כלורפניקול משחת עור

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

08-08-2016

מרכיב פעיל:
CHLORAMPHENICOL
זמין מ:
REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY
קוד ATC:
D06AX02
טופס פרצבטיות:
משחה
הרכב:
CHLORAMPHENICOL 3 %
מסלול נתינה (של תרופות):
חיצוני
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
REKAH PHARMACEUTICAL PROD.LTD
קבוצה תרפויטית:
CHLORAMPHENICOL
איזור תרפויטי:
CHLORAMPHENICOL
סממני תרפויטית:
For treating superficial skin infections caused by microorganisms sensitive to chloramphenicol.
מספר אישור:
140 25 30148 00
תאריך אישור:
2014-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

08-08-2016

5CH1040A 02/15

:ט"קמ

140/230

:לדוג ةلدايصلا ةمظنا بجومب كلهتسملل ةيبط ةرشن 1986 )تارضحتسم( .طقف بيبط ةفصوب ءاودلا اذه ق

ّ

وس

ُ

ي

دلجلل مهرم لوكينفرولك Chloramphenicol 3% :بيكرتلا ٦ ةرقف رظنا رضحتسملا يف ةلاعف ريغلا داوملا ةمئاقل ."ةيفاضا تامولعم" - .ءاودلا لامعتسا لبق اهتياهن ىتح ناعماب ةرشنلا أرقا كيدل تناك اذا ،ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ةرشنلا يوحت .يلديصلا ىلا وا بيبطلا ىلا هجوتف ،تاراسفتسا دقف .نيرخلآل هطعت لا .كضرم جلاعل ءاودلا اذه فص

.هباشتم يبطلا مكعضو هنا تننظ ول ىتح مهرضت ؟ءاودلا اذه اذامل .1 ةيحطسلا دلجلا تاثولت ةجلاعمل صصخم ءاودلا اذه .لوكينفمارولكل ةساسح ةيوضع تايرهجم اهببست يتلا .يعضوم لامعتسلا يريتكب داضم :ةيجلاعلا ةعومجملا :ءاودلا لامعتسا لبق .2 :اذا ءاودلا لامعتسا عنم

ُ

ي

ةيودلا وا ءاودلا تابكرم دحلا ةيساسح كيدل تناك اذإ .لوكينفمارولكلا ىلع يوتحت

لكاشم نم ةلئاعلا دارفا دحا ينعي وا يناعت تنك اذا ايمينا كلذ يف امب ماظعلا عاخن ضرم وا مدلا زاهج يف ضارعا .)ءارمحلا مدلا تايرك ددع يف صقن( "مدلا رقف" .تاثولتلا عافترا وا يداع ريغ بوحش ،بعت :ةنكمم :رضحتسملا لامعتساب قلعتت ةصاخ تاريذحت

ببسي دق يذلا لوكينفمارولكلا ىلع رضحتسملا يوتحي بجي اذل ،دملاا ليوطلا لامعتسلاا دنع مدلا ةينب يف تارييغت .رضحتسملل رمتسملا لامعتسلاا نع عانتملاا ةرتفل وا ةبراقتم تارتف يف ءاودلا اذه لامعتسا كل زوجي لا .بيبطلا ةراشتسا نودب ةليوط لبق ءاودل وا ماعطل كيدل ةيساسح يا نع بيبطلا غلابا بجي .ءاودلل كلامعتسا عدت لا ،نينيعلا ىلع لامعتسلال صصخم ريغ ءاودلا اذه لسغلا بجي نينيعلا ةباصا ةلاح يف .اهسمي رضحتسملا .ءاملاب ا

روف ةعجارم لبق ءاودلا اذه لامعتسا كل زوجي لا : اًمدقم بيبطلا

.ةعضرم وا اًلماح تنك اذا

يف للخ نم يضاملا يف تيناع اذا وا يناعت تنك اذا .ماظعلا عاخن ةفيظو نلآا جلاعلا تيهنأ اذإ وأ اًيفاضإ

ً

ءاود ىطاعتت تنك اذا تلامكمو بيبط ةفصو نودب ةيودا كلذ يف امب رخآ ءاودب بجي ةصاخ .يلديصلا وا بيبطلا ملاعا بجيف ،ءاذغلا :ىطاعتت تنك اذا يلديصلا وا بيبطلا ملاعا

دق يتلا ةيودلأا( مظعلا عاخن ةفيظو عمقت يتلا ةيودلأا وأ ءاضيبلاو ،ءارمحلا مدلا تايرك يف اضافخنا ببست .)حئافصلا يف

.)تاسكيرتوثيم لثم( يئايميكلا جلاعلا

.نيربوثيوزلآا لثم ةعانملا تبكل ريقاقع :ةعاضرلاو لمحلا

مدع ببسب كلذو ،لمحلا ةرتف يف ءاودلا لامعتسا عنم

.هلامعتساب كل بيبطلا ةيصوت ةلاح يف لاا ،هتاريثأت ةفرعم ةيصوت ةلاح يف لاا ةعاضرلا ةرتف يف ءاودلا يمدختست لا .هلامعتساب كل بيبطلا ةراشتسا بجيف ةعضرم وأ ،لمحلل نيططخت ،لاماح تنك اذإ .ءاودلا اذه مادختسا لبق بيبطلا ؟ءاودلا لمعتست فيك .3 .بيبطلا تاميلعت بسح لامعتسلاا ىلع ا

مئاد صرحلا بجي

دكأتم نكت مل اذا يلديصلا وا بيبطلا ةراشتسا كيلع بجي .طقف بيبطلا ةطساوب جلاعلا ةقيرطو ةعرجلا ددحت :يه ةداع ةلوبقملا ةعرجلا ٤-٣ ةباصملا ةقطنملا ىلع مهرملا نم ةليلق ةيمك نهدا .مويلا يف تارم .اهب ىصوملا ريداقملا زواجتت لا كتلاح ىلع نسحت أرطي مل اذا ةيناث بيبطلا ةعجارم بجي .مايا ةدع للاخ ةيحصلا .طقف يجراخلا لامعتسلال صصخم ءاودلا اذه !علبلل سيل أطخلاب دلو علتبا اذا وا ةدئاز ةعرج أطخلاب تلوانت اذا ىفشتسملا يف ئراوطلل وا بيبطلل ا

روف هجوت ،ءاودلا نم .كعم ءاودلا ةوبع رضحاو )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986-ו"משתה דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה לוקינפרולכ רוע תחשמ :בכרה

Chloramphenicol 3%

3% לוקינפמארולכ האר רישכתב םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל "ףסונ עדימ" - 6 ףיעס שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .המוד יאופרה ?הפורתה תדעוימ המל .1 רוע ימוהיזב לופיטל תדעוימ וז הפורת םימזינגרואורקימ י"ע םימרגנה םייחטש .לוקינפמארולכל םישיגרה .ימוקמ שומישל ילאירטקביטנא :תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל .2 :וז הפורתב שמתשהל ןיא

וא הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר ךל העודי םא .לוקינפמארולכ תוליכמה תורחא תופורתל

לבוס החפשמה ינבמ דחא וא לבוס ךניה םא ללוכ םצע חמ תלחמ וא םדה תכרעמב תויעבמ םינמיס .)םימודא םד יאת רפסמב הדירי( הימנא היילע וא ןפוד תואצוי תורובח ,תופייע :םיירשפא .םימוהיזב :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא םייונישל םורגל לולעה לוקינפמארולכ ליכמ רישכתה ענמיהל שי ךכיפל ,ךשוממ שומישב םדה תנומתב .רישכתב ךשוממ שומישמ הפוקת וא תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא .אפורב ץעוויהל ילב תכשוממ ,איהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה םא .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ-לע עידוהל ךילע תתל ןיא ,םייניעב שומישל דעוימ וניא רישכתה םע עגמ לש הרקמב .ןמע עגמב אובל רישכתל .םימ םע דימ ףוטשל שי םייניעה םע ץעייתהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :לופיטה תליחת ינפל אפור

.הקינמ וא ןוירהב ךניה םא

דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךניה םא .םצעה חמ תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי

םצעה חמ לש ודוקפת תא תואכדמה תופורת םדה תוירודכב הדיריל םורגל תולולעה תופורת( )תויסטב וא תונבלה ,תומודאה

)טאסקרטותמ ןוגכ( היפרתומיכ

.ןירפויתזא :ןוגכ ,ןוסיחה תכרעמ יוכידל תופורת :הקנהו ןוירה םיטקפאהו תויה ,ןוירהב הפורתב שמתשהל ןיא לע ךל הרוי אפורה םא אלא ,םיעודי םניא הלש .שומישה הרוי אפורה םא אלא הקנהב הפורתב שמתשהל ןיא .שומישה לע ךל שי הקינמ וא ,תורהל תנווכתמ ,ןוירהב ךנה םא .תופורתב שומישה ינפל אפורב ץעוויהל ?הפורתב שמתשת דציכ .3 קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה עוגנה רוזאה לע החשמה לש הנטק תומכ חרמ .םויב םימעפ 4-3 .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא תונפל שי םימי רפסמ ךות ךבצמב רופיש לח אל םא .תינש אפורל .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת !עולבל אל עלב תועטב םא וא רתי תנמ תועטב תלטנ םא לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב ןיא ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל .אפורב ץעוויהו .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךניהש םעפ .םהל קוקז ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה :יאוול תועפות .4 תחשמ לוקינפמארולכב שומישה ,הפורת לכב ומכ .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע רוע אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות וא אפורל תונפלו הפורתה תא לוטיל קיספהל שי יאוולה תועפות לש הרקמב ידיימ ןפואב חקורל :תואבה

תוחיפנ ,םוח ,המישנ רצוק :ללוכ תויגרלא תובוגת החירפ וא דוריג ,ןושלה וא םייתפשה ,םינפה לש הוולמ תויהל הלוכי החירפה( רועב תוחיפנ םע לש הארמב וא ,רועה עבצב יוניש םע תוחיפנב ןורג באכ וא הפב םיעצפ )תונטק תויחופלש ,םיידיב תוחיפנ .המישנ וא העילב יישקל םימרוגה !דימ ךלש אפורל הנפ :םיילוסרקב וא םיילגרב

,ןורג באכ ,םוחב תאטבתמה םדה תריפסב הדירי רתי תושיגר לש הבוגת וא השלוח ,םומיד ,תופייע ,דוריג ,החירפ ,יוריג ,תוימומדאב תאטבתמה ינפל םימייק ויה אלש( םיימוקמ תקלד וא תוחיפנ יפטש - הלק הלבח וא םומיד ,)רישכתב שומישה .אפורל הנפו לופיטה תא קספה )רידנ( םד

.םוהיז לע רבגתהל תלוכי רסוח

לולע לוקינפמרולכב שומישה ,םירידנ םירקמב תופייע ויהי םינמיס( םדה יאתב םייונישל םורגל )םד יפטש לש תולקב העפוהל הייטנ וא השק

םות רחאל הנושארל תועיפומה יאוול תועפות .דיימ אפורל תונפל שי -ןורג באכ ,םוח :לופיטה ךניה םא וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס .דימ אפורה םע ץעייתהל ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו !אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

exp.

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ךיראת .תרפופשהו הזיראה יבג לע עיפומה )

date

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

-ל תחתמ הרוטרפמטב ,שבי םוקמב רומש דע קר שמתשהל ןתינ ,הנושאר החיתפ רחאל ךיראת בותכל שי .ופקות גפ אלש דבלבו םוי 28 .הזיראה לע החיתפ תופורת ,םיצלמומה הנסחאה / הזיראה יאנת יפל םג בל םישל אנ .דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ ,קפס לש הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל ןיא .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע .הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Anhydrous Lanolin, Yellow Soft Paraffin

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .םרג 10 לש תורפופשב הזורא הבוהצ החשמ :ותבותכו ןרציה םש ,םושירה לעב מ"עב תופורת תיישעת חקר לארשי ,ןולוח ,30 הכאלמה 'חר תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע 02/2015 :ךיראתב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 140 25 30148 00 :.תואירבה דרשמב ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה