יוטירוקס 50 מקג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

24-07-2018

מרכיב פעיל:
LEVOTHYROXINE AS SODIUM
זמין מ:
MERCK SERONO LTD
קוד ATC:
H03AA01
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
LEVOTHYROXINE AS SODIUM 50 MCG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
MERCK KGAA, GERMANY
קבוצה תרפויטית:
LEVOTHYROXINE SODIUM
איזור תרפויטי:
LEVOTHYROXINE SODIUM
סממני תרפויטית:
Euthyrox 25 - 200 microgram :- Treatment of benign euthyroid goitre.- Prophylaxis of relapse after surgery for euthyroid goitre, depending on the post - operative hormone status.- Substitution therapy in hypothyroidism.- Suppression therapy in thyroid cancer.Euthyrox 25 - 100 microgram :- Concomitant supplementation during anti-thyroid drug treatment of hyperthyroidism.Euthyrox 100/150/200 microgram :- Diagnostic use for thyroid suppression testing.
מספר אישור:
147 50 33604 00
תאריך אישור:
2017-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

23-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

24-07-2018

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

24-07-2018

עלון מידע עלון מידע - ערבית

23-11-2020

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

הפורתה קוושמ

דבלב אפור םשרמ יפ לע

ס

ְ

קוֹריטוּי

50

ג"קמ

ס

ְ

קוֹריטוּי

100

ג"קמ

תוילבט

רמוחה

:ליעפה ןיסקוריתובל ) םוידוס

Levothyroxine sodium

וא

.ג"קמ

םיליעפ יתלב םירמוח

ףיעס האר

ב ארק ופוס דע ןולעה תא ןויע ב שמתשת םרטב הפורת

הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

תופסונ תולאש ךל שי םא

הנ

חקורה לא וא אפורה לא .בוש וב ןייעל ךרטצתש ןכתיי ,די גשיהב ןולעה תא רומש .

הפורת לופיטל המשרנ וז ךתלחמב ריבעת לא .

םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא

וליפא

יכ ךל הארנ .המוד יאופרה םבצמ

1

.

הפורתה תדעוימ המל

?

לע רצוימה יעבטה ןומרוהל יטתניס ףילחת וניה ,סקוריטויב ליעפה ביכרה ,ןיסקוריתובל

(דיאוריתה תטולב) סירתה תטולב ידי תוליעפ לעב אוה ןיסקוריתובל .סירתה תטולב לש דוקפת רסוחב וא סירתה תטולב לש תולחמב לופיטל שמשמו ןומרוהל ההז לע רצוימה יעבטה

.סירתה תטולב ידי

סקוריטוי םינוש םינונימב :םיאבה םיבצמב לופיטל שמשמ

הלדגה תקפז) סירתה תטולב לש הריפש

הריפש

סירתה תטולב לש הלדגה ללגב ראווצב תוחיפנ םע םילפוטמ לצא ( סירתה תטולב לש הניקת תוליעפ

חותינ רחאל תקפז לש תרזוח העפוה תעינמ

ל ףילחת ןיסקורית קיפסמ תרציימ הניא ךלש סירתה תטולב םא סירתה תטולב תרציימש יעבטה ןומרוה

סירתה תטולב לש ןטרסמ םילבוסה םילפוטמ לצא לודיג לש שדחמ החימצה יוכיד

תוליעפ רשאכ ,סירתה תטולב תרציימש ןומרוהה לש תומרה ןוזיאל

תובכעמה תופורתב תלפוטמ סירתה תטולב לש רתי תא

סירתה תטולב לש תוליעפה

לש ןונימב

שמשמ סקוריטוי ,הלעמו ג"קמ .סירתה תטולב תוליעפ תוניקת תקידבל

ףיעסב םיטרופמ םינונימה

:תיטיופרת הצובק

(דיאורית) סירתה תטולב ןומרוה

2

.

שומישה ינפל הפורתב

םיליכמה םירישכתב לופיטה תויכשמה חיטבהל ידכ םוידוס

ןיסקוריתובל

רישכתב ןיסקוריטובל םוידוס ליכמה םיוסמ רישכת תפלחה יאופר ץועייב קר עצובת ,רחא .לפוטמה לש דומצ בקעמו ישיא

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

תליחת םרט

םא אפורל רפס ,סקוריטויב לופיטה

ךניה

:תואבה בלה תולחממ תחאמ לבוס

לכה םדה ילכב םדה תמירזב הערפה (סירוטקפ הניגנא ,הזח תקועת) םיילי

בל תקיפס יא

רידס אל וא ריהמ קפוד

הובג םד ץחל

שמתשהל ןיא םא הפורתב

:

ךנ שיגר

יגרלא ל ( רמוח

וא ליעפה הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל

ףיעס האר)

מ לבוס ךנ תוליעפ וא חומה תרתוי תטולב וא הילכה תרתוי תטולב לש לפוטמ וניאש יוקל דוקפת

הניאש רתי זידיאוריתרפיה) סירתה תטולב לש תלפוטמ

מ לבוס ךנ (בלה לש תקלד וא בלה רירש םטוא) השק בל תלחמ

סקוריטוי לש בלושמ לופיטל הקוקז ךניה סירתה תטולב לש תוליעפה תא תובכעמה תופורת םע דחי ךניהש ןמזב , ןוירהב (ךשמהב "הקנהו ןויריה" ףיעסב ינייע)

(סיזורלקסוירטרא ,םיקרוע תשרט) םיקרועה תונפד לע ינמוש דבור

תחת תויהל שי הלא םיבצמב הטילש

יאופר

ינפל

לש תוליעפה יוכיד תקידב םיעצבמש ינפל וא סקוריטוי לוטיל ליחתמ התאש סירתה תטולב

םיבייח

קודבל

םא .סקוריטויב לופיטה ךלהמב ךלש סירתה תטולב תרציימש ןומרוהה תומר תא תובורק םיתיעל לבוס התא םא וא ,ךלצא םימייק הלאה םיבצמה םא חוטב ךניא

לופיט לבקמ ךניא ןיידע לבא הלאה תולחמה ןיבמ יהשלכ הלחמ .ךלש אפורה םע רשק רוצ ,ןהב

וס התא םא ןחבי ךלש אפורה אלו רבגומ רוציי םע סירתה תטולב וא חומה תרתוי תטולב ,הילכה תרתוי תטולב לש יוקל דוקפתמ לב ,(סירתה תטולב לש הימונוטוא) סירתה תטולב ינומרוה לש רקובמ ןוויכמ

הלא םיבצמ

םישרוד

תיאופר הטילש התאש ינפל וא סקוריטוי לוטיל ליחתמ עוציב םרט

תטולב לש תוליעפה יוכיד תקידב

.סירתה

:םא אפורל רפס

טסופ) הירחא וא (הזואפונמ) תסווה תקספה תפוקתב תא

(הזואפונמ

היהיש ןכתיי ,סיזורופואטסואב תוקלל הנכסה ללגב .סירתה תטולב לש תוליעפה תא רידס ןפואב קודבל ךרוצ

הלוכי ןהמ תחא לכ לש העפשהה .תרחא הפורתב ךלש תיחכונה ןיסקוריתובלה תפורת תא תפלחה

וזמ הנוש תצק תויהל .ןונימה תא שדחמ םיאתהל ךרוצ היהיש םג ןכתיי .רתוי תובורק םיתיעל קדביתש ךרוצ היהיש ןכתייו ,תרחאה לש

תליטנ יוניש וא תקספה ,תלחתה םרט טאטסילרוא

Orlistat

ה הפורת , שמשמ

רתי תנמשהב לופיטל ךרוצ היהיש ןכתיי ( םג ןכתיי .רתוי תובורק םיתיעל קדביתש .ןונימה תא שדחמ םיאתהל ךרוצ היהיש

םינמיס הווח התא םא תוערפה לש יטוכיספ תו

ךרוצ היהיש םג ןכתיי .רתוי תובורק םיתיעל קדביתש ךרוצ היהיש ןכתיי .ןונימה תא שדחמ םיאתהל

וא ,חקול התא םא םא תחקל הנורחאל

,

תורחא תופורת

פורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ .חקורל וא א

:חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

:(םדב רכוסה תמר תא תודירומה תופורת) תרכוס דגנ תופורת

לולע סקוריטוי תיחפהל

הפורתה לש העפשהה תא תדגונ

לש תופסונ תוקידבל קקדזתש ןכתיי ןכל ,לטונ התאש תרכוס וריטויב לופיטה תליחתב דחוימב ,םדב רכוסה תומר ןונימה תא םיאתהל ךרוצ היהיש ןכתיי ,סקוריטויב לופיטה ךלהמב .סק .לטונ התאש תרכוסה תדגונ הפורתה לש

לש תורזגנ ןיר

מוּק ןידמוק ;ןוגכ תופורת)

:(םד תשירק עונמל תושמשמה

לולע סקוריטוי הל ריבג

םישישק לצא דחוימב ,םומידל הנכסה תא ריבגהל לולע הז .הלא תופורת לש העפשהה תא ןכל . ךלהמב .וכלהמבו סקוריטויב לופיטה תליחתב ךלש םדה תשירק לש םיכרעה לש תורידס תוקידב הנשרדיתש ןכתיי לש ןונימה תא םיאתהל ךרוצ היהיש ןכתיי ,סקוריטויב לופיטה הפורתה

תחפשממ .לטונ התאש ןירמוקה

דפקה

ל דמציהל יחוורמ ב םיצלמומ הליטנ ינמז הדימ

תופורתה תא לטונ ךניהו

:תואבה

ןימריטסלוכ ומכ) לורטסלוכ לש תוהובג תומר תדרוהלו הרמ תוצמוח תרישקל תושמשמה תופורת

cholestyramine

לופיטסלוכ וא

cholestipol

תועש שמח דע עברא סקוריטוי לטונ התאש אד ינפל

,הלאה תופורתה תליטנ ש ןוויכ ןה סקוריטוי לש הגיפסה תא םוסחל תולולע המ .יעמ

תלקהל תושמשמש תופורת) הצמוח ירתו לוכיע תויעב ) טאפלרכוס ,(

Sucralfate

וא הביקב םיביכב לופיטל ,

םייעמב

,לזרב תוליכמה תופורת ,םוינימולא תוליכמה תורחא תופורת

תוליכמה תופורת :ןדיס

תוחפל סקוריטוי לטונ התאש אדו םייתעש ינפל

,הלא תופורת תליטנ ש ןוויכ ולולע ןה תרחא

תיחפהל

סקוריטוי לש העפשהה תא

ךלש אפורל חווד

חקורל וא לטונ התא םא , לוטיל יושע וא הנורחאל תלטנ ,

טמ תומושרה תופורתה ןמ תחא ש ןוויכ ,ה

תולולע תיחפהל

:סקוריטוי לש העפשהה תא

) ליצארואויתליפורפ

Propylthiouracil

תוליעפב לופיטל הפורת ,

(סירתה תטולב לש רתי

קולג ) םידיאוקיטרוקו

Glucocorticoids

תופורת תוידיאורטס היגרלא דגנ

(תקלד דגנו

(בל תולחמב לופיטל םג תושמשמש םדה ץחל תדרוהל תופורת) אטב ימסוח

) ןילארטרס

Sertraline

(ןואכידב לופיטל הפורת ,

) לינאוגורפ וא ןיווקורולכ

Chloroquine

וא

Proguanil

טל וא הירלמ תעינמל הפורת , (הב לופי

ןיפזאמאבראק וא (הניש תולולג וא העגרה תופורת) םיטרוטיברב ומכ דבכב םימיוסמ םימיזנא תוליעפמה תופורת

Carbamazepine

תשמשמש ,היספליפאב לופיטל הפורת ,

באכ לש םינוש םיגוס תוסיוול םג ןוזיאלו בצמב תוערפה חורה

ילנומרוה לופיטל תושמשמש ןגורטסא תוליכמה תופורת העינמ יעצמאכ וא הירחא וא הזואפונמה תפוקתב יפולח

ןוירהל

) רמלבס

Sevelamer

(ינורכ יתיילכ לשכמ םילבוסה םילוחב לופיטל תשמשמש טפסופ תרשוק הפורת ,

לד דגנו ןטרס דגנ תופורת) זאניק ןיזוריט יבכעמ (תק

) טאטסילרוא

Orlistat

(רתי תנמשהב לופיטל תשמשמה הפורת ,

ךלש אפורל חווד

חקורל וא לטונ התא םא , לוטיל יושע וא הנורחאל תלטנ ,

טמ תומושרה תופורתה ןמ תחא ןהש ןוויכ ,ה

תולולע ריבגהל

:סקוריטוי לש העפשהה תא

(םוח תדרוהל וא באכ תלקהל תושמשמה תופורת) םיטאליצילס

) לורמוכיד

Dicumarol

(םד תשירק תדגונ הפורת ,

) דימסורופ

Furosemide

ג ןונימב ( לש הוב

(תנתשמ הפורת) רתוי וא ג"מ

) טארביפולכ

Clofibrate

(םדב םינמושה תומר תדרוהל הפורת ,

ךלש אפורל חווד

חקורל וא לטונ התא םא , לוטיל יושע וא הנורחאל תלטנ ,

טמ תומושרה תופורתה ןמ תחא ןהש ןוויכ ,ה

תולולע עיפשהל

לע פה תוליע לש :סקוריטוי

אנידניא ,ריוואנוטיר ) ריוואניפול ,ריוו

Ritonavir, Indinavir, Lopinavir

לופיטל תופורת ,זאטורפ יבכעמ ,

) ןיאוטינפ

Phenytoin

(היספליפאב לופיטל הפורת ,

ןכתיי .ךלש סירתה תטולב ןומרוה לש םיכרעה לש תורידס תוקידבל קקדזתש ןכת תא םיאתהל ךרוצ היהיש .סקוריטוי לש ןונימה

אפורל חווד ךלש

לטונ התא םא

) ןוראדוימא

Amiodarone

הפורת ,

ב לופיטל תשמשמ בלה בצקב תוערפה

ש ןוויכ פורתה

.ךלש סירתה תטולב לש תוליעפה לעו דוקפתה לע עיפשהל הלולע תאזה

נ התאש ךלש אפורל חווד ,דוי םיליכמה דוגינ ירמוח םע תורחא ןוחבא תוקידב וא ןגטנר םוליצ רובעל ךירצ התא םא .סקוריטוי לטו ןכתיי .ךלש סירתה תטולב לש דוקפתה לע עיפשהל הלולעש הקירז לבקל שרדיתש

שמתשהל ןיא

םא ,ךלקשמב הדיריל םורגת אל סירתה תטולב לש םינומרוה תליטנ .לקשמב הדרוהל סירתה תטולב ינומרוה חווטב איה ךלש סירתה תטולב ןומרוה לש המרה

ןיקתה וא תורומח יאוול תועפות .

לידגת םא עיפוהל תולולע םייח תונכסמ וליפא .ךלש אפורה םע ץעייתהל ילב ןונימה תא

) ןומרפפמא ןוגכ לקשמ תדרוהל תומיוסמ תופורת םע דחיב סירתה תטולב ינומרוה לש םיהובג םינונימ לוטיל ןיא

Amfepramone

) ןיתק

Cathine

) ןימאלונפורפלינפו (

Phenylpropanolamine

ןוכיסה ןכש ,(

לולע םייח תונכסמ וליפא וא תורומח יאוול תועפות

.תולע

ןוזמו הפורתב שומיש

הש היוסה ירצומ לש סחיה תא הנשמ התא םא דחוימב ,היוס ירצומ לכוא התא םא ךלש אפורל חווד

םירצומ .ךלש הנוזתב ךרוצ ךנ יעמה ןמ סקוריטוי לש הגיפסה תא דירוהל םילולע היוס םיליכמה

ןכלו יש ןכתיי התאש סקוריטוי לש ןונימה תא תונשל ךרוצ היה .לטונ

הקנהו ןוירה

םא ךניה

.ןונימה תא םיאתהל ךרוצ היהיש ןכתייש תויה ,ןויריהה לע ךלש אפורה םע ירבד .סקוריטוי לוטיל יכישמה ןויריהב

לפטל ידכ סירתה תטולב תדגונ הפורת םע דחי סקוריטוי תלטונ תא םא

יב

לש רתי רוצ ינומרוה

,סירתה תטול

אפורה

ץילמי ךלש .ןויריהב תאשכ סקוריטויב לופיטה תא קיספהל ךל

םא ךניה

תומכ .ךלש אפורה הרוהש יפכ סקוריטוי לוטיל יכישמה ,הקינימ

הפורתה שרפומש

בלחל

לע עיפשהל ידכמ הנטק םא .ךלש קוניתה

הגיהנ שומישו

ב

תונוכמ

םירקחמ וכרענ אל

ןומרוהל ההז ןיסקוריתובלש רחאמ .תונוכמ ליעפהל וא גוהנל תלוכיה לע תאזה הפורתה לש העפשהה לע ש יופצ אל ,יעבט ןפואב ףוגב רצוימה סירתה תטולב תפורת .תונוכמ ליעפהל וא גוהנל תלוכיב םוגפת סקוריטוי

לע בושח עדימ הפורתה לש םיביכרמהמ קלח

.זוטקל הליכמ הפורתה ל ןיא י לוטי םיגוסל תוליבס יאמ לבוס התאש ךל עודי םא ,ךלש אפורה םע ץעייתמ התאש ינפל סקוריטו .רכוס לש םינוש

ףיעס האר

.ףסונ עדימ

3

.

דציכ שמתשת הפורתב

?

.אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

.דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

ךרדב .הדבעמ תוקידבו תונוש תוקידב סיסב לע ךל המיאתמה הנמה תא עבקי ךלש אפורה

הנמב ליחתת ללכ ש ,הכומנ הלעת לכ

ש דע ,תועובש העברא דע םייעובש תישיא ךל םאתות מה .תיפוסה הנ

לופיטה לש םינושארה תועובשה ךלהמב

עובקל שי ךרובע הנשמשת תוקידבה תואצות .הדבעמ תוקידבל םירות

עובקל

.ךל המיאתמה הנמה ת

תת םע דלונ ךלש קוניתה םא

ב ליחתהל ץילמי ךלש אפורהש ןכתיי ,(םזידיאוריתופיה) סירתה תטולב לש תוליעפ הנמ הובג

,רתוי בושח יכ

תת

תוריהמב ה .ןומרוהל ףילחתה תא הנמ יתלחתהה

למומה תצ

דע

לקשמ לש דחא םרגוליקל םרגורקימ ה תשולשב ףוג ה תא עבקי ךלש אפורה ,ןכמ רחאל .םינושארה םישדוח הנמ יאתמה המ

ךקוניתל

ה לש םיליגרה םיחווטה תונמ

מש ןכתיי ,תאז םע .הטמל הלבטב םימושר הנ ומנ הכ

רתוי

:םא םיאת

שישק התא

בל תלחממ לבוס התא

תתמ לבוס התא

תוליעפ הרומח תכשוממ וא סירתה תטולב לש

שיש וא ךומנ ךלש ףוגה לקשמ לדגומ קפז ךל

סקוריטוי תליטנל תויוותה סקוריטוי לש ץלמומ ימוי ןונימ

ב לופיטל הלדגה הריפש

תקפז) סירתה תטולב לש (הריפש תטולב לש הניקת תוליעפ םע םילפוטמ לצא סירתה

דע

םרגורקימ

חותינ רחאל תקפז לש תרזוח העפוה תעינמל

דע

םרגורקימ

ה תא ףילחהל ידכ לע רצוימה יעבטה ןומרוה

תטולב ידי קיפסמ תרציימ הניא ךלש סירתה תטולב םא ,סירתה ןיסקורית

ינושאר ןונימ

יתקוזחת ןונימ

םירגובמ

דע

םרגורקימ

דע

םרגורקימ

םידלי

12.5

דע

םרגורקימ

דע

םרגורקימ ףוגה חטש לש עובר רטמל

ימצ אכדל ידכ םילבוסה םילפוטמ לצא לודיג לש הח סירתה תטולב לש ןטרסמ

דע

םרגורקימ

תטולב תרציימש ןומרוהה לש תומרה תא ןזאל ידכ תוליעפ רשאכ ,סירתה

תלפוטמ סירתה תטולב לש רתי סירתה תטולב לש תוליעפה תא תובכעמה תופורתב

דע

םרגורקימ

תטולב תוליעפ לש תוניקת תקידבל סירתה

םרגורקימ

לופיט תלחתה

תועובש :הקידבה ינפל

ב ליחתהל שי

ג"קמ ךשמל

,םייעובש ןכמ רחאלו

הקידבל דע ג"קמ

) םרגורקימ

סקוריטוי תוילבט

(םרגורקימ

הקידבה ינפל םייעובש :לופיטה תליחת

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

שומישה ןפוא

תוילבט

וי דעונ סקוריט

.הפה ךרד הליטנל

,לזונ תצק םע יוצר ,(רקובה תחורא ינפל העש יצח תוחפל) הקיר הביק לע ,רקובב תימויה הנמה לכ תא דימת לוטיל ש .םימ סוכ יצח לשמל

ינפל דימ .םויה לש הנושארה החוראה ינפל העש יצח תוחפל סקוריטוי לש תימויה הנמה לכ תא תתל שי תוקוניתל ,שומישה

דימת ןכה .לזונ תצק דוע םע דליל התוא ןתונ התאש ינפל ,םימ תצק םע התוא בברעו הילבטה תא שותכ .שרדנכ היירט תבורעת

הילבטל וק

.הקולחל היצח

לופיטה ךשמ

יאופרה בצמב יולת לופיטה ךשמ וניגבש רצומה תא לוטיל ךרטצת יתמ דע ךתיא ןודי ךלש אפורה ןכל .סקוריטויב לפוטמ התא .םהייח לכ ךשמל סקוריטוי לוטיל םיכירצ םילפוטמה בור .הזה יתפורתה

בקעמו תוקידב

י

י

תא ךל םיאתהל ידכ ץוחנ היהי הזש ןכתיי .ךלש סירתה תטולב ןומרוה לש םיכרעה לש תורידס תוקידבל קקדזתש ןכת .סקוריטוי לש ןונימה

אר

ףיעס

רתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא ףיעס תת הפו

םא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םיסוכרפ .תוינוצר אל תועונת וא טקש יא ,הדרח ,ריהמ קפוד ומכ םינימסתב שוחתש ןכתיי ונ תוערפהמ םילבוסה םילפוטמ לצא םידדוב םירקמב עיפוהל םילולע

פליפא ומכ תויגולור .היס תוערפהל ןוכיס םע םילוחב ישפנ תוערפה לש םימוטפמיס ,תויטוכיספ .עיפוהל םילולע תופירח (תוזוכיספ) תו

פורל הנפ יהשלכ העפותב ןיחבמ התא םא ךלש א .ןאכ וניוצש הלא ןיבמ

.ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

םא הפורתה תא לוטיל תחכש

וז הפורת לוטיל תחכש םא .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב

יפכ לופיטב דימתהל שי אפורה ידי לע ץלמוהש

.חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

הש

ה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנ

.םהל קוקז ךנ

,הפורתב שמתשהל דציכ תופסונ תולאש ךל שי םא אפורב ץעוויה ךלש חקורב וא

4

.

יאוול תועפות

ומכ

ב שומישה הפורת לכ סקוריטוי

יאוול תועפותל םורגל לולע

םישמתשמהמ קלחב

ת לא

יאוולה תועפות תמישר ארקמל להב

בסת אלו ןכת

ןהמ תחא ףאמ

וניא ךל עבקנש ןונימה םא וא ,ךל םשרנש הממ סקוריטוי רתוי לטונ התא םא ןלהלש יאוולה תועפותמ רתוי וא תחאב שוחתש ןכתיי רשאכ לשמל) םיאתמ תאלעה המ ןונימה

םוח תשוחת) קמוס ,םירירש תוצווכתה וא םירירש תשלוח ,שאר באכ ,הזחב באכ ,רידס אל וא ריהמ קפוד

תוימומדא

,םוח ,(םינפב ) המודמ יחומ לודיג ,ישדוחה רוזחמה לש תורידס יא ,תואקה

pseudotumor cerebri

רסוח ,תודיער ,( רבגומ יתלגלוג ךות ץחל , .םילושלש ,לקשמב הדירי ,העזה ,הניש תוערפה ,החונמ

ךלש אפורה .ךלש אפורל הנפ ,ןאכ וניוצש הלאמ יהשלכ יאוול תעפותב ןיחבמ התא םא

טילחהל יושע

קיספהל לופיטה תא

המכל וא םימי תיחפהל

.הנמלעת יאוולה תועפותש דע ימויה ןונימה תא

ל תויגרלא תובוגת ביכרמ

ףיעס האר) סקוריטוי לש והשלכ

ףסונ עדימ לש תוחפנתה תרוצב עיפוהל תולוכי תויגרלא תובוגת .( םינפה

וא ) ןורגה

angio-oedema

ל דימ הנפ ,הרוק הז םא .( .ךלש אפור

םא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא וא , מ לבוס התא רשאכ יאוול תעפות

אל

הרכזוה

,ןולעב .אפורה םע ץעייתהל ךילע

יאוול תועפות לע חוויד

:

אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ יבה ףדב דרשמ רתא לש ת ) תואירבה

www.health.gov.il

,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

רושיקל הסינכ י"ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

5

.

הפורתה תא ןסחאל ךיא

?

ל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ו םתייאר הדש ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיה .הלערה ענמת ךכ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

exp. date

ופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה (

לש ןורחאה םויל סחייתמ ה .שדוח ותוא

הרוטרפמטב ןסחאל ןי

הלוע לע

25°C

.רואמ ןגהל ידכ תירוקמה הזיראב ןסחא

זוקינ תכרעמל תופורת ךילשהל ןיא

ךניא םהב תופורתה תא קורזל ךיא חקורה תא לאש .תיבה תפשא וא (בויב) םיכפשה .הביבסה לע ןגהל ורזעי ולא םיעצמא .רתוי שמתשמ

6

.

ףסונ עדימ

םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Lactose monohydrate, maize starch, gelatin, crocarmellose sodium, magnesium stearate.

תוליכמ סקוריטוי תוילבט זוטקל

סקוריטוי לש הילבט לכ

הליכמ ג"קמ

65.948

ג" זוטקל

סקוריטוי לש הילבט לכ

הליכמ ג"קמ

65.895

ג"מ זוטקל

:ןרתנ תוליכמ סקוריטוי תוילבט

סקוריטוי לש הילבט לכ

דע הליכמ ג"קמ

ןרתנ ג"קמ

סקוריטוי לש הילבט לכ

דע הליכמ ג"קמ

ןרתנ ג"קמ

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

-

תוילבט

עופיש םע ,ןהידצ ינשמ תוחוטש ,תולוגע ,תונבל ןה סקוריטוי םרגורקימ שי הילבטה לש ןוילעה חטשמבו ,ףקיהה ביבס וק

בותיכהו היצח

EM 50

וא

EM 100

.המאתהב ,

םושירה לעב ותבותכו

-

קרמ מ"עב ונורס

ושיקה 'חר

הנבי ,

81220

ה םש ןרצי

ותבותכו

-

Merck KGaA

הינמרג ,

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

:

סקוריטוי םושיר רפסמ

ג"קמ

147-50-33604-00

סקוריטוי םושיר רפסמ

ג"קמ

147-51-33605-00

תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע לויב

2016

ינויב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו ,

2018

תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

ל תדעוימ הפורתה ינב .םינימה ינש

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה