לומיגן

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

02-07-2020

מרכיב פעיל:
BIMATOPROST
זמין מ:
ALLERGAN ISRAEL LTD
קוד ATC:
S01EE03
טופס פרצבטיות:
תמיסה לעין
הרכב:
BIMATOPROST 0.3 MG/ML
מסלול נתינה (של תרופות):
עיני
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ALLERGAN INC., USA
קבוצה תרפויטית:
BIMATOPROST
איזור תרפויטי:
BIMATOPROST
סממני תרפויטית:
Reduction of elevated intraocular pressure in chronic open angle glaucoma and ocular hypertension (as monotherapy or as adjunctive therapy to beta-blockers).
מספר אישור:
125 37 30463 00
תאריך אישור:
2012-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

02-07-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

11-04-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

11-04-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

ןגימול

הסימת

םייניעב לופיטל

:ליעפ רמוח טסורפוטמיב

ל"מ/ג"מ

0.03%

Bimatoprost 0.3 mg/ml

םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח

הפורת האר : םיפיעס

תת

בושח עדימ" ףיעס

םיביכרמהמ קלח לע

לש ןגימול

ו " ףיעס

"ףסונ עדימ"

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

.חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש

.ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת

יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .המוד םתלחמ

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

ןגימול

וא דיחי לופיטכ ,החותפ תיווז לש תינורכ המוקואלג םע םילפוטמב יניע ךות ץחל תתחפהל תדעוימ .אטב ימסוח םירמוח תוליכמה תופיט םע בולישב

תיטיופרת הצובק םיגולאנא :

נלגטסורפל ןיד

םידימאטסורפ םיארקנה

ןיעה ליכמ

ימימו לולצ לזונ רשא

.ןיעה םינפ תא ןיזמ

לז תועיבקב זקנתמ

שדח לזונו ןיעהמ הצוחה

רצוימ

תנמ לע

לזונה םא .ופילחהל וניא

לוכי הצוחה זקנתהל

תוריהמב תקפסמ ןיעה ךותב ץחלה ,

רבגתמ

הפורתה

לעופ

תאלעה תועצמאב

לזונה תומכ

ךכ .זקונמה

.ןיעה ךותב ץחלה תחפומ

םא הובגה ץחלה אל

הז ,תחפוי ל לוכי ליבוה

תארקנה הלחמל

וא המוק

ךתייארב עוגפל רבד לש ופוסבו

2

.

ינפל

ה

הפורתב שומיש

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

)יגרלא( שיגר התא טסורפוטמיבל

הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא הפורתה

ףיעס האר

מ"

"ףסונ עדי

תועבונה יאוול תועפות ללגב םייניע תופיטב שומישה תא קיספהל רבעב ךירצ תייה המ

.דירולכ םוינוקלאזנב רמשמ

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

ינפל תלחתה ןגימולב לופיטה

,

:םא אפורל רפס

המישנב תויעבמ לבוס ךנה

תוילכב וא דבכב תויעבמ לבוס ךנה

רבע נ ת רבעב טקרטק חותי

השבי ןיעמ לבוס ךנה

ימדקה קלחה( תינרקב תויעבמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

וק

)ןיעה לש ף

)" ןגימול לש םיביכרמהמ קלח יבגל בושח עדימ" האר( עגמ תושדע ביכרמ התא

ךומנ בל בצק וא ךומנ םד ץחלמ תלבס וא לבוס ךנה

תלבס

םוהיז

תקלד וא ילאריו

ןיע

גימול

לע לו

ו תוהכתהל םורגל תלידגל

ביבס רועה תוהכתהל םגו םיסירה

עפע

תיתשקה עבצ . לולע

וה םג

.םיעובק תויהל םילולע הלא םייוניש .ןמזה ךשמב תוהכתהל

ןכת

יונישה יהי

םא טלוב רתוי לפטמ ךנה

ןיעב

תחא

דבלב

םירגבתמו םידלי

קדבנ אל ןגימול

םידליב

םירגבתמו

ליגל תחתמ

כלו

ניא

דעוימ

שומישל

וז היסולכואב

בוגת

ו

:תויתפורת ןיב ת

וא חקול התא םא םא אל תחקל רח

ו

,הנ

לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ

הקנהו ןוירה

וא ןוירהב תא םא ,הקינימ

,ןוירה תננכתמ וא ןוירהב תאש תויהל לוכיש תבשוח עייתה

ע י ה ם

וא ךלש אפור םע הפורת תליטנ ינפל חקורה

יהשלכ

ןגימול יושע

םא בלחל רודחל

ןכל

ןי

ינה

.ןגימולב לופיטה ךלהמב ק

תונוכמב שומישו הגיהנ

.ןגימולב שומישה רחאל דימ רצק ןמזל תשטשוטמ תויהל הלולע ךתייאר וא גהנת לא תונכוסמ תונוכמ ליעפת

שומישה ןמזב

ןגימולב ע לכ

ר ד יא .הרורב תויהל הרזח אל ךתי

ןגימול לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

הליכמ הפורתה

0.15

ג"מ לכב דירולכ םוינוקלאזנב

מת לש ל"מ

ווש םהש הס

ל ךרע

0.05

.ל"מ

תושדע ביכרמ ךנה רשאכ תופיטב שמתשת לא

.עגמ ימולב רמשמה רמוחה

דירולכ םוינוקלאזנב יורקה

יושע ב גפסהל ה תושדע עגמ

לולע .ןעבצ תא תונשל פל עגמה תושדע תא ריסהל ךילע ןיתמהלו ,הפורתב שומישה ינ

רחאל תוקד

ופיטב שומישה ה תא ריזחמ התאש ינפל ת תושדע

יעל םיינ

דירולכ םוינוקלאזנב לוכי

םורגל םג ןיעב יורגל

םא דחוימב ךל שי השבי ןיע ארקנה יאופר בצמ הבכשה( תינרקב תוערפה וא

תמדקב הפוקשה םא .)ןיעה

תא

הווח

הגירח השוחת

אכ וא ץוצקע

יעב

הפורתב שומישה ירחא תה ,

עי ע ץ לש אפורה ם

3

.

שמתשת דציכ

תב פור

שמתשהל שי ל םאתהב דימת הפורתב תוארוה

.אפור חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

עגונב הפורתב לופיטה ןפואו ןונימל

ןונימה

ןפואו

דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה

שי .ןיעל קר ןגימולב שמתשהל הנמה לבוקמה

כ ךרדב לל

תחא הפיט ןגימול לש

ברעב פ , םע

לכב ם לופיטל הקוקזה ןיע

,םייניעל תפסונ הפורת םע ןגימולב שמתשמ התא םא

תוחפל ןתמה

ןגימולב שומישה ןיב תוקד שומישה ןיבל

הפורת

רחא ל ת

.םייניע

תחא םעפמ רתוי שמתשהל ןיא םויב

תתחפומ תויהל הלולע לופיטה תוליעיש ןוויכמ

ובעל ןיא הנמה לע ר

.תצלמומה

תוארוה

יש ומ

ש

:

ת לא

םא קובקבב שמ

רג הנגהה

לעש ראווצ קובקבה רובש םרט

שומישה

.וב

.ךידי תא ץחר .

.הרקתה לע לכתסהו רוחאל שארה תא הטה

נידעב . ךושמ תו

דע ןותחתה ףעפעה תא הטמ יפלכ

.ןטק "סיכ" ןיעמ תריציל

קובקבה תא ךופה .

הטמ יפלכ

טוחסו

ותוא חא הפיט ףטפטל תנמ לע ל ת לכ .לופיטל הקוקזה ןיע

תא םוצעו ןותחתה ףעפעה תא ררחש .

ל ןיע

תוינש

ינש הסנ ,ןיעה תא האיטחה הפיט םא .יחלה דרומב םיגלוזה םיפדוע בגנ

פ עונמלו םוהיז תצפהמ ענמיהל ידכב ל קובקבה הצקל תתל ןיא ,ןיעב העיג .רחא והשמב וא ןיעב תעג

שי גסלו הסכמה תא ריזחהל רו תא קבה .שומישה ירחא דיימ קוב

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

ב תשמתשה םא רתוי המ ןגימול שרדנ

ךל םרגייש ריבס אל

יניצר קזנ

והשלכ

ה תא ףלזה הנמ

בה ןמזב הא ייתה ,גאדומ ךנה םא .ליגרה

.חקורה וא אפורה םע ץע

לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא תיב

וח .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םיל

הפורתה תא לוטיל תחכש םא

תחכש םא ב שמתשהל רוזח זאו ,תרכזנשכ דימ תחא הפיט םיש ,ןגימול הליגרה לופיטה תרגשל ןיא . שמתשהל

ידכ הלופכ הנמ לע תוצפל הנמ

.החכשנ

יטב דימתהל שי

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופ

הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

ל שי

ןגימולב שמת

םוי לכ תנמ לע

לעפ

יוארכ ךותב ץחלה ,ןגימולב שומישה תא קיספת םא . ךלש ןיעה

תקספה ינפל אפורה םע ץעייתה ןכל ,תולעל לולע

לופיט

הז

םג תואירב בצמב רופיש לח םא ב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ך

.אפורה םע תוצעייתה אלל הפורת

קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא מהו תיוותה הנ םעפ לכב

ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש .םהל קוקז

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות

ישה ,הפורת לכב ומכ תל םורגל לולע ןגימולב שומ א .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפו תמישר ארקמל להבית ל לה תועפות .יאוו

.ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכת

יאוול תועפות תוחיכש

דואמ

(very common)

מ רתויב תועיפומש תועפות דחא שמתשמ

הרשעמ

יעה לע העפשה

תוכראתה םיסירה

דע(

)םישנאהמ

הלק תוימומדא

דע(

)םישנאהמ

דוריג ע(

)םישנאהמ

יאוול תועפות תוחיכש

(common)

עיפומש תועפות ב תו

ךותמ םישמתשמ

יעה לע העפשה

הבוגת ב תיגרלא ןיע

תופייע

םייניעה לש

רואל תושיגר

תוהכתה עבצ ביבס רועה

ןיע

םיסירה תוהכתה

באכ

ןיעב רז ףוג תשוחת

תוקיבד םייניע

עבצ תוהכתה

תיתשק

ב ישוק

הדח הייאר

יוריג

הבירצ

םייפעפע

םידרגמו םימודא ,םיקלדומ

עמד

שבוי

יארב הרמחה

הייאר שוטשט

תוחיפנ

הבכש הפוקשה

תא הסכמה לש חטשה ינפ

ןיעה

םיקדס חטשה ינפב םינטק

וא םע ,ןיעה לש אלל

תקלד

ףוגה לע העפשה

אכ שאר יב

םד תוקידב תואצותב היילע

דוקפת

דבכה

לע םדה ץחלב היי

ןניאש יאוול תועפות

תוחיכש

(uncommon)

ומש תועפות ב תועיפ

ךותמ םישמתשמ

1000

יעה לע העפשה

תירלוקמ תקצב סיצ

תידיאו תיתשרב תוחיפנ(

ןיע ארב הרמחהל הליבומה

)הי

ןיעב תקלד

מד

יתשר

ןיעה ת

םייפעפע

םיחופנ

יוו

ףעפעב ת

וכתה תמ ,ףעפעה תוצו ינפמ קחר

ןיעה לש חטשה

על ביבסמ רועב םדוא

ןי

ףוגה לע העפשה

הליחב

וחרחס תר

השלוח

רעיש תחימצ

ןיעל ביבסמ

העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות

)העבקנ םרט ןתוחיכשש תועפות(

יעה לע העפשה

םייניע

תועוקש תוארנ

יא

ןיעב תוחונ

העפשה

ףוגה לע

סא

המ

לש הרמחה סא

המ

רמחה

מב ואיר תלח נורכ תיתמיסח תואיר תלחמ תארקנה ת ( תי

COPD

רצוק

המישנ

םינימסת תוימומדא ,תוחיפנ( תיגרלא הבוגת לש

)תירוע החירפו םייניע

יוניש

רועה עבצ

ביבס

)ןיע

םיטפסופ תוליכמה םייניע תופיטב וחוודש תורחא יאוול תועפות

ירקמב םילוח רפסמ ,דאמ םירידנ ם

ב רומח קזנ םע מדקה קלח כ וחתיפ ,)תינרק( ןיעה לש ףוקשה י

םימת האצותכ תינרקה לע םירוכע

.לופיטה ןמזב ןדיס תורבטצהמ

םא העיפוה יאוול תעפות וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,

אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ הניוצ

אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב

חוויד יאוול תועפות

ת לע חוודל ןתי

ול תועפו הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאו

ה לע ול תועפות לע חוויד" רושיק

"יתפורת לופיט בקע יאו תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

www.health.gov.il

ת לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

יאוול תועפו

סינכ י"ע וא

רושיקל ה

alth.gov.il

https://sideeffects.he

5

.

הפורתה תא ןסחאל ךיא

ת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפור

םתייאר חווטו

םידלי לש ונית וא/ו

י לעו תוק רגת לא .הלערה ענמת ךכ יד ה אלל האקהל םו ופמ הארו אפורהמ תשר

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

.קובקבה יבג לע עיפומה

ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת

.שדוח

הרוטרפמטב ןסחא

לש

דע

ךילע ךילשהל

רחואי אל קובקבה תא

וי הנושארה החיתפה רחאל ם

וראשנ םא ם וב המכ ופיט

הז .םימוהיז תעינמב עייסי

קירה םוקמב הנושארל קובקבה תא תחתפ וב ךיראתה תא םושר ,רוכזל ךל עייסל ידכ

.ןוטרקה לע

6

.

ףסונ עדימ

םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Sodium chloride, sodium phosphate dibasic heptahydrate, citric acid monohydrate,

benzalkonium chloride (preservative), hydrochloric acid or sodium hydroxide (to adjust pH),

purified water

ה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ הזירא

ןגימול סימת

םייניע הניה הלולצו עבצ תרסח

הזירא ע קיטסלפ קובקב הליכמ

הסכמ

תמ .גרב

קובקב אלמ וניה רעב

ליכמו ויצחב

ילילימ םירט

.הסימת לש

לש שומישל הקיפסמ תומכה

.תועובש

םש םושירה לעב

ותבותכו

:

מ"עב לארשי ןגרלא םחש בוחר ,

.ד.ת ,

6869

חתפ

.הווקת

ה םש ןרצי

ותבותכו

:

ןגרלא .קניא

ביירד טנופוד

2525

,ןיווריא ,

,הינרופילק ב"הרא

יר רפסמ םוש

תופורתה סקנפב הפורתה

דרשמב יתכלממה

תואירבה

:

30463

ענ ןולעה

יאמב ך

2020

ונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב ח דעוימ

.םינימה ינש ינבל

Lumigan IL PIL May 20 -Notification

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה