבאנוטירו ריבאנאזאטא וא ריבאנוטיר םע ריבאניפול לש בוליש(

)ךשמהב האר( ןוירה תעינמל תולולג ןוגכ ,םיילנומרוה העינמ יעצמא קיספמ וא ליחתמ התא םא וא הלאמ תחא חקול התא םא ךלש אפורל רפס .ןהמ תחא תחקל ןפוא לע עיפשהל םילוכי )ןוירה תעינמל תולולג ןוגכ( םיילנומרוה העינמ יעצמא ןי'גומל לש התלועפ וא ילנומרוה העינמ יעצמא לש םיוסמ גוסב ישמתשתש ץילמי ךלש אפורהש ןכתיי העינמ יעצמאב תשמתשמ תא םא .םימודנוק ןוגכ ןוירה תעינמל תרחא הטישב םד תומיגד ךממ חקיי ךלש אפורהש ןכתיי ,ןוירה תעינמל תולולג ומכ ילנומרוה ילנומרוה העינמ יעצמאב תשמתשמ תא םא .ןי'גירטומאלה תמר תא קודבל ידכ ךתיא ןודי רשא ,ךלש אפורה םע יחחוש :דחאב שמתשהל ליחתהל תננכתמ וא .ןוירה תעינמל תומיאתמ תוטישב יכ םא ,םיילנומרוה העינמ יעצמא לש םתוליעפ ןפוא לע םג עיפשהל היושע ןי'גומל העינמ יעצמאב תשמתשמ תא םא .םיליעי תוחפל םתוא ךופהת איהש ריבס אל םומיד ןוגכ ,ךלש ישדוחה רוזחמה סופדב םהשלכ םייונישב הניחבמו ילנומרוה ךכל םינמיס תויהל םייושע הלא .ךלש אפורל ירפס :תסוול תסו ןיב המתכה וא .םידבוע ךלש העינמה יעצמא ובש ןפואה לע העיפשמ ןי'גומלש הקנהו ןוירה ינפ תורהל תננכתמ תא םא וא ןוירהב תאש ןכתייש תבשוח ,ןוירהב ךניה םא .וז הפורת תליטנ ינפל ץועי תלבקל ךלש חקורל וא אפורל

בושח הז .ךלש אפורה םע ךכ לע חחושל ילבמ לופיטה תא יקיספת לא .היספליפא ךל שי םא דחוימב

ןונימו םד תוקידבל יקקדזתש ןכתייש ךכ ,ןי'גומל לש התוליעי תא תונשל יושע ןוירה .המאתהב תונתשהל יושע ךלש ןי'גומלה

םא ,עוסש ךיח וא העוסש הפש ללוכ ,םידלומ םימומל רבגומ טעמ ןוכיס תויהל לולע .ןוירהה לש םינושארה םישדוחה 3 ךלהמב תחקלנ ןי'גומל

תורהל תננכתמ תא םא תילופ הצמוח רתוי תחקל ךל ץילמי ךלש אפורהש ןכתיי .ןוירהב תאש ןמזבו ינפל ץועי תלבקל ךלש חקורל וא אפורל ינפ קינהל תננכתמ וא הקינמ תא םא לע עיפשהל לולעו םאה בלחל רבוע ןי'גומל לש ליעפה ביכרה .וז הפורת תליטנ תאש ןמזב הקנהבש תונורתיבו םינוכיסב ךתיא ןודי ךלש אפורה .ךלש קוניתה .קינהל יטילחת םא םעפל םעפמ ךלש קוניתה תא קודביו ןי'גומל תלטונ תונוכמב שומישו הגיהנ תונוכמב שמתשת לאו גהנת לא .הלופכ הייארלו תרוחרחסל םורגל הלולע ןי'גומל לע הביכרמ םריהזהל שי םידליל רשאב .עפשומ ךניאש חוטב התא םא אלא .המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיינפוא .תונוכמב שומישו הגיהנ לע ךלש אפורה םע רבד היספליפא ךל שי םא

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת םאתהב דבלב לפטמה אפורה ידי לע ילאודיבידניא ןפואב ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .הלחמה תרמוחל .דבלב 12 ליג לעמ םידליו םירגבתמ ,םירגובמל הוותומ היספליפאב דיחי לופיטכ ןי'גומל םירגבתמ ,םייתנש ליג לעמ םידליל הוותומ היספליפאב בלושמ לופיטכ ןי'גומל .םירגובמו .18 ליג לעמ םירגובמב לופיטל הוותומ תיבטוק-וד הערפהב לופיטכ ןי'גומל .לפטמה אפורה ידי לע עבקנש יפכ בוצק ןמזב וז הפורתב שמתשהל שי תחקל ןי'גומל המכ חקיתש ןונימה .ךרובע רתויב םיאתמה ןי'גומלה ןונימ תא אוצמל ןמז תצק חקייש ןכתיי :ב יולת היהי ךליג

תורחא תופורת םע ןי'גומל חקול התא םא

ןהשלכ דבכ וא הילכ תויעב ךל שי םא

המכ ךשמב הגרדהב ןונימה תא הלעיו הלחתהל ךומנ ןונימ םושרי ךלש אפורה חקית לא םלועל .)ליעיה ןונימה הנוכמה( ךל םיאתמש ןונימל עיגתש דע תועובש .ךל הרוה אפורהש הממ ןי'גומל רתוי .םייתנש ליגל תחתמ םידליל תצלמומ הניא ןי'גומל .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא ךלש ןי'גומלה תנמ תא תחקל ךיא ןתינ .ךלש אפורה ךל הרוהש יפכ ,םויב םיימעפ וא םעפ ךלש ןי'גומלה תנמ תא חק .ןוזמ ילב וא םע התוא תחקל םג ךל ץעיי ךלש אפורהש ןכתיי .ךל םשר אפורהש הנמה לכ תא דימת חק לפוטמ התא וניגב יאופרה בצמב יולת ,תורחא תופורת תחקל קיספהל וא ליחתהל .לופיטל ביגמ התא ובש ןפואהו .םימ טעמ םע ןתומלשב העילבל תונתינ ןי'גומל תוילבט עולבלו םימ ףכב הילבטה תא םישל ןתינ :תוילבט תעילבב םישקתמבו םידליב .התוררופתה תמלשה םע ,תוקד רפסמ רחאל .הסיעל/השיתכל עגונב עדימ ןיא .תוצחל רוסא ,היצח וק רדעיהב – ג"מ 25 ןי'גומל .הסיעל/השיתכל עגונב עדימ ןיא .תוצחל רתומ – ג"מ 200 ,ג"מ 100 ,ג"מ 50 ןי'גומל רתוי הובג ןונימ תועטב תחקל םא רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תחקל םא .ךתיא הפורתה תזירא תא אבהו ,םילוח תיב לש ןוימ תועפות חתפל רתוי ההובג תוריבסב תויהל יושע התא ,ןי'גומל ידמ רתוי תחקל םא לכ חתפל לולע ןי'גומל ידמ רתוי חקלש ימ .תוינלטק תויהל תולוכיש תורומח יאוול :הלאה םינימסתהמ דחא

)םייניע דוציר( תוטלשנ יתלב ,תוריהמ םייניע תועונת

)היסקטא( לקשמה יוויש לע םיעיפשמה ,היצנידרואוק רסוחו לוברס

).ג.ק.א -ב ללכ ךרדב םיהוזמה( בלה בצקב םייוניש

תמדרת וא )םיסוכריפ( םיפקתה ,הרכה דוביא ןי'גומל לש תדדוב הנמ תחקל תחכש םא תא חק .החכשנש הנמ לע תוצפל ידכ תופסונ תוילבט תחקל ןיא ,הזכ הרקמב .ליגרה ןמזב ךלש האבה הנמה ןי'גומל לש תונמ רפסמ תחקל חכוש התאש הרקמב השעתש בושח .בוש התוא תחקל ליחתהל ךיא לע ץועי תלבקל ךלש אפורל הנפ .תאז ץועי אלל ןי'גומל תחקל קיספהל ןיא םא אלא קיספת לא .ךכ לע ץילממ ךלש אפורה דוע לכ ןי'גומל תחקל בייח התא .ךל ץעיימ ךלש אפורה ןכ היספליפאל ןי'גומל חקול התא םא םא .םייעובשכ ךשמב ,הגרדהב תחפוי ןונימהש בושח ,ןי'גומל תחקל קיספהל ידכ .רימחהל וא רוזחל הלולע ךלש היספליפאה ,ימואתפ ןפואב ןי'גומל תחקל קיספת תיבטוק-וד הערפהל ןי'גומל חקול התא םא םא .דימ רתוי בוט שיגרתש ריבס אלש ךכ ,לעפת ןי'גומלש דע ןמז שרדייש ןכתיי ךילע ןיידע ךא ,הגרדהב תחפוי ךלש ןונימהש ךרוצ ןיא ,ןי'גומל תחקל קיספמ התא .ןי'גומל תחקל קיספהל הצור התא םא ךלש אפורה םע הליחת חחושל .הפורת חקול התאש םעפ לכב הנמהו תיוותה תא קודב !ךשוחב תופורת תחקל ןיא שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .םהל קוקז התא םא םייפקשמ בכרה .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב

4

.

יאוול תועפות קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןי'גומלב שומישה ,הפורת לכב ומכ לובסת אלש ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ

.ןהמ תחא ףאמ יאופר עויס תלבקל דימ הנפ :םייח ןכסל תולולעש תובוגת תירוע הבוגת וא תיגרלא הבוגת םיחתפמ ןי'גומל םילטונה םישנא לש ןטק רפסמ .תולפוטמ אל ןה םא רתוי תורומח תויעבל חתפתהל תולוכיש ,םייח ןכסל הלולעה םע לופיטל םינושארה םישדוחה ךלהמב ושחרתי הלא םינימסתש רתוי ריבס הריהמ ןונימב היילעה םא וא ידמ הובג יתלחתהה ןונימה םא דחוימב ,ןי'גומל םינימסתהמ קלח .טאורפלאו םשב תרחא הפורת םע תחקלנ ןי'גומל םא וא ידמ .םהילא םיינרע דחוימב תויהל םיכירצ םירוההש ךכ ,םידליב רתוי םיחיכש :םיללוכ הלא תובוגת לש םינימסת

תונכסמ תוירוע תובוגתל חתפתהל תולולעש ,תוימומדא וא רועב תוחירפ רקיעב תשחרתמה ,רועב ףוליקו תויחופלש םע תבחרנ רוע תחירפ ללוכ םייח בחרנ ףוליק ,)ןוסנו'ג-סנביטס תנומסת( ןימה ירביאו םייניעה ,ףאה ,הפה ביבס וא )סיזילורקנ למרדיפא קיסקוט – ףוגה ינפ חטשמ 30%-מ רתוי( רועה לש הפורתל הבוגת( םירחא םירביאו םדה ,דבכה לש תוברועמ םע תובחרנ תוחירפ תושיגר תנומסת םשב םג העודיש םייתכרעמ םינימסתו היליפוניזואא תללוכה (DRESS רתי

ןימה ירביאב וא ףאב ,ןורגב ,הפב םיביכ

)ןיעה תימחל תקלד( תוחופנ וא תומודא םייניע וא הפב םיבאכ

םונמנ תשוחת וא תעפש ייומד םינימסת ,הובג םוח

העשפמב וא יחשה תיבב ,ראווצב תוחופנ תוטולב וא ךלש םינפה ביבס תוחיפנ

תוליחכמ תועבצאהש וא םייופצ אל םימומיד וא תורובח

ליגרהמ רתוי )תויוננטצה ןוגכ( םימוהיז וא ןורג באכ

םד תוקידבב תופצנה דבכ ימיזנא תומרב היילע

)םיליפוניזואא( ןבל םד את לש םיוסמ גוסב היילע

תולדגומ הפמיל תוטולב

תוילכו דבכ ללוכ ףוג ירביא לש תוברועמ ךא תורומח תוחפ יאוול תועפותל םינמיס ויהי הלא םינימסת ,םיבר םירקמב תויעבל חתפתהל םילוכיו םייח ינכסמ תויהל םילולע םהש עדומ תויהל ךילע דחא לכב ןיחבמ התא םא .םילפוטמ אל םה םא ,םירביא לשכ ומכ ,רתוי תורומח :הלא םינימסתמ וא ךלש תוילכל ,דבכל תוקידב עצבל טילחי ךלש אפורהש ןכתיי .דימ אפורל הנפ תחתיפש הרקמב .ןי'גומל תחקל קיספהל ךתוא תוחנהל יושע אוהו םד תוקידב אל ךל רמאי ךלש אפורה ,סיזילורקנ למרדיפא קיסקוט וא ןוסנו'ג-סנביטס תנומסת .םלועל בוש ןי'גומל לוטיל תופסונ יאוול תועפות דואמ תוחיכש יאוול תועפות :הרשעמ דחא שמתשממ רתויב עיפוהל תולולעש תועפות

שאר באכ

רועב החירפ תוחיכש יאוול תועפות :םישמתשמ 10 לכמ 1 דע -ב עיפוהל תולולעש תועפות

תונזגר וא תונפקות

םונמנ וא תוינונשי תשוחת

תרוחרחס תשוחת

תודיער

הניש ידודנ

טקש יא תשוחת

לושלש

הפב שבוי

האקה וא הליחב

תופייע תשוחת

שי תועיפומ ולא יאוול תועפות םא( רחא םוקמב וא םיקרפמב וא בגב םיבאכ .)אפורל תונפל תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :םישמתשמ 100 לכמ 1 דע -ב עיפוהל תולולעש תועפות

תונפל שי תועיפומ ולא יאוול תועפות םא( )היסקטא( היצנידרואוק רסוחו לוברס )אפורל

תשטשוטמ הייאר וא הלופכ הייאר

(alopecia( תוללדיה וא ןפוד תאצוי רעיש תרישנ תורידנ יאוול תועפות :םישמתשמ 1,000 לכמ 1 דע -ב עיפוהל תולולעש תועפות

עדימה תא םג האר( )ןוסנו'ג-סנביטס תנומסת( םייח תנכסמ תירוע הבוגת (4 ףיעס תליחתב

באכ ,האקה ,הליחב ,םוח :תללוכה דחיב םיעיפומה םינימסת לש הצובק תקלד בקע םרגיהל לולע הז .ריהב רואל תינוציק תושיגרו השקונ ראווצ ,שאר ללכ ךרדב .)חומה םורק תקלד( הרדשה טוח תאו חומה תא םיפטועה םימורקב וא םיכישממ םינימסתה םא םלוא לופיטה תקספה םע םימלענ הלא םינימסת ךלש אפורל הנפ םירימחמ

ולא יאוול תועפות םא( )םייניע דוציר( תוטלשנ יתלבו תוריהמ םייניע תועונת )אפורל תונפל שי תועיפומ

)ןיעה תימחל תקלד( םייפעפעה לע התושקתהו השרפה םע ,תודרגמ םייניע דואמ תורידנ יאוול תועפות :םישמתשמ 10,000 לכמ 1 דע -ב עיפוהל תולולעש תועפות

עדימה תא םג האר( )סיזילורקנ למרדיפא קיסקוט( םייח תנכסמ תירוע הבוגת (4 ףיעס תליחתב

האר( )DRESS( םייתכרעמ םינימסתו היליפוניזואא תללוכה הפורתל הבוגת (4 ףיעס תליחתב עדימה תא םג

שי העיפומ וז יאוול תעפות םא( )4 ףיעס תליחתב עדימה תא םג האר( הובג םוח )אפורל תונפל

וא יחשה תיבב ,ראווצב תוחופנ תוטולב וא )תקצב( םינפה ביבס תוחיפנ (4 ףיעס תליחתב עדימה תא םג האר( )הפמיל תוטולב תלדגה( העשפמב

רועה תבהצהו דבכ תקיפס יא וא םד תוקידבב ואריש ,דבכה ידוקפתב םייוניש (4 ףיעס תליחתב עדימה תא םג האר(

אל םד יפטשל וא םימומידל םורגל הלולעש ,םדה תשירקב הרומח הערפה (4 ףיעס תליחתב עדימה תא םג האר( )תטשופמ תילכ-ךות השירק( םייופצ

םימודאה םדה יאת רפסמב הדירי ללוכ – םד תוקידבב תוארהל םייושעש םייוניש ,)סיזוטיצולונרגא ,הינפורטיונ ,הינפוקיול( םינבלה םדה יאת רפסמב הדירי ,)הימנא( םיאתה יגוס לכ לש םרפסמב הדירי ,)הינפוטיצובמורת( םדה תויסט רפסמב הדירי תיטסלפא הימנא תארקנה םצעה חמב הערפהו )הינפוטיצנפ( הלאה

)םימייק תמאב םניאש םירבד לש 'העימש' וא 'הייאר'( תויזה

)אפורל תונפל שי העיפומ וז יאוול תעפות םא( לובלב

שי תועיפומ ולא יאוול תועפות םא( העונתב תוביצי רסוח וא 'תוביצי רסוח' תשוחת )אפורל תונפל

תוטלשנ יתלב םירירש תויוצווכתה ,)םיקיט( תוטלשנ יתלב ףוג תועונת אל ףוג תועונת וא )האירוכ( ןוילעה ףוגה גלפו שארה ,םייניעה לע תועיפשמה יאוול תועפות םא( תושקונ וא תודיער ,תוינוצר אל תועונת ןוגכ תורחא תוליגר )אפורל תונפל שי תועיפומ ולא

םיפקתהה תופיכתב היילע ,היספליפא םהל שי רבכש םישנאל

םינימסתה לש הרמחה ,ןוסניקרפ תלחמ םהל שיש םישנאל

םיתעלש םיקרפמ וא בג יבאכ :לולכל םייושע םינימסתה( תבאז תיומד הבוגת )תיללכ ילוח תשגרה וא/ו םוחב םיוולמ תויהל םילוכי תורחא יאוול תועפות תקיודמה ןתוחיכש ךא םישמתשמ לש ןטק רפסמב ושחרתה תורחא יאוול תועפות :העודי הניא

תולדלדיה( סיזורופואטסואו הינפואטסוא ללוכ תומצעב תויעב לע םיחוויד ויה תופורתב לפוטמ התא םא ךלש חקורה וא אפורה םע קודב .םירבשו )םצעה לש םא וא סיזורופואטסוא לש הירוטסיה ךל שי םא ,ךורא חווטל תויטפליפא יטנא םידיאורטס חקול התא

)םיטויס( תוהלב םולח התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )www.health.gov.il)

https://sideeffects.health.gov.il

:רושיקל safety@trima.co.il :ל"אודל םג חוודל ןתינ ,ףסונב

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

הדשל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהו םתייאר .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

יבג לע עיפומה (exp. date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת רטסילב/הזיראה

.30°C-ל תחתמ ,שבי םוקמב ןסחאל שי

6

.

ףסונ עדימ

:םיאבה םיליעפ יתלבה םירמוחה תא םג ליכמ רישכתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Lactose (anhydrous), microcrystalline cellulose, sodium starch

glycollate, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate.

זוטקל ג"מ 20 ליכמ ג"מ 25 ןי'גומל זוטקל ג"מ 40 ליכמ ג"מ 50 ןי'גומל זוטקל ג"מ 80 ליכמ ג"מ 100 ןי'גומל זוטקל ג"מ 160 ליכמ ג"מ 200 ןי'גומל

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .הלוגע ,הנבל הילבט - ג"מ 25 ןי'גומל .דחא דצב היצח וק םע הלוגע הנבל הילבט - ג"מ 50 ןי'גומל .דחא דצב היצח וק םע הלוגע הנבל הילבט - ג"מ 100 ןי'גומל .דחא דצב היצח וק םע תכרואמ הנבל הילבט - ג"מ 200 ןי'גומל

תורבעמ .מ"עב תורבעמ םיילארשי האופר ירצות ,המירת :םושירה לעבו ןרציה .לארשי

,4023000

םאתהב ןכדועו 2013 לירפא ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע .2019 רבמטפס ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

123.87.30352.00

ג"מ 25 ןי'גומל

123.88.30353.00

ג"מ 50 ןי'גומל

123.89.30354.00

ג"מ 100 ןי'גומל

123.90.30355.00

ג"מ 200 ןי'גומל

,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינשל תדעוימ הפורתה

1119G

PIL-0119-12

103238010

1986 ـ )تارضحتسم( ةلدايصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا قوسي غلم 25 نيجوملا صارقأ غلم 25 نيجيرتوملا :ىلع يوتحي صرق لك

Lamotrigine 25mg

غلم 50 نيجوملا صارقأ غلم 50 نيجيرتوملا :ىلع يوتحي صرق لك

Lamotrigine 50mg

غلم 100 نيجوملا صارقأ غلم 100 نيجيرتوملا :ىلع يوتحي صرق لك

Lamotrigine 100mg

غلم 200 نيجوملا صارقأ غلم 200 نيجيرتوملا :ىلع يوتحي صرق لك

Lamotrigine 200mg

.6 ةرقفلا يف ةلصفم ةيفاضلإا تابكرملا ةمئاق ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ .يلديصلا وأ بيبطلا عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .ءاودلا نع مهتلاح نأ كل ادب ولو ىتح مهرـضي دق وهف .نيرخ

لال هيطعت لا .كلجأ نم ءاودلا اذه فصو .كتلاحل ةهباشم ةيبطلا

1

.

؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ :ةنس 12 قوف ام لافطلأاو نوقهارملا ،رابكلا

ةيرتوتلا ةلماشلا تاجلاتخلإاو بناجلا ةيداحأ تاجلاتخلإل ،عرصلل درفنم جلاعك نيجوملا . ةيج اجت ر لإ ا :نيتنس رمع قوف ام لافطلأاو نوقهارملا ،رابكلا ةيجاجترلإا ـ ةيرتوتلا ةلماشلا تاجلاتخلإاو بناجلا ةيداحأ تاجلاتخلإل ،عرصلل كرتشم جلاعك .ىرخأ ةيودأ ةطساوب اهيلع ةرطيسلا نكمي لا يتلا تلااحلا يف :)قوف امو ةنس 18 رمع نم( رابك نم نوناعي نيذلا ىضرملا ىدل بائتكلإا تلااحل ةصاخ ةيسفنلا تلااحلا تابارطضإ عنمل . (Bipolar disorder( بطقلا يئانث بارطضإ

تاجلاتخلإل تاداضم ةامسملا ةيودلأا ةليصف ىلإ نيجوملا يمتني :ةبجلاعلا ةليصفلا

2

.

ءاودلا لامعتسإ لبق :اذإ ءاودلا لامعتسا عنم

ُ

ي

يتلا ةيفاضلإا تابكرملا نم دحاو لكل وأ نيجيرتوملا ةلاعفلا ةداملل ةيساسح كيدل تدج

ُ

و

لوانتت لاو كبيبط ربخأ كيلع قبطني رملأا اذه ناك اذإ .)6 ةرقفلا يف ةلصفم( ءاودلا اهيوتحي .نيجوملا ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت :نيجوملا لوانت لبق كب صاخلا يلديصلا وأ بيبطلا عم ثدحت

ةيلكلا يف لكاشم ةيأ كيدل تدجو اذإ

بطقلا يئانث بارطضلإل ىرخأ ةيودأ وأ نيجيرتوملا لوانت دعب حفط ةرم تاذ كيدل روطت اذإ عرصلل وأ

هذه فصو أرقإ( نيجيرتوملا لوانت دعب ةيغامدلا اياحسلا يف باهتلإ ةرم تاذ كيدل روطت اذإ )ةردان ةيبناج ضارعأ :ةرشنلا هذه نم 4 ةرقفلا يف ضارعلأا

نيجيرتوملا ىلع يوتحي ءاود ايلاح لوانتت تنك اذإ :روملأا كلت نم دحاو كيلع قبطنإ اذإ .كل بسانم ريغ نيجوملا نأ وأ ةيئاودلا ةعرجلا ضيفخت بجوتي هنأب ررقي نأ زئاجلا نم ،كبيبط غلب ةايحلا ىلع

ً

ارطخ لكشت دق يتلا لعفلا دودر نع ةماه تامولعم يدلج لعف در وأ يسسحت لعف در ،نيجوملا نولوانتي نيذلا صاخشلأا نم ليلق ددع ىدل روطت دقل كلت .اجلاعي مل اذإ ةروطخ رثكأ لكاشمل اروطتي نأ نكمي ناذللاو ،ةايحلا ىلع

ارطخ لكشي دق يذلا TEN- toxic( يمسلا يرخنلا ةرشبلا للاحنإ ،)SJS( نوسنوج ـ سنڤيتس ةمزلاتم لمشت دق (eosinophilia( تاضمحلا ةرثك لمشي يذلا ءاودلل لعف درو )epidermal necrolysis ءانثأ اهيلإ هابتنلاا بجي يتلا ضارـعلأا ةفرعم كيلع بجوتي .)DRESS( ةيزاهج ضارعأو .نيجوملا ل كلوانت

ارطخ لكشت دق يتلا لعفلا دودر' دنب تحت ةرشنلا هذه نم 4 ةرقفلا يف ضارعلأا هذه فصو أرقإ .'ةيبط ةدعاسم يقلتل لاحلا يف هجوت :ةايحلا ىلع راحتنلإا نع وأ كسفنب ررضلا قاحلإ لوح راكفأ بارطضلااو عرصلا لمشت يتلا ،تلااحلا نم ددع ةجلاعمل عرصلل ةداضملا ةيودلأا لمعتست .بطقلا يئانث ءاذيإ وأ راحتنلااب ا

راكفأ بطقلا يئانث بارطضلاا نم نوناعي نيذلا صاخشلأا ىدل

انايحأ نوكت نأ نكمي :كلذب ركفت نأ رثكأ حجرملا نمف ،بطقلا يئانث بارطضا نم يناعت تنك اذإ .مهسفنأ

يئاودلا رادقملا رييغت دنع وأ ىلولأا ةرملل جلاعلاب أدبت امدنع

راحتنلإا نع وأ كسفنب ررضلا قاحلإ نع راكفأ يضاملا يف كيدل تدجو اذإ

ةنس 25 رمع نود ام تنك اذإ روطتت وأ أوسأ حبصأ كروعش نأب ظحلات تنك اذإو ،ةجعزم براجت وأ راكفأ كيدل تدجو اذإ :نيجوملا كلوانت ءانثأ ةديدج ضارعأ كيدل .ةدعاسم يقلتل برقلأا ىفشتسملا ىلإ هجوت وأ نكمي ام عرسأب بيبطلا عجار هنأب وأ

ً

ابئتكم حبصت دق كنأب برقم قيدص وأ جلاعم ،ةلئاعلا نم درف رابخإ نم ديفتست نأ زئاجلا نم بلطت نأ كنكمي .ةرشنلا هذه ةءارق مهنم بلطت نأو ،ةيسفنلا ةلاحلا يف ةماه تارييغت كل ثدحتس .ككولس يف ىرخلأا تاريغتلا صوصخب كيدل بائتكلاا نأشب نيقلق اوناك اذإ اميف كل اولوقي نأ مهنم راكفأ

اضيأ تناك ،نيجوملا لثم عرصلل ةداضم ةيودأب نيجلاعملا ،صاخشلأا نم ليلق ددع ىدل لاحلا يف هجوت ،تناك ةلحرم يأب راكفلأا هذه لثم كيدل تدجو اذإ .راحتنلإا وأ مهسفن ةيذأ نع .كبيبط ىلإ عرصلل نيجوملا لوانتت تنك اذإ .نيجوملا ل كلوانت ءانثأ برقأ تاقوأب ثدحت وأ

انايحأ مقافتت دق عرصلا نم ةنيعم عاونأب تابونلا نإ تناك اذإ .ةريطخ ةيحص لكاشم ببست دق يتلا ،ةديدش تابون نم نيجلاعتملا ضعب يساقي دق عجار :نيجوملا ل كلوانت ءانثأ ةديدش ةبون نم يساقت تنك اذإ وأ برقأ تاقوأب كيدل ثدحت تابونلا .نكمي ام عرسأب بيبطلا نإ .ةنس 18 رمع نود صاخشأ ىدل بطقلا يئانث بارطضلإا ةجلاعمل صصخم ريغ نيجوملا تافرصت ثودح ةروطخ نم ديزت ىرخلأا ةيسفنلا لكاشملاو بائتكلإا ةجلاعمل ةصصخملا ةيودلأا .ةنس 18 رمع نود نيقهارملاو لافطلأا ىدل ةيراحتنإو راكفأو نيجوملاو ىرخلأا ةيودلأا تافاضإو ةيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ ،

ً

ارخؤم تلوانت وأ ،لوانتت تنك اذإ ىرخأ ةيودأ لوانتت تنك اذإ اميف كبيبط فرعي نأ بجي .كلذ نع يلديصلا وأ بيبطلا غلب ،ةيئاذغ نم ةحيحصلا ةيئاودلا ةعرجلا لوانتت كنأ نم دكأتي يكل كلذو ةيسفنلا لكاشملا وأ عرصلا ةجلاعمل :لمشت ةيودلأا هذه .نيجوملا

،ديماسينوز وأ تاماريپوت ،نيلابچيرپ ،ماتيساريتيڤيل ،نيتنپاباچ ،تامابليف ،نيپيزابراكسكوأ عرصلا ةجلاعمل ةلمعتسملا

ةيسفنلا لكاشملا ةجلاعمل ةلمعتسملا ،لوزارپيپيرأ وأ نيپازنلاوأ ،مويثيل

نيخدتلا نع علاقلإل وأ ةيسفنلا لكاشملا ةجلاعمل لمعتسملا ،نويپورپوب .اهنم دحاو لوانتت تنك اذإ كبيبط غلب ثودح لامتحإ نم ديزت نأ زئاجلا نم اهنأ وأ نيجوملا عم ةيئاود تلاخادت ةيودلأا ضعبل دجوي :لمشت هذه .صاخشلأا ىدل ةيبناج ضارعأ

ةيسفنلا لكاشملاو عرصلا ةجلاعمل لمعتسملا ،تاورپلاڤ

ةيسفنلا لكاشملاو عرصلا ةجلاعمل لمعتسملا ،نيپيزامابراك

عرصلا ةجلاعمل ةلمعتسملا ،نوتيبرابونيف وأ نوديميرپ ،نيئوتينيف

ةيسفنلا لكاشملا ةجلاعمل لمعتسملا ،نوديريپسير

يويح داضم ربتعي يذلا ،نيسيپمافير

ريڤانيپوـل ةكراشم( (HIV( يرشبلا يعانملا لشفلا سوريڤ ثولت ةجلاعمل ةلمعتسملا ةيودلأا )ريڤانوتيرو ريڤانازاتأ وأ ريڤانوتير عم

)قايسلا يـف رظنأ( لمحلا عنم صارقأ لثم ،ةينومروهلا لمحلا عنم لئاسو .اهنم دحاو لوانت نع تفقوت وأ تأدب اذإ وأ اهنم دحاو لوانتت تنك اذإ كييبط غلب نيجوملا لمع ةقيرط ىلع رثؤت نأ اهنكمي )لمحلا عنم صارقأ لثم( ةينومروهلا لمحلا عنم لئاسو ةقيرط وأ ةينومروهلا لمحلا عنم لئاسو نم نيعم عون لامعتسإب كبيبط كيصوي نأ زئاجلا نم صارقأ لثم لمحلا عنمل ةينومروه ةليسو نيلمعتست تنك اذإ .مودنوكلا لثم لمحلا عنمل ىرخأ تنك اذإ .نيجيرتوملالا ةبسن صحفل مدلا نم تانيع كبيبط كنم ذخأي نأ زئاجلا نمف ،لمحلا عنم ،كبيبط عم يثدحت :اهنم دحاو لامعتسإب ءدبلا نيططخت وأ لمحلا عنمل ةينومروه ةليسو نيلمعتست .لمحلا عنمل ةبسانملا قرطلا لوح كعم شقانتي يذلا ريغ نم هنأ مغر ،ةينومروهلا لمحلا عنم لئاسو لمع ةقيرط ىلع اضيأ رثؤي نأ نيجوملا نأش نم ةيأ نيظحلات تنكو لمحلا عنمل ةينومروه ةليسو نيلمعتست تنك اذإ .ةعاجن لقأ اهلعجي نأ حجرملا هذه نأش نم .كييبط يغلب :رخ

لا ثمط نيب عقب وأ فزن لثم ،كيدل ةيرهشلا ةرودلا طمنب تاريغت .كب ةصاخلا لمحلا عنم لئاسو لمع ةقيرط ىلع رثؤي نيجوملا نأب تاملاع نوكت نأ عاضرلإاو لمحلا يعجار ،لمحلل نيططخت تنك اذإ وأ لماح كنأ زئاجلا نم هنأب نيدقتعت ،لمحلا ةرتف يف تنك اذإ .ءاودلا اذه لوانت لبق ةراشتسلإل كب صاخلا يلديصلا وأ بيبطلا

نيناعت تنك اذإ صخلأاب ماه رملأا اذه .كلذ نع كبيبط عم ثدحتلا نود نم جلاعلا يفقوت لا .عرصلا نم

صوحف ءارجلإ يجاتحت نأ زئاجلا نم كنأ ثيحب ،نيجوملا ةعاجن نم ريغي نأ لمحلا نأش نم .صوحفلا عم بسانتي امب نيجوملا نم ةيئاودلا كتعرج ريغتت نأ زئاجلا نمو مدلا

ةفش كلذ يف امب ،ةيقلخ بويع ثودحل ءيشلا ضعب ةدئاز ةروطخ كانه نوكت نأ زئاجلا نم .لمحلا نم ىلولأا ةثلاثلا رهشلأا للاخ نيجوملا لوانت مت اذإ ،قوقشم كنح وأ ةقوقشم

ءانثأو لمحلل نيططخت تنك اذإ رثكأ لكشب كيلوفلا ضمح لوانتب كبيبط كيصوي نأ زئاجلا نم

لاماح كنوك لبق ةراشتسلإل كب صاخلا يلديصلا وأ بيبطلا يعجار ،عاضرلإل نيططخت وأ ةعضرم تنك اذإ شقانتي .كعيضر ىلع رثؤت دقو ملأا بيلح ىلإ لقتنت نيجوملا ب ةلاعفلا ةداملا نإ .ءاودلا اذه لوانت صحفب موقيو نيجوملا ل كلوانت ءانثأ عاضرلإاب ةطونملا دئاوفلاو رطاخملا لوح كبيبط كعم .عاضرلإا تررق اذإ اميف رخلآ نيح نم كعيضر تانيكاملا لامعتسإو ةقايسلا اذإ لاإ تانيكاملا لامعتسإ زوجي لاو ةقايسلا زوجي لا .ةيؤرلا جاودزإو راودلا ببسي دق نيجوملا برقلاب بعللا وأ تاجاردلا بوكر نم مهريذحت بجي لافطلأل ةبسنلاب .كرثأت مدع نم

ً

اقثاو تنك .هباش امو عراشلا نم .تانيكاملا لامعتسإو ةقايسلا نع كبيبط عم ثدحت عرصلا نم يناعت تنك اذإ

3

.

؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك مل اذإ يلديصلا وأ بيبطلا نم حاضيتسلإا كيلع .

امئاد بيبطلا تاميلعت بسح لامعتسلإا بجي

اقثاو نكت ةدش بسحب طقف جلاعملا بيبطلا لبق نم يصخش لكشب ناددحي جلاعلا ةقيرطو ةيئاودلا ةعرجلا .ضرملا .طقف ةنس 12 رمع قوف ام لافطلأاو نيقهارملا ،رابكلل صصخم عرصلل درفنم جلاعك نيجوملا .رابكلاو نيقهارملا ،نيتنس رمع قوف ام لافطلأل صصخم عرصلل كرتشم جلاعك نيجوملا .ةنس 18 رمع قوف رابكلل صصخم بطقلا يئانث بارطضلإل جلاعك نيجوملا .جلاعملا بيبطلا لبق نم ددح امك ددحم تقو يف ءاودلا اذه لامعتسإ بجي ذخأن نأ بجي نيجوملا نم مك .كلجأ نم بسنلأا ةيئاودلا نيجوملا ةعرج داجيلإ تقولا ضعب رملأا قرغتسي نأ زئاجلا نم :ـب قلعتت اهلوانتتس ىتلا ةعرجلا كرمع .1 ىرخأ ةيودأ عم نيجوملا لوانتت تنك اذإ

دبكلا يف وأ ةيلكلا يف لكاشم ةيأ كيدل تدجو اذإ

ةدع ةدمل جيردتلاب ةيئاودلا ةعرجلا عفرب موقيو ةيادبلا يف ةضفخنم ةيئاود ةعرج كبيبط فصي لوانتت لا .)ةعجانلا ةيئاودلا ةعرجلاب ىمست يتلا( كل ةبسانملا ةيئاودلا ةعرجلا غولب ىتح عيباسأ .بيبطلا هب كاصوأ امم رثكأ نيجوملا

ً

ادبأ .نيتنس رمع نود لافطلأ هب ىصوم ريغ نيجوملا .اهب ىصوملا ةيئاودلا ةعرجلا زواجت زوجي لا كب ةصاخلا نيجوملا ةعرج لوانت ةيفيك اهلوانت ناكملإاب .كبيبط كاصوأ امك ،مويلا يف نيترم وأ ةرم نيجوملا نم ةيئاودلا كتعرج لوانت .ماعط نودب وأ عم كبيبط كيصوي نأ اضيأ زئاجلا نم .بيبطلا كل اهفصو يتلا ةيئاودلا ةعرجلا لماك امئاد لوانت كتباجتسإ ةيفيكو اهنم جلاعتت يتلا ةيبطلا ةلاحلاب قلعتي ،ىرخأ ةيودأ لوانت نع فقوتلاب وأ ءدبلاب .جلاعلل .ءاملا نم ليلقلا عم لماكلا اهلكشب علبلل نيجوملا صارقأ ىطع

ءاملا نم ةقعلم يف صرقلا عضو نكمي :صارقلأا علاتبا يف نوبعصتسي نيذلاو لافطلأا ىدل .صرقلا ككفت لامتكا دنع ،قئاقد ةدع دعب علاتبلااو لوح تامولعم رفوتت لا .رطشلا عنمي ،رطشلل طخ دوجو مدع ةلاح يف – غلم 25 نيجوملا .غضملا/قحسلا .غضملا/قحسلا لوح تامولعم رفوتت لا .رطشلا حومسم - غلم 200 ،غلم 100 ،غلم 50 نيجوملا ربكأ ةيئاود ةعرج أطخلاب تلوانت اذإ ةفرغل وأ بيبطلا ىلإ

ً

لااح هجوت ،ءاودلا نم أطخلاب لفط علب اذإ وأ ةطرفم ةيئاود ةعرج تلوانت اذإ .ءاودلا ةبلع كعم رضحأو ،ىفشتسملا يف ﺉراوطلا ضارعأ ريوطتل ربكأ لامتحلإ ضرعم نوكت نأ كنأش نم ،نيجوملا نم مزلالا نم رثكأ تلوانت اذإ هيدل روطتي دق نيجوملا نم مزلالا نم رثكأ لوانتي نم .ةتيمم نوكت نأ نكمي يتلا ةريطخ ةيبناج :ةيلاتلا ضارعلأا نم دحاو يأ

)نينيعلا ةأرأر( ةرطيسلا نع ةجراخ ،نينيعلل ةعيرس تاكرح

)حنر( نزاوتلا ىلع نارثؤي ناذللا ،قسانتلا مدعو لقاثت

)بلقلل يئابرهكلا طيطختلاب ةداع اهصيخشت متي يتلا( بلقلا مظنب تاريغت

تابس وأ )تاجلاتخإ( تابون ،يعولا نادقف نيجوملا نم ةدرفنم ةيئاود ةعرج لوانت تيسن اذإ لوانت .ةيسنملا ةيئاودلا ةعرجلا نع ضيوعتلل ةيفاضإ صارقأ لوانت زوجي لا ،ةلاحلا هذه لثم يف .يدايتعلإا تقولا يف ةمداقلا ةيئاودلا كتعرج نيجوملا نم ةيئاود تاعرج ةدع لوانت كنايسن لاح يف اذه لعفت نأ مهملا نم .ديدج نم ءاودلا لوانت ءدب ةيفيك نع هتراشتسإ لجأ نم كبيبط عجار .رملأا ةراشتسإ نودب نيجوملا لوانت نع فقوتلا زوجي لا .كلذب كبيبط كاصوأ اذإ ىلإ فقوتت لا .كلذب كبيبط كاصوأ املاط نيجوملا لوانتب مزلم تنأ عرصلل نيجوملا لوانتت تنك اذإ ،جيردتلاب ةيئاودلا ةعرجلا ضيفخت متي نأ مهملا نم ،نيجوملا لوانت نع فقوتلا لجأ نم دوعي دق عرصلا نإف ئجافم لكشب نيجوملا لوانت نع كفقوت لاح يف .نيعوبسأ ىلاوح ةرتفل .كيدل مقافتي وأ بطقلا يئانث بارطضلإل نيجوملا لوانتت تنك اذإ نأ لمتحملا ريغ نم هنأ ثيح ،نيجوملا لمعي نأ ىلإ تقولا ضعب رملأا بلطتي نأ زئاجلا نم كتعرج ضيفختب ةجاح لاف ،نيجوملا لوانت نع كفقوت لاح يف .لاحلا يف لضفأ لكشب رعشت لوانت نع فقوتلاب بغرت تنك اذإ كبيبط عم

لاوأ ثدحتلا كيلع لازي لا نكلو ،جيردتلاب ةيئاودلا .نيجوملا لك يف ةيئاودلا ةعرجلا نم دكأتلاو ءاودلا عباط صيخشت بجي !ةمتعلا ىف ةيودلأا لوانت زوجي لا لوح ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .كلذ رملأا مزل اذإ ةيبطلا تاراظنلا عـض .ءاود اهيف لوانتت ةرم .يلديصلا وأ بيبطلا رشتسا ،ءاودلا لامعتسإ

4

.

ةيبناجلا ضارعلأا شهدنت لا .نيلمعتسملا ضعب دنع ةيبناج

اضارعأ ببسي دق نيجوملا لامعتسإ نإ ،ءاود لكب امك .اهنم

ايأ يناعت لاأ زئاجلا نم .ةيبناجلا ضارعلأا ةمئاق نم ةيبط ةدعاسم يقلتل لاحلا يف هجوت :ةايحلا ىلع

ً

ارطخ لكشت دق يتلا لعفلا دودر دق يذلا يدلج لعف در وأ يسسحت لعف در ،نيجوملا نولوانتي نيذلا صاخشلأا نم ليلق ددع ىدل روطتي .اجلاعي مل اذإ ةروطخ رثكأ لكاشمل اروطتي نأ نكمي ناذللاو ،ةايحلا ىلع

ارطخ لكشي تناك اذإ ةصاخ ،نيجوملا ـب جلاعلا نم ىلولأا رهشلأا للاخ ضارعلأا هذه ثدحت نأ رثكأ حجرملا نم مت اذإ وأ مزلالا نم عرسأ ناك ةيئاودلا ةعرجلا عفر نأ وأ دحلا نع ةدئاز ةيئادتبلإا ةيئاودلا ةعرجلا ثيح ،لافطلأا ىدل

اعويش رثكأ نوكت ضارعلأا ضعب .تاورپلاڤ ىمسي رخآ ءاود عم نيجوملا لوانت .صاخ لكشب مهل نيظقي اونوكي نأ نيدلاولا ىلع بجوتي :لمشت هذه لعفلا دودر ضارعأ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה