טרובלט 50 מ"ג , טרובלט 100 מ"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

23-11-2020

מרכיב פעיל:
RETIGABINE 100 MG; RETIGABINE 50 MG
זמין מ:
GLAXO SMITH KLINE (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
N03AX21
טופס פרצבטיות:
FILM COATED TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
CATALENT UK PACKAGING LIMITED
קבוצה תרפויטית:
RETIGABINE
סממני תרפויטית:
Trobalt is indicated as adjunctive treatment of drug-resistant partial onset seizures with or without secondary generalization in patients aged 18 -65 years with epilepsy, where other appropriate drug combinations have proved inadequate or have not been tolerated.
מספר אישור:
148833361500
תאריך אישור:
2012-11-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

23-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

23-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

23-11-2020

1986- ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

Retigabine 50 mg הליכמ ג"מ50 TM טלבורט

Retigabine 100 mg הליכמ ג"מ100 TM טלבורט

Retigabine 200mg הליכמ ג"מ200 TM טלבורט

Retigabine 300 mg הליכמ ג"מ300 TM טלבורט

Retigabine 400 mg הליכמ ג"מ400 TM טלבורט

ג"מ100 TM טלבורט ג"מ50 TM טלבורט

לופיט תלחתה תזירא

Retigabine 50 mg and Retigabine 100 mg הליכמ

תופוצמ תוילבט

6ףיעסב תטרופמ םיפסונה םיביכרמה תמישר

ליכמהזןולע.הפורתבשמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבארק

ואאפורהלאהנפ,תופסונתולאשךלשיםא.הפורתהלעיתיצמתעדימ

.חקורה לא

הלולעאיה.םירחאלהתואריבעתלא.ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת

.המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל

?הפורתה תדעוימ המל.1

לעתלעופאיה.םיסוכרפתודגונתוארקנהתופורתתצובקלתכיישטלבורט

.)םייטפליפא םיפקתה( םיסוכרפל תמרוגה חומב רתי תוליעפ תעינמ ידי

ליגמםירגובמבםיסוכרפתעינמלתופסונתופורתםעבולישבתנתינהפורתה

.היספליפאמ םילבוסה65דע18

הפורתב שומישינפל.2

דחאלכלואליעפהרמוחל)יגרלא(שיגרהתאםאהפורתבשמתשהלןיא

.)6ףיעסב םיטרופמ( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

תויעבמלבוסךנהםאתעדלךירצךאפורהפורתבלופיטהתלחתהינפל

.דבכ וא הילכ

.תתחפומ הנמ ךל תתל טילחהל יושע אפורה הז הרקמב

.65ליג לעמ םירגובמלו18ליגלתחתמםידלילתצלמומהניאהפורתה

בל תויעב

:םיאבה םירקמב דחוימב .בלה בצק לע עיפשהל הלולע טלבורט

תורחאתופורתלטונהתאםא

בלבהיעבךלשיםא

םדב הכומנ םויזנגמ וא ןגלשאתמרךלשיםא

יאצויםייונישלבלתמשםאוא,ךילעםילחהלאמדחאםאאפורלרפס

ךרטצתוןכתיי.)ידמתויטיאואתוריהמתומיעפןוגכ(ךלשבלהבצקבןפוד

.טלבורט תליטנ ןמזב )ג.ק.א תקידב ללוכ( םיפסונ םיבקעמ

תודבאתה וא תימצע העיגפ לע תובשחמ

טלבורטןוגכםיסוכרפתודגונתופורתבולפוטרשאםישנאלשןטקרפסמ

הלאתובשחמךבתולועםא.תודבאתהואתימצעהעיגפלעתובשחמווח

.דימ אפורה םע רשק רוצ ,ןותנ ןמז לכב

ןתש וא םד תקידב עצבל ךירצ התא םא

ךירצהתאםא.תומייוסמתוקידבלשתואצותלעעיפשהלהלוכיטלבורט

חקולךנהשהקידבהלעהרוהרשאםדאלרפס:ןתשואםדתקידבתושעל

טלבורטו תורחא תופורת

תופורתללוכתורחאתופורת,הנורחאלתחקלםאוא,חקולהתאםא

עדיילשידחוימב.חקורלואאפורלךכלערפס,הנוזתיפסותוםשרמאלל

:חקול התא םא חקורה וא אפורה תא

שמשמה(םדבןיסקוגידהתומרתאתולעהלהלולעטלבורט-ןיסקוגיד

.)בל תויעבב לופיטל

אמגודל(םימייוסמהמדרהירמוחלעעיפשהלהלוכיטלבורט-המדרהירמוח

תאעדייתיללכהמדרהתחתחותינרובעלדמועהתאםא.)םוידוסלאטנפויט

.טלבורט לטונ ךנהש דעומ דועבמ אפורה

לוהוכלא תכירצו טלבורטב שומיש

הנשמטוקנ.ךתייארבשוטשטלםורגלהלולעטלבורטםעלוהוכלאתייתש

.ךילע ועיפשי לוהוכלאו טלבורט דציכ עדתש דע תוריהז

הקנהו ןוירה

תוחיטבהיבגלעדימןיא.אפורתארוהבקרוךאןוירהןמזבטלבורטלוטילשי

,ןוירהתעינמלהנימאהטישבשמתשהלךיילע.ןוירהבםישנבטלבורטלש

.טלבורטב תלפוטמ תאש ןמזב ןוירהל סנכהלמ ענמהל ידכ

םאואןוירהבתויהלהלוכיתאשתבשוח,ןוירהבךניהםאךלשאפורליחווד

םאקרןוירהןמזבטלבורטבשמתשהלךיילע.ןוירהלסנכהלתננכתמתא

הליחתץעוויהלילבמלופיטהתאיקיספתלא.ךכלעץילמהךלשאפורה

.ךלש אפורה םע

.םא בלחל רובעל םילוכי טלבורט לש םיביכרה םא עודי אל

תאלוקשיאפורה.הקנהןמזבטלבורטתליטנלעךלשאפורהםעיחחוש

.ךקוניתל והשלכ ןוכיס לומ ךרובע תלעותה

תונוכמב שומישו הגיהנ

הלופכהייארלםורגלוםונמנואתרוחרחסשיגרהלךלםורגלהלולעטלבורט

טלבורטךיאעדתשדעתונוכמבשמתשתואגהנתלא.תשטשוטמוא

.ךילע העיפשמ

הגיהנלעךלשהיספליפאהתעפשהלעךלשאפורהםעחחושלךילע

.תונוכמב שומישו

?הפורתב שמתשת דציכ.3

חקורהואאפורהםעקודבלךילע.אפורהתוארוהיפלשמתשהלשידימת

.חוטב ךניא םא

.דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

:אוה לבוקמה ןונימה

הליטנב,ג"מ100איהטלבורטלשתלבוקמהתיברימהתיתלחתהההנמה

הגרדהבםיאתהללוכיאפורה.)םוילג"מ300לכהךס(םויבםימעפשולש

הטילשבויהיךלשםיפקתההשךכתועובשרפסמךשמבךלשהנמהתא

ג"מ400איהתיברימההנמה.תוילמינימויהייאוולהתועפותורתויהבוט

.)םויב ג"מ1,200לכה ךס( םויב םימעפ שולש הליטנב

תתחפומהנמךלתתליושעךלשאפורה,דבכואהילכתויעבךלשיםא

.טלבורט לש

תועובשרפסמוחקיוןכתיי.אפורהךלץילמהשהממטלבורטרתויחקיתלא

.ךרובע טלבורט לש הנוכנה הנמה תאיצמל

לופיט תלחתה תזיראב שמתשהל דציכ

םעךלשלופיטהתאליחתהלתנמלע"לופיטתלחתהתזירא“תלביקוןכתיי

ךשמבתחקלךרטצתשטלבורטתוילבטלכתאהליכמוזהזירא.טלבורט

םינמוסמ,םישגמינשבתואצמנתוילבטה.לופיטהלשםינושארהםייעובשה

,)7דע1םימי(ךלשלופיטהלשןושארהעובשהךשמב.2עובשו1עובש

עובשהךשמב.םויבםימעפשולשג"מ100לשתחאהילבטתחקלךילע

ג"מ100לשתחאהילבטתחקלךילע,)14דע8םימי(לופיטהלשינשה

.םויב םימעפ שולש ,דחיב ג"מ50לש תחא הילבטו

תחקל ךיא

.הילבטהתאתוצחלואקסרל,סועללןיא.התומלשבהילבטהתאעולבלשי

.לכוא ילב וא םע טלבורט לוטיל לוכי התא

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

הובגיוכיסךלהיהישןכתיי,טלבורטלשתוילבטידמרתויחקולהתאםא

:תואבה תועפותהמ תחאל וא יאוול תועפותל רתוי

בלבצקלעתועפשה

ואאפורלדימהנפ,הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא

.ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל

הפורתה תא לוטיל תחכש םא

רחאל.תרכזנשעגרבתחאהנמחקטושפ,תונמהמתחאתחקלתחכשםא

.ךלש האבה הנמה ינפל תועש3תוחפל ןתמה ןכמ

ךניאםא.וחכשנשתונמלעתוצפלידכםעפלכבתחאהנממרתויחקתלא

.ךלש חקורה וא אפורה תא לאש ,תושעל המ חוטב

ץועיי אלל הפורתה תא תחקל קיספהל ןיא

ןכםאאלאקיספתלא.אפורהידילעץלמוהשיפכלופיטבדימתהלשי

.ךל הרוה ךלש אפורה

ךלשםיסוכרפה,תוימואתפבהפורתהתליטנתאקיספמהתאםא

אפורהתארוהבאלאךלשהנמהתאתיחפתלא.רימחהלוארוזחלםילולע

ךשמב,הגרדהבתחפותהנמהשבושח,טלבורטתחקלקיספהלידכ.ךלש

.תועובש3תוחפל

יאוול תועפות.4

קלחביאוולתועפותלםורגללולעטלבורטבשומישה,הפורתלכבומכ

לובסתאלוןכתיי.יאוולהתועפותתמישרארקמללהביתלא.םישמתשמהמ

.ןהמ תחא ףאמ

:תואבה תועפותב שח ךנה םא אפורל דימ תונפל שי

ןתש ןתמב תויעב

תתלתלוכירסוחלאיבהלתולוכיו,טלבורטםילטונהםישנאבתוצופנהלא

םינושארהםישדוחהךשמבהרקיהזשךכלרתויהובגיוכיסםייק.ללכבןתש

:תוללוכ תועפותה .טלבורט םע לופיטה לש

ןתשןתמןמזבבאכ

ןתשןתמבליחתהלישוק

ןתשתתלתלוכירסוח

:תואבה תועפותב שח ךנה םא ירשפאה םדקהב אפורל תונפל שי

תוישפנ תויעב

הרקיהזשךכלרתויהובגיוכיסםייק.טלבורטםילטונהםישנאבתוצופנהלא

:תוללוכ תועפותה .טלבורט םע לופיטה לש םינושארה םישדוחה ךשמב

לובלב

)תורומחתוישפנתויעב(תויטוכיספתוערפה

)םימייק םניאש םירבד לש העימש וא הייאר(תויזה

.ךל םיאתמ וניא טלבורטש טילחהל יושע ךלש אפורה

תופסונ יאוול תועפות

תובורק םיתיעל תועיפומ

תרוחרחס

םונמנ

היגרנארסוח

גירחעבצבןתש;ןתשבםד

הדרח;לובלבתשוחת

ןורכיזתויעב

תנבהבישוקוא,ןווכתמהתאשהמרמולואהביתכ,האירקבישוק

םילימ

זוכירתויעב

תויעב;לקשמיווישבתויעב;) וגיטרו(רורחסתשוחת;היצנידרואוקרסוח

הכילהב

םירירשהלשהדחתינוצריתלבהעונת;תודיער

םיילגרבואםיידיבהשוחתרסוחואץוצקע

הלופכואתשטשוטמהייאר

הפבשבוי;לוכיעבתויעב;הליחב;תוריצע

רבגומןובאית;לקשמבהיילע

םיילגרהתופכבוםיילגרהלשןותחתהקלחבתוחיפנ

הבוטאלתיללכהשוחתואהשלוחתשוחת

תוקוחר םיתיעל תועיפומ

תתחפומואתיטיאםירירשתעונת

העילבבישוק

רועבהחירפ

תרבגומהעזה

תוילכבםינבא

יאוולתעפותמלבוסהתארשאכוא,הרימחמיאוולהתועפותמתחאםא

.אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש

?הפורתה תא ןסחאל ךיא.5

ץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת!הלערהענמ

.הלערהענמתךכידילעותוקוניתוםידלילשםדיגשיהלוםתייארהדשל

.אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

לטונךנהשםעפלכבהנמהותיוותהקודב!ךשוחבתופורתלוטילןיא

.םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת

יבגלעעיפומה) exp . date (הגופתהךיראתירחאהפורתבשמתשהלןיא

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה

לעמןסחאלןיא

ףסונ עדימ.6

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחהלעףסונ

Croscarmellosesodium,hypromellose,magnesiumstearate,

microcrystallinecellulose,polyvinylalcohol,titaniumdioxide(E171),

talc (E553b), lecithin (SOY) and xanthan gum .

:ףסונב תוליכמ ג"מ400טלבורטו ג"מ50טלבורט

Indigo carmine aluminium lake (E132) and carmine (E120).

:ףסונב תוליכמ ג"מ300טלבורטו ג"מ100טלבורט

Indigo carmine aluminium lake (E132) and iron oxide yellow (E172).

:ףסונב הליכמ ג"מ200טלבורט

Iron oxide yellow (E172).

הזיראהןכותהמוהפורתהתיארנדציכ

דצב" RTG50 “-בתונמוסמותולוגס,תולוגעתוילבט-ג"מ50טלבורט

.דחא

דצב" RTG100 “-בתונמוסמותוקורי,תולוגעתוילבט-ג"מ100טלבורט

.דחא

" RTG200 “-בתונמוסמותובוהצ,תוכרואמתוילבט-ג"מ200טלבורט

.דחא דצב

" RTG300 “-בתונמוסמותוקורי,תוכרואמתוילבט-ג"מ300טלבורט

.דחא דצב

" RTG400 “-בתונמוסמותולוגס,תוכרואמתוילבט-ג"מ400טלבורט

.דחא דצב

.םישגמינשהליכמלופיטתלחתהתזירא-ג"מ100טלבורטג"מ50טלבורט

לופיטהלששגמה.ג"מ100 X תוילבט21ליכמלופיטהלשןושארהעובשלשגמה

.ג"מ100 X תוילבט21-ו ג"מ50 X תוילבט21ליכמ ינשה עובשב

.הוקתחתפ,25לזב'חר,מ"עב)לארשי(ןיילקתימסוסקלג:םושירהלעב

2012רבמצד:ךיראתבתואירבהדרשמידילערשואוקדבנהזןולע

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתהםושיררפסמ

148-83-33615:ג"מ100טלבורט ג"מ50טלבורט

148-82-33614:ג"מ50טלבורט

148-84-33616:ג"מ100טלבורט

148-85-33617:ג"מ200טלבורט

148-86-33618:ג"מ300טלבורט

148-87-33619:ג"מ400טלבורט

,תאזףאלע.רכזןושלבחסונהזןולע,האירקהתלקהלותוטשפהםשל

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה

1250

1250

Patient leaflet in accordance with

the Pharmacists' Regulations (Preparations) - 1986

The medicine is dispensed according to

a physician’s prescription only

Trobalt

TM 50 mg contains Retigabine 50 mg

Trobalt

TM 100 mg contains Retigabine 100 mg

Trobalt TM 200 mg contains Retigabine 200 mg

Trobalt TM 300 mg contains Retigabine 300 mg

Trobalt

TM 400 mg contains Retigabine 400 mg

Trobalt TM 50 mg Trobalt TM 100 mg

Treatment initiation pack

contains Retigabine 50 mg and Retigabine 100 mg

Film coated tablets

List of the additional ingredients detailed in section 6.

Readtheentireleafletcarefullybeforeusingthemedicine.This

leafletcontainsconciseinformationaboutthemedicine.Ifyouhaveany

other questions, refer to the physician or the pharmacist.

Thismedicinehasbeenprescribedforthetreatmentofyourillness.

Donotpassitontoothers.Itmayharmthemevenifitseemstoyou

that their illness is similar.

1.What is themedicine intended for?

Trobaltisoneofagroupofmedicinescalledantiepileptics.Itworks

bypreventingthebrainoveractivitythatcausesepilepticseizures(also

called fits).

Themedicineisusedwithothermedicinestopreventepilepticseizures

in adults 18 to 65 years of age who suffer from epilepsy.

2.Before using the medicine

Donotusethemedicineifyouaresensitive(allergic)totheactive

ingredientortoanyoftheotheringredientscontainedinthemedicine

(detailed in section 6).

Special warnings regarding the use of the medicine

Before starting the treatment with the medicine your physician needs

to know if you have kidney or liver problems.

In this case the physician may decide to give you a reduced dose.

The medicine is not recommended for children aged under 18 and

adults over 65.

Heart conditions

Trobalt can affect heart rhythm. Especially in the following cases:

if you are taking other medicines

if you have a heart problem

if you have low potassium (hypokalaemia) or low magnesium

(hypomagnesaemia) in the blood

Tellthephysicianifanyoftheseapplytoyou,orifyounoticeany

unusualchangesinyourheartbeat(suchasbeatingtoofastortoo

slow).Youmayneedextracheck-ups(includinganelectrocardiogram

[ECG]) while you are taking Trobalt.

Thoughts of harming yourself or suicide

Asmallnumberofpeoplebeingtreatedwithantiepilepticssuchas

Trobalthavehadthoughtsofharmingorkillingthemselves.Ifatanytime

If you need a blood or urine test

Trobaltcanaffecttheresultsofsometests.Ifyouneedabloodorurine

test: tell the person who orders the test that you are taking Trobalt.

Other medicines and Trobalt

Ifyouaretakingorhaverecentlytakenothermedicinesincluding

non-prescriptionmedicinesandfoodsupplements,tellthe

physicianorthepharmacist.Especiallyinformthephysicianorthe

pharmacist if you are taking:

Digoxin-Trobaltmayincreasethelevelofdigoxinintheblood(used

to treat heart problems).

Anaesthetics-Trobaltmayaffectsomeanaesthetics(forexample

thiopentalsodium).Ifyouaregoingtohaveanoperationundera

generalanaesthetictellthephysicianthatyouaretakingTrobalt,well

in advance.

Using the medicine and alcohol

Drinking alcohol with Trobalt can make your vision blurred. Take extra

care until you know how Trobalt and alcohol affect you.

Pregnancy and breast-feeding

YoumusttakeTrobaltduringpregnancyaccordingtothephysician’s

instructiononly.ThereisnoinformationaboutthesafetyofTrobaltin

pregnantwomen.Youmustuseareliablemethodofcontraceptionto

avoid becoming pregnant while you are being treated with Trobalt.

Talktoyourphysicianifyouarepregnant,thinkyoucouldbepregnant,

orifyouplantobecomepregnant.YoushoulduseTrobaltwhileyou

arepregnantonlyifyourphysicianhasadvisedtodoso.Donotstop

treatment without first discussing it with your physician.

ItisnotknownwhethertheingredientsofTrobaltcanpassintobreast

milk.

TalktoyourphysicianabouttakingTrobaltwhileyouarebreast-feeding.

Thephysicianwillweighupthebenefittoyouagainstanyrisktoyour

baby.

Driving and using machines

Trobaltcanmakeyoufeeldizzyordrowsyandcausedoubleorblurred

vision.

Don’t drive or use machines until you know how Trobalt affects you.

Youshouldtalktoyourphysicianabouttheeffectofyourepilepsyon

driving and using machines.

3.How should you use the medicine?

Alwaysuseaccordingtothephysician’sinstructions.Youshouldcheck

with the physician or the pharmacist if you are unsure.

Thedosageandtreatmentwillbedeterminedbythephysician

only.

The recommended dosage is:

TheusualmaximumstartingdoseofTrobaltis100mg,takenthreetimes

aday(atotalof300mgaday).Thephysicianmaygraduallyadjustyour

doseoverafewweekssothatyourseizuresarebettercontrolled,and

sideeffectsarekepttoaminimum.Themaximumdoseis400mgtaken

three times a day (a total of 1,200mg a day).

Ifyouhavekidneyorliverproblems,yourphysicianmaygiveyoua

reduced dose of Trobalt.

Don’ttakeanymoreTrobaltthanthephysicianhasrecommended.It

may take a few weeks to find the right dose of Trobalt for you.

How to use a Treatment initiation pack

Youmayhavebeengivena“Treatmentinitiationpack”tostartyour

treatmentwithTrobalt.ThispackcontainsalltheTrobalttabletsyouwill

needtotakeduringyourfirsttwoweeksoftreatment.Thetabletsare

contained in two blister wallets, marked week 1 and week 2.

Duringyourfirstweekoftreatment(days1to7),youshouldtakeone

100mgtabletthreetimesaday.Duringthesecondweekoftreatment

(days8to14),youshouldtakeone100mgtabletandone50mgtablet

together, three times a day.

How to take

Swallowthetabletwhole.Don’tchew,crushorsplitthetablet.Youcan

If you have accidently taken a higher dosage

IfyoutaketoomanytabletsofTrobalt,youmaybemorelikelytohave

side effects, or any of these symptoms:

feeling agitated, aggressive or irritable

effects on heart rhythm

Ifyouhavetakenanoverdoseorifachildhasaccidentallyswallowedthe

medicine,referimmediatelytoaphysicianortoahospitalemergency

room and bring the package of the medicine with you.

If you forgot to take the medicine

Ifyouforgottotakeoneofthedoses,justtakeonedoseassoonasyou

remember. Then wait for at least 3hours before your next dose.

Don’ttakemorethanonedoseatatimetomakeupfortheforgotten

doses.Ifyouarenotsurewhattodo,askthephysicianorthe

pharmacist.

Don’t stop taking the medicine without advice

Persistwiththetreatmentasrecommendedbythephysician.Don’t

stop unless your physician advises you to.

Ifyousuddenlystoptakingthemedicine,yourseizuresmaycome

backorgetworse.Donotreduceyourdoseunlessyourphysiciantells

youto.TostoptakingTrobalt,itisimportantthatthedoseisreduced

gradually, over at least 3weeks.

4.Side effects

Aswithanymedicine,useofTrobaltmaycausesideeffectsinsome

oftheusers.Donotbealarmedbyreadingthelistofsideeffects.You

may not experience any of them.

Referimmediatelytothephysicianifyouexperiencethefollowing

symptoms:

Problems passing urine

ThesearecommoninpeopletakingTrobalt,andcanleadtonotbeing

abletopassurineatall.Thisismostlikelytohappenduringthefirst

few months of treatment with Trobalt. Symptoms include:

pain when passing urine (dysuria)

difficulty in starting to urinate (urinary hesitation)

not being able to pass urine (urinary retention)

Refertothephysicianassoonaspossibleifyouexperiencethe

following symptoms:

Mental health problems

ThesearecommoninpeopletakingTrobalt,andaremostlikelyto

happen during the first few months of treatment. Symptoms include:

confusion

psychotic disorders (severe mental health problems)

hallucinations (seeing or hearing things that are not there)

Your physician may decide that Trobalt is not suitable for you.

Additional side effects

Frequently occur

dizziness

drowsiness

lack of energy

blood in the urine; abnormally coloured urine

feeling disorientated; anxiety

memory problems (amnesia)

difficulty in reading, writing or saying what you mean, or difficulty in

understanding words

attention problems

lack of co‑ordination; spinning sensation (vertigo) ; balance problems;

problems walking

tremors; sudden jerking of muscles (myoclonus)

tingling or numbness of the hands or feet

double or blurred vision

constipation; feeling sick (nausea); indigestion; dry mouth

weight gain; increased appetite

feeling weak or generally unwell

changes in liver function, which will show up in blood tests

Uncommonly occur

slow or reduced muscle movement

difficulty in swallowing

skin rash

excessive sweating

kidney stones

Ifanyofthesideeffectsgetsworse,orwhenyousufferfromasideeffect

not mentioned in the leaflet, you should consult the physician.

5.How to store the medicine?

Avoid poisoning! This medicine and any other medicine should be

keptinaclosedplaceoutofthesightandreachofchildrenand

infantsinordertoavoidpoisoning.Donotinducevomitingwithout

an explicit instruction from the physician.

Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose

each timeyou take a medicine. Wear glasses if you need them.

Do not use the medicine after the expiry date (exp. date) appearing on

the package. The expiry date refers to the last day of that month.

Do not store above 25°C.

6.Additional information

In addition to the active ingredient the medicine also contains:

Croscarmellosesodium,hypromellose,magnesiumstearate,

microcrystallinecellulose,polyvinylalcohol,titaniumdioxide(E171),

talc (E553b), lecithin (SOY) and xanthan gum.

Trobalt 50 mg and Trobalt 400 mg also contain:

Indigo carmine aluminium lake (E132) and carmine (E120).

Trobalt 100 mg and Trobalt 300 mg also contain:

Indigo carmine aluminium lake (E132) and iron oxide yellow (E172).

Trobalt 200 mg also contains:

Iron oxide yellow (E172).

What does the medicine look like and what is the content of the

package

Trobalt50mg–round,purpletabletsandmarked“RTG50”onone

side.

Trobalt100mg–round,greentabletsandmarked“RTG100”onone

side.

Trobalt200mg–oblong,yellowtabletsandmarked“RTG200”on

one side.

Trobalt300mg–oblong,greentabletsandmarked“RTG300”on

one side.

Trobalt400mg–oblong,purpletabletsandmarked“RTG400”on

one side.

Trobalt50mgTrobalt100mg–Treatmentinitiationpackcontains

2blisters.Theblisterforweek1oftreatmentcontains21tablets

x100mg.Theblisterforweek2contains21tabletsx50mgand

21tablets x100mg.

License Holder: GlaxoSmithKline (Israel) Ltd., 25 Basel St., Petach

Tikva

This leaflet was checked and approved by the Ministry of Health in:

December 2012

Registration number of the medicine in the National Drug Registry

of the Ministry of Health

Trobalt 50 mg Trobalt 100 mg: 148-83-33615

Trobalt 50 mg:148-82-33614

Trobalt 100 mg:148-84-33616

Trobalt 200 mg:148-85-33617

Trobalt 300 mg:148-86-33618

1250

1250

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה